Từ 24-12-2015 đến 21/01/2016

Phần Thưởng Nạp Củ Lần Đầu

Nhận Thưởng Nạp Củ Lần Đầu là quà tặng dành riêng cho các Tướng Quân thỏa 2 điều kiện:

+ Từ trước đến nay chưa từng nạp Củ.

+ Lần đầu nạp từ 200 Củ trở lên.

 • 100x Thẻ Lạc Tiến Trang Bị Tinh Nguyên Chương 1
 • 1x Túi Đạo Củ Sử Thi Tự Chọn (7 Ngày) Túi Đạo Củ Sử Thi Tự Chọn (7 Ngày)
 • 1x Thủy*Nộ Đào Dũng Thẻ Tướng Truyền Thuyết
 • 1x Hoàng Kim Chùy Hoàng Kim Chùy
 • 1x 100 Củ Khóa 100 Củ Khóa
 • 1x Túi Đá Quý Túi Đá Quý
 • 10x Quản Hợi-Khiêu Chiến Lệnh Ngọc Thân Mật
 • 5x Trương Giác-Khiêu Chiến Lệnh Thảo Phạt Lệnh
 • 5x Thẻ Binh Sĩ Thẻ Binh Sĩ
 • 5x Thẻ Quân Lương Thẻ Quân Lương

Phần Thưởng Các Mốc Nạp Củ Tiếp Theo

200 499 Tháng 10 - Nạp từ 200 đến 499
 • 3x Tích Lũy Hoàn-Lục Tích Lũy Hoàn-Lục
 • 3x Bình Châu Báu Bạch Kim (30 ngày) Bình Châu Báu Thi Đấu Cao Cấp (30 ngày)
 • 1x Quản Hợi-Khiêu Chiến Lệnh Quản Hợi-Khiêu Chiến Lệnh
 • 5xQuản Hợi-Khiêu Chiến LệnhNgọc Thân Mật
 • 1x Viêm Đế-Khiêu Chiến Lệnh Viêm Đế-Khiêu Chiến Lệnh
 • 3x Đá Tinh Luyện-Tím Đá Tinh Luyện-Tím
 • 1x Thẻ Tích Lũy x2.5 (10 bàn) Thẻ Tích Lũy x2.5 (10 bàn)
 • 1x Thẻ Kinh Nghiệm x2.5 (10 bàn) Thẻ Kinh Nghiệm x2.5 (10 bàn)
 • 1x Thẻ Binh Sĩ Thảo Phạt Lệnh
 • 1x Lệnh Bài Thần Binh Lệnh Bài Thần Binh

500 999 Tháng 10 - Nạp từ 500 đến 999
 • 5x Tích Lũy Hoàn-Lục Tích Lũy Hoàn-Lục
 • 3x Bình Châu Báu Bạch Kim (30 ngày) Bình Bạch Kim Cao Cấp(30 ngày)
 • 1x Hoa Hùng-Khiêu Chiến Lệnh Hoa Hùng-Khiêu Chiến Lệnh
 • 10xQuản Hợi-Khiêu Chiến LệnhNgọc Thân Mật
 • 1x Viên Đế-Khiêu Chiến Lệnh Viên Đế-Khiêu Chiến Lệnh
 • 2x Đá Tinh Luyện-Cam Đá Tinh Luyện-Cam
 • 1xHoàng Kim ChùyHoàng Kim Chùy (30 ngày)
 • 1x Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc) Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc)
 • 1x Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng
 • 3xThẻ Binh SĩThảo Phạt Lệnh

1.000 1.999 Tháng 10 - Nạp từ 1.000 đến 1.999
 • 2x Tích Lũy Hoàn-Lam Tích Lũy Hoàn-Lam
 • 5xBình Châu Báu Bạch Kim (30 ngày)Bình Bạch Kim Cao Cấp (30 ngày)
 • 15xQuản Hợi-Khiêu Chiến LệnhNgọc Thân Mật
 • 2x Nghiêm Bạch Hổ-Khiêu Chiến Lệnh Nghiêm Bạch Hổ-Khiêu Chiến Lệnh
 • 1x Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh
 • 3x Đá Tinh Luyện-Cam Đá Tinh Luyện-Cam
 • 2xHoàng Kim ChùyHoàng Kim Chùy (30 ngày)
 • 5xThẻ Binh SĩThảo Phạt Lệnh
 • 2x Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc) Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc)
 • 1x Đá May Mắn Đá May Mắn

2.000 4.999 Tháng 10 - Nạp từ 2.000 đến 4.999
 • 3x Tích Lũy Hoàn-Lam Tích Lũy Hoàn-Lam
 • 10xBình Châu Báu Bạch Kim (30 ngày)Bình Bạch Kim Cao Cấp (30 ngày)
 • 5x Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh
 • 20xQuản Hợi-Khiêu Chiến LệnhNgọc Thân Mật
 • 5x Đá Tinh Luyện-Cam Đá Tinh Luyện-Cam
 • 3x Sổ Thẻ Hiếm Sổ Thẻ Hiếm
 • 2x Thẻ Thủ Hộ Thẻ Thủ Hộ
 • 1x Hoàng Kim Chùy (30 ngày) Bạch Kim Chùy(30 ngày)
 • 10xThẻ Binh SĩThảo Phạt Lệnh
 • 2x Đá May Mắn Đá May Mắn

