Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Thời gian và đối tượng

  • Bắt đầu: từ 6h00 ngày 26/12/2014 đến 6h00 ngày 30/1/2015.
  • Đối tượng: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Cách tham gia

- Tham gia hoạt động Trứng Năm Mới Bạc , nhận thưởng theo các mốc tích lũy đạt được.

Phần thưởng khi tiêu hao 400 Trứng Năm Mới Bạc nhận được

- Vào nhiệm vụ “Tiêu hao 400 Trứng Năm Mới Bạc nhận thưởng” trong Nhiệm Vụ Ngày Lễ để nhận phần thưởng, phần thưởng được chuyển vào hành trang, 400 Trứng Năm Mới Bạc bị mất đi. Chỉ nhận được 1 lần.

Phần thưởng 100% nhận được
7.500 ĐIỂM TÍCH LŨY  
1x Pháo Hoa Năm Mới (30 ngày, khóa)
 
1x Quỷ Diện Bộ Hành Giả (7 ngày, khóa)
 
1x Chuồn Chuồn Hồng Nhật (7 ngày, khóa)

Phần thưởng khi đổi 400 Trứng Năm Mới Bạc + 1 Pháo Hoa Năm Mới

- Vào nhiệm vụ “Tiêu hao 400 Trứng Năm Mới Bạc + 1 Pháo Hoa Năm Mới ” trong Nhiệm Vụ Ngày Lễ để nhận phần thưởng, phần thưởng được chuyển vào hành trang, 400 Trứng Năm Mới Bạc + 1 Pháo Hoa Năm Mới bị mất đi. Chỉ nhận được 1 lần.

Phần thưởng 100% nhận được
15.000 ĐIỂM TÍCH LŨY  
1x Bánh Quy  (30 ngày, khóa)
 
1x Quán Tài Đồng Tượng (7 ngày, khóa)
 
1x Phi Hồng Vũ (7 ngày, khóa)