Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

THU THẬP CÔNG THỨC LÀM BÁNH ĐẶC BIỆT

Thời gian sự kiện

 • Bắt đầu: 06:00 ngày 24/07/2015
 • Kết thúc: 06:00 ngày 28/08/2015
 • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Nguyên liệu sự kiện

Vật phẩmNguồn
3Q Củ Hành
Công Thức Làm Bánh Đặc Biệt
 • Nguồn gốc: Các tướng quân tham gia sự kiện Bánh Pizza Đặc Biệt sẽ nhận được.
 • Công dụng:
  • Dùng để đổi phần thưởng trong Nhiệm vụ Sự kiện.
  • Thu thập Công Thức Làm Bánh Đặc Biệt nhận được các Hộp Bánh Pizza.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất Tím.
3Q Củ Hành
Hộp Bánh Pizza-Trắng
 • Nguồn gốc: Tích lũy 10 Công Thức Làm Bánh Đặc Biệt nhận thưởng.
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy, phẩm chất Trắng. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Hộp Bánh Pizza-Lục
 • Nguồn gốc: Tích lũy 100 Công Thức Làm Bánh Đặc Biệt nhận thưởng.
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy, phẩm chất Lục. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Hộp Bánh Pizza-Lam
 • Nguồn gốc: Tích lũy 200 Công Thức Làm Bánh Đặc Biệt nhận thưởng.
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy, phẩm chất Lam. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Hộp Bánh Pizza-Tím
 • Nguồn gốc: Tích lũy 400 Công Thức Làm Bánh Đặc Biệt nhận thưởng.
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Hộp Bánh Pizza-Cam
 • Nguồn gốc: Tích lũy 600 Công Thức Làm Bánh Đặc Biệt nhận thưởng.
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể phân hủy, phẩm chất Cam. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Hộp Bánh Pizza-Hoàng Kim
 • Nguồn gốc: Tích lũy 800 Công Thức Làm Bánh Đặc Biệt nhận thưởng
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể phân hủy, phẩm chất Hoàng Kim. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Hộp Bánh Pizza-Ám Kim
 • Nguồn gốc:
  • Tiêu hao 1000 Công Thức Làm Bánh Đặc Biệt nhận thưởng.
  • Tiêu hao 1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 8 + 1000 Công Thức Làm Bánh Đặc Biệt nhận thưởng.
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể phân hủy, phẩm chất Ám Kim. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 8
 • Nguồn gốc: Tiêu hao 1000 Công Thức Làm Bánh Đặc Biệt nhận thưởng lần 1.
 • Công dụng: Có thể tiếp tục tham gia hoạt động Công Thức Làm Bánh Đặc Biệt thêm một lần nữa.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, Phẩm chất Hoàng Kim Hạn dùng 30 ngày.

Tích lũy 10 Công Thức Làm Bánh Đặc Biệt

Chắc chắn nhận được cả 2 vật phẩm sau
Nhận được đồng thời cả 2 vật phẩm
3Q Củ Hành
Hộp Bánh Pizza-Trắng*1
(30 ngày, khóa)
5.000 Tích Lũy
Mở Hộp Bánh Pizza-Trắng nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Túi Đá Quý*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Túi Quà Chí Tôn*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ May Mắn Ngâm Long Song Hàn*1
(vĩnh viễn, khóa)
Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên
3Q Củ Hành
Thảm Bay Ba Tư Hình Tim *1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Kim Băng Thần Vũ *1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Kẹo Sữa! (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Phượng Vũ Cửu Thiên (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Hoàng Kim Bành Bành (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)

Tích lũy 100 Công Thức Làm Bánh Đặc Biệt nhận được

Chắc chắn nhận được cả 2 vật phẩm sau
Nhận được đồng thời cả 2 vật phẩm
3Q Củ Hành
Hộp Bánh Pizza-Lục*1
(30 ngày, khóa)
10.000 Tích Lũy
Mở Hộp Bánh Pizza-Lục nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Thẻ Kho Báu Viêm Đế*2
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Bao Củ Hành-Cam-4*2
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Túi Gấm Hỏa*2
(vĩnh viễn, khóa)
Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên
3Q Củ Hành
Chu Tước Đồng Đồng*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Tam Vĩ Dao Dao*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Chân Long Chích Vũ Kiếm (30 ngày)*1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Liệt Không Chu Tước Trảo (30 ngày)*1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Đấu Thần Chấn Thiên Kích (30 ngày)*1
(30 ngày, khóa)

Tích lũy 200 Công Thức Làm Bánh Đặc Biệt nhận được

Chắc chắn nhận được cả 2 vật phẩm sau
Nhận được đồng thời cả 2 vật phẩm
3Q Củ Hành
Hộp Bánh Pizza-Lam*1
(30 ngày, khóa)
20.000 Tích Lũy
Mở Hộp Bánh Pizza-Lam nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Bao Củ Hành-Hoàng Kim 2*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Túi Gấm Kim*3
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Túi Gấm Hỏa*3
(vĩnh viễn, khóa)
Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên
3Q Củ Hành
Phần Thần*Phệ Cốt (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Băng Chi Thương (Vĩnh Viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Hoàng Cân*Hao Kim Câu*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Hoàng Cân*Ô Kim Trượng*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Hoàng Cân*Ô Long Thiệt*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Hoàng Cân*Tử Đàn Kích*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Hoàng Cân*Ánh Nguyệt Song Kích*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Thỏ Manh Nha-Túi (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Thỏ Khoan Thai-Túi (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Thỏ Trái Cây-Túi (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)

