CẨM NANG

 • /su-kien/mini1/choi-3q-cu-hanh-nhan-ngay-qua-hot.bai-viet.tai-khoan-than-thiet-nhan-qua-3q.2437.html
 • /su-kien/choi-mu-nhan-ngay-qua-hot-lan-3/tai-khoan-than-thiet-nhan-qua-mu-121.html?utm_source=Int-Res-CP&utm_medium=3Q_GIF_298x433-0308&utm_term=MU&utm_content=GIF_298x433&utm_campaign=MU2030815-TKTT_None_None
 • /su-kien/mini1/dem-hoi-trang-ram.bai-viet.banh-trung-thu-dac-biet.2414.html
 • /su-kien/quan-doan-tranh-ba6/giai-dau-quan-doan-tranh-ba6.bai-viet.the-le.2453.html
 • /su-kien/mini1/choi-3d-nhan-qua-phu-phe.bai-viet.the-le.2458.html
 • /tin-tuc/chi-tiet.tin-tuc.hot-tich-luy-nap-cu-moi-thang-11.4110.html

Danh Sách Vật Phẩm

Nhóm vật phẩm cấp 1

 • Bình HP
 • Bình MP
 • Mộc Linh Phù
 • Bình Thanh Hồn (Đầy)
 • Trinh Sát*Đèn Khổng Minh
 • Hiện Hình*Đèn Khổng Minh
 • Hồi Trình Lệnh
 • Nhẫn Hồi MP
 • Nhẫn Hồi HP
 • Thiết Thuẫn
 • Nhẫn Phòng Thủ
 • Kháng Ma Bì Giáp
 • Dạ Minh Châu
 • Bao Tay Tăng Tốc
 • Giày Tăng Tốc
 • Hộ Uyển Tướng Sĩ
 • Đai Thích Khách
 • Mưu Sĩ Bào
 • Đoản Kiếm
 • Khiên Phòng Thủ
 • Huyết Ngọc Phỉ Thúy
 • Đá Phát Sáng
 • Nhẫn Thị Huyết
 • Chiến Phủ
 • Chủy Thủ Nhanh Nhẹn
 • Gậy Trí Tuệ
 • Đoản Côn
 • Khảm Đao
 • Đại Kiếm
 • Long Thương
 • Khôi Giáp Phòng Thủ
 • Thanh Đồng Chiến Khôi
 • Bao Tay Phấn Chấn
 • Cổ Ngọc Phỉ Thúy
 • Ma Thạch
 • Đá Huyết Ma
 • Huyết Thạch
 • Vương Miện Chư Hầu
 • Kiếm Hồn
 • Ma Giới Cự Phủ
 • Nhân Giới Chiến Cung
 • Thần Giới Pháp Trượng
 • Ma Đao
 • Hồi HP*Vận Lương Kỳ
 • Quần Phòng*Cờ Võ Tướng
 • Mặt Nạ
 • Huỳnh Quang Thảo
 • Linh Thạch
 • Đá Quý Tinh Luyện
 • Vô Tự Quan Ấn
 • Phản Xạ*Cang Thích Nhẫn Thuẫn Quyển
 • Truyền Tống*Thổ Độn Hoa Quyển
 • Bổng Lộc*Bao Tay Ngự Tứ Quyển
 • Khinh Doanh*Phượng Vũ Kiếm Quyển
 • Cuồng Nhiệt*Yêu Ma Trảo Quyển
 • Điện Kích*Lôi Công Chùy Quyển
 • Đánh Choáng*Lưu Tinh Chùy Quyển
 • Tịnh Hóa*Phá Ma Nhẫn Quyển
 • Tàn Phế*Long Vũ Kiếm Quyển
 • Phong Ấn*Cấm Cố Trượng Quyển
 • Sinh Mệnh*Cờ Đại Tướng Quyển
 • Bội Kích*Cổ Đỉnh Đao Quyển
 • Huyền Thuật*Chỉ Binh Phù Mã Quyển
 • Tà Lực*Tất Hắc Nha Quyển
 • Huyết Ma*Cờ Nguyên Soái Quyển
 • Xung Kích*Hồng Viêm Trượng Quyển
 • Phân Thân*Ảo Ảnh Trường Mâu Quyển
 • Ngự Ma*Thanh Cang Thương Quyển
