Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

GIẢM GIÁ NHIỀU THẺ TƯỚNG HOT

THỜI GIAN: 6h00 ngày 28/08/2015 - 23h59 ngày 03/09/2015

CHƯA BIẾT CÁCH NẠP CỦ? HÃY NHẤN VÀO ĐÂY!

XEM HƯỚNG DẪN MUA SẮM TRONG 3Q CỦ HÀNH TẠI ĐÂY!

Giảm giá Thẻ Tướng từ 28/08/2015

ThẻGiá hiện tạiGiá MớiHình Ảnh
Thẻ Tư Mã Chiêu 20 16
Thẻ Tiểu Kiều 100 80
Thẻ Chúc Dung 144 115
Thẻ Khương Duy 240 192
Thẻ Bộ Uyển 1050 840
Thẻ Phan Phượng 600 480
Thẻ Tôn Kiên 100 80
Thẻ Tào Nhân 180 144
Thẻ Tào Hồng 144 115
Thẻ Ngụy Diên 300 240
Thẻ Mi Trúc 240 192
Thẻ Quách Gia 160 128
Thẻ Đại Kiều 144 115
Thẻ Hoàng Cái 20 16
Thẻ Mã Lương 240 192
Thẻ Cố Ung 160 128
Thẻ Hứa Chử 260 208
Thẻ Tào Tháo 240 192
Thẻ Tôn Quyền 202 162
Thẻ Điêu Thuyền 525 420
Thẻ Trương Oanh Oanh 20 16
Thẻ Đổng Trác 160 128
Thẻ Lữ Bố 260 208
Thẻ Bàng Đức 525 420
Thẻ Tân Hiến Anh 260 208
Thẻ Lưu Chương 20 16
Thẻ Mạnh Hoạch 525 420
Thẻ Hoa Hùng 252 202
Thẻ Quan Bình 240 192
Thẻ Từ Thứ 260 208
Thẻ Tuân Úc 360 288
Thẻ Mã Tắc 700 560
Thẻ Công Tôn Toản 160 128
Thẻ Mã Đại 20 16
Thẻ Linh Âm 180 144
Thẻ Tào Xung 2000 1600
Thẻ Văn Ương 2000 1600
Thẻ Trương Chiêu 180 144
Thẻ Chu Thái 202 162
Thẻ Hoàng Trung 260 208
Thẻ Lạc Tiến 1200 960
Thẻ Chu Thương 240 192
Thẻ Chu Du 260 208
Thẻ Tôn Sách 180 144
Thẻ Tào Tiết 260 208
Thẻ Cam Ninh 600 480
Thẻ Trương Liêu 300 240
Thẻ Hạ Hầu Uyên 202 162
Thẻ Mã Đằng 600 480
Thẻ Thái Văn Cơ 1200 960
Thẻ Tư Mã Ý 260 208
Thẻ Viên Thuật 1050 840
Thẻ Hoàng Nguyệt Anh 202 162
Thẻ Tôn Linh Lung 192 154
Thẻ Điển Vi 180 144
Thẻ Tôn Lỗ Ban 1000 800
Thẻ Trương Giác 260 208
Thẻ Đặng Ngải 525 420
Thẻ Mã Vân Lộc 260 208
Thẻ Quan Phượng 240 192
Thẻ Bồ Nguyên 300 240
Thẻ Từ Hoảng 260 208
Thẻ Lưu Thiện 700 560
Thẻ Triệu Thống 260 208
Thẻ Lưu Bị 160 128
Thẻ Trương Phi 240 192
Thẻ Trình Dục 260 208
Thẻ Mã Siêu 144 115
Thẻ Tào Thực 260 208
Thẻ Hạ Hầu Đôn 180 144
Thẻ Tôn Thượng Hương 300 240
Thẻ Hoàng Vũ Điệp 300 240
Thẻ Thái Sử Từ 180 144
Thẻ Quan Vũ 144 115
Thẻ Vu Cấm 180 144
Thẻ Triệu Vân 240 192
Thẻ Bàng Thống 260 208
Thẻ Tào Phi 300 240
Thẻ Lữ Mộng Như 180 144
Thẻ Viên Thiệu 525 420
Thẻ Biện Ngọc Nhi 700 560
Thẻ Lăng Thống 700 560
Thẻ Tôn Hoàn 700 560
Thẻ Lục Tốn 525 420
Thẻ Nhan Lương 525 420
Thẻ La Lợi 300 240
Thẻ Trương Hoành 260 208
Thẻ Pháp Chính 260 208
Thẻ Chân Mật 360 288
Thẻ Văn Xú 360 288

Chương trình giảm giá chỉ diễn ra trong thời gian ngắn.

Các Tướng Quân hãy nhanh tay mua ngay kẻo lỡ!