Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HOẠT ĐỘNG 6: TÍCH LŨY BẠCH NGÂN BẢO RƯƠNG

3 BƯỚC THAM GIA

Thời gian và đối tượng tham gia

  • Bắt đầu: 6h00 ngày 1/11/2013.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 28/11/2013.
  • Đối tượng: Tất cả người chơi 3Q Củ Hành.

Cách thức tham gia

- Bước 1: Tích lũy Bạch Ngân Bảo Rương theo 02 cách:

  • Cách 1: Thi đấu bản đồ Thi Đấu, Vượt Ải Phó Bản, Khiêu Chiến Boss Quản Hợi, Trương Giác, Viêm Đế, Hoa Hùng, Đổng Trác, Lữ Bố nhận Túi Quà Bảo Rương. Mở Túi Quà nhận Bạch Ngân Bảo Rương.
  • Cách 2: Mua từ Củ Hành Shop giá 02 Củ/Bảo Rương.

- Bước 2: Nhận thưởng theo các mốc tích lũy đạt được.

Vật phẩm liên quan

SttVật phẩmHình ảnhNguồn gốcGhi chú
1 Túi Quà Bảo Rương

- Đạt cấp B trở lên khi tham gia Bản đồ Thi Đấu, Vượt Ải Phó Bản, Khiêu Chiến Boss Quản Hợi, Trương Giác, Viêm Đế, Hoa Hùng, Đổng Trác, Lữ Bố.

- Mở Túi Quà Bảo Rương nhận 1 Hoàng Kim Bảo Rương, 1 Bạch Ngân Bảo Rương, và 1 Túi Quà Ngày Lễ.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
2 Bạch ngân Bảo Rương

- Có từ Túi Quà Bảo Rương.

Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím

- Mua từ Củ Hành Shop giá 02 Củ/Bảo Rương.

3 Lá Bùa May Mắn

- Nhiệm vụ Ngày Lễ

Khóa, không thể phân giải, không thể hủy, Phẩm chất : Tím

Phần thưởng khi đổi 400 Bạch Ngân Bảo Rương

- Vào nhiệm vụ “Tiêu hao 400 Bạch Ngân Bảo Rương nhận thưởng” trong Nhiệm Vụ Ngày Lễ để nhận phần thưởng, phần thưởng được chuyển vào hành trang, 400 Bạch Ngân Bảo Rương bị mất đi.Chỉ nhận được 1 lần.

Phần thưởng 100% nhận được
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 7.500 Điểm Tích Lũy        
2 Lá Bùa May Mắn 1 Không thời hạn Khóa
3 Tiếu Thiên Linh (7 ngày) 1 7 ngày Khóa
4 Lam Nguyệt Dực (7 ngày)   1 7 ngày Khóa

Phần thưởng khi đổi 400 Bạch Ngân Bảo Rương và 1 Lá Bùa May Mắn

- Vào nhiệm vụ “Tiêu hao 400 Bạch Ngân Bảo Rương và 1 Lá Bùa May Mắn nhận thưởng” trong Nhiệm Vụ Ngày Lễ để nhận phần thưởng, phần thưởng được chuyển vào hành trang, 400 Bạch Ngân Bảo Rương và 1 Lá Bùa May Mắn bị mất đi. Chỉ nhận được 1 lần
Phần thưởng 100% nhận được
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 15.000 Điểm Tích Lũy        
2 Thiên Linh Thần Hổ (7 ngày)   1 7 ngày Khóa
3 Nghênh Xuân Dực (7 ngày)   1 7 ngày Khóa

Hình ảnh phần thưởng

Tiếu Thiên Linh

Thiên Linh Thần Hổ

Nghênh Xuân Dực

Lam Nguyệt Dực