Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HOẠT ĐỘNG 3: TÍCH LŨY THIỆP MỪNG GIÁNG SINH

3 BƯỚC THAM GIA

Thời gian và đối tượng tham gia

  • Bắt đầu: 6h00 ngày 29/11/2013.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 26/12/2013.
  • Đối tượng: Tất cả người chơi 3Q Củ Hành.

Cách thức tham gia

- Bước 1: Tham gia hoạt động Ông Già Tuyết Vàng

- Bước 2: Tích lũy Thiệp Mừng Giáng Sinh.

- Bước 3: Nhận thưởng theo các mốc tích lũy đạt được.

Nguồn gốc vật phẩm

SttVật phẩmHình ảnhNguồn gốcGhi chú
1 Thiệp Mừng Giáng Sinh

Nhận được từ Ông Già Tuyết Vàng

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím.

2 Kẹo Gậy Giáng Sinh-Lục  

Nhiệm vụ Tích lũy 100 Thiệp Mừng Giáng Sinh nhận thưởng.

 

Khóa, Không xếp chồng, không thể phân giải, không thể phân hủy, phẩm chất: Lục.

3 Kẹo Gậy Giáng Sinh-Lam

Nhiệm vụ Tích lũy 200 Thiệp Mừng Giáng Sinh nhận thưởng.

 

Khóa, Không xếp chồng, không thể phân giải, không thể phân hủy, phẩm chất: Lam.

4 Kẹo Gậy Giáng Sinh-Tím  

Nhiệm vụ Tích lũy 400 Thiệp Mừng Giáng Sinh nhận thưởng.

 

Khóa, Không xếp chồng, không thể phân giải, không thể phân hủy, phẩm chất: Tím.

5 Kẹo Gậy Giáng Sinh-Cam  

Nhiệm vụ Tích lũy 600 Thiệp Mừng Giáng Sinh nhận thưởng.

 

Khóa, Không xếp chồng, không thể phân giải, không thể phân hủy, phẩm chất: Cam.

6 Kẹo Gậy Giáng Sinh-Hoàng Kim

 

Nhiệm vụ Tích lũy 800 Thiệp Mừng Giáng Sinh nhận thưởng.

 

Khóa, Không xếp chồng, không thể phân giải, không thể phân hủy, phẩm chất: Hoàng Kim.

7 Kẹo Gậy Giáng Sinh-Ám Kim

Nhiệm vụ Tiêu hao 1000 Thiệp Mừng Giáng Sinh nhận thưởng.

Khóa, Không xếp chồng, không thể phân giải, không thể phân hủy, phẩm chất: Ám Kim. 

Tích lũy 100 Thiệp Mừng Giáng Sinh thưởng Kẹo Gậy Giáng Sinh - Lục

Tích lũy 100 Thiệp Mừng Giáng Sinh nhận thưởng

- Vào Nhiệm vụ Ngày Lễ, chọn nhiệm vụ “Đạt mốc 100 Thiệp Mừng Giáng Sinh nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 100 Thiệp Mừng Giáng Sinh không mất đi.

SttPhần thưởngGhi chú
1 10.000 Điểm Tích Lũy Nhận ngay
Nhận thưởng Kẹo Gậy Giáng Sinh - Lục
Ngẫu nhiên nhận được một trong số các phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Tinh Linh Mê Hoặc (7 ngày)   01 Mặc định Vật phẩm khóa
2 Ngưu Khí Xung Vân Thiên II (7 ngày)   01 Mặc định Vật phẩm khóa
3 Cánh Hắc Long (7 ngày)   01 Mặc định Vật phẩm khóa
4 Quỉ Diện Tật Phong Giả II (7 ngày)   01 Mặc định Vật phẩm khóa

Tích lũy 200 Thiệp Mừng Giáng Sinh thưởng Kẹo Gậy Giáng Sinh - Lam

Tích lũy 200 Thiệp Mừng Giáng Sinh nhận thưởng

- Vào Nhiệm vụ Ngày Lễ, chọn nhiệm vụ “Đạt mốc 200 Thiệp Mừng Giáng Sinh nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 200 Thiệp Mừng Giáng Sinh không mất đi.

