Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí
                                  
               
 

 
   
   
   
               
    Thưởng ngẫu nhiên từ "Gấu Bông - Lục"  
 

 
               
 

 
   
   
   
               
    Thưởng chính  
 

   
    Thưởng ngẫu nhiên từ "Gấu Bông - Lam"  
   

 
   

 
   

       
   
               
 

 
   
   
               
    Thưởng ngẫu nhiên từ "Gấu Bông - Tím"  
 

     
   

 
   
               
 

 
   
   
               
    Thưởng chính  
 

       
    Thưởng ngẫu nhiên từ "Gấu Bông - Cam"  
    
     
         
           
   
               
 

 
   
   
               
    Thưởng ngẫu nhiên từ "Gấu Bông- Hoàng Kim"  
   

 
   

     
   
               
 

 
   
   
               
    Thưởng chính  
 

 
    Thưởng ngẫu nhiên từ "Gấu Bông - Ám Kim"  
   

   
 
     
     
     
     
               
   
               
 

 
                           
   
   
   
         
   

                           
               
   
               
                                  
    

Dạ Nhẫn Báo

Cánh Thiên Sứ

Thảm Bay BaTư

Hồn Quy Vũ

Hoàng Cân*Địa Công Liên (Vĩnh viễn)

Hoàng Cân*Nhẫn Nhân Công (Vĩnh viễn)

Hoàng Cân*Thiên Công Khải (Vĩnh viễn)

Hoàng Cân*Thiên Mệnh Đai (Vĩnh viễn)

Hoàng Cân*Thiên Mệnh Ngoa (Vĩnh viễn)

Hoàng Cân*Thiên Mệnh Thủ (Vĩnh viễn)

Thú Hang Ma

Chuồn Chuồn Hồng Nhật

Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn)

Tê Giác Phạm Tiên (Vĩnh viễn)

Cánh Hoa Tư (Vĩnh viễn)

Chân Viêm Hỉ Khí Dương Dương

Chân Viêm Kim Ngọc Mãn Đường

Chân Viêm Cát Tường Như Ý

Chân Viêm Ngũ Phúc Lâm Môn

Chân Viêm Niên Thú Trảo

Nhẫn Kim Kiên Vẫn Thiết (Vĩnh Viễn)

Kim Kiên Vẫn Thiết Liên (Vĩnh Viễn)

Cóc Lão Đại (Vĩnh viễn)

Jiraiya (Vĩnh viễn)

Văn Thái

Tinh Linh Mê Hoặc (Vĩnh viễn)

Xinh Đẹp Tự Nhiên (Vĩnh viễn)

Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn)

Cánh Hoa Tư

Khu Viêm Kiếm

Khốn Long Phủ Khốn Long Tỏa

Long Phách Thôn Cốt Đao

Si Kiêu Cung

Lôi Đình Phong Kiếm

Thương Long Thuẫn Phủ

Điện Quang Thần Kích)

Viêm Long Khô Cốt

Bí Thiểm Vô Song

Chân Long Chích Vũ Kiếm

Thiên Chu Kiếm Chân Long Thuẫn

Phá Thiên Phủ

Ngọc Lưu Cung

Phá Hổ Đàm