Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Từ 31/05/2013, các Tướng trong game Củ Hành sẽ được điều chỉnh mới, đây sẽ là lần "tẩy tủy hoán cốt" để các Tướng cân sức, cân tài cống hiến nhiều trận đấu hay và kịch tính.

BẢNG THAY ĐỔI CHỈ SỐ TƯỚNG 3Q

(Lưu ý: Thay đổi này có hiệu quả ở các bản đồ thi đấu)

Ngụy Quốc Thục Quốc Ngô Quốc Trung Lập
Biện Ngọc Nhi Hứa Chử   Bồ Nguyên My Trúc   Bộ Uyển Cam Ninh   Chúc Dung Viên Thiệu
Tào Chương Tào Nhân   Chu Thương Pháp Chính   Chu Du Chu Thái   Điêu Thuyền Đổng Trác
Tào Phi Trương Hợp   Quan Phượng Khương Duy   Cố Ung Đại Kiều   Hoa Hùng Lữ Bố
Tư Mã Ý Từ Hoảng   Mã Siêu Từ Thứ   Lữ Mông Lăng Thống   Trương Giác Lưu Chương
Vu Cấm Điển Vi   Lưu Thiện Quan Vũ   Lữ Mộng Như Lục Tốn   Mạnh Hoạch Phan Phượng
Chân Mật Quách Gia   Hoàng Trung La Lợi   Tiểu Kiều Ngô Phượng Hi        
Tuân Úc Trình Dục   Quan Bình Mã Vân Lộc   Tôn Kiên Tôn Quyền      
      Trương Phi     Tôn Sách Tôn Thượng Hương      
            Trình Phổ Trương Chiêu      
            Trương Hoành Linh Âm      

Ngụy Quốc

BIỆN NGỌC NHI
Hắc Dạ Mị Vũ
Ngụy Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5Quan Độ Chiến 10-10

Hắc Ảnh Độn Thuật [E]
 • Trong trạng thái ẩn thân giảm 30% tất cả sát thương phải chịu.
 • Trong trạng thái ẩn thân giảm 30% tất cả sát thương phải chịu.

Loạn Kiếm Mị Vũ [R]
 • Mỗi cách 6/5/4/3 giây gây hiệu quả Loạn Kiếm Mị Vũ, gây sát thương gấp 1.2/1.3/1.4/1.5 lần, đồng thời giảm 15% tốc độ di chuyển và tốc độ tấn công của mục tiêu, duy trì 2 giây.
 • Hiệu quả có thể cộng dồn
 • Mỗi cách 6/5/4/3 giây gây hiệu quả Loạn Kiếm Mị Vũ, gây sát thương gấp 1.2/1.3/1.4/1.5 lần, đồng thời giảm 15% tốc độ di chuyển và tốc độ tấn công của mục tiêu, duy trì 2 giây.
 • Hiệu quả có thể cộng dồ

HỨA CHỬ
Hổ Si
Ngụy Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5Quan Độ Chiến 10-10

Dã Trư Cuồng Công [E]
 • Thời gian chờ từ 12.5 giây giảm còn 8 giây.
 • Thời gian chờ từ 25 giây giảm còn 15 giây.

TÀO CHƯƠNG
Hoàng Tu Nhi
Ngụy Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5Quan Độ Chiến 10-10

Kim Sư Hô Hoán [W]
 • Ưu hóa phương thức thao tác, Kim Sư sẽ tự tấn công mục tiêu Tào Chương đang tấn công.
 • Ưu hóa phương thức thao tác, Kim Sư sẽ tự tấn công mục tiêu Tào Chương đang tấn công.

TÀO NHÂN
Hổ Báo Kỵ Thống
Ngụy Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5Quan Độ Chiến 10-10

Kỳ Môn Độn Giáp Quán Nguyệt [W]
 • Thời gian chờ từ 30/25/20/15 giây điều chỉnh thành 24/20/16/12 giây.
 • Giảm phòng thủ từ 1/2/3/4 điểm điều chỉnh thành 2/3/4/5 điểm mỗi cấp.
 • Không thay đổi.

Kỳ Môn Độn Giáp Ngụy Đạo [E]
 • Gây sát thương từ 100/120/140/160 điểm điều chỉnh thành 80/120/160/200 điểm.
 • Không thay đổi.

Bát Môn Kim Tỏa Trận [F]
 • Thời gian chờ từ 40/35/30/25 giây điều chỉnh thành 35/30/25/20 giây.
 • Không thay đổi.

TÀO PHI
Hắc Ám Đế Vương
Ngụy Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5Quan Độ Chiến 10-10

Thiên Tử Lệnh Đoạt [W]
 • Tỷ lệ sát thương trí lực cộng thêm từ 30/50/70/90% chỉnh thành 25/40/55/70%.
 • Không thay đổi.

Thiên Tử Lệnh Cấm [R]
 • Hiệu quả cấm ma hiện vô hiệu với miễn dịch pháp thuật.
 • Hiệu quả cấm ma hiện vô hiệu với miễn dịch pháp thuật.

TRƯƠNG HỢP
Tung Hoành Thiên Hạ
Ngụy Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5Quan Độ Chiến 10-10

Tiên Phong Khai Lộ [W]
 • Trương Hợp chỉ có thể đi trên đường u tối, ở ngoài đường đó sẽ không thể xuyên địa hình.
 • Trương Hợp chỉ có thể đi trên đường u tối, ở ngoài đường đó sẽ không thể xuyên địa hình.

