Về Trang Đầu

Tải Game Đăng ký

Đấu Trường

Tướng

Công Tôn Toản公孙瓒.jpg

【E】Bạch Mã Truy Tiễn

Hiện tại sát thương tạo ra có liên quan đến cự li mũi tên bay qua, khi đạt cự li 2000 sẽ đạt sát thương tối đa

Tạo điểm sát thương cơ bản 90/150/210/280

Tạo sát thương tối đa 120/200/280/360 (thường) 150/250/350/450 (Tam Quốc Vô Song)

Bộ Uyển步婉.jpg

【R】Tật Phong (Tái cấu trúc)

Mỗi lần tần công tăng tốc độ di chuyển, duy trì2 giây, mỗi lần di chuyển 300 cự li tăng tốc độ tấn công,duy trì4 giây,hiệu quả cộng dồn 3 lần

Mỗi lần tăng 4%/6%/8%/10% tốc độ di chuyển hoặc 10%/20%/30%/40% tốc độ tấn công

Tào Thực曹植.jpg

【F】Thiên Hạ Kiếm Vũ

Hiện tại Thiên Hạ Kiếm Vũ không tạo sát thương khu vực ngẫu nhiên nữa, sửa thành địch trong phạm vi 625 chịu sát thương kéo dài ổn định

Mỗi lần tạo thành 40/65/90/120 (Mỗi giây 4 lần)

3Q*Hứa Chử梦许褚.jpg

【W】Tấn công trực diện (Tam Quốc Vô Song)

Cự li thi triển từ 650 điều chỉnh thành 575/600/625/650

Thời gian CD từ 8 giây điều chỉnh thành 9 giây

Tấn công trực diện cự li lăn lộn từ 2600 giảm còn 2000

【R】Lười Biếng (Tam Quốc Vô Song)

Mỗi giây hồi HP tối đa 5% điều chỉnh thành 3.5/4/4.5/5%

【F】Tham Sống Sợ Chết

Thời gian duy trì từ 6 giây điều chỉnh thành 8 giây

Mỗi giây tạo sát thương từ 55/110/165/220 điều chỉnh thành 45/90/135/190

Trình Phổ程普.jpg

【E】Thủy Chi Lưu Động (Tam Quốc Vô Song)

Thời gian CD từ 30/25/20/15 điều chỉnh thành 40/32/24/16


Vương Nguyên Cơ王元姬.jpg

【R】Tương Tư Linh Tâm

Sau khi vào chiến đâu, tăng tốc độ di chuyển sẽ lập tức bị xóa

Tôn Sách孙策.jpg

【F】Tử Lôi Loạn Vũ (Tam Quốc Vô Song)

Tỷ lệ giảm tốc độ tấn công từ 10% điều chỉnh thành 50%,tốc độ di chuyển từ 30% điều chỉnh thành 60%

3Q*Tư Mã Chiêu梦司马昭.jpg

【w】Bộc Liệt Hạt (Tam Quốc Vô Song)

Thời gian CD từ 7.5 giây điều chỉnh thành 10.5/9.5/8.5/7.5

【F】Hạt Hồn Ngưng (Tam Quốc Vô Song)

Bò cạp tăng tốc độ tấn công từ 50%/75% điều chỉnh thành 45/55/65/75%,tăng tốc độ di chuyển từ 30% điều chỉnh thành 40%

Mắt tốc độ di chuyển từ 300 điều chỉnh thành 240

3Q*Lăng Thống梦凌统.jpg

【F】Hạc Đột Kích

Điểm sát thương cơ bản từ 100/140/180/220 điều chỉnh thành 80/120/160/200

Tào Nhân曹仁.jpg

Tăng sức mạnh từ 2 điều chỉnh thành 1.7

Mã Tắc马谡.jpg

【R】Hỗn Nguyên Cầu

Cự li di chuyển từ 550/700/850/1000 điều chỉnh thành 625/750/875/1000

【F】Huyền Quang Kích Xạ (Tam Quốc Vô Song)

Tạo sát thương từ 75/110/145/190 điều chỉnh thành 85/125/165/210

Hạ Hầu Uyên夏侯渊.jpg

【F】Quỷ Giới Xuyên Thoa (Tái cấu trúc)

Di chuyển nhanh đến khu vực mục tiêu và được 150/300/450/600 điểm hộ thuẫn,duy trì3 giây, nếu trong khu vực có tướng sẽ thay thay đổi vị trí cho nhau.

