Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

THU THẬP PHIẾU BÉ NGOAN VÀNG

Thời gian sự kiện

 • Bắt đầu: 06:00 ngày 29/05/2015
 • Kết thúc: 06:00 ngày 26/06/2015
 • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Nguyên liệu sự kiện

Vật phẩmNguồn
3Q Củ Hành
Phiếu Bé Ngoan Vàng
 • Nguồn gốc: Các tướng quân tham gia sự kiện Kẹo Mút Vàng sẽ nhận được.
 • Công dụng:
  • Dùng để đổi phần thưởng trong Nhiệm vụ Sự kiện.
  • Thu thập Phiếu Bé Ngoan Vàng nhận được các Kẹo Mút Ngọt Ngào.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Kẹo Mút Ngọt Ngào-Trắng
 • Nguồn gốc: Tích lũy 10 Phiếu Bé Ngoan Vàng nhận thưởng.
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy, phẩm chất Trắng. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Kẹo Mút Ngọt Ngào-Lục
 • Nguồn gốc: Tích lũy 100 Phiếu Bé Ngoan Vàng nhận thưởng.
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy, phẩm chất Lục. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Kẹo Mút Ngọt Ngào-Lam
 • Nguồn gốc: Tích lũy 200 Phiếu Bé Ngoan Vàng nhận thưởng.
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy, phẩm chất Lam. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Kẹo Mút Ngọt Ngào-Tím
 • Nguồn gốc: Tích lũy 400 Phiếu Bé Ngoan Vàng nhận thưởng.
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Kẹo Mút Ngọt Ngào-Cam
 • Nguồn gốc: Tích lũy 600 Phiếu Bé Ngoan Vàng nhận thưởng.
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể phân hủy, phẩm chất Cam. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Kẹo Mút Ngọt Ngào-Hoàng Kim
 • Nguồn gốc: Tích lũy 800 Phiếu Bé Ngoan Vàng nhận thưởng
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể phân hủy, phẩm chất Hoàng Kim. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Kẹo Mút Ngọt Ngào-Ám Kim
 • Nguồn gốc:
  • Tiêu hao 1000 Phiếu Bé Ngoan Vàng nhận thưởng.
  • Tiêu hao 1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 6 + 1000 Phiếu Bé Ngoan Vàng nhận thưởng.
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể phân hủy, phẩm chất Ám Kim. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 6
 • Nguồn gốc: Tiêu hao 1000 Phiếu Bé Ngoan Vàng nhận thưởng lần 1.
 • Công dụng: Có thể tiếp tục tham gia hoạt động Phiếu Bé Ngoan Vàng thêm một lần nữa.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, Phẩm chất Hoàng Kim Hạn dùng 30 ngày.

Tích lũy 10 Phiếu Bé Ngoan Vàng

Chắc chắn nhận được cả 2 vật phẩm sau
Nhận được đồng thời cả 2 vật phẩm
3Q Củ Hành
Kẹo Mút Ngọt Ngào-Trắng*1
(30 ngày, khóa)
5.000 Tích Lũy
Mở Kẹo Mút Ngọt Ngào-Trắng nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Túi Đá Quý*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Túi Quà Chí Tôn*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ May Mắn Băng Tuyết Thán*1
(vĩnh viễn, khóa)
Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên
3Q Củ Hành
Ủn Ỉn-Xe (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Ủn Ỉn-Túi (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Nguyệt Miêu Ngọt Ngào(7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Túi Miêu Nữ(7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Vuốt Hồng Ngọt Ngào (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)

Tích lũy 100 Phiếu Bé Ngoan Vàng nhận được

Chắc chắn nhận được cả 2 vật phẩm sau
Nhận được đồng thời cả 2 vật phẩm
3Q Củ Hành
Kẹo Mút Ngọt Ngào-Lục*1
(30 ngày, khóa)
10.000 Tích Lũy
Mở Kẹo Mút Ngọt Ngào-Lục nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Thẻ Kho Báu Viêm Đế*2
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Bao Củ Hành-Cam-1*2
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Túi Gấm Hỏa*2
(vĩnh viễn, khóa)
Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên
3Q Củ Hành
Thanh Long Tinh Tinh*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Mộng Mộng May Mắn*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Ba Lô 18+ (30 ngày)*1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Que Kem Vui Vẻ (30 ngày)*1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Cánh Cụt Đậu Đậu (30 ngày)*1
(30 ngày, khóa)

Tích lũy 200 Phiếu Bé Ngoan Vàng nhận được

Chắc chắn nhận được cả 2 vật phẩm sau
Nhận được đồng thời cả 2 vật phẩm
3Q Củ Hành
Kẹo Mút Ngọt Ngào-Lam*1
(30 ngày, khóa)
20.000 Tích Lũy
Mở Kẹo Mút Ngọt Ngào-Lam nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Bao Củ Hành-Hoàng Kim 2*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Túi Gấm Kim*3
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Túi Gấm Hỏa*3
(vĩnh viễn, khóa)
Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên
3Q Củ Hành
Phần Thần*Phệ Cốt (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Đinh Ba Ủn Ỉn (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Hoàng Cân*Hao Kim Câu*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Hoàng Cân*Ô Kim Trượng*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Hoàng Cân*Ô Long Thiệt*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Hoàng Cân*Tử Đàn Kích*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Hoàng Cân*Ánh Nguyệt Song Kích*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Kem Que Giáng Sinh (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Kẹo Cây (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Kẹo Mút (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)

