Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

1. Điều Chỉnh Hệ Thống

Hệ thống ghép

Một số công thức ghép mới:

Băng Di Thủy Thần Miêu

Công thức 1: Thủy Linh Miêu + Tinh Nguyên Thú Cưng Ngũ Hành*8+ 3000000 Binh Sĩ

Công thức 2:Tinh Nguyên Thú Cưng Ngũ Hành*10+Quyển Ảo Hóa Thú Cưng-Cao*10+3000000 Binh Sĩ

Bồ Đề Tâm Phật Miêu

Công thức 1:Tâm Phật Miêu+Tinh Nguyên Thú Cưng Ngũ Hành*8+3000000 Binh Sĩ

Công thức 2:Tinh Nguyên Thú Cưng Ngũ Hành*10+Quyển Ảo Hóa Thú Cưng-Cao*10

U Ám Minh Vương Miêu

Công thức 1:U Minh Miêu+Tinh Nguyên Thú Cưng Ngũ Hành*8+3000000 Binh Sĩ

Công thức 2:Tinh Nguyên Thú Cưng Ngũ Hành*10+Quyển Ảo Hóa Thú Cưng-Cao*10

Tử Hoàng*Vạn Kiếp Bất Phục

Công thức ghép: Tử Hoàng*Câu Hồn Đoạt Phách+Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm*50+Câu Hồn Thủy Tinh*50+Bồng Lai Tiên Linh*100+Bách Phong Luyện Thần Thạch*100

Làm mới đạo cụ

Tử Hoàng*Câu Hồn Đoạt Phách

Làm mới kỹ năng Câu Hồn*Đoạt Phách: Khi tấn công có 50% triệu hồi U Minh Thi hỗ trợ chiến đấu

Ghi chú: Đạo cụ tinh luyện có thể tăng cấp và năng lực vật triệu hồi

Tử Hoàng*Vạn Kiếp Bất Phục

Xóa kỹ năng Câu Hồn*Đoạt Phách

Thêm kỹ năng mới Minh Phủ*Triệu Hoán: Triệu hồi 1 U Minh Nữ hỗ trợ chiến đấu, khi tấn công có 50% ngẫu nhiên triệu hồi 1 hồn phách tác chiến ở địa phủ, có thể triệu hồi U Minh Thi, Câu Hồn Quỷ, Tử Hoàng Hồn Phách

Ghi chú: Đạo cụ tinh luyện có thể tăng cấp và năng lực vật triệu hồi

Điều chỉnh quân hưởng

  1. Thêm chức năng hoàn trả quân hưởng, sau khi người chơi thoát quân đoàn, quân hưởng sẽ hoàn trả thông qua thư Quân Sư với hình thức Thẻ Quân Hưởng

  2. Người chơi có Thẻ Quân Hưởng cần phải gia nhập quân đoàn mới có thể sử dụng

  3. Thẻ Quân Hưởng là đạo cụ vĩnh viễn

2. Chiến trường (Tách chiến trường và phó bản, điều chỉnh chiến trường vào đấu trường)

Quân Đoàn Xuất Chinh

Điều chỉnh cơ chế trừng phạt và thoát Quân Đoàn Xuất Chinh

  1. Trừng phạt bỏ trốn trong Quân Đoàn Xuất Chinh sẽ tăng đến 60 phút, và trong thời gian trừng phạt sẽ không thể vào trận thi đấu hay chiến trường nào khác

  2. Quân Đoàn Xuất Chinh chỉ có bản thân có thể reconnect, người khác không thể vào thay vị trí của người thoát ra

  3. Sửa một số bug xóa trừng phạt bỏ trốn Quân Đoàn Xuất Chinh

Item mới Quân Đoàn Xuất Chinh

Hà Đồ Lạc Thư

Giá: 2400

Trí lực: 45

MP: 450

Huyền Dịch (Bị động): % HP/MP nào thấp hơn sẽ tăng tốc hồi phục, tốc độ hồi HP và MP sẽ chênh lệch*0.4%

