Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Dự châu đang lúc vận gieo neo,

May gặp danh nhân dưới mái lều

Thiên hạ chia ba rồi sẽ thấy

Tiên sinh cười trỏ bản đồ theo

Liệu rằng kế hoạch "Chia Thiên Hạ, Long Trung Vạch Kế" của Gia Cát Khổng Minh có thật sự thành công hay sẽ đại bại tại Ô Hoàng Vương và Bạch Lang Sơn Chiến, tất cả phù thuộc vào quý Tướng Quân