Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

THU THẬP MÂM BÁNH GIẦY ĐẶC BIỆT

Thời gian sự kiện

 • Bắt đầu: 06:00 ngày 03/04/2015
 • Kết thúc: 06:00 ngày 01/05/2015
 • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Nguyên liệu sự kiện

Vật phẩmNguồn
3Q Củ Hành
Mâm Bánh Giầy Đặc Biệt
 • Nguồn gốc: Các tướng quân tham gia sự kiện Bánh Giầy Đặc Biệt sẽ nhận được.
 • Công dụng:
  • Dùng để đổi phần thưởng trong Nhiệm vụ Sự kiện.
  • Thu thập Mâm Bánh Giầy Đặc Biệt nhận được các Lễ Vật Đặc Biệt.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Lễ Vật Đặc Biệt-Trắng
 • Nguồn gốc: Tích lũy 10 Mâm Bánh Giầy Đặc Biệt nhận thưởng.
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy, phẩm chất Trắng. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Lễ Vật Đặc Biệt-Lục
 • Nguồn gốc: Tích lũy 100 Mâm Bánh Giầy Đặc Biệt nhận thưởng.
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy, phẩm chất Lục. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Lễ Vật Đặc Biệt-Lam
 • Nguồn gốc: Tích lũy 200 Mâm Bánh Giầy Đặc Biệt nhận thưởng.
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy, phẩm chất Lam. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Lễ Vật Đặc Biệt-Tím
 • Nguồn gốc: Tích lũy 400 Mâm Bánh Giầy Đặc Biệt nhận thưởng.
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Lễ Vật Đặc Biệt-Cam
 • Nguồn gốc: Tích lũy 600 Mâm Bánh Giầy Đặc Biệt nhận thưởng.
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể phân hủy, phẩm chất Cam. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Lễ Vật Đặc Biệt-Hoàng Kim
 • Nguồn gốc: Tích lũy 800 Mâm Bánh Giầy Đặc Biệt nhận thưởng
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể phân hủy, phẩm chất Hoàng Kim. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Lễ Vật Đặc Biệt-Ám Kim
 • Nguồn gốc:
  • Tiêu hao 1000 Mâm Bánh Giầy Đặc Biệt nhận thưởng.
  • Tiêu hao 1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 4 + 1000 Mâm Bánh Giầy Đặc Biệt nhận thưởng.
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể phân hủy, phẩm chất Ám Kim. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 4
 • Nguồn gốc: Tiêu hao 1000 Mâm Bánh Giầy Đặc Biệt nhận thưởng lần 1.
 • Công dụng: Có thể tiếp tục tham gia hoạt động Mâm Bánh Giầy Đặc Biệt thêm một lần nữa.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, Phẩm chất Hoàng Kim Hạn dùng 30 ngày.

Tích lũy 10 Mâm Bánh Giầy Đặc Biệt

Chắc chắn nhận được cả 2 vật phẩm sau
Nhận được đồng thời cả 2 vật phẩm
3Q Củ Hành
Lễ Vật Đặc Biệt-Trắng*1
(30 ngày, khóa)
5.000 Tích Lũy
Mở Lễ Vật Đặc Biệt-Trắng nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Túi Đá Quý*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Túi Quà Chí Tôn*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ May Mắn Hàn Ngọc Trảo*1
(vĩnh viễn, khóa)
Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên
3Q Củ Hành
Ủn Ỉn-Xe*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Ủn Ỉn-Túi*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Dê Ngốc Nghếch *1
(7 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Kẹo Sữa*1
(7 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Tôi Rất Yêu Bạn *1
(7 ngày, khóa)

Tích lũy 100 Mâm Bánh Giầy Đặc Biệt nhận được

Chắc chắn nhận được cả 2 vật phẩm sau
Nhận được đồng thời cả 2 vật phẩm
3Q Củ Hành
Lễ Vật Đặc Biệt-Lục*1
(30 ngày, khóa)
10.000 Tích Lũy
Mở Lễ Vật Đặc Biệt-Lục nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Thẻ Kho Báu Viêm Đế*2
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Bao Củ Hành-Cam-3*2
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Túi Quà Hoàng Kim*2
(vĩnh viễn, khóa)
Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên
3Q Củ Hành
Lục Vĩ Hương Hương*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Sư Tử Đa Đa*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Túi Miêu Nữ(30 ngày)*1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Vuốt Hồng Ngọt Ngào (30 ngày)*1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Nguyệt Miêu Ngọt Ngào (30 ngày)*1
(30 ngày, khóa)

