Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

THU THẬP BÁNH GIẦY THƯỜNG

Thời gian sự kiện

  • Bắt đầu: 06:00 ngày 03/04/2015
  • Kết thúc: 06:00 ngày 01/05/2015
  • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Nguyên liệu sự kiện

Vật phẩmGhi chú
3Q Củ Hành
Mảnh Bản Đồ Thô 2
  • Nguồn gốc: Nhiệm vụ Thu Thập 400 Bánh Giầy Thường.
  • Công dụng: Sử dụng kết hợp với 400 Bánh Giầy Thường trong Nhiệm vụ Sự kiện nhận được Mảnh Bản Đồ Kho Báu 2.
  • Tính chất: Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.

Phần thưởng khi tiêu hao 400 Bánh Giầy Thường

Nhận được tất cả phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Mảnh Bản Đồ Thô 2*1
(30 ngày, khóa)

7.500 Điểm Tích Lũy
3Q Củ Hành
Quỷ Minh Hạt (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Liêu Nguyên (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)

Phần thưởng khi tiêu hao 400 Bánh Giầy Thường và 1 Mảnh Bản Đồ Thô 2

Nhận được tất cả phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Mảnh Bản Đồ Kho Báu 2*1
(30 ngày, khóa)

15.000 Điểm Tích Lũy
3Q Củ Hành
Dạ Nhẫn Báo (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Diêm La Vương Hồn (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)