Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

THU THẬP THIỆP CHIẾN CÔNG VÀNG

Thời gian sự kiện

 • Bắt đầu: 06:00 ngày 28/08/2015
 • Kết thúc: 23:59 ngày 24/09/2015
 • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Nguyên liệu sự kiện

Vật phẩmNguồn
3Q Củ Hành
Thiệp Chiến Công Vàng
 • Nguồn gốc: Các tướng quân tham gia sự kiện Huân Chương Chiến Công Vàng sẽ nhận được.
 • Công dụng:
  • Dùng để đổi phần thưởng trong Nhiệm vụ Sự kiện.
  • Thu thập Thiệp Chiến Công Vàng nhận được các Bảo Rương Chiến Công.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất Tím.
3Q Củ Hành
Bảo Rương Chiến Công-Trắng
 • Nguồn gốc: Tích lũy 10 Thiệp Chiến Công Vàng nhận thưởng.
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy, phẩm chất Trắng. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Bảo Rương Chiến Công-Lục
 • Nguồn gốc: Tích lũy 100 Thiệp Chiến Công Vàng nhận thưởng.
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy, phẩm chất Lục. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Bảo Rương Chiến Công-Lam
 • Nguồn gốc: Tích lũy 200 Thiệp Chiến Công Vàng nhận thưởng.
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy, phẩm chất Lam. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Bảo Rương Chiến Công-Tím
 • Nguồn gốc: Tích lũy 400 Thiệp Chiến Công Vàng nhận thưởng.
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Bảo Rương Chiến Công-Cam
 • Nguồn gốc: Tích lũy 600 Thiệp Chiến Công Vàng nhận thưởng.
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể phân hủy, phẩm chất Cam. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Bảo Rương Chiến Công-Hoàng Kim
 • Nguồn gốc: Tích lũy 800 Thiệp Chiến Công Vàng nhận thưởng
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể phân hủy, phẩm chất Hoàng Kim. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Bảo Rương Chiến Công-Ám Kim
 • Nguồn gốc:
  • Tiêu hao 1000 Thiệp Chiến Công Vàng nhận thưởng.
  • Tiêu hao 1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 9 + 1000 Thiệp Chiến Công Vàng nhận thưởng.
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể phân hủy, phẩm chất Ám Kim. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 9
 • Nguồn gốc: Nhận được từ Bảo Rương Chiến Công-Ám Kim.
 • Công dụng: Có thể tiếp tục tham gia hoạt động Thiệp Chiến Công Vàng thêm một lần nữa.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, Phẩm chất Hoàng Kim Hạn dùng 30 ngày.

Tích lũy 10 Thiệp Chiến Công Vàng

Chắc chắn nhận được cả 2 vật phẩm sau
Nhận được  vật phẩm
3Q Củ Hành
Bảo Rương Chiến Công-Trắng*1
(30 ngày, khóa)
Mở Bảo Rương Chiến Công-Trắng nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Lam*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Túi Đá Quý*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Túi Quà Chí Tôn*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ May Mắn Hàn Ngọc Trảo *1
(vĩnh viễn, khóa)
Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên
3Q Củ Hành
Cánh Vàng (Vĩnh viễn) *1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Lợn Rừng Vàng (Vĩnh viễn) *1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Quán Tài Đồng Tượng (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Viêm Ma Dực (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Dê Ngốc Nghếch (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)

Lần 1: Tích lũy 100 Thiệp Chiến Công Vàng nhận được

Lần 2: Có 1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 9 trong hành trang + Tích lũy đủ 100 Thiệp Chiến Công Vàng nhận được

Chắc chắn nhận được cả 2 vật phẩm sau
Nhận được  vật phẩm
3Q Củ Hành
Bảo Rương Chiến Công-Lục*1
(30 ngày, khóa)
Mở Bảo Rương Chiến Công-Lục nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Lam*2
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Bao Củ Hành-Cam-2*2
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ Kho Báu Viêm Đế*2
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Túi Gấm Hỏa*2
(vĩnh viễn, khóa)
Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên
3Q Củ Hành
Thủy Tiên Bảo Bảo*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Sư Tử Đa Đa*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Chân Long Chích Vũ Kiếm (30 ngày)*1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Liệt Không Chu Tước Trảo (30 ngày)*1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Đấu Thần Chấn Thiên Kích (30 ngày)*1
(30 ngày, khóa)

Tích lũy 200 Thiệp Chiến Công Vàng nhận được

Lần 2: Có 1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 9 trong hành trang + Tích lũy đủ 200 Thiệp Chiến Công Vàng nhận được

