Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí
Yêu cầuNguồn gốc

Trong hành trang có vật phẩm Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 1

Tham gia hoạt động Thu Thập Củ Hành Vàng Lần 1

Có 1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Năm Mới trong hành trang + Tích lũy đủ 100 Củ Hành Vàng nhận được:

- Vào Nhiệm vụ Ngày Lễ, chọn nhiệm vụ “Đạt mốc 100 Củ Hành Vàng  nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 100 Củ Hành Vàng  không mất đi.

SttPhần thưởngMinh họaGhi chú
1 10.000 Điểm Tích Lũy  - Nhận ngay
2 Rượu Năm Mới-Lục  

- Nhận ngay

- Vật phẩm khóa

Nhận thưởng Rượu Năm Mới- Lục
100% nhận được các phần thưởng bên dưới

1x Thẻ Kho Báu Viêm Đế (vĩnh viễn, khóa)

1x Bao Củ Hành-Cam 1 (vĩnh viễn, khóa)

1x Hoàng Kim Chùy (7 ngày, khóa)

1x Hàn Băng Câu(7 ngày, khóa)
Ngẫu nhiên nhận được 1 trong số các phần thưởng

1x Ma Pháp*Nộ Trảm (30 ngày, khóa)

1x Kẹo Sữa! (30 ngày, khóa)

1x Ánh Sáng Và Bóng Tối (30 ngày, khóa)

1x Gấu Ma Pháp (30 ngày, khóa)
   

Có 1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Năm Mới trong hành trang + Tích lũy đủ 200 Củ Hành Vàng nhận được:

- Vào Nhiệm vụ Ngày Lễ, chọn nhiệm vụ “Đạt mốc 200 Củ Hành Vàng  nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 200 Củ Hành Vàng  không mất đi.

SttPhần thưởngMinh họaGhi chú
1 20.000 Điểm Tích Lũy  - Nhận ngay
2 Rượu Năm Mới- Lam  

- Nhận ngay

- Vật phẩm khóa

Nhận thưởng Rượu Năm Mới- Lam
100% nhận được các phần thưởng bên dưới

1x Thẻ Anh Hùng-Mê (Khuyến mãi) (7 ngày, khóa)

3x Bạch Kim Chùy (7 ngày, khóa)

5x Hoàng Kim Chùy (7 ngày, khóa)
Ngẫu nhiên nhận được 01 trong số các phần thưởng bên dưới

1x Thẻ Tướng Truyền Thuyết (vĩnh viễn, không khóa)

1x Treo Đèn Kết Hoa (vĩnh viễn, không khóa)

1x Chúc Đài Nghênh Xuân (vĩnh viễn, không khóa)

1x Hổ Hổ Sinh Uy(vĩnh viễn, không khóa)

1x Phát Lộc Mỗi Năm (vĩnh viễn, không khóa)

1x Hổ Trảo Hổ Uy (vĩnh viễn, không khóa)

Có 1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Năm Mới trong hành trang + Tích lũy đủ 400 Củ Hành Vàng nhận được

- Vào Nhiệm vụ Ngày Lễ, chọn nhiệm vụ “Đạt mốc 400 Củ Hành Vàng  nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 400 Củ Hành Vàng  không mất đi.

SttPhần thưởngMinh họaGhi chú
 1 Rượu Năm Mới-Tím  

- Nhận ngay

- Vật phẩm khóa

2 40.000 Điểm Tích Lũy  - Nhận ngay
Nhận thưởng Rượu Năm Mới- Tím
100% nhận được  các phần thưởng bên dưới

5x Túi Gấm Kim (vĩnh viễn, khóa)

5x Túi Bách Bảo (vĩnh viễn, khóa)

5x Thẻ Bảo Tàng Quân Đổng Trác (vĩnh viễn, khóa)
Ngẫu nhiên nhận được 1 trong số các phần thưởng bên dưới

1x Quan Ấn Tướng Quân (vĩnh viễn, không khóa)

