Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

THU THẬP HỘP TRANG TRÍ DIỀU VÀNG

Thời gian sự kiện

 • Bắt đầu: 06:00 ngày 26/06/2015
 • Kết thúc: 06:00 ngày 24/07/2015
 • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Nguyên liệu sự kiện

Vật phẩmNguồn
3Q Củ Hành
Hộp Trang Trí Diều Vàng
 • Nguồn gốc: Các tướng quân tham gia sự kiện Diều Giấy Vàng sẽ nhận được.
 • Công dụng:
  • Dùng để đổi phần thưởng trong Nhiệm vụ Sự kiện.
  • Thu thập Hộp Trang Trí Diều Vàng nhận được các Diều Ngũ Sắc.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất Tím.
3Q Củ Hành
Diều Ngũ Sắc-Trắng
 • Nguồn gốc: Tích lũy 10 Hộp Trang Trí Diều Vàng nhận thưởng.
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy, phẩm chất Trắng. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Diều Ngũ Sắc-Lục
 • Nguồn gốc: Tích lũy 100 Hộp Trang Trí Diều Vàng nhận thưởng.
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy, phẩm chất Lục. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Diều Ngũ Sắc-Lam
 • Nguồn gốc: Tích lũy 200 Hộp Trang Trí Diều Vàng nhận thưởng.
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy, phẩm chất Lam. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Diều Ngũ Sắc-Tím
 • Nguồn gốc: Tích lũy 400 Hộp Trang Trí Diều Vàng nhận thưởng.
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Diều Ngũ Sắc-Cam
 • Nguồn gốc: Tích lũy 600 Hộp Trang Trí Diều Vàng nhận thưởng.
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể phân hủy, phẩm chất Cam. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Diều Ngũ Sắc-Hoàng Kim
 • Nguồn gốc: Tích lũy 800 Hộp Trang Trí Diều Vàng nhận thưởng
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể phân hủy, phẩm chất Hoàng Kim. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Diều Ngũ Sắc-Ám Kim
 • Nguồn gốc:
  • Tiêu hao 1000 Hộp Trang Trí Diều Vàng nhận thưởng.
  • Tiêu hao 1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 7 + 1000 Hộp Trang Trí Diều Vàng nhận thưởng.
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể phân hủy, phẩm chất Ám Kim. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 7
 • Nguồn gốc: Tiêu hao 1000 Hộp Trang Trí Diều Vàng nhận thưởng lần 1.
 • Công dụng: Có thể tiếp tục tham gia hoạt động Hộp Trang Trí Diều Vàng thêm một lần nữa.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, Phẩm chất Hoàng Kim Hạn dùng 30 ngày.

Tích lũy 10 Hộp Trang Trí Diều Vàng

Chắc chắn nhận được cả 2 vật phẩm sau
Nhận được đồng thời cả 2 vật phẩm
3Q Củ Hành
Diều Ngũ Sắc-Trắng*1
(30 ngày, khóa)
5.000 Tích Lũy
Mở Diều Ngũ Sắc-Trắng nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Túi Đá Quý*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Túi Quà Chí Tôn*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ May Mắn Băng Tuyết Thán*1
(vĩnh viễn, khóa)
Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên
3Q Củ Hành
Hắc Mặc(Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Quỷ Mã Vô Tung (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Ủn Ỉn-Xe (7 Ngày)*1
(7 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Ủn Ỉn-Túi (7 Ngày)*1
(7 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Đinh Ba Ủn Ỉn (7 Ngày)*1
(7 ngày, khóa)