Kỹ năng định hướng khu vực,phạm vi 125 ,cự li thi triển 800/850/900/950

Tiêu hao MP:100/150/200/150 (thường) 75/100/125/150 (Tam Quốc Vô Song)

Thời gian CD:48/40/32/24 giây (thường) 24/20/16/12 giây (Tam Quốc Vô Song)

Tả Từ左慈.jpg

【R】Tinh Hà Vô Lượng

Sát thương cơ bản từ 75/150/225/300 điều chỉnh thành 80/160/240/320

Tăng điểm trí lực từ x2 điều chỉnh thành x1.2

Tôn Hoàn孙桓齐天大圣.png

【F】Mỹ Hầu Vương Thật Giả (Tam Quốc Vô Song)

Thời gian CD từ 50/45/40/30 giây điều chỉnh thành 60/48 giây

Tào Tháo曹操.jpg

【W】Hắc Ám*Xuất Sáo

cự li thi triển từ 725 điều chỉnh thành 725/775/825/875

Tỷ lệ tăng tốc độ tấn công từ 20%/30%/40%/50% điều chỉnh thành 30%/40%/50%/60%

【R】Hắc Ám*Giáng Lâm

Tăng cự li tấn công từ 225 điều chỉnh thành 400

IMBA

Điều chỉnh tính cân bằng tướng IMBA

3Q*Tiểu Kiều 梦小乔.jpg

【W】Phần Ảnh

Tạo sát thương vượt mức tối đa từ 120/200/280/360 tăng đến 140/220/300/380

Tốc độ bay của cầu lửa từ 850 tăng đến 1000, ưu hóa công thức tính sát thương

3Q*Tôn Sách梦孙策.jpg

【R】Bá Vương Vực

Hiểu quả IMBA mới:

Khi địch có HP tấn công cao hơn 50%, tạo sát thương vật lý vượt mức bằng 5% HP tối đa của mục tiêu

Bị động tăng tốc độ tấn công từ 12/18/24/30% giảm còn 6/9/12/15%, tốc độ di chuyển từ 2/4/6/8% giảm còn 1/2/3/4%, khi xung quanh có tướng có HP thấp hơn 50%, hiệu quả tăng tốc x10

3Q*Mã Siêu梦马超.jpg

【R】Thiên Lôi Toái Thể

Hiệu quả IMBA mới:

Khi tấn công địch có hiệu quả “Thiên Lôi Toái Thể”, tăng tốc độ tấn công,duy trì 1 giây

Thời gian kích hoạt Thiên Lôi Toái Thể từ 3 giây tăng đến 5 giây

Bị động tăng tốc độ di chuyển bản thân từ 3/6/9/12% điều chỉnh thành 8%

3Q*Bàng Thống梦庞统.jpg

【F】Phượng Sồ Niết Bàn

Hiệu quả IMBA mới:

Thời gian niết bàn từ 5 giây giảm còn 3 giây, khi niết bàn thành công, sẽ chuyển sát thương phải chịu trong thời gian nguyên anh phản đòn đến địch xung quanh

3Q*Trương Chiêu梦张昭.jpg

【F】Phật Pháp Vô Biên

Thời gian CD từ 30/26/22/16 giây giảm còn 24/20/16/13 giây

Ưu hóa qui tắc phán đoán sát thương Phật Nộ Hỏa, hiện tại khi thi triển Phật Nộ Hỏa càng dễ đánh trúng địch

3Q*Hứa Chử梦许褚.jpg

【W】Tấn công trực diện

Hiệu quả IMBA mới:

Thân hình càng lớn thì tốc độ lăn càng nhanh

【R】Quy Mệnh

Thời gian CD từ 20 giảm còn 18 giây,mỗi giây hồi phúc HP tối đa của bản thân từ 5% tăng đến 5/7.5/10/12.5%

【F】Chạy Đi

Phạm vi cơ bản của ấn ký từ 225 giảm còn 200

3Q*Tư Mã Chiêu梦司马昭.jpg

【R】Minh Hạt Nộ

Mỗi bò cạp tấn công Tướng sẽ cộng thêm sát thương trí lực từ 50% tăng đến 60%

【F】Hạt Hồn Ngưng

Mỗi giây tạo sát thương từ 40/65/90/120 tăng đến 80/130/180/240

Trong thời gian duy trì Hạt Hồn Ngưng bò cạp tăng tốc độ tấn công từ 50% điều chỉnh thành 400%

