Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

 Hàn Đương

【W】Phi Lưu Thi
  • Tạo sát thương cơ bản từ 30/80/130/180 thay đổi thành55/110/165/220

【E】Thiết Tích Tiễn

  • Fix việc kỹ năng không có hiệu quả Thiết Tích Tiễn

【R】Bí Tiễn Tầm Âm

  • Tạo sát thương từ lực công*0.4/0.5/0.6/0.7 cố định thành lực công*0.7

 Chúc Dung

【W】Ảo Ảnh Đột Tập

  • Trong trạng thái mật bảo, thời gian CD của Ảo Ảnh Đột Tập từ 7 giây thay đổi thành 9 giây

 3Q*Cam Ninh

【E】Phá Kim Đao (Vô Song)

  • CD từ 5.5/5./4.5/4 thay đổi thành 6/5/4/3

 Tôn Kiên

【E】Bạch Hổ Thánh Thể (Vô Song)

  • CD từ 12 giây thay đổi thành 9 giây

 Lưu Chương

【W】Nhật Nguyệt Giao Huy (Vô Song)

  • Tiêu hao pháp lực (MP) từ 60/75/90/105 thay đổi thành 60/70/80/90

【R】Nhật Nguyệt*Lang Nha Trận

  • Tăng tốc độ tấn công từ 10%/20%/30%/40% thay đổi thành 15%/25%/35%/45%
  • Phạm vi tác dụng từ 500 thay đổi thành900

 Trương Chiêu

Sức mạnh trưởng thành từ 1.8 thay đổi thành2.1

【E】Chưởng Tâm Lôi

  • Tạo sát thương từ 90/160/230/300 thay đổi thành 105/170/235/300

【R】Vạn Lôi Tịch Lịch  (Vô Song)

 • Phạm vi tác dụng từ 350/400 thay đổi thành 400
 • Sát thương mỗi lần oanh tạc từ 80/120/160/200 thay đổi thành 90/135/180/225