1x Văn Thái (vĩnh viễn, không khóa)

1x Túi Gấm Tình Nhân (vĩnh viễn, không khóa)

1x Trung Thành Liên (vĩnh viễn, không khóa)

1x Trung Thành Giới (vĩnh viễn, không khóa)

1x Linh Uy Thần Hựu Bào (vĩnh viễn, không khóa)

1x Linh Uy Thần Hựu Trọc (vĩnh viễn, không khóa)

1x Linh Uy Thần Hựu Ngoa (vĩnh viễn, không khóa)

1x Linh Uy Thần Hựu Đai (vĩnh viễn, không khóa)
     

Có 1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Năm Mới trong hành trang + Tích lũy đủ 600 Củ Hành Vàng nhận được

- Vào Nhiệm vụ Ngày Lễ, chọn nhiệm vụ “Đạt mốc 600 Củ Hành Vàng  nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 600 Củ Hành Vàng  không mất đi.

SttPhần thưởngMinh họaGhi chú
 1 Rượu Năm Mới-Cam  

- Nhận ngay

- Vật phẩm khóa

2 60.000 Điểm Tích Lũy  - Nhận ngay
Nhận thưởng Rượu Năm Mới- Cam
Phần thưởng 100% nhận được từ Rượu Năm Mới- Cam

10x Đá May Mắn (vĩnh viễn, khóa)

10x Thẻ Thủ Hộ (vĩnh viễn, khóa)

1x Sổ Thẻ Hiếm(vĩnh viễn, khóa)

10x Đá Tinh Luyện-Cam (vĩnh viễn, khóa)
Ngẫu nhiên nhận được từ Rượu Năm Mới- Cam

1x Phần Thần*Phệ Cốt (vĩnh viễn, không khóa)

1x Khu Viêm Kiếm (vĩnh viễn, không khóa)

1x Khốn Long Phủ*Khốn Long Tỏa(vĩnh viễn, không khóa)

1x Phá Thiên Phủ (vĩnh viễn, không khóa)

1x Si Kiêu Cung (vĩnh viễn, không khóa)

1x Phá Hổ Đảm(vĩnh viễn, không khóa)

1x Viêm Long Khô Cốt (vĩnh viễn, không khóa)

1x Bí Thiểm Vô Song (vĩnh viễn, không khóa)

1x Lôi Đình Phong Kiếm (vĩnh viễn, không khóa)

1x Điện Quang Thần Kích (vĩnh viễn, không khóa)

1x Thương Long Thuẫn Phủ (vĩnh viễn, không khóa)
 

Có 1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Năm Mới trong hành trang + Tích lũy đủ 800 Củ Hành Vàng nhận được

- Vào Nhiệm vụ Ngày Lễ, chọn nhiệm vụ “Đạt mốc 800 Củ Hành Vàng  nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 800 Củ Hành Vàng  không mất đi.

SttPhần thưởngMinh họaGhi chú
Rượu Năm Mới- Hoàng Kim  

- Nhận ngay

- Vật phẩm khóa  

2 80.000 Điểm Tích Lũy   Nhận ngay
Nhận thưởng Rượu Năm Mới- Hoàng Kim
Phần thưởng 100% nhận được từ Rượu Năm Mới- Hoàng Kim

10x Đá May Mắn (vĩnh viễn, khóa)

10x Thẻ Thủ Hộ (vĩnh viễn, khóa)

5x Thẻ Kho Báu Tử Hoàng (vĩnh viễn, khóa)

5x Đá Tinh Luyện-Vàng (vĩnh viễn, khóa)
Ngẫu nhiên nhận được 1 trong số các phần thưởng bên dưới

1x Túi Trang Phục Đổng Quân (vĩnh viễn, không khóa)

1x Hỗn Nguyên*Trảm Phách Song Nhẫn (vĩnh viễn, không khóa)

1x Song Kiếm Ánh Sáng(vĩnh viễn, không khóa)

