Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Phượng Vĩ Tôn Ngọc

Nguyện liệu ghép:
 • Điệp Vĩ Long Tinh (Vĩnh viễn) x 1
 • Đá Toái Thần x 30
 • Trang Bị Tinh Nguyên-Cao x 10

Ghép bộ trang bị Sí Huyết*

Sí Huyết*Phượng Vũ Giáp

Nguyên liệu ghép 1:

 • Tu Mi*Ảo Nguyệt Chiến Khải x 1
 • Da Thuộc Thật x 40
 • Trang Sách Phòng Cụ Thần x 5
 • Trang Bị Tinh Nguyên Chương 4 x 50

Nguyên liệu ghép 2:

 • Kim Giáp*Khấp Huyết Giáp x 2
 • Da Thuộc Thật x 30
 • Trang Sách Phòng Cụ Thần x 10
 • Trang Bị Tinh Nguyên Chương 4 x 60

Sí Huyết*Phượng Vũ Thủ

Nguyên liệu ghép 1:

 • Tu Mi*Ảo Nguyệt Thủ x 1
 • Da Thuộc Thật x 30
 • Trang Sách Phòng Cụ Thần x 5
 • Trang Bị Tinh Nguyên Chương 4 x 50

Nguyên liệu ghép 2:

 • Kim Giáp*Khấp Huyết Thủ x 2
 • Da Thuộc Thật x 20
 • Trang Sách Phòng Cụ Thần x 10
 • Trang Bị Tinh Nguyên Chương 4 x 60

Sí Huyết*Phượng Vũ Ngoa

Nguyên liệu ghép 1:

 • Tu Mi*Ảo Nguyệt Chiến Ngoa x 1
 • Huyền Tinh Đĩnh x 30
 • Trang Sách Phòng Cụ Thần x 5
 • Trang Bị Tinh Nguyên Chương 4 x 50

Nguyên liệu ghép 2:

 • Kim Giáp*Khấp Huyết Thoái x 2
 • Huyền Tinh Đĩnh x 20
 • Trang Sách Phòng Cụ Thần x 10
 • Trang Bị Tinh Nguyên Chương 4 x 60

Sí Huyết*Phượng Vũ Đai

Nguyên liệu ghép 1:

 • Tu Mi*Ảo Nguyệt Đai x 1
 • Thần Linh Mộc x 30
 • Trang Sách Phòng Cụ Thần x 5
 • Trang Bị Tinh Nguyên Chương 4 x 50

Nguyên liệu ghép 2:

 • Kim Giáp*Khấp Huyết Thoái x 2
 • Huyền Tinh Đĩnh x 20
 • Trang Sách Phòng Cụ Thần x 10
 • Trang Bị Tinh Nguyên Chương 4 x 60

Sí Huyết*Phượng Vũ Liên

Nguyên liệu ghép 1:

 • Tu Mi*Ảo Nguyệt Trang Sức x 1
 • Thần Linh Mộc x 40
 • Trang Sách Phòng Cụ Thần x 5
 • Trang Bị Tinh Nguyên Chương 4 x 50

Nguyên liệu ghép 2:

 • Kim Giáp*Khấp Huyết Liên x 2
 • Thần Linh Mộc x 30
 • Trang Sách Phòng Cụ Thần x 10
 • Trang Bị Tinh Nguyên Chương 4 x 60

Sí Huyết*Phượng Vũ Giới

Nguyên liệu ghép 1:

 • Tu Mi*Nhẫn Ảo Nguyệt x 1
 • Huyền Tinh Đĩnh x 40
 • Trang Sách Phòng Cụ Thần x 5
 • Trang Bị Tinh Nguyên Chương 4 x 50

Nguyên liệu ghép 2:

 • Kim Giáp*Khấp Huyết Giới x 2
 • Huyền Tinh Đĩnh x 30
 • Trang Sách Phòng Cụ Thần x 10
 • Trang Bị Tinh Nguyên Chương 4 x 60

Truyền Tống*Huyết Luân Hồi (Vĩnh viễn)

Nguyên liệu ghép:

Mảnh Truyền Thuyết (60 ngày) x 60

Đèn Khổng Minh*Khô Lâu Vệ (Vĩnh viễn)

Nguyên liệu ghép:

Mảnh Truyền Thuyết (60 ngày) x 40

Thẻ Khảm Vũ Khí Lăng Ba Tiên Tử

Nguyên liệu ghép 1:
 • Anh Hồn Thạch x 2
 • Thẻ Binh Giáp x 3
 • Thẻ Tiên Phong x 3
 • Mảnh Thẻ Khảm x 350

Nguyên liệu ghép 2:
 • Anh Hồn Thạch x 1
 • Thẻ Vương Nguyên Cơ x 1
 • Thẻ Binh Giáp x 3
 • Mảnh Thẻ Khảm x 200

Thẻ Khảm Vũ Khí Lăng Ba Tiên Tử Lv.2

Nguyên liệu ghép:

Thẻ Lăng Ba Tiên Tử lv.1 x 3

Thẻ Khảm Vũ Khí Lăng Ba Tiên Tử Lv.3

Nguyên liệu ghép:

Thẻ Lăng Ba Tiên Tử lv.2 x 3

Thẻ Khảm Vũ Khí Lăng Ba Tiên Tử Lv.4

Nguyên liệu ghép:

Thẻ Lăng Ba Tiên Tử lv.3 x 3