Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Hoạt động 2: Thu thập trang bị công thành chiến cao cấp

Thời gian và đối tượng

  • Bắt đầu: 6h00 ngày 26/09/2014.
  • Kết thúc: 6h00 ngày 24/10/2014.
  • Đối tượng: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Cách thức tham gia

- Bước 1: Tham gia hoạt động Áo Giáp Cao Cấp.

- Bước 2: Tích lũy Trang Bị Công Thành Chiến Cao Cấp.

- Bước 3: Nhận thưởng theo các mốc tích lũy đạt được.

Nguồn gốc vật phẩm

SttVật phẩmNguồn gốc
1  
Trang Bị Công Thành Chiến Cao Cấp

Nhận được từ hoạt động Áo Giáp Cao Cấp.

2  
Bảo Rương Công Thành Chiến-Lục

Tích lũy 100 Trang Bị Công Thành Chiến Cao Cấp  nhận thưởng.

3
Bảo Rương Công Thành Chiến-Lam

Tích lũy 200 Trang Bị Công Thành Chiến Cao Cấp  nhận thưởng.

4  
Bảo Rương Công Thành Chiến-Tím
 

Tích lũy 400 Trang Bị Công Thành Chiến Cao Cấp  nhận thưởng.

5
Bảo Rương Công Thành Chiến-Cam
 

Tích lũy 600 Trang Bị Công Thành Chiến Cao Cấp  nhận thưởng.

6  
Bảo Rương Công Thành Chiến-Hoàng Kim

 

Tích lũy 800 Trang Bị Công Thành Chiến Cao Cấp  nhận thưởng.

7  
Bảo Rương Công Thành Chiến-Ám Kim

Tiêu hao 1000 Trang Bị Công Thành Chiến Cao Cấp  nhận thưởng.

8  
Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 10

 

Nhiệm vụ Tiêu hao 1000 Trang Bị Công Thành Chiến Cao Cấp  nhận thưởng.

Tích lũy 100 Trang Bị Công Thành Chiến Cao Cấp  thưởng Bảo Rương Công Thành Chiến- Lục

Tích lũy 100 Trang Bị Công Thành Chiến Cao Cấp  nhận thưởng

- Vào Nhiệm vụ Ngày Lễ, chọn nhiệm vụ “Đạt mốc 100 Trang Bị Công Thành Chiến Cao Cấp  nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 100 Trang Bị Công Thành Chiến Cao Cấp  không mất đi.

SttPhần thưởngMinh họaGhi chú
1 10.000 Điểm Tích Lũy  - Nhận ngay
2 Bảo Rương Công Thành Chiến-Lục  

- Nhận ngay

- Vật phẩm khóa

Nhận thưởng Bảo Rương Công Thành Chiến- Lục
100% nhận được các phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Thẻ Kho Báu Viêm Đế   03 Vĩnh viễn Khóa
2 Bao Củ Hành-Cam 3   03 Vĩnh viễn Khóa
3 Túi Gấm Hỏa   03 Vĩnh viễn Khóa
Ngẫu nhiên nhận được một trong số các phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Hắc Mặc (30 ngày)   01 30 ngày Vật phẩm khóa
2 Huyền Băng Thần Vũ (30 ngày)   01 30 ngày Vật phẩm khóa

Tích lũy 200 Trang Bị Công Thành Chiến Cao Cấp  thưởng Bảo Rương Công Thành Chiến- Lam

Tích lũy 200 Trang Bị Công Thành Chiến Cao Cấp  nhận thưởng

- Vào Nhiệm vụ Ngày Lễ, chọn nhiệm vụ “Đạt mốc 200 Trang Bị Công Thành Chiến Cao Cấp  nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 200 Trang Bị Công Thành Chiến Cao Cấp  không mất đi.

SttPhần thưởngMinh họaGhi chú
1 20.000 Điểm Tích Lũy  - Nhận ngay
2 Bảo Rương Công Thành Chiến- Lam  

- Nhận ngay

- Vật phẩm khóa

Nhận thưởng Bảo Rương Công Thành Chiến- Lam
Phần thưởng 100% nhận được từ Bảo Rương Công Thành Chiến- Lam
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Túi Lệnh Bài Thần Binh   05 Vĩnh viễn Không Khóa
2 Thẻ Vũ Khí   03 Vĩnh viễn Khóa
3 Hoàng Kim Chùy (7 ngày)   05 Vĩnh viễn Khóa
4 Bạch Kim Chùy (7 ngày)   05 Vĩnh viễn Khóa

Tích lũy 400 Trang Bị Công Thành Chiến Cao Cấp  thưởng Bảo Rương Công Thành Chiến- Tím

Tích lũy 400 Trang Bị Công Thành Chiến Cao Cấp  nhận thưởng

- Vào Nhiệm vụ Ngày Lễ, chọn nhiệm vụ “Đạt mốc 400 Trang Bị Công Thành Chiến Cao Cấp  nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 400 Trang Bị Công Thành Chiến Cao Cấp  không mất đi.