TƯ MÃ Ý
Tử Hoàng
Ngụy Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5Quan Độ Chiến 10-10

Địa Phủ Minh Khí [W]
 • MP tiêu hao từ 70/90/110/130 chỉnh thành 75/100/125/150 điểm.
 • Không thay đổi.

TỪ HOẢNG
Tà Hình Thiên
Ngụy Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5Quan Độ Chiến 10-10

Nhạn Hành Trận [E]
 • Tỷ lệ hút HP từ 7/14/21/28% chỉnh thành 5/10/15/20% mỗi cấp.
 • Không thay đổi.

Bất Bại Tướng Quân [F]
 • Thời gian chờ từ 120/90/70/40 chỉnh thành 130/100/80/50 giây.
 • Không thay đổi.

VU CẤM
Cuồng Đao
Ngụy Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5Quan Độ Chiến 10-10

Bôn Lôi Đao Pháp [W]
 • Không thay đổi.
 • Thời gian chờ từ 14 giây điều chỉnh thành 12 giây.

Nhất Đao Nhập Hồn [F]
 • Không thay đổi.
 • Thời gian chờ từ 120 giây điều chỉnh thành 105 giây.

ĐIỂN VI
Hung Xi Vưu
Ngụy Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5Quan Độ Chiến 10-10

Hung Bạo [E]
 • Không thay đổi.
 • Thời gian chờ từ 12 giây điều chỉnh thành 10 giây.
 • Sức tấn công tăng từ 15/30/45/60% điều chỉnh thành 25/40/55/70% mỗi cấp.

CHÂN MẬT
Lạc Hà Nữ Yêu
Ngụy Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5Quan Độ Chiến 10-10

Lạc Hà Yêu Cơ [F]
 • Không thay đổi.
 • Thời gian chờ từ 45 giây chỉnh thành 55 giây.

QUÁCH GIA
Thiên Mệnh Yêu Tinh
Ngụy Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5Quan Độ Chiến 10-10

Địa Phủ Lễ Tán [R]
 • Chuyển hóa 25%/50%/75%/100% HP của binh sĩ thành MP, tăng 6%/10%/14%/18% cộng thêm kỹ năng bản thân, duy trì 20 giây.

 • Chuyển hóa 15%/30%/45%/60% HP của binh sĩ thành MP, tăng 6%/10%/14%/18% cộng thêm kỹ năng bản thân, duy trì 20 giây.

TUÂN ÚC
Ma Chi Tả Thủ
Ngụy Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5Quan Độ Chiến 10-10

Thôn Lang [W]
 • Ưu hóa phương thức thao tác, hiện Nhện Ma sẽ tự động tấn công mục tiêu Tuân Vực đang tấn công

 • Ưu hóa phương thức thao tác, hiện Nhện Ma sẽ tự động tấn công mục tiêu Tuân Vực đang tấn công

TRÌNH DỤC
Kiếm Ma
Ngụy Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5Quan Độ Chiến 10-10

Thông số Tướng
 • Không thay đổi.
 • Rút ngắn thời gian trước khi thi triển kỹ năng.

Thục Quốc

BỒ NGUYÊN
Thợ Giỏi
Thục Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5Quan Độ Chiến 10-10

Đao Hồn Nộ Xích [F]
 • Mỗi sóng linh hồn gây ra từ (60/90/120/140) + (số linh hồn* 3/5/7/9) điểm sát thương đổi thành (60/90/120/140) + (số linh hồn* 3/4/5/6) điểm sát thương.
 • Mỗi sóng linh hồn gây ra từ (60/90/120/140) + (số linh hồn* 3/5/7/9) điểm sát thương đổi thành (60/90/120/140) + (số linh hồn* 3/4/5/6) điểm sát thương.
 • MP tiêu hao: 150/175/200/250 điểm mỗi cấp.
 • Thời gian chờ điều chỉnh: 120/110/100/75 giây mỗi cấp.

MY TRÚC
Hỏa Thần Quyến Luyến
Thục Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5Quan Độ Chiến 10-10

Phong Hỏa Đằng Không [W]
 • Sát thương tạo thành từ 60/130/200/260điểm chỉnh thành 70/140/210/280 điểm.
 • Sát thương tạo thành từ 60/130/200/260 điểm chỉnh thành 70/140/210/280 điểm.

CHU THƯƠNG
Hắc Phong Thổ Phỉ
Thục Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5Quan Độ Chiến 10-10

Mục Tiêu Truy Sát [W]
 • Ưu hóa hiệu ứng đặc biệt: Khi cách mục tiêu 2000, trên đầu mục tiêu hiển thị một hiệu quả trạng thái đặc biệt, biểu thị đang bị khóa bởi Mục Tiêu Truy Sát.
 • Có thêm hiệu ứng đặc biệt: Khi cách mục tiêu 2000, trên đầu mục tiêu hiển thị một hiệu quả trạng thái đặc biệt, biểu thị đang bị khóa bởi Mục Tiêu Truy Sát.

PHÁP CHÍNH
Thục Xuyên Địa Học Gia
Thục Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5Quan Độ Chiến 10-10

Độn Giáp Thư Linh [W]
 • Bỏ hiệu ứng hồi phục HP .
 • Bỏ hiệu ứng hồi phục HP .