Tích lũy 400 Công Thức Làm Bánh Đặc Biệt

Chắc chắn nhận được cả 2 vật phẩm sau
Nhận được đồng thời cả 2 vật phẩm
3Q Củ Hành
Hộp Bánh Pizza-Tím*1
(30 ngày, khóa)
40.000 Tích Lũy
Mở Hộp Bánh Pizza-Tím nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Túi Gấm Kim*5
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Túi Bách Bảo*5
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Bao Củ Hành-Hoàng Kim 3*5
(vĩnh viễn, khóa)
Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên
3Q Củ Hành
Mặc Văn (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Quỷ Mã Thần Tích (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Cánh Phù Sinh (Vĩnh Viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
U Ám Dạ Nhẫn Báo (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Nhẫn Thái Thú (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Thái Thú Liên (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Thái Thú Cẩm Y (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Thái Thú Thủ (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Thái Thú Chiến Ngoa (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Thái Thú Đai (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)

Tích lũy 600 Công Thức Làm Bánh Đặc Biệt nhận được

Chắc chắn nhận được cả 2 vật phẩm sau
Nhận được đồng thời cả 2 vật phẩm
3Q Củ Hành
Hộp Bánh Pizza-Cam*1
(30 ngày, khóa)
60.000 Tích Lũy
Mở Hộp Bánh Pizza-Cam nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Đá May Mắn*10
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ Thủ Hộ*10
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ Kho Báu Lữ Bố*5
(vĩnh viễn, khóa)
Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên
3Q Củ Hành
Kiếm Ánh Sáng (Vĩnh Viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Song Kiếm Ánh Sáng (Vĩnh Viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Đổng Quân*Lục Thần Bút*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Đổng Quân*Vạn Tượng Song Sát*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Đổng Quân*Ô Bàn Phủ*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Đổng Quân*Tử Kim Cung*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Đổng Quân*Tử Lang Nha*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Chân Viêm*Hỷ Khí Dương Dương (vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Chân Viêm*Kim Ngọc Mãn Đường (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Chân Viêm*Cát Tường Như Ý (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Chân Viêm*Ngũ Phúc Lâm Môn (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Chân Viêm*Niên Thú Trảo (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)

Tích lũy 800 Công Thức Làm Bánh Đặc Biệt nhận được

Chắc chắn nhận được cả 2 vật phẩm sau
Nhận được đồng thời cả 2 vật phẩm
3Q Củ Hành
Hộp Bánh Pizza-Hoàng Kim*1
(30 ngày, khóa)
80.000 Tích Lũy
Mở Hộp Bánh Pizza-Hoàng Kim nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Đá May Mắn*10
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ Thủ Hộ*10
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ Kho Báu Tử Hoàng*5
(vĩnh viễn, khóa)
Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên
3Q Củ Hành
Lôi Chú*Kim Quang Trượng (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Lôi Chú*Kim Quang Đối Phiến (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Lôi Chú*Kim Quang Lân (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Lôi Chú*Kim Quang Thạch (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Lôi Chú*Kim Quang Thiểm (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Túi Trang Phục Đổng Quân*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Chu Tước (Vĩnh viễn)
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Sách Chế Tạo Bộ Thế Tử*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Ma Tuyền Linh Thạch Liên (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Nhẫn Ma Tuyền Linh Thạch (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Kim Kiên Vẫn Thiết Liên (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Nhẫn Kim Kiên Vẫn Thiết (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Cánh Thiên Sứ (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Dạ Nhẫn Báo (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Túi Linh Uy Thần Hựu*1
(vĩnh viễn, không khóa)
 