 • Ẩn Hình*Băng Thiền Đao Quyển
 • Phá Phòng*Toái Giáp Chùy Quyển
 • Ngăn Cản*Hồng Long Lân Giáp Quyển
 • Tạo Mới*Thống Soái Ấn Quyển
 • Chước Viêm*Uyên Ương Kim Việt Quyển
 • Vĩnh Sinh*Huyền Vũ Thuẫn Quyển
 • Sương Hoàn*Huyền Băng Khải Quyển
 • Né Tránh*Thất Tinh Đao Quyển
 • Bội Kích*Ỷ Thiên Kiếm Quyển
 • Phệ Huyết*Khấp Huyết Cự Thương Quyển
 • Cực Đống*Hào Long Thương Quyển
 • Thủ Hộ*Vô Song Chiến Giáp Quyển
 • Vũ Khí Quyển
 • Tàn Nhẫn*Tà Liên Nha Quyển
 • Thuấn Dịch*Tật Điện Hoa Quyển
 • Binh Phù Quyển
 • Linh Ngọc Quyển
 • Chân*Viêm Long Song Cổ Kiếm Quyển
 • Hộ Thể*La Sinh Trạc Quyển
 • Quan Ấn Quyển
 • Chân*Vô Song Quang Thuẫn Quyển
 • Bát Quái Kính
 • Mặt Nạ Phượng Hoàng - Quan Độ
 • Đích Lô Quyển - Quan Độ
 • Quyển Thăng Cấp Bát Quái Kính - Quan Độ
 • Âm Dương Bát Quái Kính Quyển - Quan Độ
 • Vĩnh Sinh*Huyền Thiết Thánh Giáp Quyển - Quan Độ
 • Ngự Ma*Bàn Long Thương Quyển - Quan Độ
 • Tịnh Hóa*Khu Ma Kiếm Quyển - Quan Độ
 • Xung Kích*Xích Lôi Trượng Quyển - Quan Độ
 • Bánh Bao Thần Kỳ - Quan Độ
 • Dưỡng Do Cung Quyển - Quan Độ
 • Súc Địa Hài Quyển - Quan Độ
 • Thiên Tàn Quyển Ghép - Quan Độ
 • Mảnh Yêu Thuật - Quan Độ
 • Mảnh Ảo Thuật - Quan Độ
 • Phản Kích*Phú ma Nhẫn Thuẫn Quyển - Quan Độ
 • Băng Lôi*Thiên Long Kích Quyển - Quan Độ
 • Phá Giáp*Thanh Hồng Kiếm Quyển - Quan Độ
 • Kháng Ma*Hắc Long Lân Giáp quyển - Quan Độ
 • Kiêu Hùng*Ỷ Thiên Chi Gian Kiếm quyển - Quan Độ
 • Cuồng Bạo*Lang Nha Tam Tiêm Đao quyển - Quan Độ
 • Nguyên Soái*Bách Chiến Hộ Khải quyển - Quan Độ
 • Hắc Ám*Huyền Băng Thôn Hồn Khải quyển - Quan Độ
 • Phong Ấn*Phong Thần Trượng quyển - Quan Độ
 • Bình Thuật - Quan Độ
 • Thái Bình Huyễn Kính quyển - Quan Độ
 • Gia Cát Băng Phiến - Quan Độ
 • Gia Cát Viêm Phiến - Quan Độ
 • Gia Cát Lôi Phiến - Quan Độ
 • Vô Cực Phiến Quyển - Quan Độ
 • Trường Xà Trận - Quan Độ
 • Mảnh Trường Xà - Quan Độ
 • Thanh Trảo* Độc Nha Thương Quyển - Quan Độ
 • Thanh Giao*Độc Long Đảm Quyển - Quan Độ
 • U Minh Kiếm - Quan Độ
 • U Minh Thuẫn - Quan Độ
 • Nhẫn U Minh - Quan Độ
 • Bạch Hổ Nội Đan - Quan Độ
 • Hắc Hổ Nội Đan - Quan Độ
 • Phong Ma Thiên Sách - Quan Độ
 • Phong Ma Kiếm - Quan Độ
 • Bổ Đao Lang Nha Bổng

