Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Thất bại ở Quan Độ, Viên Thiệu mất tại Bồng Lai Phong, thuộc hả Thẩm Phối muốn hồi sinh lại y. Thẩm Phối xuất thân thế gia yển thuật, năng lực phi phàm, lại biết Bồng Lai Phong có nguồn sức mạnh thần bí, mọi chuyện đã sẵn sàng. Tào Tháo biết tin, triệu tập anh hùng thiên hạ tiến đến BỒng Lai Phong, ngăn chặn âm mưu của Thẩm Phối!

Điều kiện :

  • Số người tối đa : 5 Người
  • Thần binh yêu cầu 120.000
  • Vàng ban đầu : 15000


Chọn Map Bồng Lai Kiếp – Trận

Một số hình ảnh trong Map