Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

GIỎ HOA YÊU THƯƠNG

Thời gian sự kiện

 • Bắt đầu: 06:00 ngày 06/03/2015
 • Kết thúc: 06:00 ngày 03/04/2015
 • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Nguyên liệu sự kiện

Vật phẩmGhi chú
3Q Củ Hành
Hoa Cúc
 • Nguồn gốc: Từ hoạt động 5 - Thu Thập Hoa Hồng Bạc nhận được.
 • Công dụng: Thu thập để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự Kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Hoa Ly
 • Nguồn gốc: Từ hoạt động 4 - Thu Thập Hoa Hồng Vàng nhận được.
 • Công dụng: Thu thập để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự Kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Hoa Lan
 • Nguồn gốc: Từ hoạt động 3 - Hoa Hồng Bạc nhận được.
 • Công dụng: Thu thập để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự Kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Hoa Tulip
 • Nguồn gốc: Từ hoạt động 2 - Thu thập Thiệp Mừng 8/3 Vàng nhận được.
 • Công dụng: Thu thập để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự Kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Củ Hành Dê
 • Nguồn gốc: Dùng Rương Củ Hành Phát Tài nhận được.
 • Công dụng: Thu thập để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự Kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 60 ngày.
3Q Củ Hành
Giỏ Hoa Yêu Thương-Cam
 • Nguồn gốc: Nhiệm vụ đổi 1 Hoa Cúc + 1 Hoa Ly + 1 Hoa Lan nhận được.
 • Công dụng: Dùng ngẫu nhiên nhận phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Cam. Hạn dùng 30 ngày.
 • Mỗi ngày có thể đổi tối đa 10 lần.
3Q Củ Hành
Giỏ Hoa Yêu Thương-Hoàng Kim
 • Nguồn gốc: Nhiệm vụ đổi 1 Hoa Tulip + 1 Củ Hành Dê nhận được.
 • Công dụng: Dùng ngẫu nhiên nhận phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất hoàng kim. Hạn dùng 30 ngày.
 • Mỗi ngày có thể đổi tối đa 10 lần.
3Q Củ Hành
Giỏ Hoa Yêu Thương-Ám Kim
 • Nguồn gốc: Nhiệm vụ đổi 1 Hoa Cúc + 1 Hoa Ly + 1 Hoa Lan + 1 Hoa Tulip + 1 Củ Hành Dê nhận được.
 • Công dụng: Dùng ngẫu nhiên nhận phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất ám. Hạn dùng 30 ngày.
 • Mỗi ngày có thể đổi tối đa 10 lần.

Phần thưởng tiêu hao 1 Hoa Cúc + 1 Hoa Ly + 1 Hoa Lan

Phần thưởng
3Q Củ Hành
Giỏ Hoa Yêu Thương-Cam*1
(30 ngày, khóa)
25.000 Điểm Tích Lũy

(*) Phần thưởng dùng Giỏ Hoa Yêu Thương-Cam:

 • Chắc chắn nhận được:
Nhận được đồng thời cả 4 vật phẩm
3Q Củ Hành
Túi Đá Quý*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Lam*3
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Hoàng Kim Chùy*1
(7 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ May Mắn Ngâm Long Song Hàn*1
(vĩnh viễn, khóa)
 • Và thêm 1 phần thưởng ngẫu nhiên:
Phần thưởng ngẫu nhiên
3Q Củ Hành
Phần Thần*Phệ Cốt *1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Túi Linh Uy Thần Hựu*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Dục Sương Kiếm*1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Ngâm Long Song Hàn*1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Băng Giám Kích*1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Băng Tuyết Thán*1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Hàn Ngọc Trảo*1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Điện Nhẫn*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Phá Phong*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Nhược Hồn*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Dạ Nha*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Điện Phệ*1
(vĩnh viễn, khóa)

Phần thưởng tiêu hao 1 Hoa Tulip + 1 Củ Hành Dê

Phần thưởng
3Q Củ Hành
Giỏ Hoa Yêu Thương-Hoàng Kim*1
(30 ngày, khóa)
35.000 Điểm Tích Lũy

(*) Phần thưởng dùng Giỏ Hoa Yêu Thương-Hoàng Kim:

Dùng Giỏ Hoa Yêu Thương-Hoàng Kim nhận 1 phần thưởng ngẫu nhiên
3Q Củ Hành
Thánh Linh*Long Vũ Kiếm (Vĩnh Viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Chu Tước *1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Sách Cường Hóa Vàng +10 (Thú/Cánh)*1
(60 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Ma Tuyền Linh Thạch Liên*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Nhẫn Ma Tuyền Linh Thạch*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Kim Kiên Vẫn Thiết Liên*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Nhẫn Kim Kiên Vẫn Thiết*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Túi Đá May Mắn*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Túi Thẻ Thủ Hộ*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Túi Linh Uy Thần Hựu*1
(vĩnh viễn, không khóa)

Phần thưởng tiêu hao 1 Hoa Cúc + 1 Hoa Ly + 1 Hoa Lan + 1 Hoa Tulip + 1 Củ Hành Dê

Phần thưởng
3Q Củ Hành
Giỏ Hoa Yêu Thương-Ám Kim*1
(30 ngày, khóa)
60.000 Điểm Tích Lũy

(*) Phần thưởng dùng Giỏ Hoa Yêu Thương-Ám Kim:

Ngẫu nhiên nhận được 1 trong số các phần thưởng bên dưới

1x Kim*Băng Tuyết Thán (vĩnh viễn, không khóa)

1x Băng Tuyết Thán (vĩnh viễn, không khóa)

1x Dục Sương Kiếm (vĩnh viễn, không khóa)

1x Băng Giám Kích (vĩnh viễn, không khóa)

1x Ngâm Long Song Hàn (vĩnh viễn, không khóa)

1x Hàn Ngọc Trảo (vĩnh viễn, không khóa)

1x Túi Trang Bị Huyền Vũ (vĩnh viễn, không khóa)

1x Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ)(vĩnh viễn, không khóa)

1x Gấu Trúc Nhào Lộn(vĩnh viễn, không khóa)

1x Phệ Thần Dực (vĩnh viễn, không khóa)

1x Côn Lôn Xà Vương (vĩnh viễn, không khóa)

1x Cánh Hoa Tư (vĩnh viễn, không khóa)

1x Thôn Phệ (vĩnh viễn, không khóa)

1x Lôi Thiết (vĩnh viễn, không khóa)

1x Phá Không (vĩnh viễn, không khóa)

1x Nhập Hồn (vĩnh viễn, không khóa)

1x Dạ Khúc (vĩnh viễn, không khóa)

1x Si Kiêu Cung (vĩnh viễn, không khóa)

1x Khu Viêm Kiếm (vĩnh viễn, không khóa)

1x Khốn Long Phủ*Khốn Long Tỏa (vĩnh viễn, không khóa)

1x Phá Thiên Phủ(vĩnh viễn, không khóa)

1x Phá Hổ Đảm(vĩnh viễn, không khóa)

Hình ảnh phần thưởng

3Q Củ Hành

3Q Củ Hành
Gấu Trúc Nhào Lộn (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Phệ Thần Dực (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Côn Lôn Xà Vương (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành

Cánh Hoa Tư (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành

Kim*Băng Tuyết Thán (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành

Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Băng Giám Kích (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Thánh Linh*Long Vũ Kiếm (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành

Phần Thần*Phệ Cốt (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Chu Tước (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Túi Trang Bị HuyềnVũ

3Q Củ Hành

HuyềnVũ Long Lân Khải (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Huyền Vũ Long Lân Thủ (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Huyền Vũ Long Lân Thủ (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Huyền Vũ Long Lân Chiến Ngoa(Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Huyền Vũ Long Lân Chiến Ngoa(Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Huyền Vũ Long Lân Đai (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ)

3Q Củ Hành

Thôn Phệ (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành

Lôi Thiết (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành

Phá Không (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành

Nhập Hồn (VĩnhViễn)

3Q Củ Hành

Dạ Khúc (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành

Phá Hổ Đảm (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Si Kiêu Cung (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Khu Viêm Kiếm (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Phá Thiên Phủ (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Khốn Long Phủ*Khốn Long Tỏa (Vĩnh viễn)