Nhóm vật phẩm cấp 2

 • Hồi MP*Mưu Sĩ Kỳ
 • Tích Trượng
 • Hồi Phục*Thái Thú Ấn
 • Phản Xạ*Cang Thích Nhẫn Thuẫn
 • Truyền Tống*Thổ Độn Ngoa
 • Tật Phong Ngoa
 • Bổng Lộc*Bao Tay Ngự Tứ
 • Khinh Doanh*Phượng Vũ Kiếm
 • Cuồng Nhiệt*Yêu Ma Trảo
 • Chi Phối*Thâm Nguyên Khôi
 • Điện Kích*Lôi Công Chùy
 • Đánh Choáng*Lưu Tinh Chùy
 • Tịnh Hóa*Phá Ma Nhẫn
 • Tàn Phế*Long Vũ Kiếm
 • Phong Ấn*Cấm Cố Trượng
 • Sinh Mệnh*Cờ Đại Tướng
 • Kháng ma*Áo Choàng Phú Ma
 • Bội Kích*Cổ Đỉnh Đao
 • Huyền Thuật*Chỉ Binh Phù Mã
 • Tà Lực*Tất Hắc Nha
 • Ngăn Chặn*Vô Song Cang Thuẫn
 • Huyết Ma*Kỳ Lân Tâm
 • Xung Kích*Hồng Viêm Trượng
 • Ngự Ma*Thanh Cương Thương
 • Ẩn Hình*Băng Thiền Đao
 • Phá phòng*Toái Giáp Chùy
 • Yêu Pháp*Tế Linh Trượng
 • Chước Viêm*Uyên Ương Kim Việt
 • Vĩnh Sinh*Huyền Vũ Thuẫn
 • Sương Hoàn*Huyền Băng Khải
 • Né Tránh*Thất Tinh Đao
 • Cực Đống*Hào Long Thương
 • Thánh Kiếm*Thanh Giang Kiếm
 • Thủ Hộ*Vô Song Chiến Giáp
 • Kháng ma*Áo Choàng Phú Ma
 • Dung Hợp*Thủy Tinh Ngoa
 • Thuấn Di*Tật Điện Ngoa
 • Binh Phù
 • Linh Ngọc
 • Pháp Lực*Tử Kim Ngoa
 • Hộ Thể*La Sinh Trạc
 • Hồi MP*Mưu Sĩ Kỳ
 • Chư Hầu Quan Ấn
 • Bát Quái Kính - Quan Độ
 • Thiên Tàn Quyển - Quan Độ
 • Vô Cực Phiến - Quan Độ
 • Thanh Trảo* Độc Nha Thương - Quan Độ