Độn Giáp Thư Thuẫn [R]
 • Bỏ tác dụng giảm hiệu ứng tiêu cực của kỹ năng .
 • Tăng 1/3/5/6 điểm phòng thủ và tăng hồi phục 2/3/4/5 điểm HP/giây tương ứng cấp 1 -> 4.
 • Bỏ tác dụng giảm hiệu ứng tiêu cực của kỹ năng.
 • Tăng 1/2/3/4 điểm phòng thủ và tăng hồi phục 2/3/4/5 điểm HP/giây tương ứng cấp 1 -> 4.

QUAN PHƯỢNG
Nữ Hào Kiệt
Thục Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5Quan Độ Chiến 10-10

Hành Vân Lưu Thủy Trảm [E]
 • Giảm thời gian chờ kỹ năng từ 12/10/8/5 giây xuống còn 8/7/6/5 giây.
 • Không thay đổi.

KHƯƠNG DUY
Kỳ Lân Kiếm Hiệp
Thục Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5Quan Độ Chiến 10-10

Lân Động Cửu Thiên [R]
 • Phạm vi hiệu quả được điều chỉnh từ 450 thành 400 .
 • Thời gian chờ kỹ năng từ 10/8/6/4 giây điều chỉnh thành 9/7/5/3 giây mỗi cấp.
 • Không thay đổi.

MÃ SIÊU
Cẩm Công Tử
Thục Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5Quan Độ Chiến 10-10

Thiểm Điện Vũ [W]
 • Tăng tốc độ tấn công từ cố định 100% chỉnh thành 60/80/100/120% .

 • Khi bị tấn công giảm 20% sát thương chỉnh thành giảm 10/15/20/25% sát thương mỗi cấp .

 • Thời gian duy trì từ 2.5/4/5.5/7 chỉnh thành cố định 5 giây .

 • Tăng tốc độ tấn công từ cố định 100% chỉnh thành 55/70/85/100%.

 • Khi bị tấn công giảm 20% sát thương chỉnh thành giảm 10/15/20/25% sát thương mỗi cấp.

 • Thời gian duy trì từ 2.5/4/5.5/7 chỉnh thành cố định 5 giây.


Tử Lôi Hãn Mã [R]
 • Làm lại kỹ năng: Tăng 3/6/9/12% tốc độ di chuyển, khi bị tấn công kỹ năng chỉ định sẽ phản đòn 40/70/100/130 điểm sát thương và gây hiệu quả giảm tốc 0.3/0.6/0.9/1.2 giây.

 • Làm lại kỹ năng: Tăng 3/6/9/12% tốc độ di chuyển, khi bị tấn công kỹ năng chỉ định sẽ phản đòn 40/70/100/130 điểm sát thương và gây hiệu quả giảm tốc 0.3/0.6/0.9/1.2 giây.

Tử Lôi Bá Vương Tái Thế [F]
 • Thời gian chờ từ 2 giây chỉnh thành 1.75 giây .

 • Sát thương có hiệu lực với đơn vị viễn cổ .
 • Thời gian chờ từ 3.25 giây chỉnh thành 3 giây.
 • Sát thương có hiệu lực với đơn vị viễn cổ.

TỪ THỨ
Kiếm Thánh
Thục Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5Quan Độ Chiến 10-10

Kiếm Đạo Nhất Kiếm Khí [W]
 • Sát thương tạo thành từ 80/160/250/340 điểm chỉnh thành 100/170/240/310 điểm
 • Không thay đổi.

Kiếm Đạo Thất Kiếm Cấm [E]
 • Cự ly thi triển từ 900 chỉnh thành 800 .
 • Thời gian chờ kỹ năng từ 8.5 giây chỉnh thành 10 giây.
 • Cự ly thi triển từ 900 chỉnh thành 800

Kiếm Đạo Cửu Kiếm Quyết [R]
 • Sát thương tăng thêm cho Kiếm Đạo Thập Tam Ngự Kiếm Vũ từ 5/10/15/20 điểm chỉnh thành 3/8/12/15 điểm.
 • Sát thương tăng thêm cho Kiếm Đạo Thập Tam Ngự Kiếm Vũ từ 5/10/15/20 điểm chỉnh thành 3/8/12/15 điểm.

Kiếm Đạo Thập Tam Ngự Kiếm Vũ [F]
 • Chỉnh lại hiệu ứng : Khi tấn công có thể hút HP bằng 10% sát thương tạo thành (Hút tức thời).
 • Chỉnh lại hiệu ứng: Khi tấn công có thể hút HP bằng 10% sát thương tạo thành (Hút tức thời). Tăng nhẹ thời gian xen kẽ giữa các đợt kiếm khí.

LƯU THIỆN
Cơ Linh Bảo
Thục Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5Quan Độ Chiến 10-10

Điện Man Lôi [W]
 • Sát thương tạo thành từ 50/90/130/170 chỉnh thành 50/85/120/155 điểm.
 • Sát thương tạo thành từ 50/80/120/160 chỉnh thành 50/85/120/155 điểm.

Thục Cơ Phi Phi [E]
 • Sát thương trí lực cộng thêm từ 30/45/60/80% chỉnh thành 30/40/50/60%.

 • Không thay đổi.

Thử Chấn Đãng Đạn [F]
 • Sát thương tạo thành từ 360/520/680/820 điểm chỉnh thành 350/500/650/800 điểm.
 • Sát thương tạo thành từ 375/525/650/800 điểm chỉnh thành 350/500/650/800 điểm.