Cam Ninh甘宁.jpg

【W】Phi Sách

Xóa hiệu quả IMBA hiện tại, khi tấn công không còn xác suất khống chế mục tiêu

Hiệu quả IMBA mới:

Sau khi khống chế mục tiêu, trong 2 giây kích hoạt kỹ năng sẽ kéo mục tiêu đến bên cạnh, và xóa bỏ khống chế. Khoảng cách quá 1500 không thể kéo về

【R】Khoái Đao

Hiệu quả IMBA mới:

Kích hoạt bạo kích Khoái Đao, bản thân tăng 40/80/120/160% tốc độ tấn công, duy trì 3 giây

Tôn Sách孙策.jpg

【W】Bá Vương Tung Hoành

Cự li thi triển từ 600/700/800/900 điều chỉnh thành 880

【E】Bá Vương Toàn Phong

Mỗi giây tạo sát thương từ 60/90/120/150 tăng đến 80/120/160/200

【R】Tử Lôi Chiến Khí

Sát thương từ 100/160/220/280  điều chỉnh thành 120/170/220/270

【F】Tử Lôi Loạn Vũ

Mỗi lần tấn công khiến địch giảm tốc độ tấn công từ 10% tăng đến 50%,địch giảm tốc độ di chuyển từ 30% tăng đến 60%

Lưu Bị刘备.jpg

【W】Long Đằng Tứ Hải

Sát thương từ 80/140/200/260 tăng đến 75/150/225/300

【F】Nhân Hoàng Hiệu Triệu

Mỗi giây tạo sát thương từ 100/170/240/315 tăng đến 120/210/300/400

Bàng Thống庞统.jpg

【R】Chân Ngôn*Xích Hỏa Vân

Mỗi giây tạo sát thương từ 40/50/60/70 tăng đến 60/70/80/90

Trương Hoành张纮.jpg

【E】Ngôn Linh Không Gian

Xóa hiệu quả IMBA, khi bị tấn công không thi triển Ngôn Linh Không Gian đánh địch xung quanh nữa

Hiệu quả IMBA mới:

Khi bị tấn công, sẽ tự động dùng Ngôn Linh Không Gian đối với người tấn công, hiệu quả này cùng 1 đơn vị trong 7s chỉ kích hoạt 1 lần, vô hiệu đối với kiến trúc và đơn vị miễn pháp thuật

【F】Rút Linh Hồn

Xóa hiệu quả IMBA hiện tại,Rút Linh Hồn không rút thêm HP tối đa của mục tiêu

Hiệu quả IMBA mới:Trong thời gian Rút Linh Hồn, 25% sát thương bản thân phải chịu sẽ được chuyển sang mục tiêu

Công Tôn Toản公孙瓒.jpg

【F】Bí Mật Đột Kích

Xóa hiệu quả IMBA hiện tại,sau khi dùng ulti, tốc độ di chuyển bản thân không còn tăng đến cực hạn nữa.

Hiệu quả IMBA mới:Bản thân vào trạng thái Bí Mật Đột Kích, mỗi giây hồi 3% HP tối đa, thoát khỏi ẩn thân sẽ không hồi HP. Mỗi lần diệt tướng bản thân sẽ vào trạng thái Bí Mật Đột Kích

Trương Giác张角.jpg

【W】Lôi Quang Trảm

sát thương từ 60/100/140/180 tăng đến 60/120/180/240

Tào Thực曹植.jpg

【F】Thiên Hạ Kiếm Vũ

Xóa hiệu quả IMBA hiện tại,khi dùng ulti không còn được miễn giảm 80% sát thương nữa

Hiệu quả IMBA mới:

Có thể chọn điểm mục tiêu để thi triển kỹ năng, không cần duy trì thi triển

Cự li thi triển :1100,phạm vi tác dụng: 635

Điều chỉnh cơ chế sát thương: Từ khi xuất hiện Kiếm Bạo sẽ tạo sát thương cho địch tại vị trí Kiếm Bạo, sửa thành trong thời gian duy trì Kiếm Vũ cách 0.25 giây sẽ tạo 1 lần sát thương cho tất cả kẻ địch trong khu vực, mỗi lần tạo 50/85/120/160 sát thương