Khi thuộc tính chính là trí lực,tốc độ hồi HP và giới hạn hồi HP x3

Vô Tự Thiên Thư

Giá: 4800

Công thức ghép: Hà Đồ Lạc Thư(2400)+ Gậy Trí Tuệ(1000)+ Vô Tự Thiên Thư Quyển Trục(1400)

Trí lực: 90

MP: 900

Vô Cực: Tiêu hao 50% MP hiện tại để tạo hộ thuẫn, điểm hộ thuẫn là 20% MP tiêu hao, duy trì 2.5s

Khi thuộc tính chính là trí lực,hộ thuẫn x3(CD:45)

Huyền Dịch (Bị động): % HP/MP nào thấp hơn sẽ tăng tốc hồi phục, tốc độ hồi HP và MP sẽ chênh lệch*0.4%

Khi thuộc tính chính là trí lực,tốc độ hồi HP và giới hạn hồi HP x3

Vô Tự Thiên Thư LV2

Giá: 9300

Công thức ghép: Vô Tự Thiên Thư(4800)+Đá Quý Tinh Luyện(4500)

Trí lực: 120

MP: 1200

Vô Cực: Tiêu hao 50% MP hiện tại để tạo hộ thuẫn, điểm hộ thuẫn là 30% MP tiêu hao, duy trì 2.5s

Khi thuộc tính chính là trí lực,hộ thuẫn x3

Huyền Dịch (Bị động): % HP/MP nào thấp hơn sẽ tăng tốc hồi phục, tốc độ hồi HP và MP sẽ chênh lệch*0.7%

Khi thuộc tính chính là trí lực,tốc độ hồi HP và giới hạn hồi HP x3

Vô Tự Thiên ThưLV3

Giá: 13800

Công thức ghép: Vô Tự Thiên Thư(9300)+Đá Quý Tinh Luyện(4500)

Trí lực: 150

MP: 1500

Vô Cực: Tiêu hao 50% MP hiện tại để tạo hộ thuẫn, điểm hộ thuẫn là 40% MP tiêu hao, duy trì 2.5s

Khi thuộc tính chính là trí lực,hộ thuẫn x3

Huyền Dịch (Bị động): % HP/MP nào thấp hơn sẽ tăng tốc hồi phục, tốc độ hồi HP và MP sẽ chênh lệch*1 %

Khi thuộc tính chính là trí lực,tốc độ hồi HP và giới hạn hồi HP x3

Luyện Thần*Vô Tự Thiên Thư

Giá: 34425

Công thức ghép: Vô Tự Thiên Thư(13800)+ Hàn Ngọc Tiên Y(12625)+Luyện Thần石(8000)

Trí lực: 300

HP:2500

MP: 5000

Vô Cực: Tiêu hao 50% MP hiện tại để tạo hộ thuẫn, điểm hộ thuẫn là 40%, duy trì 2.5s

Khi thuộc tính chính là trí lực,hộ thuẫn x3

Huyền Dịch (Bị động): % HP/MP nào thấp hơn sẽ tăng tốc hồi phục, tốc độ hồi HP và MP sẽ chênh lệch*1%

Khi thuộc tính chính là trí lực,tốc độ hồi HP và giới hạn hồi HP x3

Pháp Lực Bành Vi (Bị động): Khi thuộc tính chính là trí lực,nếu MP hiện tại cao hơn 75% MP tối đa thì sẽ nhận được hiệu quả Pháp Lực Bành Vi, mỗi 20 điểm MP tối đa sẽ tăng 1% kỹ năng, duy trì 2s

Phụ Ma (Bị động): Tăng 40% kháng phép, thời gian CD tất cả kỹ năng giảm 22%(CC98)