QUAN VŨ
Võ Thánh
Thục Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5Quan Độ Chiến 10-10

Thanh Long Yểm Nguyệt Trảm [R]
 • Thời gian chờ mỗi cấp từ 8/6/4/2 giây chỉnh thành 6/5/4/3 giây.
 • Thời gian chờ mỗi cấp từ 10/8/6/4 giây chỉnh thành 8/7/6/5 giây.

Tất Sát Thanh Long [F]
 • Sát thương từ 160/215/305/425 điểm/giây chỉnh thành 160/215/280/375 điểm/giây .
 • Không thay đổi.

HOÀNG TRUNG
Bách Bộ Xuyên Dương
Thục Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5Quan Độ Chiến 10-10

Lôi Điện Cung Tiễn [E]
 • Thời gian gây choáng mục tiêu từ 0.01/0.1/0.2/0.2 giây mỗi cấp điều chỉnh thành 0.01/0.1/0.2/0.3 giây .
 • Không thay đổi.

LA LỢI
Diệu Linh Huyền Nữ
Thục Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5Quan Độ Chiến 10-10

Âm Dương Huyền Pháp [W]
 • Thời gian chờ kỹ năng giảm từ 9 giây xuống 7 giây .
 • Thời gian chờ kỹ năng giảm từ 15 giây xuống 12 giây.

Càn Khôn Đại Pháp [E]
 • Thời gian chờ kỹ năng giảm từ 10 giây xuống 8 giây .
 • Thời gian chờ kỹ năng giảm từ 20 giây xuống 16 giây.

QUAN BÌNH
Táng Long Tướng Quân
Thục Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5Quan Độ Chiến 10-10

Thanh Long Nghịch Lân Trảm [W]
 • Sát thương cơ bản từ 30/40/50/60 điểm chỉnh thành 35/50/65/80 điểm .
 • Tỷ lệ sát thương tấn công thường từ 20/35/50/65% chỉnh thành 40/50/60/70% .

 • Tỷ lệ sát thương tấn công thường từ 20/30/40/50% chỉnh thành 30/40/50/60%.

Càn Khôn Đại Pháp [E]
 • Hiệu ứng giảm phòng thủ phòng thủ từ 2/3/4/5 điểm chỉnh thành 3/4/5/6 điểm .

 • Không thay đổi.

Mã Vân Lộc
Cân Quắc Băng Thương
Thục Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5Quan Độ Chiến 10-10

Tử Điện Bạch Long Quyết [F]
 • Bỏ tầm bắn cộng thêm khi kỹ năng đạt cấp 4, hiện khi kỹ năng này đạt cấp 4 dùng Băng Phách Thương Phách sẽ có hiệu quả hút máu 13%
 • Bỏ tầm bắn cộng thêm khi kỹ năng đạt Lv4, hiện khi kỹ năng này đạt Lv4 dùng Băng Phách Thương Phách sẽ có hiệu quả hút máu 13%

TRƯƠNG PHI
Ngạnh Hán
Thục Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5Quan Độ Chiến 10-10

Sát Khí Nộ Hống [E]
 • Làm lại kỹ năng: Chỉnh thành kỹ năng bị động Tăng phòng thủ bản thân, mỗi lần dùng kỹ năng sẽ 15% tốc độ di chuyển và tốc độ tấn công cho đồng đội xung quanh, hiệu quả tăng tốc không thể cộng dồn Phạm vi hiệu quả: 450.
 • [Lv1] Tăng 2 điểm phòng thủ, hiệu quả tăng tốc duy trì 4 giâ.
 • [Lv2] Tăng 4 điểm phòng thủ, hiệu quả tăng tốc duy trì 5 giây.
 • [Lv3] Tăng 6 điểm phòng thủ, hiệu quả tăng tốc duy trì 6 giây.
 • [Lv4] Tăng 8 điểm phòng thủ, hiệu quả tăng tốc duy trì 7 giây.
 • Làm lại kỹ năng: Chỉnh thành kỹ năng bị động Tăng phòng thủ bản thân, mỗi lần dùng kỹ năng sẽ 15% tốc độ di chuyển và tốc độ tấn công cho đồng đội xung quanh, hiệu quả tăng tốc không thể cộng dồn Phạm vi hiệu quả: 450.
 • [Lv1] Tăng 2 điểm phòng thủ, hiệu quả tăng tốc duy trì 4 giâ.
 • [Lv2] Tăng 4 điểm phòng thủ, hiệu quả tăng tốc duy trì 5 giây.
 • [Lv3] Tăng 6 điểm phòng thủ, hiệu quả tăng tốc duy trì 6 giây.
 • [Lv4] Tăng 8 điểm phòng thủ, hiệu quả tăng tốc duy trì 7 giây

Ngô Quốc

BỘ UYỂN
Băng Phong Thánh Nữ
Ngô Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5Quan Độ Chiến 10-10

Phá Băng Thỉ [W]
 • Hiện Phá Băng Thỉ sẽ không đánh vỡ Bẫy Sương Hàn.
 • Khi Phá Băng Thỉ thông qua Bẫy Sương Hàn sẽ tăng 25% sát thương.
 • Hiện Phá Băng Thỉ sẽ không đánh vỡ Bẫy Sương Hàn.
 • Khi Phá Băng Thỉ thông qua Bẫy Sương Hàn sẽ tăng 25% sát thương.