Tiêu hao 1000 Công Thức Làm Bánh Đặc Biệt nhận được

Chắc chắn nhận được cả 2 vật phẩm sau
Nhận được đồng thời cả 3 vật phẩm
3Q Củ Hành
Hộp Bánh Pizza-Ám Kim*1
(30 ngày, khóa)
100.000 Tích Lũy 3Q Củ Hành
Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 8*1
(30 ngày, khóa)
Mở Hộp Bánh Pizza-Ám Kim nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Gà Nướng*1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Phú Khả Địch Quốc (Đài) *1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Phú Khả Địch Quốc (Bài) *1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Phú Khả Địch Quốc (Sức) *1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ Kho Báu Yêu Hồ*5
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ Kho Báu Hán Lăng*5
(30 ngày, khóa)
Ngẫu nhiên nhận được 1 phần thưởng bên dưới
STTTên ItemHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
1 Túi Trang Bị Thần Hoàng 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
2 Kim*Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
3 Mộng Ma*Phệ Hồn Liễm (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
4 Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
5 Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
6 Băng Giám Kích (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
7 Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
8 Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
9 Túi Trang Bị Bạch Hổ 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
10 Túi Trang Bị Chu Tước 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
11 Túi Trang Bị Huyền Vũ 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
12 Gấu Trúc Nhào Lộn (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
13 Thần Hoàng*Hoàng Thiên Vũ (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
14 Viêm Phách (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
15 Thổ*Quỷ Môn Quan (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
16 Chước Viêm*Long Vũ Kiếm (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
17 Long Ảnh Kiếm*Bá Long Thuẫn (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
18 Long Cốt*Phá Thiên Kích (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
19 Ngọc Lưu*Si Hồn Cung (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
20 Sí Viêm*Phá Thiên Trảo (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
21 Si Kiêu Cung (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
22 Khu Viêm Kiếm (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
23 Khốn Long Phủ*Khốn Long Tỏa (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
24 Phá Thiên Phủ (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
25 Phá Hổ Đảm (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa

Khi trong hành trang có Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 8 + 100 Công Thức Làm Bánh Đặc Biệt nhận được:

Nhận được đồng thời cả 2 vật phẩm
3Q Củ Hành
Hộp Bánh Pizza-Lục*1
(30 ngày, khóa)
10.000 Tích Lũy

Khi trong hành trang có Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 8 + 200 Công Thức Làm Bánh Đặc Biệt nhận được:

Nhận được đồng thời cả 2 vật phẩm
3Q Củ Hành
Hộp Bánh Pizza-Lam*1
(30 ngày, khóa)
20.000 Tích Lũy

Khi trong hành trang có Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 8 + 400 Công Thức Làm Bánh Đặc Biệt nhận được:

Nhận được đồng thời cả 2 vật phẩm
3Q Củ Hành
Hộp Bánh Pizza-Tím*1
(30 ngày, khóa)
40.000 Tích Lũy

Khi trong hành trang có Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 8 + 600 Công Thức Làm Bánh Đặc Biệt nhận được:

Nhận được đồng thời cả 2 vật phẩm
3Q Củ Hành
Hộp Bánh Pizza-Cam*1
(30 ngày, khóa)
60.000 Tích Lũy

Khi trong hành trang có Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 8 + 800 Công Thức Làm Bánh Đặc Biệt nhận được:

Nhận được đồng thời cả 2 vật phẩm
3Q Củ Hành
Hộp Bánh Pizza-Hoàng Kim*1
(30 ngày, khóa)
80.000 Tích Lũy

Tiêu hao 01 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 8 + 1000 Công Thức Làm Bánh Đặc Biệt nhận được:

Nhận được đồng thời cả 2 vật phẩm
3Q Củ Hành
Hộp Bánh Pizza-Ám Kim*1
(30 ngày, khóa)
100.000 Tích Lũy

Mở Túi Trang Bị Thần Hoàng mặc định nhận được

STTPhần thưởngHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
1 Thần Hoàng*Phác Ngọc Thần Khải (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Khóa
2 Thần Hoàng*Phác Ngọc Thủ (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Khóa
3 Thần Hoàng*Phác Ngọc Tiên Lữ (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Khóa
4 Thần Hoàng*Phác Ngọc Đai (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Khóa
5 Thần Hoàng*Phác Ngọc Hộ Phù (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Khóa
6 Thần Hoàng*Nhẫn Phác Ngọc Thần (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Khóa

Hình ảnh phần thưởng

3Q Củ Hành
Túi Trang Bị Thần Hoàng

3Q Củ Hành
Gấu Trúc Nhào Lộn (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Thần Hoàng*Hoàng Thiên Vũ (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Viêm Phách (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Thổ*Quỷ Môn Quan (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Kim*Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành
Mộng Ma*Phệ Hồn Liễm (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành
Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Băng Giám Kích (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Lôi Chú*Kim Quang Trượng (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Lôi Chú*Kim Quang Đối Phiến (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Lôi Chú*Kim Quang Lân (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Lôi Chú*Kim Quang Thạch (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Lôi Chú*Kim Quang Thiểm (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Kiếm Ánh Sáng (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Song Kiếm Ánh Sáng (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Phần Thần*Phệ Cốt (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Chu Tước (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Mặc Văn (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Quỷ Mã Thần Tích (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Thảm Bay Ba Tư Hình Tim (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Cánh Phù Sinh (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành
U ám Dạ Nhẫn Báo (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Cánh Thiên Sứ (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Dạ Nhẫn Báo (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Kim Băng Thần Vũ (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Băng Chi Thương (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Chước Viêm*Long Vũ Kiếm (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Long Ảnh Kiếm*Bá Long Thuẫn (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Long Cốt*Phá Thiên Kích (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Ngọc Lưu*Si Hồn Cung (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Sí Viêm*Phá Thiên Trảo (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Phá Hổ Đảm (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Si Kiêu Cung (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Khu Viêm Kiếm (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Phá Thiên Phủ (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Khốn Long Phủ*Khốn Long Tỏa (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Chu Tước Đồng Đồng

3Q Củ Hành
Tam Vĩ Dao Dao