SttPhần thưởngMinh họaGhi chú
 1 Bảo Rương Công Thành Chiến-Tím  

- Nhận ngay

- Vật phẩm khóa

2 40.000 Điểm Tích Lũy  - Nhận ngay
Nhận thưởng Bảo Rương Công Thành Chiến- Tím
100% nhận được  các phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Thẻ Bảo Tàng Quân Đổng Trác   05 Vĩnh viễn Khóa
2 Túi Gấm Kim   05 07 ngày Khóa
3 Túi Bách Bảo   05 07 ngày Khóa
4 Trang Bị Tinh Nguyên   02 Vĩnh viễn Khóa
Ngẫu nhiên nhận được một trong số các phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 U Ám Dạ Nhẫn Báo (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
2 Trang Bị Tinh Nguyên-Cao   1 Vĩnh viễn Không Khóa
3 Túi Thái Thú   1 Vĩnh viễn Không Khóa
4 Thái Thú Cẩm Y (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
5 Thái Thú Thủ (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
6 Thái Thú Chiến Ngoa (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
7 Thái Thú Đai (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa

Tích lũy 600 Trang Bị Công Thành Chiến Cao Cấp  thưởng Bảo Rương Công Thành Chiến- Cam

Tích lũy 600 Trang Bị Công Thành Chiến Cao Cấp  nhận thưởng

- Vào Nhiệm vụ Ngày Lễ, chọn nhiệm vụ “Đạt mốc 600 Trang Bị Công Thành Chiến Cao Cấp  nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 600 Trang Bị Công Thành Chiến Cao Cấp  không mất đi.

SttPhần thưởngMinh họaGhi chú
 1 Bảo Rương Công Thành Chiến-Cam  

- Nhận ngay

- Vật phẩm khóa

2 60.000 Điểm Tích Lũy  - Nhận ngay
Nhận thưởng Bảo Rương Công Thành Chiến- Cam
Phần thưởng 100% nhận được từ Bảo Rương Công Thành Chiến- Cam
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Đá May Mắn   10 Vĩnh viễn Khóa
2 Thẻ Thủ Hộ   10 Vĩnh viễn Khóa
3 Thẻ Kho Báu Quần Hùng   05 Vĩnh viễn Khóa
4 Thẻ Kho Báu Lữ Bố   05 Vĩnh viễn Khóa
Ngẫu nhiên nhận được một trong số các phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Hàn Băng Kiếm (Vĩnh Viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
2 Khu Viêm Kiếm (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
3 Khốn Long Phủ*Khốn Long Tỏa (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
4 Phá Thiên Phủ (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
5 Si Kiêu Cung (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
6 Phá Hổ Đảm (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
7 Điện Nhẫn (Vĩnh Viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
8 Phá Phong (Vĩnh Viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
9 Nhược Hồn (Vĩnh Viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
10 Dạ Nha (Vĩnh Viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
11 Điện Phệ (Vĩnh Viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa

Tích lũy 800 Trang Bị Công Thành Chiến Cao Cấp  thưởng Bảo Rương Công Thành Chiến- Hoàng Kim

Tích lũy 800 Trang Bị Công Thành Chiến Cao Cấp  nhận thưởng

- Vào Nhiệm vụ Ngày Lễ, chọn nhiệm vụ “Đạt mốc 800 Trang Bị Công Thành Chiến Cao Cấp  nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 800 Trang Bị Công Thành Chiến Cao Cấp  không mất đi.

SttPhần thưởngMinh họaGhi chú
Bảo Rương Công Thành Chiến- Hoàng Kim  

- Nhận ngay

- Vật phẩm khóa  

2 80.000 Điểm Tích Lũy   Nhận ngay
Nhận thưởng Bảo Rương Công Thành Chiến- Hoàng Kim
Phần thưởng 100% nhận từ Bảo Rương Công Thành Chiến- Hoàng Kim
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Đá May Mắn   10 Vĩnh viễn Khóa
2 Thẻ Thủ Hộ   10 Vĩnh viễn Khóa
3 Thẻ Kho Báu Tử Hoàng   05 Vĩnh viễn Khóa
Ngẫu nhiên nhận được một trong số các phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Song Kiếm Ánh Sáng (Vĩnh Viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
2 Túi Linh Uy Thần Hựu   1 Vĩnh viễn Không Khóa
3 Ma Tuyền Linh Thạch Liên (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
4 Nhẫn Kim Kiên Vẫn Thiết (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
5 Thái Thú Liên (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
6 Nhẫn Thái Thú (Vĩnh viễn))   1 Vĩnh viễn Không Khóa
7 Hủy Thiên Diệt Địa (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
8 U Hồn Liêm (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
9 Tử Thần (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
10 Quỷ Thần Mâu (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
11 Điệp Luyến Hoa (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
12 Túi Châu Mục 1 Vĩnh viễn Không Khóa
13 Ngưu Ma Vương (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
14 Quỷ Mã Vô Tung (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa

Tiêu hao 1000 Trang Bị Công Thành Chiến Cao Cấp  thưởng Bảo Rương Công Thành Chiến- Ám Kim

Tiêu hao 1000 Trang Bị Công Thành Chiến Cao Cấp  nhận thưởng

- Vào Nhiệm vụ Ngày Lễ, chọn nhiệm vụ “ Đạt mốc 1000 Trang Bị Công Thành Chiến Cao Cấp  nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 1000 Trang Bị Công Thành Chiến Cao Cấp  sẽ mất đi.