Điều chỉnh đạo cu Quân Đoàn Xuất Chinh

Hộ Thể*Long Giáp Thuẫn

Long Phách Hộ Thể (Chủ động) điều chỉnh thành không thể tạo mới

Ngự Ma*Long Giáp Thuẫn

Xóa kỹ năng Cường Ngạnh

Xung Kích*Lôi Thần Trượng

Đặc tính kỹ năng mới, HP mục tiêu mỗi khi nhiều hơn bản thân 1%, sẽ tăng 1% sát thương vượt mức, tối đa tăng 50% sát thương, mục tiêu giảm tốc độ tấn công từ 100% tăng đến 300%, giảm tốc độ di chuyển từ 80% điều chỉnh thành 100%

Xóa đặc tính bỏ qua ngự ma của Phán Phạt Thần Lôi

Luyện Thần*Tấn Tiệp Kiếm

Khuếch tán phạm vi sát thương từ 300 điều chỉnh còn 225,bội số từ 2.2 điều chỉnh còn 1.8

Thanh Quang Long Vân Kiếm,Thanh Long*Nghịch Long Kiếm,Luyện Thần*Long Ảnh Đao

Điều chỉnh miêu tả giới hạn hút HP của kỹ năng Long Tức

Luyện Thần*Huyền Băng Ngân Quang Khải

Hiệu quả cản sát thương của Hàn Băng Khải Giáp từ x0.65 trí lực điều chỉnh còn x0.5 trí lực

Cờ Viễn Chinh

Hiệu quả hồi HP và MP viễn chinh từ 3% HP/MP tối đa điều chỉnh còn 2%, thời gian duy trì từ 6s điều chỉnh thành 8s, và không thể tạo mới

Cờ Viễn Chinh Lv2

Hiệu quả hồi HP và MP viễn chinh từ 3.5% HP/MP tối đa điều chỉnh còn 2.5%, thời gian duy trì từ 7s điều chỉnh thành 8s, và không thể tạo mới

Cờ Viễn Chinh Lv3

Hiệu quả hồi HP và MP viễn chinh từ 4% HP/MP tối đa điều chỉnh còn 3%, thời gian duy trì không đổi và không thể tạo mới

Luyện Thần*Cờ Viễn Chinh

Hiệu quả hồi HP và MP viễn chinh từ 4% HP/MP tối đa điều chỉnh còn 3%, thời gian duy trì không đổi và không thể tạo mới

Luyện Thần*Huyền Vũ Thuẫn

Điểm hộ giáp từ 75 điều chỉnh còn 55

Bảo Vệ Nhược Điểm

Giảm sát thương bạo kích từ 30% điều chỉnh còn 25%

Băng Viêm Lưỡng Nghi Phiến

Thời gian đóng băng từ 0.75s điều chỉnh thành 1s

Luyện Thần*Tôi Độc Lưỡng Nghi Phiến

Thời gian đóng băng từ 1s điều chỉnh thành 1.25s

Dạ Minh Châu

Giá bán từ 650 điều chỉnh thành 1200,cửa hàng nhỏ không bán đạo cụ này nữa

Thanh Trảo*Độc Nha Thương

Cửa hàng không bán đạo cụ này nữa

Thanh Giao*Độc Long Đảm

Giá bán từ 6775 điều chỉnh còn 5025

Độc Long Băng Phách Thương

Giá bán từ 16775 điều chỉnh còn 15025

Luyện Thần*Tôi Độc Lưỡng Nghi Phiến

Giá bán từ 38775 điều chỉnh còn 37025

Điều chỉnh cân bằng chiến trường

Điều chỉnh cân bằng tướng chiến trường

Tướng mới - Ứng Long

【W】Phù Thế Châu

Triệu hồi Long Châu xoay quanh bản thân, tăng 35% tốc độ di chuyển, duy trì 5s

Long châu chạm trúng địch sẽ gây sát thương và giảm 35% tốc độ di chuyển

Sử dụng lần nữa: Ném long châu về điểm mục tiêu, gây sát thương cho địch trong khu vực