Bẫy Sương Hàn [E]

CAM NINH
Cẩm Mao Nghĩa Tặc
Ngô Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5Quan Độ Chiến 10-10

Phi Sách [W]
 • Hiện tại, sử dụng "Phân Thân Ảo Ảnh Trường Mâu " có thể phá giải hiệu quả Phi Sách.
 • Hiện tại, sử dụng "Phân Thân Ảo Ảnh Trường Mâu " có thể phá giải hiệu quả Phi Sách.

Phân Thân [E]
 • Tỷ lệ sát thương phân thân chịu thêm từ 260% điều chỉnh thành 240%.
 • Tỷ lệ sát thương phân thân chịu thêm từ 300% điều chỉnh thành 240%.

TÔN THƯỢNG HƯƠNG
Công Chúa Ngang Ngược
Ngô Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5Quan Độ Chiến 10-10

Phượng Vũ Xạ Pháp [W]
 • Tỷ lệ chịu thêm sát thương pháp lực theo cự ly từ 80% chỉnh thành 60%.
 • Tỷ lệ chịu thêm sát thương pháp lực theo cự ly từ 80% chỉnh thành 60%.

Như Mục Xuân Phong [R]
 • Thời gian duy trì từ 11 giây chỉnh thành 8 giây.
 • Thời gian chờ từ 22.5 giây chỉnh thành 18 giây
 • Thời gian duy trì từ 11 giây chỉnh thành 8 giây.
 • Thời gian chờ từ 45 giây chỉnh thành 32 giây.

Quốc Sắc Thiên Hương [F]
 • Bỏ khả năng tăng tầm bắn từ Lv1-3 của kỹ năng này.
 • Hiện Quốc Sắc Thiên Hương sẽ tăng 2/5/8/9% sát thương cự ly cho kỹ năng Phượng Vũ Xạ Phá.
 • Kỹ năng đạt Lv4 sẽ tăng thêm tầm bắn 150
 • Bỏ khả năng tăng tầm bắn từ Lv1-3 của kỹ năng này.
 • Hiện Quốc Sắc Thiên Hương sẽ tăng 2/5/8/9% sát thương cự ly cho kỹ năng Phượng Vũ Xạ Phá.
 • Kỹ năng đạt Lv4 sẽ tăng thêm tầm bắn 150

CHU DU
Mỹ Chu Lang
Ngô Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5Quan Độ Chiến 10-10

Thiên Trợ Thần Uy [F]
 • Hiện không thể làm mới vật phẩm "Chống Đỡ Hồng Long Lân Giáp ".
 • Hiện không thể làm mới vật phẩm "Chống Đỡ Hồng Long Lân Giáp ".

TRÌNH PHỔ
Thủy Thần
Ngô Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5Quan Độ Chiến 10-10
Thông số Tướng
 • Nhanh nhẹn ban đầu từ 15 điều chỉnh thành 19.
 • Khi Trình Phổ lên cấp, điểm nhanh nhẹn nhân được điều chỉnh từ 1.5 thành 1.8 điểm.
 • Nhanh nhẹn ban đầu từ 15 điều chỉnh thành 19.
 • Khi Trình Phổ lên cấp, điểm nhanh nhẹn nhân được điều chỉnh từ 1.5 thành 1.8 điểm.

ĐẠI KIỀU
Thủy Mộng Tiên Tử
Ngô Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5Quan Độ Chiến 10-10

Mị Vũ [E]
 • Thời gian chờ từ 12/11/10/9 giây điều chỉnh thành cố định 9 giây.
 • Thời gian chờ từ 20/18/16/14 giây điều chỉnh thành cố định 14 giây.

LỮ MỘNG NHƯ
Ảnh Vũ
Ngô Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5Quan Độ Chiến 10-10
Thông số Tướng
 • Trí lực ban đầu từ 15 chỉnh thành 18.
 • Trí lực ban đầu từ 15 chỉnh thành 18.

Ảnh Trảm [W]
 • Cự ly thi triển từ 300 chỉnh thành 400.
 • Cự ly thi triển từ 300 chỉnh thành 400.

Ảnh Vũ [E]
 • Thời gian chờ từ 10/9/8.5/8 giây chỉnh thành 13/11/9/7 giây.
 • Bỏ hiệu quả tăng né tránh.
 • Tăng tốc độ từ 30% điều chỉnh thành tăng tối đa (525).
 • Bỏ hiệu quả tăng né tránh.
 • Tăng tốc độ từ 30% điều chỉnh thành tăng tối đa (525).

NGÔ PHƯỢNG HI
Thần Hậu
Ngô Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5Quan Độ Chiến 10-10

Thần Quang Vạn Trượng [F]
 • Trị HP bảo vệ từ 400/500/600/700 chỉnh thành 300/450/600/750 điểm.
 • Trị HP bảo vệ từ 400/500/600/700 chỉnh thành 300/450/600/750 điểm.

LĂNG THỐNG
Ngoan Đồng
Ngô Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5Quan Độ Chiến 10-10

TÁT KIỀU [W]
 • Không thay đổi.
 • Sát thương tạo thành từ 80/135/190/245 chỉnh thành 70/140/210/280 điểm.

Vô Lại [R]
 • Sát thương cộng dồn mỗi phát đánh từ 8/14/20/26 chỉnh thành 14/20/26/32 điểm.
 • Thời gian duy trì cộng dồn sát thương từ 3 giây chỉnh thành 5 giây.
 • Sát thương cộng dồn mỗi phát đánh từ 8/14/20/26 chỉnh thành 12/18/24/30 điểm.
 • Thời gian duy trì cộng dồn sát thương từ 3 giây chỉnh thành 5 giây.