SttPhần thưởngMinh họaGhi chú
1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 10  

- Khóa.

- Hạn dùng 30 ngày.

 2 Bảo Rương Công Thành Chiến-Ám Kim

- Nhận ngay

- Vật phẩm khóa.

3 100.000 Điểm Tích Lũy  - Nhận ngay
Nhận thưởng Bảo Rương Công Thành Chiến- Ám Kim
Phần thưởng 100% nhận được từ Bảo Rương Công Thành Chiến-Ám Kim
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Quan Ấn Chiến Thắng   1 30 ngày Khóa
2 Phú Khả Địch Quốc (Đài) (30 ngày)   1 30 ngày Không Khóa
3 Phú Khả Địch Quốc (Bài) (30 ngày)   1 30 ngày Không Khóa
4 Phú Khả Địch Quốc (Sức) (30 ngày)   1 30 ngày Không Khóa
5 Thẻ Kho Báu Yêu Hồ   5 Vĩnh viễn Khóa
6 Hoa Tươi   50 Vĩnh viễn Khóa
Ngẫu nhiên nhận được một trong số các phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Túi Trang Bị Bạch Hổ   1 Vĩnh viễn Không Khóa
2 Thần Hoàng*Hoàng Thiên Vũ (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
3 Lôi Chú*Kim Quang Trượng (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
4 Lôi Chú*Kim Quang Đối Phiến (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
5 Lôi Chú*Kim Quang Lân (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
6 Lôi Chú*Kim Quang Thạch (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
7 Lôi Chú*Kim Quang Thiểm (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
8 Hỗn Nguyên*Trảm Phách Song Nhẫn (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
9 Quỷ Thần Mâu (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
10 Điệp Luyến Hoa (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
11 Đổng Quân*Lục Thần Bút (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
12 Đổng Quân*Vạn Tượng Song Sát (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
13 Đổng Quân*Ô Bàn Phủ (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
14 Đổng Quân*Tử Kim Cung (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
15 Đổng Quân*Tử Lang Nha (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
16 Chân Long Chích Vũ Kiếm 1 Vĩnh viễn Không Khóa
17 Đấu Thần Chấn Thiên Kích   1 Vĩnh viễn Không Khóa
18 Liệt Không Chu Tước Trảo (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
19 Thiên Chu Kiếm*Chân Long Thuẫn (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
20 Ngọc Lưu Cung (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
Các phần thưởng nhận được khi mở Túi Linh Uy Thần Hựu
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Linh Uy Thần Hựu Bào (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Khóa
2 Linh Uy Thần Hựu Trọc (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Khóa
3 Linh Uy Thần Hựu Ngoa (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Khóa
4 Linh Uy Thần Hựu Đai (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Khóa

Hình ảnh phần thưởng

Phệ Thần Dực (Vĩnh viễn)

Hỗn Nguyên*Trảm Phách Song Nhẫn (Vĩnh viễn)

Thổ*Quỷ Môn Quan (Vĩnh viễn)

Chu Tước (Vĩnh viễn)

Phần Thần*Phệ Cốt (Vĩnh viễn)

Ủn Ỉn Xe (Vĩnh viễn)

Ủn Ỉn Túi (Vĩnh viễn)

Kẹo Sữa (Vĩnh viễn)

Tử Thần (Vĩnh viễn)

Tử Thần*U Hồn Liêm

U Hồn Liêm (Vĩnh viễn)

Đinh Ba Ủn Ỉn (Vĩnh viễn)

SttVật phẩmHình ảnh
1


Túi Trang Bị Bạch Hổ

Thông số các trang bị Bạch Hổ:

Phần thưởng bên trong Túi Linh Uy Thần Hựu

Linh Uy Thần Hựu Bào

Linh Uy Thần Hựu Trọc

Linh Uy Thần Hựu Ngoa

Linh Uy Thần Hựu Đai

Nhẫn Kim Kiên Vẫn Thiết (Vĩnh Viễn)

Kim Kiên Vẫn Thiết Liên (Vĩnh Viễn)

Dục Sương Kiếm

Ngâm Long Song Hàn

Băng Giám Kích

Băng Tuyết Thán

Hàn Ngọc Trảo

Đổng Quân Lục Thần Bút

Đổng Quân Ô Bàn Phủ

Đổng Quân Tử Kim Cung

Đổng Quân Tử Lang Nha

Đổng Quân Vạn Tượng Song Sát

Khu Viêm Kiếm

Khốn Long Phủ Khốn Long Tỏa

Phá Thiên Phủ

Si Kiêu Cung (Vĩnh viễn)

Phá Hổ Đàm