Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Từ 30/1, 3Q Củ Hành ra mắt tính năng ghép mới, điều chỉnh này cho phép người chơi dễ dàng ghép những bộ trang bị VIP nhất hiện nay như: Bộ Đổng Quân, Bộ Kiêu Hùng, Bộ Thần Hoàng,...

30/1 - RA MẮT TÍNH NĂNG GHÉP MỚI

DỄ DÀNG SỞ HỮU TRANG BỊ VIP THẦN HOÀNG, KIÊU HÙNG, ĐỔNG QUÂN

Điều chỉnh công thức ghép bộ trang bị Đổng Quân

Đổng Quân*Hắc Ám Giáp
Ghép trang bị Đổng Quân *Hắc Ám Giáp
Nguyên liệu Số lượng mớiSố lượng cũGhi chú
Da Thuộc Nhẹ 30 30

- Yêu cầu điểm thuần thục 8800.

- Ghép sẽ tiêu hao 4.000 binh sĩ.

- Ghép thành công nhận được 400 điểm thuần thục.

Da Thuộc Cứng 30 30
Đổng Quân*Sách Tạo Chiến Giáp Hắc Ám 01 01
Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm 02 03

Đổng Quân*Dị Ma Thủ
Ghép trang bị Đổng Quân* Dị Ma Thủ
Nguyên liệu Số lượng mớiSố lượng cũGhi chú
Da Thuộc Nhẹ 20 20

- Yêu cầu điểm thuần thục 8600.

- Ghép sẽ tiêu hao 4.000 binh sĩ.

- Ghép thành công nhận được 380 điểm thuần thục.

Da Thuộc Cứng 20 20
Sách Phòng Cụ Truyền Thuyết 01 01
Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm 02 02

Đổng Quân*Dị Ma Chiến Ngoa
Ghép trang bị Đổng Quân* Dị Ma Chiến Ngoa
Nguyên liệu Số lượng mớiSố lượng cũGhi chú
Ngân Đĩnh 20 20

- Yêu cầu điểm thuần thục 8600.

- Ghép sẽ tiêu hao 4.000 binh sĩ.

- Ghép thành công nhận được 380 điểm thuần thục.

Kim Đĩnh 20 20
Sách Phòng Cụ Truyền Thuyết 01 01
Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm 02 02

Đổng Quân*Dị Ma Yêu Triền
Ghép trang bị Đổng Quân* Dị Ma Yêu Triền
Nguyên liệu Số lượng mớiSố lượng cũGhi chú
Tùng Mộc 20 20

- Yêu cầu điểm thuần thục 8600.

- Ghép sẽ tiêu hao 4.000 binh sĩ.

- Ghép thành công nhận được 380 điểm thuần thục.

Ô Mộc 20 20
Sách Phòng Cụ Truyền Thuyết 01 01
Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm 02 02

Đổng Quân*Mỹ Nhân Liên
Ghép trang bị Đổng Quân* Mỹ Nhân Liên
Nguyên liệu Số lượng mớiSố lượng cũGhi chú
Tùng Mộc 20 20

- Yêu cầu điểm thuần thục 8600.

- Ghép sẽ tiêu hao 4.000 binh sĩ.

- Ghép thành công nhận được 380 điểm thuần thục.

Ô Mộc 20 20
Sách Phòng Cụ Truyền Thuyết 01 01
Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm 02 02

Đổng Quân*Mãnh Tướng Hồn
Ghép trang bị Đổng Quân* Mãnh Tướng Hồn
Nguyên liệu Số lượng mớiSố lượng cũGhi chú
Ngân Đĩnh 20 20

- Yêu cầu điểm thuần thục 8600.

- Ghép sẽ tiêu hao 4.000 binh sĩ.

- Ghép thành công nhận được 380 điểm thuần thục.

Kim Đĩnh 20 20
Đổng Quân*Sách Tạo Mãnh Tướng Hồn 01 01
Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm 02 02

Điều chỉnh công thức ghép bộ trang bị Kiêu Hùng

Kiêu Hùng Kiêu Hùng Khải
Ghép trang bị Kiêu Hùng Kiêu Hùng Khải
Nguyên liệu Số lượng mớiSố lượng cũGhi chú
Thế Tử Giáp (Vĩnh viễn) 01 -

- Ghép sẽ tiêu hao 200.000 binh sĩ.