Sát thương cơ bản (mỗi 0.5s) 30/45/60/75

Sử dụng lần nữa sát thương 30/45/60/75

Thời gian CD tất cả level là 16s

Tiêu hao MP 60/70/80/90

【E】Ma Thần Tỏa Liên

Triệu hồi 3 dây xích tấn công địch ngẫu nhiên trong phạm vi khu vực, gây sát thương và khiến địch không thể di chuyển, duy trì 1s

Sát thương đơn 45/50/65/75

Thời gian CD tất cả level là 14s

Tiêu hao MP 70/75/80/85

【R】Ma Long Chấn

Nộ hống gây sát thương địch xung quanh, gây chấn động và đánh lui địch trong phạm vi 300

Sát thương cơ bản 100/150/200/250

Thời gian CD tất cả level là 16s

Tiêu hao MP tất cả level 80

【F】Địa Phách Long Ngâm

Triệu hồi cự long tại điểm mục tiêu phôn tính mọi thứ, tiêu diệt ngay đơn vị thường của địch có HP dưới 700

Sát thương cơ bản 300/400/500/600

Thời gian CD110/110/110/90s

Tiêu hao MP 200/300/400/500

Kiếm Trần*Lữ Kha

【F】Kiếm Tâm Vô Trần

Sát thương cơ bản  từ 120/200/280/360 giảm còn 120/160/200/240

Sát thương mỗi lần trảm kích từ lực tấn công*40%/45%/50%/60% giảm còn lực tấn công*30%/35%/40%/45%

Thời gian CD từ 120/120/120/80s tăng đến 150/150/150/120s

3Q*Tôn Linh Lung

【R】Võ Thần Uy Nhiếp

Xóa ảnh hưởng của kỹ năng đối với sát thương vượt mức

Tỷ lệ sát thương vượt mức từ 1%/1%/1%/1% tăng đến 3%/3%/3%/3%

Điêu Thuyền

【F】Khuynh Đảo Chúng Sinh

Thời gian duy trì từ 3/4/5/6s giảm còn 3/3.5/4/5s

Thời gian CD từ all level 120s điều chỉnh thành 150/150/150/120s

Hiện tại Khuynh Đảo Chúng Sinh không có hiệu quả với kiến trúc nữa

Điển Vi

【F】Xi Vưu Phệ Thần

Thời gian choáng từ 2.5/2.5/2.5/3.25s điều chỉnh thành 2/2/2/3.25s

Thời gian CD từ 100/95/90/85s điều chỉnh thành 120/120/120/90s

La Lợi

【R】Thiên Cơ Biến Hóa

Thời gian CD từ all level 7.5s điều chỉnh thành all level 15s

【F】Càn Khôn Bát Quái Trận

Hiện tại kỹ năng này có thể gây sát thương với đơn vị thường

Tào Nhân

【W】Kỳ Môn Độn Giáp*Quan Nguyệt

Sát thương từ 30/60/90/120 giảm còn 30/40/50/60

Lộ tầm nhìn đơn vị mục tiêu từ all level 6s giảm còn all level 3s

Giảm hộ giáp từ 2/3/4/5 giảm còn 1.5/2/2.5/3, đồng thời giảm ảnh hưởng của kỹ năng đối với chỉ số này

【E】Kỳ Môn Độn Giáp*Nguy Đạo

Thời gian CD từ 13/11/9/7s tăng đến 18/17/16/15s

【R】Kỳ Môn Độn Giáp*Âm Dương

Thời gian CD từ 6/5/4/3s tăng đến 7/6/5/4

【F】Kim Tỏa Trận

Thời gian CD từ 60/50/40/25s tăng đến 80/70/60/50

Vu Cấm

【F】Nhất Đao Nhập Hồn

Điều chỉnh thành sát thương phép

Sát thương đơn kích từ (65/135/200/240+Thuộc tính chính*1) giảm còn (60/80/100/120+Thuộc tính chính*0.3/0.4/0.5/0.6)

Quan Vũ

【E】Thanh Long Đằng Phi Trảm

Điều chỉnh thành sát thương phép

Sát thương từ (150/175/200/225+Sức mạnh*1/1.5/2/2.5) giảm còn (90/120/150/180+Sức mạnh*0.55/0.7/0.85/1)