Giả Hủ贾诩.jpg

【F】Ngũ Quỷ Bàn Vận Kế

Hiệu quả IMBA mới

Không còn duy trì thi triển kỹ năng nữa, sẽ triệu hồi 1 ảo ảnh vô địch thay thế bản thân thi triển

Quan Bình关平.jpg

【F】Thanh Long Đại Loạn Nha

Hủy thời gian chờ khi thi triển

Viên Thiệu袁绍.jpg

【W】Cầm Cố Linh Hồn

Hiệu quả IMBA mới

Sau khi sử dụng sẽ phóng ra Cầm Cố Linh Hồn theo đường thẳng từ chân mình hướng về phía trước, liên tục phóng 4 lần.

cự li thi triển  tăng đến 1100

Nhan Lương颜良.jpg

【E】Tề Tâm Đoạn Kim

Tăng lực tấn công từ 30/40/50/60% tăng đến 30/45/60/75%

【R】Sáng Thương Nhẫn

Sát thương từ 20/30/40/50 tăng đến 24/36/48/60,hiệu quả giảm tốc từ 25% tăng đến 30%

Loại sát thương từtính sát thương kỹ năng sửa thành tính hộ giáp sát thương tướng

Lạc Tiến乐进.jpg

【R】Sáo Bạch Lang

Mỗi lần hút lực tấn công từ 9/13/17/21 tăng lên đến 12/17/21/28,số tầng cộng dồn từ 8 tầng giảm còn 6.

Viên Thuật袁术.jpg

【W】Long Tỏa Kích

Sát thương cơ bản từ 50/75/100/125 tăng đến 75/110/150/185

Mỗi lần tụ năng sát thương từ 20/30/40/50 giảm còn  15/23/30/38

Vương Nguyên Cơ王元姬.jpg

【R】Tương Tư Linh Tâm

Giãn cách thời gian mỗi lần đổi trạng thái từ 1.5 giây điều chỉnh thành 3 giây

Hạ Hầu Đôn夏侯谆.jpg

【E】Hắc Ám Đột Tập

Mỗi hắc ám kỵ binh tạo sát thương từ 30/60/90/120 tăng đến 40/80/120/160

【F】Hắc Ám Kỵ Đoàn

Mỗi ảo ảnh kỵ binh tạo sát thương từ 40/50/60/70% tăng đến 30/50/70/100%

Pháp Chính法正.jpg

【F】Sâm La Vạn Tượng

Xóa hiệu quả IMBA hiện tại,dùng ulti sẽ không thi triển Độn Giáp Thiên Thư*Nhẫn.

Hiệu quả IMBA mới:trong thời gian Sâm La Cảnh Giới tồn tại, địch trong phạm vi 350 xung quanh Pháp Chính sẽ bị trói buộc, cho đến khi Pháp Chính rời khỏi hoặc cảnh giới biến mất

Tôn Linh Lung孙玲珑.jpg

【R】Thủy Lưu Thuẫn

Hộ thuẫn kích hoạt HP từ 60%  điều chỉnh thành 100%。

Mã Tắc马谡.jpg

【R】Hỗn Nguyên Cầu

Khoảng cách hiện thân tối đa từ 550/700/850/1000 tăng đến 625/750/875/1000

Bộ Uyển步婉.jpg

【R】Tật Phong

Đồng bộ với điều chỉnh thường qui,

Trong map IMBA: Mỗi lần tấn công tăng 8/12/16/20% tốc độ di chuyển,duy trì3 giây,có thể cộng dồn 3 lần.

Mỗi lần di chuyển 300 cự li tăng 20/40/60/80% tốc độ tấn công, duy trì5 giây, cộng dồn 3 lần.

Phó bản & Chiến trường

Điều chỉnh tính cân bằng tướng [Không bao gồm chiến trường]

