Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

GIẢM GIÁ NHIỀU THẺ TƯỚNG HOT

THỜI GIAN: Từ 6h00 ngày 24/04/2015 - 23h59 ngày 07/05/2015

CHƯA BIẾT CÁCH NẠP CỦ? HÃY NHẤN VÀO ĐÂY!

XEM HƯỚNG DẪN MUA SẮM TRONG 3Q CỦ HÀNH TẠI ĐÂY!

Giảm giá Thẻ Tướng từ 24/04/2015

SttVật phẩmGiá cũGiá mớiHình ảnh
1 Thẻ Tiểu Kiều 100 70
2 Thẻ Đại Kiều 144 101
3 Thẻ Trương Oanh Oanh 20 14
4 Thẻ Quan Vũ 144 101
5 Thẻ Hoàng Cái 20 14
6 Thẻ Tôn Kiên 100 70
7 Thẻ Tư Mã Chiêu 20 14
8 Thẻ Mã Đại 20 14
9 Thẻ Lữ Mộng Như 180 126
10 Thẻ Hạ Hầu Đôn 180 126
11 Thẻ Bồ Nguyên 300 210
12 Thẻ Vu Cấm 180 126
13 Thẻ Tào Phi 300 210
14 Thẻ Trình Dục 260 182
15 Thẻ Tào Nhân 180 126
16 Thẻ Thái Sử Từ 180 126
17 Thẻ Linh Âm 180 126
18 Thẻ Trương Hoành 260 182
19 Thẻ Triệu Thống 260 182
20 Thẻ Pháp Chính 260 182
21 Thẻ Quan Phượng 240 168
22 Thẻ Hoàng Trung 180 126
23 Thẻ Mã Vân Lộc 180 126
24 Thẻ Điển Vi 180 126
25 Thẻ Tôn Sách 180 126
26 Thẻ Bàng Thống 260 182
27 Thẻ Chu Du 180 126
28 Thẻ Chu Thương 240 168
29 Thẻ Cố Ung 160 112
30 Thẻ Ngụy Diên 160 112
31 Thẻ Lưu Bị 160 112
32 Thẻ Đổng Trác 160 112
33 Thẻ Trương Liêu 300 210
34 Thẻ Hoàng Vũ Điệp 300 210
35 Thẻ La Lợi 300 210
36 Thẻ Tôn Linh Lung 192 134
37 Thẻ Chu Thái 202 141
38 Thẻ Hạ Hầu Uyên 202 141
39 Thẻ Tôn Quyền 202 141
40 Thẻ Lưu Chương 20 14
41 Thẻ Mã Siêu 144 101
42 Thẻ Tào Hồng 144 101
43 Thẻ Chúc Dung 144 101
44 Thẻ Tôn Thượng Hương 144 101
45 Thẻ Từ Thứ 144 101
46 Thẻ Trương Chiêu 180 126
47 Thẻ Triệu Vân 240 168
48 Thẻ Quách Gia 160 112
49 Thẻ Đặng Ngải 160 112
50 Thẻ Tư Mã Ý 160 112
51 Thẻ Hoàng Nguyệt Anh 202 141
52 Thẻ Khương Duy 240 168
53 Thẻ Mã Lương 240 168
54 Thẻ Quan Bình 240 168
55 Thẻ Trương Phi 240 168
56 Thẻ Mi Trúc 240 168
57 Thẻ Tào Tháo 240 168
58 Thẻ Trương Giác 260 182
59 Thẻ Tân Hiến Anh 260 182
60 Thẻ Tào Thực 260 182
61 Thẻ Từ Hoảng 260 182
62 Thẻ Hoa Hùng 252 176
63 Thẻ Lữ Bố 252 176
64 Thẻ Hứa Chử 180 126
65 Thẻ Tào Tiết 260 182
66 Thẻ Bàng Đức 280 196
67 Thẻ Cam Ninh 600 420
68 Thẻ Tuân Úc 360 252
69 Thẻ Mã Tắc 360 252
70 Thẻ Lưu Thiện 360 252
71 Thẻ Phan Phượng 600 420
72 Thẻ Chân Mật 360 252
73 Thẻ Bộ Uyển 360 252
74 Thẻ Mạnh Hoạch 360 252
75 Thẻ Văn Xú 360 252
76 Thẻ Điêu Thuyền 360 252
77 Thẻ Lục Tốn 525 368
78 Thẻ Nhan Lương 525 368
79 Thẻ Mã Đằng 600 420
80 Thẻ Tôn Lỗ Ban 1000 700
81 Thẻ Lạc Tiến 1000 700
82 Thẻ Thái Văn Cơ 1000 700
83 Thẻ Lăng Thống 700 490
84 Thẻ Biện Ngọc Nhi 700 490
85 Thẻ Tôn Hoàn 700 490
86 Thẻ Viên Thuật 1050 735
87 Thẻ Tào Xung 2000 1400
88 Thẻ Công Tôn Toán 160 112
89 Thẻ Văn Ương 2000 1400

Chương trình giảm giá chỉ diễn ra trong thời gian ngắn.

Các Tướng Quân hãy nhanh tay mua ngay kẻo lỡ!