Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

THU THẬP THIỆP CHÚC TẾT ĐẶC BIỆT 2

Vật phẩm cần có

Vật phẩmNguồn
3Q Củ Hành
Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tết
(30 ngày, khóa)
  • Nguồn gốc: Các Tướng Quân tham gia sự kiện Thu Thập Thiệp Chúc Tết Lần 1 sẽ nhận được.
  • Công dụng:
    • Dùng để đổi phần thưởng khi tham gia nhiệm vụ Thu Thập Thiệp Chúc Tết Lần 2.
  • Tính chất: Khóa, hạn dùng 30 ngày.

Trong hành trang có Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tết và 100 Thiệp Chúc Tết Đặc Biệt nhận được

Nhận được tất cả vật phẩm
3Q Củ Hành
Bao Củ Hành Xuân-Lục*1
(30 ngày, khóa)
10.000 Tích Lũy
Mở Bao Củ Hành Xuân-Lục nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Thẻ Kho Báu Viêm Đế*2
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Bao Củ Hành-Cam*2
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Túi Quà Hoàng Kim*2
(vĩnh viễn, khóa)
Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên
3Q Củ Hành
Dục Hỏa Hống Hống*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Quân Sư Củ Hành*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Cánh Phù Sinh*1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Dực Hỏa Long *1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Thế Thần Kiếm*1
(30 ngày, khóa)

Trong hành trang có Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tết và 200 Thiệp Chúc Tết Đặc Biệt nhận được

Nhận được tất cả vật phẩm
3Q Củ Hành
Bao Củ Hành Xuân-Lam*1
(30 ngày, khóa)
20.000 Tích Lũy
Mở Bao Củ Hành Xuân-Lam nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Bao Củ Hành-Hoàng Kim 1*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Túi Gấm Kim*3
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Túi Gấm Hỏa*3
(vĩnh viễn, khóa)
Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên
3Q Củ Hành
Phần Thần*Phệ Cốt*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Hàn Băng Kiếm*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Hoàng Cân*Hao Kim Câu*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Hoàng Cân*Ô Kim Trượng*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Hoàng Cân*Ô Long Thiệt*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Hoàng Cân*Tử Đàn Kích*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Hoàng Cân*Ánh Nguyệt Song Kích*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Thỏ Manh Nha-Túi*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Thỏ Khoan Thai-Túi*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Thỏ Trái Cây-Túi*1
(vĩnh viễn, không khóa)

Trong hành trang có Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tết và Tích lũy 400 Thiệp Chúc Tết Đặc Biệt nhận được

Nhận được tất cả vật phẩm
3Q Củ Hành
Bao Củ Hành Xuân-Tím*1
(30 ngày, khóa)
40.000 Tích Lũy
Mở Bao Củ Hành Xuân-Tím nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Túi Gấm Kim*5
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Túi Bách Bảo*5
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Bao Củ Hành-Hoàng Kim 2*5
(vĩnh viễn, khóa)
Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên
3Q Củ Hành
Mặc Văn*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Phệ Linh Dực*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Dạ Nhẫn Báo*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Hắc Mặc*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Kim Lí Nghênh Xuân Điệp*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Kim Lí Nghênh Xuân Dực*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
La Sinh Ngự Ma Khải*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
La Sinh Ngự Ma Thủ*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
La Sinh Ngự Ma Chiến Ngoa*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
La Sinh Ngự Ma Đai*1
(vĩnh viễn, không khóa)

Trong hành trang có Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tết và Tích lũy 600 Thiệp Chúc Tết Đặc Biệt nhận được

Nhận được tất cả vật phẩm
3Q Củ Hành
Bao Củ Hành Xuân-Cam*1
(30 ngày, khóa)
60.000 Tích Lũy
Mở Bao Củ Hành Xuân-Cam nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Đá May Mắn*10
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ Thủ Hộ*10
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ Kho Báu Lữ Bố*5
(vĩnh viễn, khóa)
Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên
3Q Củ Hành
Hỗn Nguyên*Trảm Phách Song Nhẫn*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Túi Trang Phục Đổng Quân*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Đổng Quân*Lục Thần Bút*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Đổng Quân*Vạn Tượng Song Sát*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Đổng Quân*Ô Bàn Phủ*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Đổng Quân*Tử Kim Cung*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Đổng Quân*Tử Lang Nha*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Viêm Long Khô Cốt *1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Bí Thiểm Vô Song*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Lôi Đình Phong Kiếm*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Điện Quang Thần Kích*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Thương Long Thuẫn Phủ*1
(vĩnh viễn, không khóa)

Trong hành trang có Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tết và Tích lũy 800 Thiệp Chúc Tết Đặc Biệt nhận được:

Nhận được tất cả vật phẩm
3Q Củ Hành
Bao Củ Hành Xuân-Hoàng Kim*1
(30 ngày, khóa)
80.000 Tích Lũy
Mở Bao Củ Hành Xuân-Hoàng Kim nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Đá May Mắn*10
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ Thủ Hộ*10
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ Kho Báu Tử Hoàng*5
(vĩnh viễn, khóa)
Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên
3Q Củ Hành
Kiếm Ánh Sáng*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Song Kiếm Ánh Sáng*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Thanh Long*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Ma Tuyền Linh Thạch Liên*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Nhẫn Ma Tuyền Linh Thạch*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Kim Kiên Vẫn Thiết Liên*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Nhẫn Kim Kiên Vẫn Thiết*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Túi Đá May Mắn*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Túi Thẻ Thủ Hộ*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Túi La Sinh Ngự Ma*1
(vĩnh viễn, không khóa)

Trong hành trang có Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tết và Tích lũy 1000 Thiệp Chúc Tết Đặc Biệt nhận được:

Nhận được tất cả vật phẩm
3Q Củ Hành
Bao Củ Hành Xuân-Ám Kim*1
(30 ngày, khóa)
100.000 Tích Lũy
Mở Bao Củ Hành Xuân-Ám Kim nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Dưa Hấu Đỏ*1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Phú Khả Địch Quốc (Đài) *1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Phú Khả Địch Quốc (Bài) *1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Phú Khả Địch Quốc (Sức) *1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
[Năm Mới May Mắn] Pháo Hoa*5
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ Kho Báu Yêu Hồ*5
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ Kho Báu Hán Lăng*1
(30 ngày, khóa)
   
Ngẫu nhiên nhận được 1 trong số các phần thưởng bên dưới

1x Kim*Băng Tuyết Thán (vĩnh viễn, không khóa)

1x Kim*Băng Giám Kích (vĩnh viễn, không khóa)

1x Kim*Hàn Ngọc Trảo (vĩnh viễn, không khóa)

1x Kim*Dục Sương Kiếm (vĩnh viễn, không khóa)

1x Kim*Ngâm Long Song Hàn(vĩnh viễn, không khóa)

1x Băng Tuyết Thán (vĩnh viễn, không khóa)

1x Dục Sương Kiếm (vĩnh viễn, không khóa)

1x Băng Giám Kích (vĩnh viễn, không khóa)

1x Ngâm Long Song Hàn (vĩnh viễn, không khóa)

1x Hàn Ngọc Trảo (vĩnh viễn, không khóa)

1x Túi Trang Bị Huyền Vũ(vĩnh viễn, không khóa)

1x Gấu Trúc Nhào Lộn(vĩnh viễn, không khóa)

1x Quỷ Đế*Phong Thần Dực (vĩnh viễn, không khóa)

1x Kim Long Thú Cưỡi (vĩnh viễn, không khóa)

1x Hỏa*Dung Nham Dực (vĩnh viễn, không khóa)

1x Si Kiêu Cung (Vĩnh viễn) (vĩnh viễn, không khóa)

1x Khu Viêm Kiếm (vĩnh viễn, không khóa)

1x Khốn Long Phủ*Khốn Long Tỏa (vĩnh viễn, không khóa)

1x Phá Thiên Phủ(vĩnh viễn, không khóa)

1x Phá Hổ Đảm(vĩnh viễn, không khóa)

Hình ảnh phần thưởng

3Q Củ Hành

3Q Củ Hành
Kiếm Ánh Sáng (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành
Phần Thần*Phệ Cốt (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Thanh Long (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Mặc Văn (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Phệ Linh Dực (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Hàn Băng Câu (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành
Đấu Thần Chiến Dực (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành
Dạ Nhẫn Báo (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Hắc Mặc(Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Kim Lí Nghênh Xuân Điệp (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Kim Lí Nghênh Xuân Dực (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Túi Trang Bị Huyền Vũ

3Q Củ Hành
Huyền Vũ Long Lân Khải (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Huyền Vũ Long Lân Thủ (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Huyền Vũ Long Lân Chiến Ngoa (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Huyền Vũ Long Lân Đai (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Hàn Băng Kiếm (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành
Phá Hổ Đảm (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Si Kiêu Cung (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Khu Viêm Kiếm (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Phá Thiên Phủ (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Khốn Long Phủ*Khốn Long Tỏa (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Dục Hỏa Hống Hống

3Q Củ Hành
Quân Sư Củ Hành

3Q Củ Hành
Túi La Sinh Ngự Ma

3Q Củ Hành
La Sinh Ngự Ma Khải (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

3Q Củ Hành

3Q Củ Hành

3Q Củ Hành

3Q Củ Hành

3Q Củ Hành

3Q Củ Hành