Tích lũy 400 Phiếu Bé Ngoan Vàng

Chắc chắn nhận được cả 2 vật phẩm sau
Nhận được đồng thời cả 2 vật phẩm
3Q Củ Hành
Kẹo Mút Ngọt Ngào-Tím*1
(30 ngày, khóa)
40.000 Tích Lũy
Mở Kẹo Mút Ngọt Ngào-Tím nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Túi Gấm Kim*5
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Túi Bách Bảo*5
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Bao Củ Hành-Hoàng Kim 4*5
(vĩnh viễn, khóa)
Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên
3Q Củ Hành
Quỷ Thần Mâu (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Kim Phong Long Tích (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Túi Thỏ Linh Lung Rực Rỡ (Vĩnh Viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Ngưu Ma Vương (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Nhẫn Thái Thú (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Thái Thú Liên (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Thái Thú Cẩm Y (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Thái Thú Thủ (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Thái Thú Chiến Ngoa (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Thái Thú Đai (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)

Tích lũy 600 Phiếu Bé Ngoan Vàng nhận được

Chắc chắn nhận được cả 2 vật phẩm sau
Nhận được đồng thời cả 2 vật phẩm
3Q Củ Hành
Kẹo Mút Ngọt Ngào-Cam*1
(30 ngày, khóa)
60.000 Tích Lũy
Mở Kẹo Mút Ngọt Ngào-Cam nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Đá May Mắn*10
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ Thủ Hộ*10
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ Kho Báu Lữ Bố*5
(vĩnh viễn, khóa)
Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên
3Q Củ Hành
Kiếm Ánh Sáng (Vĩnh Viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Túi Trang Phục Đổng Quân*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Đổng Quân*Lục Thần Bút*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Đổng Quân*Vạn Tượng Song Sát*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Đổng Quân*Ô Bàn Phủ*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Đổng Quân*Tử Kim Cung*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Đổng Quân*Tử Lang Nha*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Chân*Huyền Băng Long Thương (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Chân*Xà Chủng Đại Đao (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Chân*Kim Sư Lợi Trảo (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)

Tích lũy 800 Phiếu Bé Ngoan Vàng nhận được

Chắc chắn nhận được cả 2 vật phẩm sau
Nhận được đồng thời cả 2 vật phẩm
3Q Củ Hành
Kẹo Mút Ngọt Ngào-Hoàng Kim*1
(30 ngày, khóa)
80.000 Tích Lũy
Mở Kẹo Mút Ngọt Ngào-Hoàng Kim nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Đá May Mắn*10
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ Thủ Hộ*10
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ Kho Báu Tử Hoàng*5
(vĩnh viễn, khóa)
Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên
3Q Củ Hành
Lôi Chú*Kim Quang Trượng (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Lôi Chú*Kim Quang Đối Phiến (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Lôi Chú*Kim Quang Lân (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Lôi Chú*Kim Quang Thạch (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Lôi Chú*Kim Quang Thiểm (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Chu Tước (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Sách Chế Tạo Bộ Thế Tử*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Ma Tuyền Linh Thạch Liên (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Nhẫn Ma Tuyền Linh Thạch (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Kim Kiên Vẫn Thiết Liên (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Nhẫn Kim Kiên Vẫn Thiết (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Túi La Sinh Ngự Ma*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Túi Đá May Mắn*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Túi Thẻ Thủ Hộ*1
(vĩnh viễn, khóa)

Tiêu hao 1000 Phiếu Bé Ngoan Vàng nhận được

Chắc chắn nhận được cả 2 vật phẩm sau
Nhận được đồng thời cả 3 vật phẩm
3Q Củ Hành
Kẹo Mút Ngọt Ngào-Ám Kim*1
(30 ngày, khóa)
100.000 Tích Lũy 3Q Củ Hành
Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 6*1
(30 ngày, khóa)
Mở Kẹo Mút Ngọt Ngào-Ám Kim nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Củ Hành Bông*1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Phú Khả Địch Quốc (Đài) *1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Phú Khả Địch Quốc (Bài) *1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Phú Khả Địch Quốc (Sức) *1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ Kho Báu Yêu Hồ*5
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ Kho Báu Hán Lăng*5
(30 ngày, khóa)
Ngẫu nhiên nhận được 1 phần thưởng bên dưới
STTTên ItemHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
1 Kim*Băng Tuyết Thán (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
2 Mộng Ma*Phệ Hồn Liễm (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
3 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
4 Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
5 Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
6 Băng Giám Kích (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
7 Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
8 Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
9 Túi Trang Bị Bạch Hổ 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
10 Túi Trang Bị Chu Tước 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
11 Túi Trang Bị Huyền Vũ 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
12 Gấu Trúc Nhào Lộn (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
13 Thần Hoàng*Hoàng Thiên Vũ (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
14 Kim Long Thú Cưỡi (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
15 Hỏa*Dung Nham Dực (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
16 Thôn Phệ (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
17 Lôi Thiết (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
18 Phá Không (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
19 Nhập Hồn (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
20 Dạ Khúc (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
21 Si Kiêu Cung (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
22 Khu Viêm Kiếm (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
23 Khốn Long Phủ*Khốn Long Tỏa (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
24 Phá Thiên Phủ (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
25 Phá Hổ Đảm (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa

