Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Thời loạn thế, anh hùng cát cứ, Tào Tháo giữ thiên tử lệnh chư hầu, sau khi đánh bại Lưu Bị đã giữ chân Quan Vũ. Viên Thiệu muốn diệt Tào Tháo, phái Nhan Lương Văn Xú tấn công, quân Tào không chống đỡ nổi, Quan Vũ vì nợ ân tình ra trận diệt địch

THỨ SÁU, 26/12/2014 - RA MẮT BẢN ĐỒ BẠCH MÃ PHA CHIẾN

TÍCH XƯA TÁI HIỆN QUAN VŨ ĐẤU CÔN LÔN NHỊ TƯỚNG

Quan Vũ ra trận

Điều kiện

  • Số người: 1-5 người
  • Thời gian chiến đấu : 60 phút
  • Vàng ban đầu : 10000 Cấp ban đầu: 7

Đặc điểm bản đồ

Trong bản đồ này khi chọn tướng Quan Vũ sẽ kích hoạt cốt truyện ẩn Trảm Nhan Lương Văn Xú, có thể trực tiếp tiêu diệt Nhan Lương, Văn Xú.

Thiên Kim Chiến Thần Nhan Lương

Quan Vũ VS. Côn Lôn Tí Nô Văn Xú

Phần thưởng

SttĐiều kiệnPhần thưởng nhận được tương ứng với độ khó
ThườngKhóTruyền kỳ
1 Điểm S trở lên
Da nặng

Da nặng

Da nặng
2 Điểm A trở lên
Túi nhung

Túi nhung

Túi nhung
3 Vượt ải và hoàn thành 100% nhiệm vụ  
Song Hùng Khiêu Chiến Lệnh

Song Hùng Khiêu Chiến Lệnh
4 Vượt ải và hoàn thành 100% nhiệm vụ
Da nặng

Da nặng

Da nặng
5 Vượt ải
Túi bảo đồ Quan Độ

Túi bảo đồ Quan Độ

Túi bảo đồ Quan Độ
6 Vượt ải
Đá Tinh Luyện-Lục

Đá Tinh Luyện-Lục

Đá Tinh Luyện-Lục
7 Vượt ải
Kinh Nghiệm Hoàn-Lam

Kinh Nghiệm Hoàn-Lam

Kinh Nghiệm Hoàn-Lam
8 Vượt ải
Viên Thiệu Quân Tiễn

Viên Thiệu Quân Tiễn

Viên Thiệu Quân Tiễn
9 Vượt ải
Viên Thiệu Quân Tiễn

Bình Châu Báu Bạch Kim (30 ngày)

Bình Châu Báu Bạch Kim (30 ngày)
10 Vượt ải
Bình Châu Báu Bạch Kim (30 ngày)

Viên Thiệu Quân Tiễn
x
11 Vượt ải Khó x
Viên Thiệu Quân Tiễn

Viên Thiệu Quân Tiễn
12 Vượt ải Truyền Kỳ x x
Viên Thiệu Quân Tiễn
13 Vượt ải Truyền Kỳ x x
Viên Thiệu Quân Tiễn
14 Đánh bại Boss
Da nặng

Da nặng

Da nặng
15 Vượt ải và hoàn thành 60% nhiệm vụ x x
Da nặng
16 Hoàn thành nhiệm vụ ẩn truy kích Viên Thiệu x x
Túi nhung
17 Đánh bại Kịch Độc Tri Hoàng hoàn thành nhiệm vụ Mật Thư Lưu Bị x x
Đá tinh luyện-tím

Một số hình ảnh khi vượt ải