LỮ MÔNG
Hổ Uy Tướng Quân
Ngô Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5Quan Độ Chiến 10-10

Ảo Hổ Uy [W]
 • Hiệu quả giảm tốc từ 2/3/4/5 giây chỉnh thành 1/2/3/4 giây.
 • Hiệu quả giảm tốc từ 2/3/4/5 giây chỉnh thành 1/2/3/4 giây.

Ảo Hổ Khiếu Thiên [F]
 • Thời gian bảo vệ giảm sát thương từ 8 giây chỉnh thành 6 giây.
 • Thời gian bảo vệ giảm sát thương từ 8 giây chỉnh thành 6 giây.

Tôn Kiên
Giang Đông Mãnh Hổ
Ngô Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5Quan Độ Chiến 10-10

Bạch Hổ Thánh Thể [E]
 • Thời gian chờ từ 12/10.5/9/8 giây cố định thành 12 giây.
 • Thời gian chờ từ 20/17/13/10 giây cố định thành 18 giây.

TIỂU KIỀU
Xích Luyện Tiên Tử
Ngô Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5Quan Độ Chiến 10-10

Phượng Dực Thiên Tường [E]
 • Thời gian choáng từ 1.6 giây điều chỉnh thành 2 giây.
 • Thời gian choáng từ 1.6 giây điều chỉnh thành 2 giây.

Phượng Hoàng Than Thở [R]
 • Thời gian duy trì kháng phép và tăng tàm nhìn từ 2/3/4/5 giây cố định thành 5 giây.
 • Thời gian duy trì kháng phép và tăng tàm nhìn từ 2/3/4/5 giây cố định thành 5 giây.

Phượng Hoàng Kiếm Quyết [F]
 • Sát thương tạo thành từ 450/675/950/1175 chỉnh thành 500/700/975/1175 mỗi cấp.
 • Sát thương tạo thành từ 450/675/950/1175 chỉnh thành 500/700/975/1175 mỗi cấp.

TRƯƠNG HOÀNH
Hắc Bào Vu Sư
Ngô Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5Quan Độ Chiến 10-10

Hắc Linh Bộc Phá [W]
 • Cự ly thi triển từ 500 chỉnh thành 575.
 • MP tiêu hao từ 64/79/94/109 điểm chỉnh thành 60/72/84/96 điểm.
 • Cự ly thi triển từ 500 chỉnh thành 575.
 • MP tiêu hao từ 64/79/94/109 điểm chỉnh thành 60/72/84/96 điểm.

Rút Linh Hồn [F]
 • Điều chỉnh từ hút 75/110/150/200 HP/giây thành 85/130/175/230 HP/giây (khả năng hút MP 30/45/60/85).
 • Hút 75/110/150/200 HP/giây và 30/45/60/85 MP /giây, duy trì trong 6 giây.

CHU THÁI
Thiên Thương
Ngô Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5Quan Độ Chiến 10-10

Chiến Đấu Trào Phúng [W]
 • Tỷ lệ giảm sát thương từ 10/20/30/40% chỉnh thành 15/20/25/30% mỗi cấp.
 • Không thay đổi.

Cuồng Chiến Huyết Phách [E]
 • Thêm hiệu quả mới: Khi kích hoạt kỹ năng có thể tăng 4% tốc độ di chuyển bản thân, cộng dồn tối đa 4 lần.
 • Thêm hiệu quả mới: Khi kích hoạt kỹ năng có thể tăng 4% tốc độ di chuyển bản thân, cộng dồn tối đa 4 lần.

Hồi Toàn Trảm [R]
 • Hiện tấn công thường có thể kích hoạt Hồi Toàn Trảm.
 • Thời gian chờ từ 0.25/0.2/0.15/0.1 giây điều chỉnh thành cố định 0.35 giây.
 • Hiện tấn công thường có thể kích hoạt Hồi Toàn Trảm.
 • Thời gian chờ từ 0.5/0.45/0.4/0.35 giây điều chỉnh thành cố định 0.5 giây.

Bá Vương Vô Song Trảm [F]
 • Hiện sau khi diệt địch thành công, Chu Thái có thể hồi phục 25 - 30% tổng HP.
 • Hiện sau khi diệt địch thành công, Chu Thái có thể hồi phục 25 - 30% tổng HP.

TÔN QUYỀN
Thần Hoàng
Ngô Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5Quan Độ Chiến 10-10

Thần Binh Giáng Thế [F]
 • Hiện Thần Binh Thiên Minh sẽ tự tấn công mục tiêu Tôn Quyền đang tấn công.
 • Hiện Thần Binh Thiên Minh sẽ tự tấn công mục tiêu Tôn Quyền đang tấn công.

TÔN SÁCH
Tiểu Bá Vương
Ngô Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5Quan Độ Chiến 10-10

Bá Vương Toàn Phong [E]
 • Sát thương từ 30/60/90/120 điểm/giây chỉnh thành 40/70/100/130 điểm/giây.
 • Thời gian duy trì từ 80 giây chỉnh thành 12 giây.
 • Sát thương từ 20/40/60/80 điểm/giây chỉnh thành 40/60/80/100 điểm/giây.
 • Thời gian duy trì từ 20/40/60/80 giây chỉnh thành 12 giây.

CỐ UNG
Thụy Thú Phúc Tướng
Ngô Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5Quan Độ Chiến 10-10

Trừng Trị Quang [W]
 • Không thay đổi.
 • Sát thương mỗi lần từ 25/40/55/70 chỉnh thành 35/50/65/80 điểm.

