Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Ghép trang bị Hán Tổ Hồn

Nguyên liệu:
 • Mảnh Hán Tổ Hồn x40
 • Trang Bị Tinh Nguyên Chương 5 x50
 • Thú Cưng Ảo Hóa Quyển-Cao x3

Ghép trang bị Tuyệt Sát*Chúc Long Giáp

Công thức 1:
 • Vạn Tượng*Thiên La Ma Khải x1
 • Da Thuộc Thật x40
 • Trang Sách Phòng Cụ Thần x5
 • Trang Bị Tinh Nguyên Chương 4 x50
 • Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm x3
Công thức 2
 • Kim Giáp*Khấp Huyết Giáp x2
 • Da Thuộc Thật x30
 • Trang Sách Phòng Cụ Thần x10
 • Trang Bị Tinh Nguyên Chương 4 x60
 • Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm x3

Ghép trang bị Tuyệt Sát*Chúc Long Thủ

Công thức 1
 • Vạn Tượng*Thiên La Thủ x1
 • Da Thuộc Thật x30
 • Trang Sách Phòng Cụ Thần x5
 • Trang Bị Tinh Nguyên Chương 4 x50
 • Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm x3
Công thức 2
  • Kim Giáp*Khấp Huyết Thủ x2
  • Da Thuộc Thật x20
  • Trang Sách Phòng Cụ Thần x10
  • Trang Bị Tinh Nguyên Chương 4 x60
  • Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm x3

Ghép trang bị Tuyệt Sát* Chúc Long Chiến Ngoa

Công thức 1
 • Vạn Tượng*Thiên La Chiến Ngoa x1
 • Huyền Tinh Đĩnh x30
 • Trang Sách Phòng Cụ Thần x5
 • Trang Bị Tinh Nguyên Chương 4 x50
 • Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm x3

Công thức 2
 • Kim Giáp*Khấp Huyết Thoái x2
 • Huyền Tinh Đĩnh x20
 • Trang Sách Phòng Cụ Thần x10
 • Trang Bị Tinh Nguyên Chương 4 x60
 • Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm x3

Ghép trang bị Tuyệt Sát* Chúc Long Đai

Công thức 1
 • Vạn Tượng*Thiên La Đai x1
 • Thần Linh Mộc x30
 • Trang Sách Phòng Cụ Thần x5
 • Trang Bị Tinh Nguyên Chương 4 x50
 • Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm x3
Công thức 2
  • Kim Giáp*Khấp Huyết Đai x2
  • Thần Linh Mộc x20
  • Trang Sách Phòng Cụ Thần x10
  • Trang Bị Tinh Nguyên Chương 4 x60
  • Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm x3

Ghép trang bị Tuyệt Sát* Chúc Long Liên

Công thức 1
 • Vạn Tượng*Thiên La Cảnh Sức x1
 • Thần Linh Mộc x40
 • Trang Sách Phòng Cụ Thần x5
 • Trang Bị Tinh Nguyên Chương 4 x50
 • Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm x3

Công thức 2
 • Kim Giáp*Khấp Huyết Liên x2
 • Thần Linh Mộc x30
 • Trang Sách Phòng Cụ Thần x10
 • Trang Bị Tinh Nguyên Chương 4 x60
 • Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm x3

Ghép trang bị Tuyệt Sát* Nhẫn Chúc Long

Công thức 1
 • Vạn Tượng*Nhẫn Thiên La Tâm x1
 • Huyền Tinh Đĩnh x40
 • Trang Sách Phòng Cụ Thần x5
 • Trang Bị Tinh Nguyên Chương 4 x50
 • Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm x3
Công thức 2
 • Kim Giáp*Khấp Huyết Giới x2
 • Huyền Tinh Đĩnh x30
 • Trang Sách Phòng Cụ Thần x10
 • Trang Bị Tinh Nguyên Chương 4 x60
 • Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm x3

Ghép trang bị Quỷ Mã Thất Tinh Tráo

Nguyên liệu:
 • Quỷ Mã Thần Tích (Vĩnh viễn) x1
 • Quỷ Mã Vô Tung (Vĩnh viễn) x3
 • Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm x45
 • Huyền Tinh Đĩnh x50
 • Da Thuộc Thật x50

Ghép trang bị Siêu Cấp Tinh Vương

Nguyên liệu:
 • Thỏ Harry x1
 • Luyện Hóa Mật Bảo Thú x1