Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

QUÀ XUÂN NHƯ Ý

Thời gian sự kiện

 • Bắt đầu: 06:00 ngày 30/01/2015
 • Kết thúc: 06:00 ngày 06/03/2015
 • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Nguyên liệu sự kiện

Vật phẩmGhi chú
3Q Củ Hành
Câu Đối Tết
 • Nguồn gốc: Nhiệm vụ đổi 400 Bánh Chưng Thường + 1 Hoa Đào nhận được.
 • Công dụng: Thu thập để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự Kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Tràng Pháo
 • Nguồn gốc: Nhiệm vụ đổi 400 Bánh Chưng Đặc Biệt+ 1 Hoa Mai nhận được.
 • Công dụng: Thu thập để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự Kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Bao Lì Xì
 • Nguồn gốc: Nhiệm vụ đổi 300 Thiệp Chúc Tết Thường nhận được.
 • Công dụng: Thu thập để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự Kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Dưa Hấu Đỏ
 • Nguồn gốc: Dùng Bao Củ Hành Xuân-Ám Kim nhận được.
 • Công dụng: Thu thập để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự Kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Củ Hành Dê
 • Nguồn gốc: Dùng Rương Củ Hành Phát Tài nhận được.
 • Công dụng: Thu thập để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự Kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 60 ngày.
3Q Củ Hành
Quà Xuân Như Ý-Cam
 • Nguồn gốc: Nhiệm vụ đổi 1 Câu Đối Tết+ 1 Tràng Pháo + 1 Bao Lì Xì nhận được.
 • Công dụng: Dùng nhận phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Cam. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Quà Xuân Như Ý-Hoàng Kim
 • Nguồn gốc: Nhiệm vụ đổi 1 Dưa Hấu Đỏ + 1 Củ Hành Dê nhận được.
 • Công dụng: Dùng nhận phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất hoàng kim. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Quà Xuân Như Ý-Ám Kim
 • Nguồn gốc: Nhiệm vụ đổi 1 Câu Đối Tết + 1 Tràng Pháo + 1 Bao Lì Xì + 1 Dưa Hấu Đỏ+ 1 Củ Hành Dê nhận được.
 • Công dụng: Dùng nhận phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất ám. Hạn dùng 30 ngày.

Phần thưởng tiêu hao 1 Câu Đối Tết + 1 Tràng Pháo + 1 Bao Lì Xì

Phần thưởng
3Q Củ Hành
Quà Xuân Như Ý-Cam*1
(30 ngày, khóa)
25.000 Điểm Tích Lũy

(*) Phần thưởng dùng Quà Xuân Như Ý-Cam:

 • Chắc chắn nhận được:
Nhận được đồng thời cả 4 vật phẩm
3Q Củ Hành
Túi Đá Quý*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Lam*3
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Hoàng Kim Chùy*1
(7 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ May Mắn Dục Sương Kiếm*1
(vĩnh viễn, khóa)
 • Và thêm 1 phần thưởng ngẫu nhiên:
Phần thưởng ngẫu nhiên
3Q Củ Hành
Túi Trang Phục Đổng Quân*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Túi Linh Uy Thần Hựu*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Dục Sương Kiếm*1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Ngâm Long Song Hàn*1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Băng Giám Kích*1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Băng Tuyết Thán*1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Hàn Ngọc Trảo*1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Điện Nhẫn*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Phá Phong*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Nhược Hồn*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Dạ Nha*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Điện Phệ*1
(vĩnh viễn, khóa)

Phần thưởng tiêu hao 1 Dưa Hấu Đỏ + 1 Củ Hành Dê

Phần thưởng
3Q Củ Hành
Quà Xuân Như Ý-Hoàng Kim*1
(30 ngày, khóa)
35.000 Điểm Tích Lũy

(*) Phần thưởng dùng Quà Xuân Như Ý-Hoàng Kim:

Dùng Quà Xuân Như Ý-Hoàng Kim nhận 1 phần thưởng ngẫu nhiên
3Q Củ Hành
Kiếm Ánh Sáng*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Song Kiếm Ánh Sáng*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Thanh Long*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Ma Tuyền Linh Thạch Liên*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Nhẫn Ma Tuyền Linh Thạch*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Kim Kiên Vẫn Thiết Liên*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Nhẫn Kim Kiên Vẫn Thiết*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Túi Đá May Mắn*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Túi Thẻ Thủ Hộ*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Túi La Sinh Ngự Ma*1
(vĩnh viễn, không khóa)

Phần thưởng tiêu hao 1 Câu Đối Tết + 1 Tràng Pháo + 1 Bao Lì Xì + 1 Dưa Hấu Đỏ + 1 Củ Hành Dê

Phần thưởng
3Q Củ Hành
Quà Xuân Như Ý-Ám Kim*1
(30 ngày, khóa)
60.000 Điểm Tích Lũy

(*) Phần thưởng dùng Quà Xuân Như Ý-Ám Kim:

Dùng Quà Xuân Như Ý-Ám Kim nhận 1 phần thưởng ngẫu nhiên
3Q Củ Hành
Kim*Băng Tuyết Thán*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Kim*Băng Giám Kích*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Kim*Hàn Ngọc Trảo*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Kim*Dục Sương Kiếm*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Kim*Ngâm Long Song Hàn*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Băng Tuyết Thán*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Dục Sương Kiếm*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Băng Giám Kích*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Ngâm Long Song Hàn*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Hàn Ngọc Trảo*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Túi Trang Bị Huyền Vũ*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Gấu Trúc Nhào Lộn*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Quỷ Đế*Phong Thần Dực*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Kim Long Thú Cưỡi*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Hỏa*Dung Nham Dực*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Si Kiêu Cung*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Khu Viêm Kiếm*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Khốn Long Phủ*Khốn Long Tỏa*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Phá Thiên Phủ *1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Phá Hổ Đảm*1
(vĩnh viễn, không khóa)
-

Hình ảnh phần thưởng

3Q Củ Hành

3Q Củ Hành
Gấu Trúc Nhào Lộn (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

3Q Củ Hành
Quỷ Đế*Phong Thần Dực (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

3Q Củ Hành
Kim Long Thú Cưỡi (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

3Q Củ Hành
Hỏa*Dung Nham Dực (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

3Q Củ Hành

3Q Củ Hành

3Q Củ Hành
Kim*Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành

3Q Củ Hành
Kim*Băng Giám Kích (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành

3Q Củ Hành
Kim*Băng Tuyết Thán (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành

3Q Củ Hành
Kim*Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành
Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Băng Giám Kích (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Hỗn Nguyên*Trảm Phách Song Nhẫn (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Song Kiếm Ánh Sáng (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành

3Q Củ Hành

3Q Củ Hành
Thanh Long (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

3Q Củ Hành

3Q Củ Hành

3Q Củ Hành