Phúc thụy Quang Ba [E]
 • Số lần đạn xạ từ 2/2/3/4 lần chỉnh thành 2/3/4/5 lần.
 • Số lần đạn xạ từ 2/2/3/4 lần chỉnh thành 2/3/4/5 lần.

TRƯƠNG CHIÊU
Bạch Bào Pháp Sư
Ngô Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5Quan Độ Chiến 10-10

Dẫn Thiên Lôi [W]
 • Cự ly thi triển từ 650 chỉnh thành 800.
 • Phạm vi hiệu quả từ 225 chỉnh thành 250.

 • Cự ly thi triển từ 650 chỉnh thành 800.
 • Phạm vi hiệu quả từ 225 chỉnh thành 250.

LỤC TỐN
Thiên Hỏa Thánh Đồng
Ngô Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5Quan Độ Chiến 10-10
Thông số Tướng
 • Không thay đổi.
 • Cự ly tấn công thường từ 500 chỉnh thành 550.

Liệt Hỏa Cầu [W]
 • Chỉnh lại hiệu ứng: Hỏa cầu sau khi đạn xa, căn cứ vào số mục tiêụ sẽ giúp Lục Tốn hồi phục HP, tối đa đạn xạ 5 lần.
 • Gây 80/120/160/200 sát thương đạn xạ và hồi phục HP bằng số mục tiêu *15/20/25/30 mỗi cấp.
 • Chỉnh lại hiệu ứng: Hỏa cầu sau khi đạn xa, căn cứ vào số mục tiêụ sẽ giúp Lục Tốn hồi phục HP, tối đa đạn xạ 5 lần.
 • Gây 80/120/160/200 sát thương đạn xạ và hồi phục HP bằng số mục tiêu *15/20/25/30 mỗi cấp.

Ngoạn Hỏa [E]
 • Thời gian chờ điều chỉnh từ 8 giây thành 6,5 giây.
 • Sát thương từ 120/160/200/240 chỉnh thành 85/135/185/235 điểm mỗi cấp.
 • Thời gian chờ điều chỉnh thành 18/16/14/12 giây mỗi cấp.
 • Sát thương điều chỉnh thành 120/150/180/210 điểm mỗi cấp.

Càn Quấy [R]
 • Tăng thời gian duy trì sát thương hỏa chủng từ 2 thành 5 giây.
 • Mỗi hỏa chủng tăng 1/1.5/2/2.5 điểm phòng thủ và tăng 3/4/5/6% kháng phép môi cấp.
 • Tăng thời gian duy trì sát thương hỏa chủng từ 2 thành 5 giây.
 • Mỗi hỏa chủng tăng 1/1.5/2/2.5 điểm phòng thủ và tăng 3/4/5/6% kháng phép môi cấp.

Liên Doanh [F]
 • Chỉnh lại kỹ năng: Bản thân mang một hỏa chủng. Mỗi hỏa chủng gây 10/20/30/40 sát thương mỗi giây và thiêu đốt 3/4/5/6% HP hiện tại của đối phương.
 • Sát thương từ 120/160/200/240 chỉnh thành 85/135/185/235 điểm mỗi cấp.
 • Chỉnh lại kỹ năng: Bản thân mang một hỏa chủng. Mỗi hỏa chủng gây 10/20/30/40 sát thương mỗi giây và thiêu đốt 3/4/5/6% HP hiện tại của đối phương.

LINH ÂM
Thiên Lại
Ngô Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5Quan Độ Chiến 10-10

Ngũ Âm Điệp Tấu [W]
 • Mỗi âm luật có thể kéo mục tiêu về giữa Cực Âm Bích [E] Trong âm bích chịu sát thương của kỹ năng Ngũ Âm Điệp Tấu, sẽ kéo mục tiêu về giữa âm bích
 • Không thay đổi.

Trung Lập

VIÊN THIỆU
Hoàng Kim Bá Chủ
Trung Lập
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5Quan Độ Chiến 10-10

Cầm Cố Linh Hồn [W]
 • Phạm vi tác dụng từ 175 điều chỉnh thành 200.
 • Phạm vi tác dụng từ 175 điều chỉnh thành 200.

ĐỔNG TRÁC
Hắc Ám Ma Quân
Trung Lập
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5Quan Độ Chiến 10-10

Ma Khí Triền Thân [E]
 • Giảm tốc độ di chuyển từ 25% điều chỉnh thành 30%.
 • Giảm tốc độ di chuyển từ 20% điều chỉnh thành 30%.

Ma Quân Phệ Huyết [R]
 • Tăng kháng phép từ 4/8/12/16% điều chỉnh thành 5/10/15/20% mỗi cấp.
 • Tăng kháng phép từ 4/8/12/16% điều chỉnh thành 5/10/15/20% mỗi cấp.

ĐIÊU THUYỀN
Tuyệt Sắc Mỹ Nhân
Trung Lập
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5Quan Độ Chiến 10-10

Lăng Ba Vũ Kiếm [W]
 • Cự ly thi triển từ 700/900/1100/1300 chỉnh thành 700/850/1000/1150.
 • Không thay đổi.

HOA HÙNG
Cuồng Chiến Lang
Trung Lập
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5Quan Độ Chiến 10-10

Khát Vọng Chiến Đấu [R]
 • Tấn công và tốc độ di chuyển được tăng từ 25% chỉnh thành 20%.
 • Không thay đổi.