1x Tử Thần*U Hồn Liêm (vĩnh viễn, không khóa)

1x Sách Vũ Khí Thần (vĩnh viễn, không khóa)

1x Thảm Bay Ba Tư Hình Tim (vĩnh viễn, không khóa)

1x Chư Hầu Bào (vĩnh viễn, không khóa)

1x Chư Hầu Tụ (vĩnh viễn, không khóa)

1x Chư Hầu Ngoa (vĩnh viễn, không khóa)

1x Chư Hầu Cẩm Đai (vĩnh viễn, không khóa)

1x Ma Tuyền Linh Thạch Liên (vĩnh viễn, không khóa)

1x Nhẫn Ma Tuyền Linh Thạch (vĩnh viễn, không khóa)

1x Túi Đá May Mắn (vĩnh viễn,  khóa)

1x Túi Thẻ Thủ Hộ (vĩnh viễn, khóa)

1x Túi La Sinh Ngự Ma (vĩnh viễn, không khóa)
 

Tiêu hao 1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Năm Mới + 1000 Củ Hành Vàng nhận được

- Vào Nhiệm vụ Ngày Lễ, chọn nhiệm vụ “ Đạt mốc 1000 Củ Hành Vàng  nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 1000 Củ Hành Vàng sẽ mất đi.

SttPhần thưởngMinh họaGhi chú
1 Rượu Năm Mới-Ám Kim

- Nhận ngay

- Vật phẩm khóa.

2 100.000 Điểm Tích Lũy  - Nhận ngay
Nhận thưởng Rượu Năm Mới- Ám Kim
Phần thưởng 100% nhận được từ Rượu Năm Mới-Ám Kim

1x Trà Ô Long (vĩnh viễn, khóa)

1x Tình Nhân Tuyệt Vời (Bài) (30 ngày, khóa)

1x Tình Nhân Tuyệt Vời (Đài) (30 ngày, khóa)

1x Tình Nhân Tuyệt Vời (Sức) (30 ngày, khóa)

1x Thẻ Kho Báu Yêu Hồ (vĩnh viễn, khóa)

1x Thẻ Kho Báu Hán Lăng (vĩnh viễn, không khóa)
   
Ngẫu nhiên nhận được 1 trong số các phần thưởng bên dưới

1x Túi Trang Bị Chu Tước (vĩnh viễn, không khóa)

1x Chí Tôn Ma Tê (vĩnh viễn, không khóa)

1x Phệ Thần Dực (Vĩnh viễn) (vĩnh viễn, không khóa)

1x Thánh Linh*Long Vũ Kiếm (vĩnh viễn, không khóa)

1x Băng Tuyết Thán (vĩnh viễn, không khóa)

1x Dục Sương Kiếm (vĩnh viễn, không khóa)

1x Băng Giám Kích (vĩnh viễn, không khóa)

1x Ngâm Long Song Hàn (vĩnh viễn, không khóa)

1x Hàn Ngọc Trảo (vĩnh viễn, không khóa)

1x Hoàng Đạo Tinh Hàn (vĩnh viễn, không khóa)

1x Mộc*Viên Mộc Tôn (vĩnh viễn, không khóa)

1x Thôn Phệ (vĩnh viễn, không khóa)

1x Lôi Thiết (vĩnh viễn, không khóa)

1x Phá Không (vĩnh viễn, không khóa)

1x Nhập Hồn(vĩnh viễn, không khóa)

1x Dạ Khúc (vĩnh viễn, không khóa)

1x Khu Viêm Kiếm (vĩnh viễn, không khóa)

1x Khốn Long Phủ*Khốn Long Tỏa (vĩnh viễn, không khóa)

1x Phá Thiên Phủ(vĩnh viễn, không khóa)

1x Liệt Không Chu Tước Trảo(vĩnh viễn, không khóa)

Nguồn gốc vật phẩm

SttVật phẩmNguồn gốc
2  
Củ Hành Vàng

Nhận được từ hoạt động ĐẬP TRỨNG VÀNG

1  
Rượu Năm Mới-Trắng

Tích lũy 10 Củ Hành Vàng  nhận thưởng.