Bàng Đức

【F】Đài Quan Tử Chiến

Hiệu quả giảm hộ giáp từ 5/10/15/20 giảm còn 5/7/9/11

Thời gian duy trì trạng thái từ all level 25s giảm còn all level 10s

Thời gian CD từ 10/10/10/8s tăng đến 12/12/12/10s

Biện Ngọc Nhi

【E】Hắc Ảnh Độn Thuật

Thời gian ẩn thân từ 15/20/25/30s giảm còn 6/8/10/12s

Thời gian CD từ all level 20s tăng đến all level 30s

【R】Loạn Kiếm Mị Vũ

Thời gian CD từ 7/6/5/4s tăng đến 8/7/6/5s

【F】Yêu Linh*Tru Sát Lệnh

Giảm hộ giáp từ 2/4/6/8 điều chỉnh thành 2/3/4/5, đồng thời giảm ảnh hưởng của kỹ năng đối với chỉ số này

Sau khi kích sát được thêm Vàng vượt mức từ 40/80/120/160 giảm còn 30/50/70/90

Thời gian duy trì Tru Sát Lệnh từ all level 20s giảm còn all level 10s

Thời gian CD từ all level 8s tăng đến 12/12/12/9s

Công Tôn Toản

【F】Bí Mật Đột Kích

Thời gian ẩn thân từ 7/9/11/13s giảm còn 5/6/7/9s

Thời gian CD từ 120/120/120/70 tăng đến 180/180/180/150s

Hoa Đà

【F】Cửu Chuyển Thuật

Sau khi hồi sinh hồi HP từ 500/900/1500/5000 điều chỉnh thành 500/900/1500/3000

Triệu Vân

【F】Ta Là Thường Sơn Triệu Tử Long

Thời gian CD hiệu quả bất tử từ 75 tăng đến 150s

Tào Chương

【W】Triệu Hồi Song Sư

Hiện tại mục tiêu bị đánh dấu sẽ không thể dùng kỹ năng di chuyển

Thời gian CD từ all level 15s tăng đến all level 30s

Thời gian giảm tốc từ all level 6s giảm còn all level 1.5s

Trương Hợp

【F】Thập Diện Mai Phục

Hiện tại phân thân sẽ tạo sát thương bằng 10% chủ thể

Hoàng Vũ Điệp

【E】Ảo Điệp Vũ

Thời gian ẩn thân từ all level 15s giảm còn 7/8/9/10s

Tôn Sách

【E】Bá Vương Toàn Phong

Thời gian duy trì từ all level 12s giảm còn all level 3s

Điều Chỉnh Cân Bằng Đạo Cụ Chiến Trường

La Sinh Trạc

Hiện tại dùng La Sinh Trạc sẽ xóa hiệu quả Ngự Ma, và không thể tạo mới La Sinh Trạc nữa

Hiệu quả Phép Cầu

Pháp giáp, hút HP, tiêu ma điều chỉnh thành bị động

3. Đấu Trường

Đạo Cụ Mật Bảo

Tiểu Kiều——Liệt Diệm Thủy Tinh

Mật Bảo Chi Lực*Khai Dương

Thi triển nhận được(8+Level*1)% tốc đánh,duy trì 5s,tối đa cộng dồn 3 lần

【R】Phượng Hoàng Than Thở

Không giảm kháng phép nữa, mà giảm điểm hộ giáp tương đương

【F】Phượng Hoàng Kiếm Quyết

Điều chỉnh thành sát thương vật lý, tính hộ giáp

Gây sát thương điều chỉnh thành 300/450/600/750+lực tấn công*2

Đại Kiều——Hàn Ngọc Thủy Tinh

Mật Bảo Chi Lực*Thiên Quyền

Nhận được (Level*0.8)% tăng kỹ năng

【W】Mị*Thủy Cấm Cố

Hiện tại sẽ đồng thời nhắm vào mục tiêu và địch trong phạm vi 350 xung quanh mục tiêu