Tào Xung曹冲.jpg

【W】Ma Sát Song Hoàn

Thời gian CD từ toàn level 9 giây giảm còn toàn level 7.5 giây

Cự li thi triển từ 900 tăng đến 1050

Tiêu hao MP từ 30/50/70/90 điều chỉnh thành 10/25/40/55

Mỗi lần sát thương từ 90/150/210/270 tăng đến 120/180/240/300

【E】Sinh Tử Hồi Chuyển

cự li thi triển từ 750 tăng đến 900

Phạm vi bắn từ 750 tăng đến 900

Trị liệu/ sát thương từ 40/70/100/130 điều chỉnh thành 50/70/90/110

Tốc độ bắn từ 1100 tăng đến 1500

【R】Tượng Hồn Triền Nhiễu

cự li thi triển từ 750 tăng đến 1000

Mỗi giây sát thương từ 30/50/70/90 tăng đến 30/60/90/120

【F】Ma Linh Nhiếp Hồn

Thời gian CD từ toàn level 25 giây giảm còn 24/24/24/20 giây

Phạm vi tác dụng từ 900/900/900/1200 điều chỉnh thành toàn level 1200

Tiêu hao MP từ 80/120/160/200 giảm còn 75/100/125/150

Mỗi lần tạo thành sát thương từ 15/30/45/60 tăng đến 30/45/60/75

Triệu hồi ma linh, số lượng từ 16/16/16/32 điều chỉnh thành 12/24/36/45

Giới hạn số lần mỗi đơn vị chịu tấn công của ma linh từ 16/16/16/24 điều chỉnh thành 12/12/12/15

Phạm vi thi triển tự động của ma linh ngẫu nhiên từ 600 tăng đến 750

3Q*Bàng Thống梦庞统.jpg

【W】Viêm Chú*Liêu Nguyên

Phạm vi tác dụng từ 350 tăng đến 400

Tối đa sát thương từ 200/300/400/500 tăng đến 300/450/600/750

【F】Phượng Sồ Niết Bàn

Trong trạng thái nguyên anh, tăng hộ giáp vượt mức từ 10/10/10/15 tăng đến 15/25/30/45

3Q*Tư Mã Chiêu梦司马昭.jpg

【F】Hạt Ma Ngưng

Giãn cách sát thương từ 0.5 giây điều chỉnh thành 1 giây

Mỗi lần sát thương từ 15/30/45/60 tăng đến 60/90/120/150

Hoa Đà华佗.jpg

【F】Cửu Chuyển Bí Thuật

Hiệu quả bị động hiệu quả hút MP của Thanh Nang Nội Kinh từ 30% điều chỉnh thành 22.5%

Tào Thực曹植.jpg

【W】Dĩ Tửu Nhập Kiếm, Tái Thi Hành Kiếm

cự li thi triển từ 750 tăng đến 1050

sát thương từ 130/195/270/360 tăng đến 200/300/400/500

Tiêu hao MP từ 85/90/95/100 điều chỉnh thành 25/50/75/100

Tốc độ di chuyển giảm từ 30% điều chỉnh thành 60%

Tốc độ tấn công giảm từ 20% điều chỉnh thành 150%

Thời gian giảm tốc duy trì từ 4 giây giảm còn 3 giây

【E】Thất Bộ Thành Thơ, Cảm Nhân Tâm Phế

cự li thi triển từ 700 tăng đến 1100

Thời gian CD từ toàn level 10 giây giảm còn toàn level 9 giây

Tiêu hao MP từ 115/125/140/150 điều chỉnh thành 25/50/75/100

Mỗi giâysát thương từ toàn level160 điều chỉnh thành 30/50/70/90

Đối với đơn vị tướng, thời gian duy trì từ 1.5/2/2.5/3 giây tăng đến 1.5/2.5/3.5/4.5 giây

Đối với đơn vị thường, thời gian duy trì từ toàn level10 giây tăng lên 9/12/15/18 giây

【R】Tài Cao Bát Đẩu

Hiệu quả hồi MP từ 0.5/1/1.5/2, mỗi giây tăng đến 0.5/1.5/2.5/3.5

【F】Thiên Hạ Kiếm Vũ

Phạm vi tác dụng từ 635 tăng đến 900

Thời gian CD từ 60/48/36/34 giây giảm còn 30/30/30/25 giây

Hiện tại Tào Thực sử dụng ulti sẽ không ngẫu nhiên tạo sát thương, mà sẽ tạo sát thương duy trì và ổn định cho địch trong phạm vi

Mỗi 0.5 giây tạo 90/120/150/180sát thương

Tốc độ di chuyển giảm từ 30% điều chỉnh thành 60%

Tốc độ tấn công giảm từ 20% điều chỉnh thành 150%

Thời gian duy trì giảm tốc từ 4 giây giảm còn 3 giây

Trong ải sẽ thêm thời gian thi triển giảm 50%/50%/50%/75% sát thương phải chịu [Chỉ điều chỉnh trong ải]