Tích lũy 100 Hộp Trang Trí Diều Vàng nhận được

Chắc chắn nhận được cả 2 vật phẩm sau
Nhận được đồng thời cả 2 vật phẩm
3Q Củ Hành
Diều Ngũ Sắc-Lục*1
(30 ngày, khóa)
10.000 Tích Lũy
Mở Diều Ngũ Sắc-Lục nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Thẻ Kho Báu Viêm Đế*2
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Bao Củ Hành-Cam-1*2
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Túi Gấm Hỏa*2
(vĩnh viễn, khóa)
Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên
3Q Củ Hành
Dục Hỏa Hống Hống*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Hỏa Hỏa*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Chân Long Chích Vũ Kiếm (30 ngày)*1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Liệt Không Chu Tước Trảo (30 ngày)*1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Đấu Thần Chấn Thiên Kích (30 ngày)*1
(30 ngày, khóa)

Tích lũy 200 Hộp Trang Trí Diều Vàng nhận được

Chắc chắn nhận được cả 2 vật phẩm sau
Nhận được đồng thời cả 2 vật phẩm
3Q Củ Hành
Diều Ngũ Sắc-Lam*1
(30 ngày, khóa)
20.000 Tích Lũy
Mở Diều Ngũ Sắc-Lam nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Bao Củ Hành-Hoàng Kim 2*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Túi Gấm Kim*3
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Túi Gấm Hỏa*3
(vĩnh viễn, khóa)
Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên
3Q Củ Hành
Phần Thần*Phệ Cốt (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Tử Thần*U Hồn Liêm (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Hoàng Cân*Hao Kim Câu*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Hoàng Cân*Ô Kim Trượng*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Hoàng Cân*Ô Long Thiệt*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Hoàng Cân*Tử Đàn Kích*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Hoàng Cân*Ánh Nguyệt Song Kích*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Thỏ Manh Nha-Túi (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Thỏ Khoan Thai-Túi (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Thỏ Trái Cây-Túi (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)

Tích lũy 400 Hộp Trang Trí Diều Vàng

Chắc chắn nhận được cả 2 vật phẩm sau
Nhận được đồng thời cả 2 vật phẩm
3Q Củ Hành
Diều Ngũ Sắc-Tím*1
(30 ngày, khóa)
40.000 Tích Lũy
Mở Diều Ngũ Sắc-Tím nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Túi Gấm Kim*5
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Túi Bách Bảo*5
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Bao Củ Hành-Hoàng Kim 3*5
(vĩnh viễn, khóa)
Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên
3Q Củ Hành
Điệp Luyến Hoa (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Lục Vĩ Ngọc Diện (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Viêm Ma Dực (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Vạn Thú Vương (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Nhẫn Thái Thú (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Thái Thú Liên (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Thái Thú Cẩm Y (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Thái Thú Thủ (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Thái Thú Chiến Ngoa (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Thái Thú Đai (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)

Tích lũy 600 Hộp Trang Trí Diều Vàng nhận được

Chắc chắn nhận được cả 2 vật phẩm sau
Nhận được đồng thời cả 2 vật phẩm
3Q Củ Hành
Diều Ngũ Sắc-Cam*1
(30 ngày, khóa)
60.000 Tích Lũy
Mở Diều Ngũ Sắc-Cam nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Đá May Mắn*10
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ Thủ Hộ*10
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ Kho Báu Lữ Bố*5
(vĩnh viễn, khóa)
Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên
3Q Củ Hành
Hỗn Nguyên*Trảm Phách Song Nhẫn (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Đổng Quân*Lục Thần Bút*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Đổng Quân*Vạn Tượng Song Sát*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Đổng Quân*Ô Bàn Phủ*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Đổng Quân*Tử Kim Cung*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Đổng Quân*Tử Lang Nha*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Chân*Phượng Hoàng Trượng (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Chân*Hắc Dạ Loạn Vũ (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Chân*Trĩ Long Vũ (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)