Nhóm vật phẩm cấp 3

 • Huyết Ma*Nguyên Soái Kỳ
 • Huyền Thuật*Chỉ Binh Phù Mã Lv.2
 • Xung Kích*Hồng Viêm Trượng Lv.2
 • Phân Thân*Ảo Ảnh Trường Mâu
 • Phân Liệt*Tam Tiêm Đao
 • Ngăn Cản*Hồng Long Lân Giáp
 • Long Phượng Song Kiếm
 • Tạo Mới*Thống Soái Ấn
 • Mãnh Kích*Long Ảnh Đao (Lạc Đao Thức)
 • Trị Liệu*Huyết Phách Ngọc Thạch
 • Bội Kích*Ỷ Thiên Kiếm
 • Phệ Huyết*Khấp Huyết Cự Thương
 • Cấm Ma*Phệ Hồn Trượng
 • Lôi Quang*Phá Thiên Lôi Chùy
 • Tàn Nhẫn*Tà Liên Nha
 • Sương Hoàn*Huyền Băng Khải Lv.2
 • Né Tránh*Thất Tinh Đao Lv.2
 • Thánh Kiếm*Thanh Giang Kiếm Lv.2
 • Vĩnh Sinh*Huyền Vũ Thuẫn Lv.2
 • Thủ Hộ*Vô Song Chiến Giáp Lv.2
 • Sinh Mệnh*Cờ Đại Tướng Lv.2
 • Chước Viêm*Uyên Ương Kim Việt Lv.2
 • Cực Đống*Bá Long Thương
 • Vũ Khí Chuyên Dụng
 • Chư Hầu Quan ẤnLv.2
 • Chân*Vô Song Quang Thuẫn
 • Ân huệ * Duy Ác Ngoa
 • Đích Lô - Quan Độ
 • Bát Quái Kính Lv.2 - Quan Độ
 • Vĩnh Sinh*Huyền Thiết Giáp - Quan Độ
 • Ngự Ma*Bàng Long Thương - Quan Độ
 • Tịnh Hóa*Khu Ma Kiếm - Quan Độ
 • Dưỡng Do Cung - Quan Độ
 • Súc Địa Hài - Quan Độ
 • Phản Kích*Phú Ma Nhẫn Thuẫn - Quan Độ
 • Phá Giáp*Thanh Hồng Kiếm - Quan Độ
 • Kháng Ma*Hắc Long Lân Giáp - Quan Độ
 • Phong Ấn*Phong Thần Trượng - Quan Độ
 • Thanh Giao*Độc Long Đảm - Quan Độ

Nhóm vật phẩm cấp 4

 • Huyền Thuật*Chỉ Binh Phù Mã Lv.3
 • Xung Kích*Hồng Viêm Trượng Lv.3
 • Chân*Viêm Long Song Cổ Kiếm
 • Bội Kích*Ỷ Thiên Kiếm Lv.2
 • Sương Hoàn*Huyền Băng Khải Lv.3
 • Né Tránh*Thất Tinh Đao Lv.3
 • Thánh Kiếm*Thanh Giang Kiếm Lv.3
 • Vĩnh Sinh*Huyền Vũ Thuẫn Lv.3
 • Mãnh Kích*Long Ảnh Đao (Lạc Đao Thức) Lv.2
 • Thủ Hộ*Vô Song Chiến Giáp Lv.3
 • Lôi Quang*Phá Thiên Lôi Chùy Lv.2
 • Cấm Ma*Phệ Hồn Trượng Lv.2
 • Sinh Mệnh*Cờ Đại Tướng Lv.3
 • Chước Viêm*Uyên Ương Kim Việt Lv.3
 • Chư Hầu Quan ẤnLv.3
 • Bát Quái Kính Lv.3 - Quan Độ
 • Băng Lôi*Thiên Long Kích - Quan Độ
 • Kiêu Hùng*Ỷ Thiên Chi Gian Kiếm - Quan Độ
 • Cuồng Bạo*Lang Nha Tam Tiêm Đao - Quan Độ
 • Nguyên Soái*Bách Chiến Hộ Khải - Quan Độ
 • Hắc Ám*Huyền Băng Thôn Hồn Khải - Quan Độ
 • Thái Bình Huyễn Kính - Quan Độ
 • Thanh Giao*Độc Long Đảm Lv.2 - Quan Độ

Nhóm vật phẩm cấp 5

 • Xung Kích*Hồng Viêm Trượng Lv.4
 • Bội Kích*Ỷ Thiên Kiếm Lv.3
 • Mãnh Kích*Long Ảnh Đao (Lạc Đao Thức) Lv.3
 • Lôi Quang*Phá Thiên Lôi Chùy Lv.3
 • Cấm Ma*Phệ Hồn Trượng Lv.3
 • Âm Dương Bát Quái Kính - Quan Độ

Nhóm vật phẩm cấp 6

Thông tin vật phẩm

Bình HP

Bình HP

Giá: 100 vàng

Chức năng

 • Hồi phục HP(Chủ động)
 • Trong 10 giây hồi phục 400 điểm HP
 • Chịu sát thương sẽ mất hiệu quả
 • Thuốc thần do Hoa Đà điều chế, nhanh chóng hồi phục vết thương
Góp ý
Dùng cho tooltip danh sách tướng
X
Đóng