Công Tôn Toản公孙瓒.jpg

【E】Bạch Mã Truy Tiễn

Hiện tại tạo  sát thương có liên quan đến cự li tên bay, khi đạt 2000 sẽ đạt sát thương tối đa

Tạo Điểm sát thương cơ bản là 90/150/210/280

Tạo sát thương tối đa là 120/200/280/360

Bộ Uyển步婉.jpg

【R】Tật Phong

Mỗi lần tấn công tăng tốc độ di chuyển,duy trì2 giây, mỗi lần di chuyển 300 cự li tăng tốc độ tấn công,duy trì4 giây,hiệu quả cộng dồn 3 lần

Mỗi lần tăng 4%/6%/8%/10% tốc độ di chuyển hoặc 10%/20%/30%/40% tốc độ tấn công

Trình Phổ

【E】Thủy Chi Lưu Động

Thời gian CD từ 30/25/20/15 điều chỉnh thành 40/32/24/16

Vương Nguyên Cơ王元姬.jpg

【R】Tương Tư Linh Tâm

Hiện tại vào chiến đấu, tăng tốc độ di chuyển sẽ lập tức bị xóa

3Q*Lăng Thống梦凌统.jpg

【F】Hạc Đột Kích

Điểm sát thương cơ bản từ 100/140/180/220 điều chỉnh thành 80/120/160/200

Hạ Hầu Uyên夏侯渊.jpg

【F】Quỷ Giới Xuyên Thoa

Cách thức thi triển sửa thành kỹ năng định hướng khu vực, phạm vi tác dụng 150

Không còn bỏ quả miễn dịch ma pháp, thời gian duy trì hộ thuẫn từ 6 giây điều chỉnh thành 5 giây

Nếu trong phạm vi không tồn tại tướng, sẽ di chuyển

Phạm vi cố định là 1100, điểm hộ thuẫn cố định 600/900/1200/1500

Thời gian CD từ 20/8 điều chỉnh thành 24/24/24/20

Điều chỉnh vật phẩm ải

Phong Ma Quyển

HP tối đa tăng từ 2000 tăng đến 3000

Xóa kỹ năng hộ thuẫn ma pháp

Ngự Ma*Thanh Cang Thương

Kỹ năng chủ động Ngự Ma Chi Khu thời gian CD từ 65 giây giảm còn 45 giây

Thời gian duy trì từ 6 giây giảm còn 4.5 giây

Ngự Ma*Bàn Long Thương

Kỹ năng chủ động Ngự Ma Chi Khu thời gian CD từ 75 giây giảm còn 45 giây

Thời gian duy trì từ 10 giây giảm còn 7 giây

La Sinh Trạc

Kỹ năng chủ động Thánh Linh Hộ Thể thời gian CD từ 65 giây giảm còn 45 giây

Thời gian duy trì từ 6 giây giảm còn 4.5 giây

Mộng Ảo*La Sinh Trạc

Kỹ năng chủ động Kim Cang Bá Thể thời gian CD từ 65 giây giảm còn 45 giây

Thời gian duy trì từ 8 giây giảm còn 6 giây

Điều chỉnh vật phẩm chiến trường

Ngự Ma*Thanh Cang Thương

Kỹ năng chủ động Ngự Ma Chi Khu thời gian CD từ 65 giây giảm còn 45 giây

Thời gian duy trì từ 6 giây giảm còn 4.5 giây

Ngự Ma*Bàn Long Thương

Kỹ năng chủ độngNgự Ma Chi Khu thời gian CD từ 75 giây giảm còn 45 giây

Thời gian duy trì từ 10 giây giảm còn 7 giây

La Sinh Trạc

Kỹ năng chủ độngThánh Linh Hộ Thể thời gian CD từ 65 giây giảm còn 45 giây

Thời gian duy trì từ 6 giây giảm còn 4.5 giây

Mộng Ảo*La Sinh Trạc

Kỹ năng chủ động Kim Cang Bá Thể thời gian CD từ 65 giây giảm còn 45 giây

Thời gian duy trì từ 8 giây giảm còn 6 giây

Phó Bản

Điều chỉnh BOSS Huyền Cơ Các

Quan Vũ

Giảm sát thương một số kỹ năng Quan Vũ, điều chỉnh thời gian CD kỹ năng, ưu hóa cách chơi