Tích lũy 200 Mâm Bánh Giầy Đặc Biệt nhận được

Chắc chắn nhận được cả 2 vật phẩm sau
Nhận được đồng thời cả 2 vật phẩm
3Q Củ Hành
Lễ Vật Đặc Biệt-Lam*1
(30 ngày, khóa)
20.000 Tích Lũy
Mở Lễ Vật Đặc Biệt-Lam nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Bao Củ Hành-Hoàng Kim 3*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Túi Gấm Kim*3
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Túi Gấm Hỏa*3
(vĩnh viễn, khóa)
Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên
3Q Củ Hành
Phần Thần*Phệ Cốt*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Băng Chi Thương (Vĩnh Viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Hoàng Cân*Hao Kim Câu*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Hoàng Cân*Ô Kim Trượng*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Hoàng Cân*Ô Long Thiệt*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Hoàng Cân*Tử Đàn Kích*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Hoàng Cân*Ánh Nguyệt Song Kích*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Thỏ Manh Nha-Túi (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Thỏ Khoan Thai-Túi (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Thỏ Trái Cây-Túi (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)

Tích lũy 400 Mâm Bánh Giầy Đặc Biệt

Chắc chắn nhận được cả 2 vật phẩm sau
Nhận được đồng thời cả 2 vật phẩm
3Q Củ Hành
Lễ Vật Đặc Biệt-Tím*1
(30 ngày, khóa)
40.000 Tích Lũy
Mở Lễ Vật Đặc Biệt-Tím nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Túi Gấm Kim*5
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Túi Bách Bảo*5
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Bao Củ Hành-Hoàng Kim 5*5
(vĩnh viễn, khóa)
Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên
3Q Củ Hành
Lục Vĩ Ngọc Diện (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Điệp Luyến Hoa (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Kim Ngư-Lam (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Kim Ngư-Vàng (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Chuồn Chuồn Đỏ (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Đoan Dương Thần Dực (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Vô Địch Chiến Quỷ Giáp *1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Vô Địch Chiến Quỷ Thủ*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Vô Địch Chiến Quỷ Ngoa *1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Vô Địch Chiến Quỷ Đai*1
(vĩnh viễn, không khóa)

Tích lũy 600 Mâm Bánh Giầy Đặc Biệt nhận được

Chắc chắn nhận được cả 2 vật phẩm sau
Nhận được đồng thời cả 2 vật phẩm
3Q Củ Hành
Lễ Vật Đặc Biệt-Cam*1
(30 ngày, khóa)
60.000 Tích Lũy
Mở Lễ Vật Đặc Biệt-Cam nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Đá May Mắn*10
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ Thủ Hộ*10
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ Kho Báu Lữ Bố*5
(vĩnh viễn, khóa)
Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên
3Q Củ Hành
Hỗn Nguyên*Trảm Phách Song Nhẫn*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Túi Trang Phục Đổng Quân*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Đổng Quân*Lục Thần Bút*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Đổng Quân*Vạn Tượng Song Sát*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Đổng Quân*Ô Bàn Phủ*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Đổng Quân*Tử Kim Cung*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Đổng Quân*Tử Lang Nha*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
U Cố Phong Long (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Long Phách Thôn Cốt Đao (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Ngân Phách*Quỷ Liêm Song Nhẫn*1
(vĩnh viễn, không khóa)

Tích lũy 800 Mâm Bánh Giầy Đặc Biệt nhận được

Chắc chắn nhận được cả 2 vật phẩm sau
Nhận được đồng thời cả 2 vật phẩm
3Q Củ Hành
Lễ Vật Đặc Biệt-Hoàng Kim*1
(30 ngày, khóa)
80.000 Tích Lũy
Mở Lễ Vật Đặc Biệt-Hoàng Kim nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Đá May Mắn*10
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ Thủ Hộ*10
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ Kho Báu Tử Hoàng*5
(vĩnh viễn, khóa)
Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên
3Q Củ Hành
Kiếm Ánh Sáng (Vĩnh Viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Song Kiếm Ánh Sáng (Vĩnh Viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Chu Tước (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Ma Tuyền Linh Thạch Liên*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Nhẫn Ma Tuyền Linh Thạch*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Kim Kiên Vẫn Thiết Liên*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Nhẫn Kim Kiên Vẫn Thiết*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Túi La Sinh Ngự Ma*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Túi Đá May Mắn*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Túi Thẻ Thủ Hộ*1
(vĩnh viễn, khóa)