2  
Rượu Năm Mới-Lục

Tích lũy 100 Củ Hành Vàng  nhận thưởng.

3
Rượu Năm Mới-Lam

Tích lũy 200 Củ Hành Vàng  nhận thưởng.

4  
Rượu Năm Mới-Tím
 

Tích lũy 400 Củ Hành Vàng  nhận thưởng.

5
Rượu Năm Mới-Cam
 

Tích lũy 600 Củ Hành Vàng  nhận thưởng.

6  
Rượu Năm Mới-Hoàng Kim

 

Tích lũy 800 Củ Hành Vàng  nhận thưởng.

7  
Rượu Năm Mới-Ám Kim

Tiêu hao 1000  Củ Hành Vàng  nhận thưởng.

8  
Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Năm Mới

 

Nhiệm vụ Tiêu hao 1000 Củ Hành Vàng  nhận thưởng.

Hình ảnh phần thưởng

Chí Tôn Ma Tê (Vĩnh viễn)

Phệ Thần Dực (Vĩnh viễn)

Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn)

Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn)

Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn)

Băng Giám Kích (Vĩnh viễn)

Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn)

Thánh Linh*Long Vũ Kiếm (Vĩnh Viễn)

Hỗn Nguyên*Trảm Phách Song Nhẫn (Vĩnh viễn)

Song Kiếm Ánh Sáng (Vĩnh Viễn)

Phần Thần*Phệ Cốt (Vĩnh viễn)

Hoàng Đạo Tinh Hàn (Vĩnh Viễn)

Mộc*Viên Mộc Tôn (Vĩnh viễn)

Thảm Bay Ba Tư Hình Tim (Vĩnh viễn)

Túi Trang Bị Chu Tước

Chu Tước Độ Thế Bào (Vĩnh viễn)

Chu Tước Độ Thế Đai (Vĩnh viễn)

Chu Tước Độ Thế Ngoa (Vĩnh viễn)

Chu Tước Độ Thế Trọc (Vĩnh viễn)

Bộ Trang Bị Chư Hầu

Chư Hầu Bào (Vĩnh viễn)

Chư Hầu Tụ (Vĩnh viễn)

Chư Hầu Ngoa (Vĩnh viễn)

Chư Hầu Cẩm Đai (Vĩnh viễn)

Thôn Phệ (Vĩnh Viễn)

Lôi Thiết (Vĩnh Viễn)

Phá Không (Vĩnh Viễn)

Nhập Hồn (Vĩnh Viễn)

Dạ Khúc (Vĩnh Viễn)

Khu Viêm Kiếm (Vĩnh viễn)

Phá Thiên Phủ (Vĩnh viễn)

Liệt Không Chu Tước Trảo (Vĩnh viễn)

Treo Đèn Kết Hoa (Vĩnh viễn)

Chúc Đài Nghênh Xuân (Vĩnh viễn)

Hổ Hổ Sinh Uy (Vĩnh viễn)

Phát Lộc Mỗi Năm (Vĩnh viễn)

Hổ Trảo Hổ Uy (Vĩnh viễn)

Quan Ấn Tướng Quân (Vĩnh viễn)

SttVật phẩmHình ảnh
1


Túi Trang Bị Bạch Hổ

Thông số các trang bị Bạch Hổ:

Phần thưởng có trong Túi La Sinh Ngự Ma

La Sinh Ngự Ma Khải (Vĩnh viễn)

La Sinh Ngự Ma Thủ (Vĩnh viễn)

La Sinh Ngự Ma Chiến Ngoa (Vĩnh viễn)

Sinh Ngự Ma Chiến Đai (Vĩnh viễn)

Ma Tuyền Linh Thạch Liên (Vĩnh viễn)

Nhẫn Ma Tuyền Linh Thạch (Vĩnh viễn)