Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí
                                  
               
 

 
 
   
   
               
    Thưởng chính  
 

   
    Thưởng ngẫu nhiên từ "Bình Hoa - Lam"  
     

 
   
               
 

 
   
   
               
    Thưởng ngẫu nhiên từ "Bình Hoa - Tím"  
   

 
   
               
 

   
 
   
   
               
    Thưởng ngẫu nhiên từ "Bình Hoa - Cam"  
 

 


 
     
     
         
               
   
               
 

  
                           
   
   
   
         
   

  
                           
               
   
               
                                  
 

Linh Tinh Hàn Nhẫn

Cửu Lê Ma Liêm Song Nhẫn

Lôi Quang Kích

Viêm Long Cốt Cung

Bí Ảnh Không Thiểm

Cánh Phượng Hoàng

Cánh Rồng Huyền Băng