Chắc chắn nhận được cả 2 vật phẩm sau
Nhận được vật phẩm
3Q Củ Hành
Bảo Rương Chiến Công-Lam*1
(30 ngày, khóa)
Mở Bảo Rương Chiến Công-Lam nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Tím*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Bao Củ Hành-Hoàng Kim 4*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Túi Gấm Kim*3
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Túi Gấm Hỏa*3
(vĩnh viễn, khóa)
Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên
3Q Củ Hành
Phần Thần*Phệ Cốt (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Tử Thần*U Hồn Liêm (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Hoàng Cân*Hao Kim Câu*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Hoàng Cân*Ô Kim Trượng*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Hoàng Cân*Ô Long Thiệt*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Hoàng Cân*Tử Đàn Kích*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Hoàng Cân*Ánh Nguyệt Song Kích*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Thỏ Manh Nha-Túi (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Thỏ Khoan Thai-Túi (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Thỏ Trái Cây-Túi (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)

Tích lũy 400 Thiệp Chiến Công Vàng

Lần 2: Có 1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 9 trong hành trang + Tích lũy đủ 400 Thiệp Chiến Công Vàng nhận được

Chắc chắn nhận được cả 2 vật phẩm sau
Nhận được vật phẩm
3Q Củ Hành
Bảo Rương Chiến Công-Tím*1
(30 ngày, khóa)
Mở Bảo Rương Chiến Công-Tím nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Tím*2
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Túi Gấm Kim*5
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Túi Bách Bảo*5
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Bao Củ Hành-Hoàng Kim 5*5
(vĩnh viễn, khóa)
Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên
3Q Củ Hành
Tê Giác Phạm Tiên (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Kim Phong Long Tích (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Quỷ Mã Vô Tung (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Vạn Thú Vương (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Nhẫn Thái Thú (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Thái Thú Liên (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Thái Thú Cẩm Y (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Thái Thú Thủ (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Thái Thú Chiến Ngoa (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Thái Thú Đai (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)

Tích lũy 600 Thiệp Chiến Công Vàng nhận được

Lần 2: Có 1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 9 trong hành trang + Tích lũy đủ 600 Thiệp Chiến Công Vàng nhận được

Chắc chắn nhận được cả 2 vật phẩm sau
Nhận được vật phẩm
3Q Củ Hành
Bảo Rương Chiến Công-Cam*1
(30 ngày, khóa)
Mở Bảo Rương Chiến Công-Cam nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Tím*3
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Đá May Mắn*10
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ Thủ Hộ*10
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ Kho Báu Lữ Bố*5
(vĩnh viễn, khóa)
Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên
3Q Củ Hành
Kiếm Ánh Sáng (Vĩnh Viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Túi Trang Phục Đổng Quân*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Đổng Quân*Lục Thần Bút*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Đổng Quân*Vạn Tượng Song Sát*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Đổng Quân*Ô Bàn Phủ*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Đổng Quân*Tử Kim Cung*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Đổng Quân*Tử Lang Nha*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Chân Viêm*Hỷ Khí Dương Dương (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Chân Viêm*Kim Ngọc Mãn Đường (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Chân Viêm*Cát Tường Như Ý (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Chân Viêm*Ngũ Phúc Lâm Môn (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Chân Viêm*Niên Thú Trảo (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)

Tích lũy 800 Thiệp Chiến Công Vàng nhận được

Lần 2: Có 1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 9 trong hành trang + Tích lũy đủ 800 Thiệp Chiến Công Vàng nhận được

Chắc chắn nhận được cả 2 vật phẩm sau
Nhận được đồng thời cả 2 vật phẩm
3Q Củ Hành
Bảo Rương Chiến Công-Hoàng Kim*1
(30 ngày, khóa)
Mở Bảo Rương Chiến Công-Hoàng Kim nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Tím*4
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Đá May Mắn*10
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ Thủ Hộ*5
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ Kho Báu Tử Hoàng*5
(vĩnh viễn, khóa)
Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên
3Q Củ Hành
Lôi Chú*Kim Quang Trượng (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Lôi Chú*Kim Quang Đối Phiến (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Lôi Chú*Kim Quang Lân (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Lôi Chú*Kim Quang Thạch (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Lôi Chú*Kim Quang Thiểm (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Thánh Linh*Long Vũ Kiếm*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Chu Tước (Vĩnh viễn)
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Sách Chế Tạo Bộ Thế Tử*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Ma Tuyền Linh Thạch Liên (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Nhẫn Ma Tuyền Linh Thạch (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Kim Kiên Vẫn Thiết Liên (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Nhẫn Kim Kiên Vẫn Thiết (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Kim Ngư-Đỏ (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Cóc Lão Đại (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Túi La Sinh Ngự Ma*1
(vĩnh viễn, không khóa)
 

