Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Phần thưởng

Phần thưởng cho Đại Ca

Mộng Tam Quốc

Gói Quà VIP 1 bao gồm:

Stt Tên vật phẩm Số lượng Hình ảnh / minh họa (nếu có) Ghi chú
1 Thẻ Vip 7 ngày 1

Vật phẩm khóa.

Hạn dùng 07 ngày.

2 Thẻ Tích Lũy x 2.5 (10 trận) 1 Vật phẩm khóa.
3 Thẻ Kinh Nghiệm x2.5 ( 10 trận) 1

Gói Quà VIP 2 bao gồm:

Stt Tên vật phẩm Số lượng Hình ảnh / minh họa (nếu có) Ghi chú
1 Thẻ Vip 7 Ngày 1

Vật phẩm khóa.

Hạn dùng 07 ngày.

2 Thẻ Tích Lũy x2.5 (10 trận) 2 Vật phẩm khóa.
3 Thẻ Kinh Nghiệm x2.5 (10 trận) 2
4 Thẻ Binh Sĩ 1
5 Thẻ Quân Lương 1
6 Cuộc Hẹn Tím (sức) 1

Vật phẩm khóa.

Hạn dùng 180 ngày.

Gói Quà VIP 3 bao gồm:

Stt Tên vật phẩm Số lượng Hình ảnh / minh họa (nếu có) Ghi chú
1 Thẻ Vip 30 Ngày 1

Vật phẩm khóa.

Hạn dùng 30 ngày.

2 Thẻ Tích Lũy x 2.5 (10 trận ) 3 Vật phẩm khóa.
3 Thẻ Kinh Nghiệm x2.5 ( 10 trận) 3
4 Giảm Chạy Trốn 1
5 Cánh Hỏa Thần 1

Vật phẩm khóa.

Hạn dùng 07 ngày.

Gói Quà VIP 4 bao gồm:

Stt Tên vật phẩm Số lượng Hình ảnh / minh họa (nếu có) Ghi chú
1 Vip 30 Ngày 1

Vật phẩm khóa.

Hạn dùng 30 ngày.

2 Thẻ Tích Lũy x2.5 ( 10 trận) 4 Vật phẩm khóa.
3 Thẻ Kinh Nghiệm x 2.5 (10 trận) 4
4 Giảm Chạy Trốn 1
5 Gai Hỏa Long (thú) 1

Vật phẩm khóa.

Hạn dùng 30 ngày.

Phần thưởng cho Tiểu Đệ

Mộng Tam Quốc

Gói Quà Tiểu Đệ 1, bao gồm:

Stt Tên vật phẩm Số lượng Hình ảnh / minh họa (nếu có) Ghi chú
1 Thẻ Vip 3 Ngày 1

Vật phẩm khóa.

Hạn dùng 03 ngày.

2 Thẻ Tích Lũy x 2 (10 trận) 1 Vật phẩm khóa.
3 Thẻ Kinh Nghiệm x 2 (10 trận) 1
4 Trứng Gà 2
5 Hoa Tươi 2
6 Chuyển Sinh Kim Đơn 1
7 Manh (bài) 1

Vật phẩm khóa.

Hạn dùng 03 ngày.

Gói Quà Tiểu Đệ 2, bao gồm:

Stt Tên vật phẩm Số lượng Hình ảnh / minh họa (nếu có) Ghi chú
1 Thẻ Vip 7 Ngày 1

Vật phẩm khóa.

Hạn dùng 07 ngày.

2 Thẻ Tích Lũy x 2 (10 trận) 2 Vật phẩm khóa.
3 Thẻ Kinh Nghiệm x 2 (10 trận) 2
4 Trứng Gà 3
5 Hoa Tươi 3
6 Chuyển Sinh Kim Đơn 2
7 Manh (sức) 1

Vật phẩm khóa.

Hạn dùng 03 ngày.

Phần thưởng Top Đại Ca hàng tuần

Mộng Tam Quốc

Phần thưởng code Đại Sứ Phòng Máy
Stt Tên vật phẩm Số lượng Hình ảnh / minh họa (nếu có) Ghi chú
1 Hoa Tươi 2

Vật phẩm khóa.

Hạn dùng 07 ngày.

2 Trứng Gà 2 Vật phẩm khóa.
3 Chuyển Sinh Kim Đơn 1
4 Loa Nhỏ Lam 2

Quy định chung