Da Thuộc Cứng 50 -
Sách Phòng Cụ Thần 03 -
Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm 03 -

Kiêu Hùng Kiêu Hùng Thủ
Ghép trang bị Kiêu Hùng Kiêu Hùng Thủ
Nguyên liệu Số lượng mớiSố lượng cũGhi chú
Thế Tử Thủ (Vĩnh viễn) 01 -

- Ghép sẽ tiêu hao 200.000 binh sĩ.

Da Thuộc Cứng 50 -
Sách Phòng Cụ Thần 03 -
Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm 03 -

Kiêu Hùng Kiêu Hùng Ngoa
Ghép trang bị Kiêu Hùng Kiêu Hùng Ngoa
Nguyên liệu Số lượng mớiSố lượng cũGhi chú
Thế Tử Chiến Ngoa (Vĩnh viễn) 01 -

- Ghép sẽ tiêu hao 200.000 binh sĩ.

Ô Mộc 30 -
Sách Phòng Cụ Thần 03 -
Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm 03 -

Kiêu Hùng Kiêu Hùng Đai
Ghép trang bị Kiêu Hùng Kiêu Hùng Đai
Nguyên liệu Số lượng mớiSố lượng cũGhi chú
Thế Tử Đai (Vĩnh viễn) 01 -

- Ghép sẽ tiêu hao 200.000 binh sĩ.

Ô Mộc 30 -
Sách Phòng Cụ Thần 03 -
Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm 03 -

Kiêu Hùng Kiêu Hùng Liên
Ghép trang bị Kiêu Hùng Kiêu Hùng Liên
Nguyên liệu Số lượng mớiSố lượng cũGhi chú
Thế Tử Liên (Vĩnh viễn) 01 -

- Ghép sẽ tiêu hao 200.000 binh sĩ.

Kim Đĩnh 30 -
Sách Phòng Cụ Thần 03 -
Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm 03 -

Kiêu Hùng Kiêu Hùng Giới
Ghép trang bị Kiêu Hùng Kiêu Hùng Giới
Nguyên liệu Số lượng mớiSố lượng cũGhi chú
Nhẫn Thế Tử (Vĩnh viễn) 01 -

- Ghép sẽ tiêu hao 200.000 binh sĩ.

Kim Đĩnh 30 -
Sách Phòng Cụ Thần 03 -
Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm 03 -

Điều chỉnh công thức ghép bộ trang bị Thần Hoàng

Cách 1: Ghép từ bộ Kiêu Hùng và Đổng Quân
Ghép trang bị Thần Hoàng*Phác Ngọc Thần Khải (Vĩnh viễn)
Nguyên liệu Số lượng mớiSố lượng cũGhi chú
Kiêu Hùng Khải 01 -

- Ghép sẽ tiêu hao 250.000 binh sĩ.

Da Thuộc Nặng 50 -
Sách Phòng Cụ Thần 03 -
Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm 08 -
Đổng Quân*Hắc Ám Giáp (Vĩnh viễn) 01 -

Ghép trang bị Thần Hoàng*Phác Ngọc Thủ (Vĩnh viễn)
Nguyên liệu Số lượng mớiSố lượng cũGhi chú
Kiêu Hùng Thủ 01 -

- Ghép sẽ tiêu hao 250.000 binh sĩ.

Da Thuộc Nặng 50 -
Sách Phòng Cụ Thần 03 -
Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm 08 -
Đổng Quân*Dị Ma Thủ (Vĩnh viễn) 01 -

Ghép trang bị Thần Hoàng*Phác Ngọc Tiên Lữ (Vĩnh viễn)
Nguyên liệu Số lượng mớiSố lượng cũGhi chú
Kiêu Hùng Ngoa 01 -

- Ghép sẽ tiêu hao 250.000 binh sĩ.

Tử Đàn 30 -
Sách Phòng Cụ Thần 03 -
Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm 08 -
Đổng Quân*Dị Ma Chiến Ngoa (Vĩnh viễn) 01 -

Ghép trang bị Thần Hoàng*Phác Ngọc Đai (Vĩnh viễn)
Nguyên liệu Số lượng mớiSố lượng cũGhi chú
Kiêu Hùng Đai 01 -

- Ghép sẽ tiêu hao 250.000 binh sĩ.