Tiêu hao 1000 Thiệp Chiến Công Vàng nhận được

Lần 2: Có 1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 9 trong hành trang + Tích lũy đủ 1000 Thiệp Chiến Công Vàng nhận được

Chắc chắn nhận được cả 2 vật phẩm sau
Nhận được  vật phẩm
3Q Củ Hành
Bảo Rương Chiến Công-Ám Kim*1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 9*1
(30 ngày, khóa)
Mở Bảo Rương Chiến Công-Ám Kim nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Cam*1
(Vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Pháo Chiến Thắng *1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Phú Khả Địch Quốc (Đài) *1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Phú Khả Địch Quốc (Bài) *1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Phú Khả Địch Quốc (Sức)*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ Kho Báu Yêu Hồ*5
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ Kho Báu Hán Lăng *5
(30 ngày, khóa)
Ngẫu nhiên nhận được 1 phần thưởng bên dưới
STTTên ItemHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
1 Túi Trang Bị Thần Hoàng 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
2 Kim*Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
3 Mộng Ma*Phệ Hồn Liễm (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
4 Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
5 Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
6 Băng Giám Kích (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
7 Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
8 Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
9 Túi Trang Bị Bạch Hổ 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
10 Túi Trang Bị Chu Tước 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
11 Túi Trang Bị Huyền Vũ 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
12 Hoàng Tuyền Thiên Sư (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
13 Thần Hoàng*Hoàng Thiên Vũ (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
14 Côn Lôn Xà Vương (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
15 Phong Ma Vũ (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
16 Chước Viêm*Long Vũ Kiếm (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
17 Long Ảnh Kiếm*Bá Long Thuẫn (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
18 Long Cốt*Phá Thiên Kích (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
19 Ngọc Lưu*Si Hồn Cung (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
20 Sí Viêm*Phá Thiên Trảo (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
21 Si Kiêu Cung (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
22 Khu Viêm Kiếm (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
23 Khốn Long Phủ*Khốn Long Tỏa (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
24 Phá Thiên Phủ (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
25 Phá Hổ Đảm (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa

Hình ảnh phần thưởng


Túi Trang Bị Thần Hoàng

Hoàng Tuyền Thiên Sư


Thần Hoàng*Hoàng Thiên Vũ (Vĩnh viễn)

Côn Lôn Xà Vương (Vĩnh viễn)

Phong Ma Vũ (Vĩnh viễn)

Kim*Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh Viễn)


Mộng Ma*Phệ Hồn Liễm (Vĩnh Viễn)


Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn)

Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn)

Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn)

Băng Giám Kích (Vĩnh viễn)

Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn)

Lôi Chú*Kim Quang Trượng (Vĩnh viễn)

Lôi Chú*Kim Quang Đối Phiến (Vĩnh viễn)

Lôi Chú*Kim Quang Lân (Vĩnh viễn)

Lôi Chú*Kim Quang Thạch (Vĩnh viễn)

Lôi Chú*Kim Quang Thiểm (Vĩnh viễn)

Kiếm Ánh Sáng (Vĩnh viễn)

Thánh Linh*Long Vũ Kiếm (Vĩnh viễn)


Phần Thần*Phệ Cốt (Vĩnh viễn)

Chu Tước (Vĩnh viễn)

Tê Giác Phạm Tiên (Vĩnh viễn)

Kim Phong Long Tích (Vĩnh viễn)

Quỷ Mã Vô Tung (Vĩnh viễn)

Vạn Thú Vương (Vĩnh viễn)


Cánh Vàng (Vĩnh viễn)

Lợn Rừng Vàng (Vĩnh viễn)

Kim Ngư Đỏ (Vĩnh viễn)

Cóc Lạo Đại (Vĩnh viễn)


Tử Thần*U Hồn Liêm (Vĩnh viễn)

Chước Viêm*Long Vũ Kiếm (Vĩnh viễn)

Long Ảnh Kiếm*Bá Long Thuẫn (Vĩnh viễn)

Long Cốt*Phá Thiên Kích (Vĩnh viễn)

Ngọc Lưu*Si Hồn Cung (Vĩnh viễn)

Sí Viêm*Phá Thiên Trảo (Vĩnh viễn)

Phá Hổ Đảm (Vĩnh viễn)

Si Kiêu Cung (Vĩnh viễn)

Khu Viêm Kiếm (Vĩnh viễn)

Phá Thiên Phủ (Vĩnh viễn)

Khốn Long Phủ*Khốn Long Tỏa (Vĩnh viễn)

Thủy Tiên Bảo Bảo

Sư Tử Đa Đa