5.000 9.999 Tháng 10 - Nạp từ 5.000 đến 9.999
 • 5x Tích Lũy Hoàn-Lam Tích Lũy Hoàn-Lam
 • 25xQuản Hợi-Khiêu Chiến LệnhNgọc Thân Mật
 • 3x Đá Tinh Luyện-Vàng Đá Tinh Luyện-Vàng
 • 15xThẻ Binh SĩThảo Phạt Lệnh
 • 2x Tử Hoàng-Khiêu Chiến Lệnh Tử Hoàng-Khiêu Chiến Lệnh
 • 5x Sổ Thẻ Hiếm Sổ Thẻ Hiếm
 • 1xHoàng Kim Chùy (30 ngày)Bạch Kim Chùy (30 ngày)
 • 30x Bình Bạch Kim Cao Cấp (30 ngày) Bình Bạch Kim Cao Cấp (30 ngày)
 • 3x Thẻ Thủ Hộ Thẻ Thủ Hộ
 • 3x Đá May Mắn Đá May Mắn

10.000 19.999 Tháng 10 - Nạp từ 10.000 đến 19.999
 • 1x Tích Lũy Hoàn-Tím Tích Lũy Hoàn-Tím
 • 30xQuản Hợi-Khiêu Chiến LệnhNgọc Thân Mật
 • 40x Bình Bạch Kim Cao Cấp (30 ngày) Bình Bạch Kim Cao Cấp (30 ngày)
 • 5x Đá Tinh Luyện-Vàng Đá Tinh Luyện-Vàng
 • 5x Tử Hoàng-Khiêu Chiến Lệnh Tử Hoàng-Khiêu Chiến Lệnh
 • 20xThẻ Binh SĩThảo Phạt Lệnh
 • 2xHoàng Kim Chùy (30 ngày)Bạch Kim Chùy (30 ngày)
 • 1x Thẻ Tướng Truyền Thuyết Thẻ Tướng Truyền Thuyết
 • 5x Thẻ Thủ Hộ Thẻ Thủ Hộ
 • 5x Đá May Mắn Đá May Mắn

20.000 39.999 Tháng 10 - Nạp từ 20.000 đến 39.999
 • 2x Tích Lũy Hoàn-Tím Tích Lũy Hoàn-Tím
 • 2x Song Hùng-Khiêu Chiến Lệnh Viên Thiệu-Khiêu Chiến Lệnh
 • 1x Câu Hồn Thủy Tinh Câu Hồn Thủy Tinh
 • 40xQuản Hợi-Khiêu Chiến LệnhNgọc Thân Mật
 • 2x Thẻ Tướng Truyền Thuyết Thẻ Tướng Truyền Thuyết
 • 10x Đá Tinh Luyện-Vàng Đá Tinh Luyện-Vàng
 • 3xHoàng Kim Chùy (30 ngày)Bạch Kim Chùy (30 ngày)
 • 30xThẻ Binh SĩThảo Phạt Lệnh
 • 10x Thẻ Thủ Hộ Thẻ Thủ Hộ
 • 10x Đá May Mắn Đá May Mắn

40.000 99.999 Tháng 10 - Nạp từ 40.000 đến 99.999
 • 1x Tích Lũy Hoàn-Cam Tích Lũy Hoàn-Cam
 • 5x Song Hùng-Khiêu Chiến Lệnh Viên Thiệu-Khiêu Chiến Lệnh
 • 3x Câu Hồn Thủy Tinh Câu Hồn Thủy Tinh
 • 50xQuản Hợi-Khiêu Chiến LệnhNgọc Thân Mật
 • 50xThẻ Binh SĩThảo Phạt Lệnh
 • 5x Thẻ Tướng Truyền Thuyết Thẻ Tướng Truyền Thuyết
 • 20x Đá Tinh Luyện-Vàng Đá Tinh Luyện-Vàng
 • 5xHoàng Kim Chùy (30 ngày)Bạch Kim Chùy (30 ngày)
 • 20x Thẻ Thủ Hộ Thẻ Thủ Hộ
 • 20x Đá May Mắn Đá May Mắn

Ghi chú

 • Nhận Thưởng Nạp Củ Lần Đầu là quà tặng dành riêng cho các Tướng Quân thỏa 2 điều kiện:
  • Từ trước đến nay chưa từng nạp Củ.
  • Lần đầu nạp từ 200 Củ trở lên.
 • Các mốc chuyển đổi Củ từ 200 trở lên dành cho tất cả các Tướng Quân.
 • Tướng Quân chuyển đổi sang Củ ở mốc nào thì nhận thưởng tương ứng. Cụ thể:
  • Từ 200 đến 499 Củ: phần thưởng mốc 200.
  • Từ 500 đến 999 Củ: Nhận phần thưởng mốc 500.
  • Từ 1.000 đến 1.999 Củ: Nhận phần thưởng mốc 1.000.
  • Từ 2.000 đến 4.999 Củ: Nhận phần thưởng mốc 2.000.
  • Từ 5.000 đến 9.999 Củ: Nhận phần thưởng mốc 5.000.
  • Từ 10.000 đến 19.999 Củ: Nhận phần thưởng mốc 10.000.
  • Từ 20.000 đến 39.999 củ: Nhận phần thưởng mốc 20.000.
  • Từ 40.000 đến 99.999: Nhận phần thưởng mốc 40.000.
 • Số Củ nạp vào không tích lũy để tính cộng dồn, hệ thống tự động thưởng riêng cho mỗi lần nạp Củ.
 • Trong một lần nạp bất kỳ, hệ thống tự động phát thưởng ở mốc nạp Củ cao nhất mà người chơi có thể đạt được.
 • Một mốc phần thưởng có thể nhận nhiều lần.
 • Tất cả các phần thưởng nhận được là VẬT PHẨM KHÓA.