Ma Thần Bá Giả

Tăng sát thương kỹ năng Tất Sát Ma Thần Bá Giả

Viêm Chi Loạn Vũ

Thay đổi hình ảnh Viêm Chi Loạn Vũ

Kỹ năng Viêm Chi Loạn Vũ-Tất Sát thay đổi thành Tất Sát*Hỏa Thỉ Nhẫn Bạo Liệt Đạn

Tất Sát*Hỏa Thỉ Nhẫn Bạo Liệt Đạn:Triệu hồi 20 Phượng Hoàng Bùa Chú trong 3 giây sau tạo sát thương phạm vi cho vị trí đơn vị mục tiêu

Lục Tốn

Cập nhật hình ảnh trang bị Lục Tốn

Thiết kế lại cách chơi và kỹ năng của BOSS này

Kỹ năng thường của Lục Tốn sẽ tạo hiệu quả thiêu đốt người chơi, hiệu quả thiêu đốt sẽ có hiệu quả liên hoàn, cho nên nếu trúng hiệu quả này nhất định phải tránh xa BOSS, quả cầu lửa và phạm vi phản đòn đều tương đối nhỏ, cần chú ý phân tán là được, kỹ năng Tất Sát mới – Viêm Long Vô Song tạo sát thương cực cao, cần chú ý tránh xa

Cầu Lửa: Bắn về hướng đơn vị chỉ định  tạo sát thương, cầu lửa sẽ phản xạ giữa các đơn vị xung quanh (phạm vi nhỏ)

Chơi Lửa: Tạo sát thương cho đơn vị trong phạm vi chỉ định

Liên Doanh: Cách 1 khoảng thời gian thi triển 1 lần sóng xung kích tạo sát thương cho đơn vị địch vừa trúng hiệu quả thiêu đốt , nếu vượt quá phạm vi sẽ không có hiệu quả

Thiêu Đốt: Cầu Lửa và Chơi Lửa sẽ tăng hiệu quả thiêu đốt cho đơn vị chịu sát thương, đơn vị trong trạng thái thiêu đốt mỗi giây chịu sát thương nhất định

Tất Sát*Viêm Long Vô Song: Sau vài giây sẽ phóng ra nhiều con rồng tạo sát thương cho đơn vị xung quanh

Điển Vi

Cập nhật ngoại hình tướng và hình ảnh trang bị của Điển Vi

Thiết kế lại cách chơi và kỹ năng của BOSS này

Tất Sát và kỹ năng thường của Điển Vi hiệu quả vô cùng mạnh, cần chú ý tránh để Tất Sát đánh trúng, kỹ năng phân liệt vì là sát thương max, hơn nữa còn bỏ qua hộ giáp của các mục tiêu khác ngoài mục tiêu chính, nhớ là vị trí đứng phải phân tán

Hổ Bào Trảm: Thi triển 7 sóng xung kích Hổ Bào về hướng chỉ định, mỗi đợt sóng tạo sát thương nhất định

Phân liệt: Cách vài giây, lần tấn công sau của Điển Vi sẽ tạo sát thương cho tất cả đơn vị trong phạm vi nhất định phía trước (sát thương mục tiêu chính bỏ qua 50% hộ giáp, những đơn vị khác chịu sát thương phân liệt bỏ qua hộ giáp)

Ma Huyết Hung Bạo: Tăng lực tấn công bản thân và đồng đội xung quanh, duy trì một thời gian

Tất Sát*Xi Vưu Thí Thần: Sau vài giây sẽ kéo đơn vị địch xung quanh đến bên cạnh tạo sát thương và hiệu quả choáng

Tôn Sách

Cập nhật hình ảnh trang bị Tôn Sách

Ưu hóa kỹ năng thường của BOSS, làm mới kỹ năng Tất Sát

Kỹ năng thường của Tôn Sách yếu hơn so với trước, nhưng Tất Sát tạo sát thương rất lớn cho đơn vị gần Tôn Sách, cần chú ý lúc Tôn Sách thi triển Tất Sát cần nhanh chóng tránh xa, tìm khe hở giữa những tia tử lôi để tránh sát thương

Bá Vương Thương Khí, Bá Vương Tung Hoành, Bá Vương Toàn Phong xóa thời gian chuẩn bị, giảm sát thương

Tất Sát*Tử Lôi Diệt Tuyệt Trận: Sau vài giây, sẽ bắn ra 12 tia tử lôi ở xung quanh, tử lôi sẽ không ngừng di chuyển, tạo sát thương và giảm tốc kịch liệt đối với đơn vị trên đường