Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

MAP Ô SÀO CHIẾN

BẮT ĐẦU: THỨ SÁU, 26/06/2015.

Tạo Phòng Ô Sào Chiến

Điều kiện

  • Số người hạn chế: 1-5 người
  • Thời gian chiến đấu: 25 phút
  • Tiền vàng ban đầu: 6000
  • Đặc sắc map: Bao gồm phòng thủ và tấn công, cần người chơi trong thời hạn, qua ải trảm tướng đánh bại Viên Thiệu

Phần Thưởng

Điều kiệnNhận đượcHình ảnh
Vật phẩm rớt đều là có xác suất (bên dưới ứng với độ khó thường)
Vượt ải 10 phút Nhánh Tử Đàn
Điểm S trở lên Túi Tơ Lụa
Vượt ải Túi Bảo Đồ Quan Độ
Vượt ải Đá Tinh Luyện-Lục
Vượt ải Kinh Nghiệm Hoàn-Tím
Vượt ải Kiếm Quân Viên Thiệu
Vượt ải Kiếm Quân Viên Thiệu
Đánh bại Boss Bạch Kim Khoáng Thạch
Vượt ải và hoàn thành 60% nhiệm vụ Túi Tơ Lụa
Tào Tháo không chết, vượt ải Nhánh Tử Đàn
Thu thập chữ (Thất Tinh Long Uyên) Nhánh Tử Đàn
Vượt ải và hoàn thành 85% nhiệm vụ Hạ Hầu Đôn Khiêu Chiến Lệnh
Vật phẩm rớt đều là có xác suất (bên dưới ứng với độ khó khó)
Vượt ải 10 phút Nhánh Tử Đàn
Điểm S trở lên Túi Tơ Lụa
Vượt ải Đá Tinh Luyện-Lục
Vượt ải Kinh Nghiệm Hoàn-Tím
Vượt ải Kiếm Quân Viên Thiệu
Vượt ải Kiếm Quân Viên Thiệu
Đánh bại Boss Bạch Kim Khoáng Thạch
Vượt ải khó Kiếm Quân Viên Thiệu
Vượt ải khó Kiếm Quân Viên Thiệu
Vượt ải và hoàn thành 60% nhiệm vụ Túi Tơ Lụa
Tào Tháo không chết, vượt ải Nhánh Tử Đàn
Thu thập chữ (Thất Tinh Long Uyên) Nhánh Tử Đàn
Vượt ải và hoàn thành 85% nhiệm vụ Hạ Hầu Đôn Khiêu Chiến Lệnh
Vật phẩm rớt đều là có xác suất (bên dưới ứng với độ khó truyền kỳ)
Vượt ải 10 phút Nhánh Tử Đàn
Điểm S trở lên Túi Tơ Lụa
Vượt ải và hoàn thành 100% nhiệm vụ Đá Tinh Luyện-Lam
Vượt ải Đá Tinh Luyện-Lục
Vượt ải Kinh Nghiệm Hoàn-Tím
Vượt ải Kiếm Quân Viên Thiệu
Vượt ải Kiếm Quân Viên Thiệu
Đánh bại Boss Bạch Kim Khoáng Thạch
Vượt ải truyền kỳ Đá Tinh Luyện-Lam
Vượt ải truyền kỳ Kiếm Quân Viên Thiệu
Vượt ải và hoàn thành 60% nhiệm vụ Túi Tơ Lụa
Vượt ải truyền kỳ Nhánh Thần Linh
Tào Tháo không chết, vượt ải Nhánh Tử Đàn
Thu thập chữ (Thất Tinh Long Uyên) Nhánh Tử Đàn
Vượt ải và hoàn thành 85% nhiệm vụ Hạ Hầu Đôn Khiêu Chiến Lệnh