CHÚC DUNG
Thích Mĩ Nhân
Trung Lập
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5Quan Độ Chiến 10-10

Thiên La Địa Võng [F]
 • Hiện tại, dùng Phân Thân Ảo Ảnh Trường Mâu có thể phá giải hiệu quả Thiên La Địa Võng.
 • Hiện tại, dùng Phân Thân Ảo Ảnh Trường Mâu có thể phá giải hiệu quả Thiên La Địa Võng.

LỮ BỐ
Thiên Hạ Đệ Nhất
Trung Lập
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5Quan Độ Chiến 10-10

Thiên Hạ Vô Địch [F]
 • Thời gian chờ từ 55/33 giây điều chỉnh thành 48/33 giây (thời gian chờ màu đỏ khi có vật phẩm Vũ Khí Chuyên Dụng).
 • Không thay đổi.

TRƯƠNG GIÁC
Thái Bình Giáo Tông
Trung Lập
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5Quan Độ Chiến 10-10

Địa Nha Lôi Quang Trảm [W]
 • Sát thương tạo thành lần đầu từ 60/120/180/240 điểm chỉnh thành 70/140/210/280 điểm.
 • Sát thương tạo thành cộng thêm từ 25/50/75/100 điểm chỉnh thành 20/40/60/80 điểm.
 • Không thay đổi.

LƯU CHƯƠNG
Võ Lâm Minh Chủ
Trung Lập
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5Quan Độ Chiến 10-10

Nhật Nguyệt Giao Huy [W]
 • Tốc độ đạn đạo tăng 20%.
 • Nguyệt ba chỉnh thành sát thương pháp thuật.
 • MP tiêu hao từ 94 điểm chỉnh thành 80 điểm.
 • Sát thương Nhật Ba từ 85/130/175/220 điểm chỉnh thành 85/125/165/210 điểm.
 • Sát thương Nguyệt Ba từ 90/120/150/180 điểm chỉnh thành 75/105/135/165 điểm.
 • Tốc độ đạn đạo tăng 20%.
 • Nguyệt ba chỉnh thành sát thương pháp thuật.

Võ Lâm Minh Chủ [E]
 • Đơn vị từ hiệp khách võ lâm cận chiến chỉnh thành hiệp khách võ lâm tầm xa
 • Bỏ kỹ năng Quỳ Hoa Điểm Huyệt, thêm kỹ năng Bí Truyền Độc Châm
 • Bí Truyền Độc Châm đối mục tiêu bị trúng độc, mỗi giây duy trì gây 15 điểm sát thương và giảm 30% tốc độ di chuyển, duy trì 2.5 giây
 • Ưu hóa phương thức thao tác của võ lâm hiệp khách, hiện võ lâm hiệp khách sẽ tự tấn công mục tiêu Lưu Chương đang tấn công
 • Đơn vị từ hiệp khách võ lâm cận chiến chỉnh thành hiệp khách võ lâm tầm xa
 • Bỏ kỹ năng Quỳ Hoa Điểm Huyệt, thêm kỹ năng Bí Truyền Độc Châm
 • Bí Truyền Độc Châm đối mục tiêu bị trúng độc, mỗi giây duy trì gây 15 điểm sát thương và giảm 30% tốc độ di chuyển, duy trì 2.5 giây
 • Ưu hóa phương thức thao tác của võ lâm hiệp khách, hiện võ lâm hiệp khách sẽ tự tấn công mục tiêu Lưu Chương đang tấn công

PHAN PHƯỢNG
Thượng Tướng
Trung Lập
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5Quan Độ Chiến 10-10

Cuộc Đời Khốn Nạn
 • Khi tăng cấp kỹ năng bất kỳ sẽ nhận được.
 • Khi dùng kỹ năng có 20% cơ hội phát huy mạnh và 8% cơ hội phát huy kém.
 • Khi tăng cấp kỹ năng bất kỳ sẽ nhận được.
 • Khi dùng kỹ năng có 20% cơ hội phát huy mạnh và 8% cơ hội phát huy kém.

Long Phách Hoa Sơn [W]
 • Phát huy mạnh: Diệt ngay đơn vị có HP dưới 50%, HP mục tiêu càng thấp tỷ lệ thành công càng cao.
 • Phát huy kém: Không thể rút vũ khí trong 2 giây.
 • Phát huy mạnh: Diệt ngay đơn vị có HP dưới 50%, HP mục tiêu càng thấp tỷ lệ thành công càng cao.
 • Phát huy kém: Không thể rút vũ khí trong 2 giây.

Trọng Áp Thái Sơn [E]
 • Phát huy mạnh: Kỹ năng không cần chờ, có thể thi triển tiếp.
 • Phát huy kém: Bản thân giảm tốc độ di chuyển tương ứng.
 • Phát huy mạnh: Kỹ năng không cần chờ, có thể thi triển tiếp.
 • Phát huy kém: Bản thân giảm tốc độ di chuyển tương ứng.

Khai Sơn Phủ Pháp [F]
 • Phát huy mạnh: Khi thi triển sẽ miễn dịch hoàn toàn với pháp thuật.
 • Phát huy kém: Sau khi thi triển mất kiểm soát 2 giây.
 • Phát huy mạnh: Khi thi triển sẽ miễn dịch hoàn toàn với pháp thuật.
 • Phát huy kém: Sau khi thi triển mất kiểm soát 2 giây.