Tích lũy 800 Hộp Trang Trí Diều Vàng nhận được

Chắc chắn nhận được cả 2 vật phẩm sau
Nhận được đồng thời cả 2 vật phẩm
3Q Củ Hành
Diều Ngũ Sắc-Hoàng Kim*1
(30 ngày, khóa)
80.000 Tích Lũy
Mở Diều Ngũ Sắc-Hoàng Kim nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Đá May Mắn*10
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ Thủ Hộ*10
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ Kho Báu Tử Hoàng*5
(vĩnh viễn, khóa)
Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên
3Q Củ Hành
Lôi Chú*Kim Quang Trượng (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Lôi Chú*Kim Quang Đối Phiến (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Lôi Chú*Kim Quang Lân (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Lôi Chú*Kim Quang Thạch (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Lôi Chú*Kim Quang Thiểm (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Túi Trang Phục Đổng Quân*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Sách Vũ Khí Thần*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Sách Chế Tạo Bộ Thế Tử*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Ma Tuyền Linh Thạch Liên (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Nhẫn Ma Tuyền Linh Thạch (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Kim Kiên Vẫn Thiết Liên (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Nhẫn Kim Kiên Vẫn Thiết (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Ngân Phách*Quỷ Liêm Song Nhẫn (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Xích Ma*Ma Liêm Song Nhẫn (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Thanh Hồn*Quỷ Liêm Song Nhẫn (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
 

Tiêu hao 1000 Hộp Trang Trí Diều Vàng nhận được

Chắc chắn nhận được cả 2 vật phẩm sau
Nhận được đồng thời cả 3 vật phẩm
3Q Củ Hành
Diều Ngũ Sắc-Ám Kim*1
(30 ngày, khóa)
100.000 Tích Lũy 3Q Củ Hành
Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 7*1
(30 ngày, khóa)
Mở Diều Ngũ Sắc-Ám Kim nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Diều Phượng Hoàng*1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Phú Khả Địch Quốc (Đài) *1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Phú Khả Địch Quốc (Bài) *1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Phú Khả Địch Quốc (Sức) *1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ Kho Báu Yêu Hồ*5
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ Kho Báu Hán Lăng*5
(30 ngày, khóa)
Ngẫu nhiên nhận được 1 phần thưởng bên dưới
STTTên ItemHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
1 Kim*Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
2 Mộng Ma*Phệ Hồn Liễm (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
3 Sách Chế Tạo Bộ Thế Tử 3Q Củ Hành 3 Vĩnh Viễn Không Khóa
4 Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
5 Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
6 Băng Giám Kích (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
7 Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
8 Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
9 Túi Trang Bị Bạch Hổ 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
10 Túi Trang Bị Chu Tước 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
11 Túi Trang Bị Huyền Vũ 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
12 Chí Tôn Ma Tê (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
13 Thần Hoàng*Hoàng Thiên Vũ (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
14 Dục Hỏa Cuồng Sư (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
15 Mộc*Viên Mộc Tôn (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
16 Chước Viêm*Long Vũ Kiếm (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
17 Long Ảnh Kiếm*Bá Long Thuẫn (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
18 Long Cốt*Phá Thiên Kích (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
19 Ngọc Lưu*Si Hồn Cung (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
20 Sí Viêm*Phá Thiên Trảo (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
21 Si Kiêu Cung (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
22 Khu Viêm Kiếm (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
23 Khốn Long Phủ*Khốn Long Tỏa (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
24 Phá Thiên Phủ (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
25 Phá Hổ Đảm (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa

Khi trong hành trang có Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 7 + 100 Hộp Trang Trí Diều Vàng nhận được:

Nhận được đồng thời cả 2 vật phẩm
3Q Củ Hành
Diều Ngũ Sắc-Lục*1
(30 ngày, khóa)
10.000 Tích Lũy

Khi trong hành trang có Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 7 + 200 Hộp Trang Trí Diều Vàng nhận được:

Nhận được đồng thời cả 2 vật phẩm
3Q Củ Hành
Diều Ngũ Sắc-Lam*1
(30 ngày, khóa)
20.000 Tích Lũy

Khi trong hành trang có Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 7 + 400 Hộp Trang Trí Diều Vàng nhận được:

Nhận được đồng thời cả 2 vật phẩm
3Q Củ Hành
Diều Ngũ Sắc-Tím*1
(30 ngày, khóa)
40.000 Tích Lũy

