Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

THU THẬP DIỀU GIẤY VÀNG

Thời gian sự kiện

  • Bắt đầu: 06:00 ngày 26/06/2015
  • Kết thúc: 06:00 ngày 24/07/2015
  • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Nguyên liệu sự kiện

Vật phẩmGhi chú
3Q Củ Hành
Diều Bươm Bướm
  • Nguồn gốc: Nhiệm vụ Thu Thập 400 Diều Giấy Vàng.
  • Công dụng: Sử dụng kết hợp với 400 Diều Giấy Vàng trong Nhiệm vụ Sự kiện nhận được Diều Đại Bàng
  • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.

Phần thưởng khi tiêu hao 400 Diều Giấy Vàng

Nhận được tất cả phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Diều Bươm Bướm*1
(30 ngày, khóa)

8.000 Điểm Tích Lũy
3Q Củ Hành
Thú Hang Ma (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Phần Thế (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)

Phần thưởng khi tiêu hao 400 Diều Giấy Vàng và 1 Diều Bươm Bướm

Nhận được tất cả phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Diều Đại Bàng*1
(30 ngày, khóa)

16.000 Điểm Tích Lũy
3Q Củ Hành
Quán Tài Đồng Tượng (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Chư Cát Thần Vũ (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)