SttPhần thưởngGhi chú
1 20.000 Điểm Tích Lũy Nhận ngay
Nhận thưởng Kẹo Gậy Giáng Sinh - Lam
Phần thưởng 100% nhận được từ Kẹo Gậy Giáng Sinh - Lam
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Người Tuyết Đỏ (Bài)   01 Mặc định Không Khóa
2 Đất Tuyết Đỏ (Đài)   01 Mặc định Không Khóa
3 Sừng Tuần Lộc Giáng Sinh (Sức)   01 Mặc định Không Khóa
Ngẫu nhiên nhận được một trong số các phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Tinh Linh Mê Hoặc (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
2 Ngưu Khí Xung Vân Thiên II (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
3 Cánh Hắc Long (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
4 Quỉ Diện Tật Phong Giả II (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
5 Hoàng Cân*Ô Kim Trượng (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
6 Hoàng Cân*Ánh Nguyệt Song Kích (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
7 Hoàng Cân*Tử Đàn Kích (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
8 Hoàng Cân*Ô Long Thiệt (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
9 Hoàng Cân*Hao Kim Câu (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa

Tích lũy 400 Thiệp Mừng Giáng Sinh thưởng Kẹo Gậy Giáng Sinh - Tím

Tích lũy 400 Thiệp Mừng Giáng Sinh nhận thưởng

- Vào Nhiệm vụ Ngày Lễ, chọn nhiệm vụ “Đạt mốc 400 Thiệp Mừng Giáng Sinh nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 400 Thiệp Mừng Giáng Sinh không mất đi.

SttPhần thưởngGhi chú
1 40.000 Điểm Tích Lũy Nhận ngay
Nhận thưởng Kẹo Gậy Giáng Sinh - Tím
Ngẫu nhiên nhận được một trong số các phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Hoàng Cân*Địa Công Liên (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
2 Hoàng Cân*Nhẫn Nhân Công (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
3 Hoàng Cân*Thiên Công Khải (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
4 Hoàng Cân*Thiên Mệnh Thủ (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
5 Hoàng Cân*Thiên Mệnh Ngoa (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
6 Hoàng Cân*Thiên Mệnh Đai (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
7 Thỏ Mơ Mộng-Túi (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
8 Giáng Sinh Chopper (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa

Tích lũy 600 Thiệp Mừng Giáng Sinh thưởng Kẹo Gậy Giáng Sinh - Cam

Tích lũy 600 Thiệp Mừng Giáng Sinh nhận thưởng

- Vào Nhiệm vụ Ngày Lễ, chọn nhiệm vụ “Đạt mốc 600 Thiệp Mừng Giáng Sinh nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 600 Thiệp Mừng Giáng Sinh không mất đi.

SttPhần thưởngGhi chú
1 60.000 Điểm Tích Lũy Nhận ngay
Nhận thưởng Kẹo Gậy Giáng Sinh - Cam
Phần thưởng 100% nhận được
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Kim Kim   01 Vĩnh viễn Không khóa
Ngẫu nhiên nhận được một trong số các phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Băng Giám Kích (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
2 Sương Hàn Cự Long (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
3 Thất Thái Thần Phượng Linh (180 ngày) 1 180 ngày Không Khóa
4 Chân Viêm*Hỷ Khí Dương Dương (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
5 Chân Viêm*Kim Ngọc Mãn Đường (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
6 Chân Viêm*Cát Tường Như Ý (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
7 Chân Viêm*Ngũ Phúc Lâm Môn (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
8 Chân Viêm*Niên Thú Trảo (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
9 Chân Viêm*Hỷ Khí Dương Dương (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
10 Chân Viêm*Kim Ngọc Mãn Đường (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
11 Chân Viêm*Cát Tường Như Ý (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
12 Chân Viêm*Ngũ Phúc Lâm Môn (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
13 Chân Viêm*Niên Thú Trảo (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa

Tích lũy 800 Thiệp Mừng Giáng Sinh thưởng Kẹo Gậy Giáng Sinh - Hoàng Kim

Tích lũy 800 Thiệp Mừng Giáng Sinh nhận thưởng

- Vào Nhiệm vụ Ngày Lễ, chọn nhiệm vụ “Đạt mốc 800 Thiệp Mừng Giáng Sinh nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang,1- 800 Thiệp Mừng Giáng Sinh không mất đi.

SttPhần thưởngGhi chú
1 80.000 Điểm Tích Lũy Nhận ngay
Nhận thưởng Kẹo Gậy Giáng Sinh - Hoàng Kim
Ngẫu nhiên nhận được một trong số các phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Kim Kiên Vẫn Thiết Liên (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
2 Nhẫn Kim Kiên Vẫn Thiết (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
3 Băng Giám Kích (180 ngày) 1 180 ngày Không Khóa
4 Sương Hàn Cự Long (180 ngày) 1 180 ngày Không Khóa
5 Thất Thái Thần Phượng Linh (180 ngày) 1 180 ngày Không Khóa
6 Túi Vô Địch Chiến Quỷ   1 Mặc định Không Khóa
7 Sách Vũ Khí Truyền Thuyết 1 Mặc định Không Khóa
8 Ủn Ỉn-Xe (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
9 Ủn Ỉn-Túi (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa

Tích lũy 1000 Thiệp Mừng Giáng Sinh thưởng Kẹo Gậy Giáng Sinh - Ám Kim

Tích lũy 1000 Thiệp Mừng Giáng Sinh nhận thưởng

- Vào Nhiệm vụ Ngày Lễ, chọn nhiệm vụ “ Đạt mốc 1000 Thiệp Mừng Giáng Sinh nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 1000 Thiệp Mừng Giáng Sinh sẽ mất đi.

