Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

 

Phần Thưởng Hấp Dẫn

 

Phần thưởng Lãnh Thổ Chiến

Điều kiệnNhận đượcHình ảnh
Hoàn thành nhiệm vụ phá hủy kho lương 10 Củ khóa
Trong 6 phút bảo vệ cổng thành 10 Củ khóa
Nhiệm vụ phá hủy kho lương phe thủ 10 Củ khóa
Phá hủy Binh Doanh Phe Thủ 10 Củ khóa
Điểm S trở lên 10 Củ khóa
Điểm A trở lên 10 Củ khóa
Điểm B trở lên 10 Củ khóa
Điểm C trở lên 10 Củ khóa
Điểm D trở lên 10 Củ khóa
Giết người nhiều nhất, và >=20 10 Củ khóa
Phá hủy nhiều kiến trúc nhất, và >=6 10 Củ khóa
Đánh bại tướng phe địch 10 Củ khóa
Đánh bại tướng phe địch 10 Củ khóa
Chiến thắng 10 Củ khóa
Chiến thắng 10 Củ khóa
Hỗ trợ diệt tướng phe địch 10 Củ khóa
Hỗ trợ diệt tướng phe địch 10 Củ khóa
Chiến thắng 10 Củ khóa
Chiến thắng 10 Củ khóa
Chiến thắng 10 Củ khóa
Chiến thắng 10 Củ khóa
Chiến thắng 10 Củ khóa
Tham chiến Trang Sách Vũ Khí Thần
Tham chiến Trang Sách Phòng Cụ Thần
Tham chiến 10 Củ khóa

Phần thưởng Lãnh Thổ Chiến - Cao

Điều kiệnNhận đượcHình ảnh
Hoàn thành nhiệm vụ phá hủy kho lương 10 Củ khóa
Trong 6 phút bảo vệ cổng thành 10 Củ khóa
Nhiệm vụ phá hủy kho lương phe thủ 10 Củ khóa
Phá hủy Binh Doanh Phe Thủ 10 Củ khóa
Điểm S trở lên 50 Củ khóa
Điểm A trở lên 10 Củ khóa
Điểm B trở lên 10 Củ khóa
Điểm C trở lên 10 Củ khóa
Điểm D trở lên 10 Củ khóa
Giết người nhiều nhất, và >=20 50 Củ khóa
Phá hủy nhiều kiến trúc nhất, và >=6 50 Củ khóa
Đánh bại tướng phe địch 10 Củ khóa
Đánh bại tướng phe địch 10 Củ khóa
Chiến thắng 50 Củ khóa
Chiến thắng 10 Củ khóa
Hỗ trợ diệt tướng phe địch 10 Củ khóa
Hỗ trợ diệt tướng phe địch 10 Củ khóa
Chiến thắng 50 Củ khóa
Chiến thắng 50 Củ khóa
Chiến thắng 10 Củ khóa
Chiến thắng 10 Củ khóa
Chiến thắng 10 Củ khóa
Tham chiến Trang Sách Vũ Khí Thần
Tham chiến Trang Sách Phòng Cụ Thần
Tham chiến 50 Củ khóa