Tiêu hao 1000 Mâm Bánh Giầy Đặc Biệt nhận được

Chắc chắn nhận được cả 2 vật phẩm sau
Nhận được đồng thời cả 3 vật phẩm
3Q Củ Hành
Lễ Vật Đặc Biệt-Ám Kim*1
(30 ngày, khóa)
100.000 Tích Lũy 3Q Củ Hành
Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 4*1
(30 ngày, khóa)
Mở Lễ Vật Đặc Biệt-Ám Kim nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Mảnh Bản Đồ Kho Báu 4*1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Phú Khả Địch Quốc (Đài) *1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Phú Khả Địch Quốc (Bài) *1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Phú Khả Địch Quốc (Sức) *1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ Kho Báu Yêu Hồ*5
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ Kho Báu Hán Lăng*1
(30 ngày, khóa)
Ngẫu nhiên nhận được 1 phần thưởng bên dưới
STTTên ItemHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
1 Kim*Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
2 Mộng Ma*Phệ Hồn Liễm (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
3 Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
4 Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
5 Băng Giám Kích (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
6 Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
7 Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
8 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
9 Túi Trang Bị Bạch Hổ 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
10 Túi Trang Bị Chu Tước 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
11 Túi Trang Bị Huyền Vũ 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
12 Chí Tôn Ma Tê (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
13 Phệ Thần Dực (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
14 Nộ Viêm Hạt Vương (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
15 Thổ*Quỷ Môn Quan (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
16 Thôn Phệ (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
17 Lôi Thiết (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
18 Phá Không (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
19 Nhập Hồn (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
20 Dạ Khúc (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
21 Si Kiêu Cung (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
22 Khu Viêm Kiếm (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
23 Khốn Long Phủ*Khốn Long Tỏa (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
24 Phá Thiên Phủ (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
25 Phá Hổ Đảm (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa

Khi trong hành trang có Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 4 + 100 Mâm Bánh Giầy Đặc Biệt nhận được:

Nhận được đồng thời cả 2 vật phẩm
3Q Củ Hành
Lễ Vật Đặc Biệt-Lục*1
(30 ngày, khóa)
10.000 Tích Lũy

Khi trong hành trang có Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 4 + 200 Mâm Bánh Giầy Đặc Biệt nhận được:

Nhận được đồng thời cả 2 vật phẩm
3Q Củ Hành
Lễ Vật Đặc Biệt-Lam*1
(30 ngày, khóa)
20.000 Tích Lũy

Khi trong hành trang có Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 4 + 400 Mâm Bánh Giầy Đặc Biệt nhận được:

Nhận được đồng thời cả 2 vật phẩm
3Q Củ Hành
Lễ Vật Đặc Biệt-Tím*1
(30 ngày, khóa)
40.000 Tích Lũy

Khi trong hành trang có Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 4 + 600 Mâm Bánh Giầy Đặc Biệt nhận được:

Nhận được đồng thời cả 2 vật phẩm
3Q Củ Hành
Lễ Vật Đặc Biệt-Cam*1
(30 ngày, khóa)
60.000 Tích Lũy

Khi trong hành trang có Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 4 + 800 Mâm Bánh Giầy Đặc Biệt nhận được:

Nhận được đồng thời cả 2 vật phẩm
3Q Củ Hành
Lễ Vật Đặc Biệt-Hoàng Kim*1
(30 ngày, khóa)
80.000 Tích Lũy

Tiêu hao 01 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 4 + 1000 Mâm Bánh Giầy Đặc Biệt nhận được:

Nhận được đồng thời cả 2 vật phẩm
3Q Củ Hành
Lễ Vật Đặc Biệt-Ám Kim*1
(30 ngày, khóa)
100.000 Tích Lũy

Hình ảnh phần thưởng

3Q Củ Hành
Chí Tôn Ma Tê (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Phệ Thần Dực (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Nộ Viêm Hạt Vương (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Thổ*Quỷ Môn Quan (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Kim*Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành

3Q Củ Hành
Mộng Ma*Phệ Hồn Liễm (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành
Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Băng Giám Kích (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Kiếm Ánh Sáng (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành
Song Kiếm Ánh Sáng (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành
Hỗn Nguyên*Trảm Phách Song Nhẫn (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Phần Thần*Phệ Cốt (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Chu Tước (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Lục Vĩ Ngọc Diện (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Điệp Luyến Hoa (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Kim Ngư-Lam (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Kim Ngư-Vàng (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Chuồn Chuồn Đỏ (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Đoan Dương Thần Dực (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Ủn Ỉn-Xe (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Ủn Ỉn-Túi (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Túi Trang Bị Huyền Vũ

3Q Củ Hành

3Q Củ Hành

3Q Củ Hành

3Q Củ Hành

3Q Củ Hành
Túi Trang Bị Bạch Hổ

3Q Củ Hành

3Q Củ Hành

3Q Củ Hành

3Q Củ Hành

3Q Củ Hành
Túi Trang Bị Chu Tước

3Q Củ Hành

3Q Củ Hành

3Q Củ Hành

3Q Củ Hành

3Q Củ Hành

3Q Củ Hành

3Q Củ Hành

3Q Củ Hành
Băng Chi Thương (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành
Thôn Phệ (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành
Lôi Thiết (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành
Phá Không (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành
Nhập Hồn (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành
Dạ Khúc (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành
Phá Hổ Đảm (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Si Kiêu Cung (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Khu Viêm Kiếm (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Phá Thiên Phủ (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Khốn Long Phủ*Khốn Long Tỏa (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Lục Vĩ Hương Hương

3Q Củ Hành
Sư Tử Đa Đa

3Q Củ Hành

3Q Củ Hành

3Q Củ Hành

3Q Củ Hành