SttPhần thưởngGhi chú
1 100.000 Điểm Tích Lũy Nhận ngay
Nhận thưởng Kẹo Gậy Giáng Sinh - Ám Kim
Phần thưởng 100% nhận được trong túi quà
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Diệp Mị KhuynhThành (Đài) (30 ngày)   1 30 ngày Không Khóa
2 Diệp Mị KhuynhThành (Bài) (30 ngày)   1 30 ngày Không Khóa
3 Diệp Mị KhuynhThành (Sức) (30 ngày) 1 30 ngày Không Khóa
4 Hoa Tươi   50 Mặc định Không Khóa
Ngẫu nhiên nhận được một trong số các phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Băng Giám Kích (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
2 Sương Hàn Cự Long (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
3 Thất Thái Thần Phượng Linh (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
4 Hủy Thiên Diệt Địa (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
5 Đấu Thần Chấn Thiên Kích (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
9 Ngọc Lưu Cung (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
10 Phá Hổ Đảm (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
8 Phá Thiên Phủ (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
7 Thiên Chu Kiếm*Chân Long Thuẫn (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
6 Chân Long Chích Vũ Kiếm (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
14 Si Kiêu Cung (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
11 Khu Viêm Kiếm (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
12 Khốn Long Phủ*Khốn Long Tỏa (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
15 Chân Viêm*Niên Thú Trảo (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
13 Long Phách Thôn Cốt Đao (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
19 Viêm Long Khô Cốt (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
20 Bí Thiểm Vô Song (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
16 Lôi Đình Phong Kiếm (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
18 Điện Quang Thần Kích (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
17 Thương Long Thuẫn Phủ (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
Hình ảnh phần thưởng

Thú cưỡi Hoàng Kim Sương hàn Cự Long vĩnh viễn

Cánh Hoàng Kim Thất Thái Thần Phượng Linh vĩnh viễn

Vũ khí Hoàng Kim Băng Giám Kích vĩnh viễn

Ủn Ỉn xe đáng yêu

Ủn Ỉn Túi "xì tin"

Tinh Linh Mê Hoặc

Ngưu Khí Xung Vân Thiên II

Cánh Hắc Long

Quỉ Diện Tật Phong Giả

Huyền Băng Thần Vũ

Hoàng Cân*Địa Công Liên (Vĩnh viễn)

Hoàng Cân*Nhẫn Nhân Công (Vĩnh viễn)

Hoàng Cân*Thiên Công Khải (Vĩnh viễn)

Hoàng Cân*Thiên Mệnh Đai (Vĩnh viễn)

Hoàng Cân*Thiên Mệnh Ngoa (Vĩnh viễn)

Hoàng Cân*Thiên Mệnh Thủ (Vĩnh viễn)

Chân Viêm Hỉ Khí Dương Dương

Chân Viêm Kim Ngọc Mãn Đường

Chân Viêm Cát Tường Như Ý

Chân Viêm Ngũ Phúc Lâm Môn

Chân Viêm Niên Thú Trảo

Nhẫn Kim Kiên Vẫn Thiết (Vĩnh Viễn)

Kim Kiên Vẫn Thiết Liên (Vĩnh Viễn)

Khu Viêm Kiếm

Khốn Long Phủ Khốn Long Tỏa

Long Phách Thôn Cốt Đao

Si Kiêu Cung

Lôi Đình Phong Kiếm

Thương Long Thuẫn Phủ

Điện Quang Thần Kích

Viêm Long Khô Cốt

Bí Thiểm Vô Song

Chân Long Chích Vũ Kiếm

Thiên Chu Kiếm Chân Long Thuẫn

Phá Thiên Phủ

Ngọc Lưu Cung

Phá Hổ Đàm

Đấu Thần Chấn Thiên Kích

Hủy Thiên Diệt Địa

Viêm Ma Dực (Vĩnh viễn)

Ngưu Ma Vương

Hoàng Cân * Hao Kim Câu

Hoàng Cân * Ánh Nguyệt Song Kích

Hoàng Cân * Ô Kim Trượng

Hoàng Cân * Ô Long Thiệt

Hoàng Cân * Tử Đàn Kích