Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

THƯƠNG KHUNG*THẦN NGƯU

Công thức:
 • Bồng Lai Tiên Khí x60
 • Trang Bị Tinh Nguyên Cực Phẩm x5
 • Ngũ Sắc Thần Ngưu x1
 • Phá Thiên Thần Ngưu x1
 • Bồng Lai Nguyên Linh x12

HUYỀN MINH*THỦY TINH GIÁP

 • Huyền Vũ*Thủy Tinh Giáp x1
 • Trang Bị Tinh Nguyên Cực Phẩm x3
 • Trang Bị Tinh Nguyên Chương 4 x50
 • Trang Sách Phòng Cụ Thần x5
 • Da Thuộc Thật x40
 • Quân Lương x20000

HUYỀN MINH*THỦY TINH UYỂN

 • Huyền Vũ*Thủy Tinh Uyển x1
 • Trang Bị Tinh Nguyên Cực Phẩm x3
 • Trang Bị Tinh Nguyên Chương 4 x50
 • Trang Sách Phòng Cụ Thần x5
 • Da Thuộc Thật x30
 • Quân Lương x20000

HUYỀN MINH*THỦY TINH NGOA

 • Huyền Vũ*Thủy Tinh Ngoa x1
 • Trang Bị Tinh Nguyên Cực Phẩm x3
 • Trang Bị Tinh Nguyên Chương 4 x50
 • Trang Sách Phòng Cụ Thần x5
 • Huyền Tinh Đĩnh x30
 • Quân Lương x20000

HUYỀN MINH*THỦY TINH ĐAI

 • Huyền Vũ*Thủy Tinh Đai x1
 • Trang Bị Tinh Nguyên Cực Phẩm x3
 • Trang Bị Tinh Nguyên Chương 4 x50
 • Trang Sách Phòng Cụ Thần x5
 • Thần Linh Mộc x30
 • Quân Lương x20000

HUYỀN MINH*THỦY TINH LIÊN

 • Huyền Vũ*Thủy Tinh Liên x1
 • Trang Bị Tinh Nguyên Cực Phẩm x3
 • Trang Bị Tinh Nguyên Chương 4 x50
 • Trang Sách Phòng Cụ Thần x5
 • Thần Linh Mộc x40
 • Quân Lương x20000

HUYỀN MINH*THỦY TINH HOÀN

 • Huyền Vũ*Thủy Tinh Hoàn x1
 • Trang Bị Tinh Nguyên Cực Phẩm x3
 • Trang Bị Tinh Nguyên Chương 4 x50
 • Trang Sách Phòng Cụ Thần x5
 • Huyền Tinh Đĩnh x40
 • Quân Lương x20000