Khi trong hành trang có Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 6 + 100 Phiếu Bé Ngoan Vàng nhận được:

Nhận được đồng thời cả 2 vật phẩm
3Q Củ Hành
Kẹo Mút Ngọt Ngào-Lục*1
(30 ngày, khóa)
10.000 Tích Lũy

Khi trong hành trang có Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 6 + 200 Phiếu Bé Ngoan Vàng nhận được:

Nhận được đồng thời cả 2 vật phẩm
3Q Củ Hành
Kẹo Mút Ngọt Ngào-Lam*1
(30 ngày, khóa)
20.000 Tích Lũy

Khi trong hành trang có Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 6 + 400 Phiếu Bé Ngoan Vàng nhận được:

Nhận được đồng thời cả 2 vật phẩm
3Q Củ Hành
Kẹo Mút Ngọt Ngào-Tím*1
(30 ngày, khóa)
40.000 Tích Lũy

Khi trong hành trang có Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 6 + 600 Phiếu Bé Ngoan Vàng nhận được:

Nhận được đồng thời cả 2 vật phẩm
3Q Củ Hành
Kẹo Mút Ngọt Ngào-Cam*1
(30 ngày, khóa)
60.000 Tích Lũy

Khi trong hành trang có Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 6 + 800 Phiếu Bé Ngoan Vàng nhận được:

Nhận được đồng thời cả 2 vật phẩm
3Q Củ Hành
Kẹo Mút Ngọt Ngào-Hoàng Kim*1
(30 ngày, khóa)
80.000 Tích Lũy

Tiêu hao 01 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 6 + 1000 Phiếu Bé Ngoan Vàng nhận được:

Nhận được đồng thời cả 2 vật phẩm
3Q Củ Hành
Kẹo Mút Ngọt Ngào-Ám Kim*1
(30 ngày, khóa)
100.000 Tích Lũy

Hình ảnh phần thưởng

3Q Củ Hành
Gấu Trúc Nhào Lộn (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Thần Hoàng*Hoàng Thiên Vũ (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Kim Long Thú Cưỡi (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Hỏa*Dung Nham Dực (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Kim*Băng Tuyết Thán (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành

Mộng Ma*Phệ Hồn Liễm (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành
Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Băng Giám Kích (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Lôi Chú*Kim Quang Trượng (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Lôi Chú*Kim Quang Đối Phiến (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Lôi Chú*Kim Quang Lân (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Lôi Chú*Kim Quang Thạch (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Lôi Chú*Kim Quang Thiểm (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Song Kiếm Ánh Sáng (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành
Phần Thần*Phệ Cốt (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Chu Tước (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Quỷ Thần Mâu (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Kim Phong Long Tích (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Túi Thỏ Linh Lung Rực Rỡ (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành
Ngưu Ma Vương (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Ủn Ỉn-Xe (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Ủn Ỉn-Túi (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Túi Trang Bị Huyền Vũ

3Q Củ Hành

Huyền Vũ Long Lân Khải (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Huyền Vũ Long Lân Thủ (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Huyền Vũ Long Lân Chiến Ngoa (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Huyền Vũ Long Lân Đai (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Túi Trang Bị Bạch Hổ

3Q Củ Hành

Bạch Hổ Võ Phách Kim Giáp (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Bạch Hổ Võ Phách Quyền Thích (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Bạch Hổ Võ Phách Kim Ngoa (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Bạch Hổ Võ Phách Hộ Yêu (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Túi Trang Bị Chu Tước

3Q Củ Hành

Chu Tước Độ Thế Bào (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Chu Tước Độ Thế Trọc (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Chu Tước Độ Thế Ngoa (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Chu Tước Độ Thế Đai (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

3Q Củ Hành

3Q Củ Hành

Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ)

3Q Củ Hành
Chân*Huyền Băng Long Thương (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Chân*Xà Chủng Đại Đao (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Chân*Kim Sư Lợi Trảo (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Đinh Ba Ủn Ỉn (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành
Thôn Phệ (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành
Lôi Thiết (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành
Phá Không (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành
Nhập Hồn (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành
Dạ Khúc (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành
Phá Hổ Đảm (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Si Kiêu Cung (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Khu Viêm Kiếm (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Phá Thiên Phủ (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Khốn Long Phủ*Khốn Long Tỏa (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Thanh Long Tinh Tinh

3Q Củ Hành

Mộng Mộng May Mắn

3Q Củ Hành

Ma Tuyền Linh Thạch Liên (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Nhẫn Ma Tuyền Linh Thạch (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Kim Kiên Vẫn Thiết Liên (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Nhẫn Kim Kiên Vẫn Thiết (Vĩnh viễn)