Khi trong hành trang có Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 7 + 600 Hộp Trang Trí Diều Vàng nhận được:

Nhận được đồng thời cả 2 vật phẩm
3Q Củ Hành
Diều Ngũ Sắc-Cam*1
(30 ngày, khóa)
60.000 Tích Lũy

Khi trong hành trang có Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 7 + 800 Hộp Trang Trí Diều Vàng nhận được:

Nhận được đồng thời cả 2 vật phẩm
3Q Củ Hành
Diều Ngũ Sắc-Hoàng Kim*1
(30 ngày, khóa)
80.000 Tích Lũy

Tiêu hao 01 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 7 + 1000 Hộp Trang Trí Diều Vàng nhận được:

Nhận được đồng thời cả 2 vật phẩm
3Q Củ Hành
Diều Ngũ Sắc-Ám Kim*1
(30 ngày, khóa)
100.000 Tích Lũy

Hình ảnh phần thưởng

3Q Củ Hành
Chí Tôn Ma Tê (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Thần Hoàng*Hoàng Thiên Vũ (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Dục Hỏa Cuồng Sư (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Mộc*Viên Mộc Tôn (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Kim*Dục Sương Kiếm (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành

Mộng Ma*Phệ Hồn Liễm (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành
Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Băng Giám Kích (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Lôi Chú*Kim Quang Trượng (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Lôi Chú*Kim Quang Đối Phiến (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Lôi Chú*Kim Quang Lân (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Lôi Chú*Kim Quang Thạch (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Lôi Chú*Kim Quang Thiểm (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Hỗn Nguyên*Trảm Phách Song Nhẫn (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Phần Thần*Phệ Cốt (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Lục Vĩ Ngọc Diện (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Điệp Luyến Hoa (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Viêm Ma Dực (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành
Vạn Thú Vương (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Hắc Mặc (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Quỷ Mã Vô Tung (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Túi Trang Bị Huyền Vũ)

3Q Củ Hành
Huyền Vũ Long Lân Khải (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Huyền Vũ Long Lân Thủ (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Huyền Vũ Long Lân Chiến Ngoa (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Huyền Vũ Long Lân Đai (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Túi Trang Bị Bạch Hổ

3Q Củ Hành
Bạch Hổ Võ Phách Kim Giáp (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Bạch Hổ Võ Phách Quyền Thích (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Bạch Hổ Võ Phách Kim Ngoa (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Bạch Hổ Võ Phách Hộ Yêu (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Túi Trang Bị Chu Tước

3Q Củ Hành
Chu Tước Độ Thế Bào (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Chu Tước Độ Thế Trọc (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Chu Tước Độ Thế Ngoa (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Chu Tước Độ Thế Đai (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

3Q Củ Hành

3Q Củ Hành

Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ)3Q Củ Hành

Chân*Phượng Hoàng Trượng (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Chân*Hắc Dạ Loạn Vũ (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Chân*Trĩ Long Vũ (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Tử Thần*U Hồn Liêm (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Chước Viêm*Long Vũ Kiếm (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Long Ảnh Kiếm*Bá Long Thuẫn (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Long Cốt*Phá Thiên Kích (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Ngọc Lưu*Si Hồn Cung (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Sí Viêm*Phá Thiên Trảo (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Phá Hổ Đảm (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Si Kiêu Cung (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Khu Viêm Kiếm (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Phá Thiên Phủ (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Khốn Long Phủ*Khốn Long Tỏa (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Xích Ma*Ma Liêm Song Nhẫn (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Ngân Phách*Quỷ Liêm Song Nhẫn (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Thanh Hồn*Quỷ Liêm Song Nhẫn (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Dục Hỏa Hống Hống

3Q Củ Hành

Hỏa Hỏa

3Q Củ Hành

Nhẫn Ma Tuyền Linh Thạch (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Kim Kiên Vẫn Thiết Liên (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Nhẫn Kim Kiên Vẫn Thiết (Vĩnh viễn)