Tử Đàn 30 -
Sách Phòng Cụ Thần 03 -
Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm 08 -
Đổng Quân*Dị Ma Yêu Triền (Vĩnh viễn) 01 -

Ghép trang bị Thần Hoàng*Phác Ngọc Hộ Phù (Vĩnh viễn))
Nguyên liệu Số lượng mớiSố lượng cũGhi chú
Kiêu Hùng Liên 01 -

- Ghép sẽ tiêu hao 250.000 binh sĩ.

Bạch Kim Đĩnh 30 -
Sách Phòng Cụ Thần 03 -
Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm 08 -
Đổng Quân*Mỹ Nhân Liên (Vĩnh viễn) 01 -

Ghép trang bị Thần Hoàng*Nhẫn Phác Ngọc Thần (Vĩnh viễn)
Nguyên liệu Số lượng mớiSố lượng cũGhi chú
Kiêu Hùng Giới 01 -

- Ghép sẽ tiêu hao 250.000 binh sĩ.

Bạch Kim Đĩnh 30 -
Sách Phòng Cụ Thần 03 -
Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm 08 -
Đổng Quân*Mãnh Tướng Hồn (Vĩnh viễn) 01 -

Cách 2: Ghép từ bộ trang bị Chu Tước – Bạch Hổ - Huyền Vũ
Ghép trang bị Thần Hoàng*Phác Ngọc Thần Khải (Vĩnh viễn)
Nguyên liệu Số lượng mớiSố lượng cũGhi chú
Bạch Hổ Võ Phách Kim Giáp (Vĩnh viễn) 01 -

- Ghép sẽ tiêu hao 300.000 binh sĩ.

Chu Tước Độ Thế Bào (Vĩnh viễn) 01 -
Huyền Vũ Long Lân Khải (Vĩnh viễn) 01 -

Ghép trang bị Thần Hoàng*Phác Ngọc Tiên Lữ (Vĩnh viễn)
Nguyên liệu Số lượng mớiSố lượng cũGhi chú
Bạch Hổ Võ Phách Kim Ngoa (Vĩnh viễn) 01 -

- Ghép sẽ tiêu hao 300.000 binh sĩ.

Chu Tước Độ Thế Ngoa (Vĩnh viễn) 01 -
Huyền Vũ Long Lân Chiến Ngoa (Vĩnh viễn) 01 -

Ghép trang bị Thần Hoàng*Phác Ngọc Đai (Vĩnh viễn)
Nguyên liệu Số lượng mớiSố lượng cũGhi chú
Bạch Hổ Võ Phách Hộ Yêu (Vĩnh viễn) 01 -

- Ghép sẽ tiêu hao 300.000 binh sĩ.

Chu Tước Độ Thế Đai (Vĩnh viễn) 01 -
Huyền Vũ Long Lân Đai (Vĩnh viễn) 01 -

Ghép trang bị Thần Hoàng*Phác Ngọc Hộ Phù (Vĩnh viễn)
Nguyên liệu Số lượng mớiSố lượng cũGhi chú
Kim Kiên Vẫn Thiết Liên (Vĩnh viễn) 03 -

- Ghép sẽ tiêu hao 300.000 binh sĩ.

Ma Tuyền Linh Thạch Liên (Vĩnh viễn) 01 -
Bạch Kim Đĩnh 60 -
Sách Phòng Cụ Thần 05 -
Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm 10 -

Ghép trang bị Thần Hoàng*Nhẫn Phác Ngọc Thần (Vĩnh viễn)
Nguyên liệu Số lượng mớiSố lượng cũGhi chú
Nhẫn Kim Kiên Vẫn Thiết (Vĩnh viễn) 03 -

- Ghép sẽ tiêu hao 300.000 binh sĩ.

Nhẫn Ma Tuyền Linh Thạch (Vĩnh viễn) 01 -
Bạch Kim Đĩnh 60 -
Sách Phòng Cụ Thần 05 -
Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm 10 -

Thần Hoàng*Nhẫn Phác Ngọc Thần (Vĩnh Viễn)

Thần Hoàng*Phác Ngọc Đai (Vĩnh Viễn)

Thần Hoàng*Phác Ngọc Hộ Phù (Vĩnh Viễn)

Thần Hoàng*Phác Ngọc Thủ (Vĩnh Viễn)

Thần Hoàng*Phác Ngọc Tiên Lữ (Vĩnh Viễn)

Thần Hoàng*Phác Ngọc Thần Khải (Vĩnh Viễn)