Không giới hạn Đại Kiều nữa, hiện tại khi chịu phải tấn công vật lý từ bất cứ Tướng nào cũng sẽ gây nổ

【R】Mị*Bích Ba Lực

Hiệu quả tăng cự li sẽ không đổi, hiểu quả đánh liên tục điều chỉnh thành bắn thêm 5 mũi tên tấn công mục tiêu và địch trong phạm vi 350 xung quanh mục tiêu

Số tiễn vượt mức sẽ gây sát thương tương đương lực tấn công*0.5/0.6/0.7/0.8

Mỗi mũi tên có kèm hiệu quả tấn công, cùng 1 mục tiêu tối đa chịu 3 mũi tên, nhiều mũi tên gây sát thương sẽ giảm dần 50%

Điều Chỉnh Cân Bằng Tướng Thường Qui

Tào Nhân

【E】Kỳ Môn Độn Giáp*Nguy Đạo

Tăng tốc độ di chuyển trong mật bảo từ 650 điều chỉnh thành 525+等级*5

Chung Hội

【W】Ngoan Thạch Phi Trịch

Thời gian CD từ 12/10/8/6 điều chỉnh thành 9/8/7/6

【F】Thạch Phá Thiên Kinh

Thời gian CD từ 90/80/70/60 điều chỉnh thành 70/60

Tôn Quyền

【F】Thần Binh Thiên Minh

HP từ 900/1100/1300/1500 điều chỉnh thành 900/1350/1800/2200

Hộ giáp từ 5/7/10/15 điều chỉnh thành 5/10/15/20

Kháng phép từ 25% điều chỉnh thành 62%

Tốc độ di chuyển từ 290/300/310/315 điều chỉnh thành 290/310/330/330

Tào Chương

【W】Triệu Hồi Song Sư

Hiện tại mục tiêu bị đánh dấu không thể dùng kỹ năng thuấn di

Bàng Đức

Tăng trưởng Nhanh nhẹn từ 1.9 điều chỉnh thành 2.4

【F】Đài Quan Tử Chiến

Giảm điểm hộ giáp từ 5/10/15/20 điều chỉnh thành 8/12/16/20

Lữ Linh Khởi

【W】Phách Tinh Trảm Nguyệt

Thời gian CD từ 8/7/6/5 điều chỉnh thành 9/8/7/6

【F】Huyết Mạch

Mỗi 1% tốc đánh vượt mức chuyển háo thành lực tấn công từ 1.5/1.6 điều chỉnh thành 1.4/1.5

Hoàng Nguyệt Anh

【W】Nguyệt Quang

Thời gian choáng từ 0.1/0.3/0.5/0.8 điều chỉnh thành cố định 0.8

【E】Nguyệt Nhẫn

Thời gian CD từ 9s điều chỉnh thành 10s

Thời gian duy trì từ 4s điều chỉnh thành 5s

La Lợi

【F】Càn Khôn Bát Quái Trận

Thời gian CD từ 42.5/32.5 điều chỉnh thành 50/40

Trương Hợp

【W】Tiên Phong Khai Lộ

Tiêu hao MP  từ 75/85/95/105 điều chỉnh thành 60/70/80/90

【E】Quân Hậu Kỳ Tập

Tiêu hao MP  từ 45 điều chỉnh thành 30/35/40/45

【F】Thập Diện Mai Phục

Hiện tại phân thân gây sát thương bằng 40% chủ thể

Ngụy Diên

Sức mạnh cơ bản từ 28 điều chỉnh thành 25,tăng sức mạnh từ 3.2 điều chỉnh thành 2.8

3Q*Cam Ninh

【E】Phá Kim Chi Nhẫn

Thời gian CD từ 6/5/4/3 điều chỉnh thành 4.5/4/3.5/3

Viên Thiệu

【E】Kim Quang Hóa Thiên

Thời gian CD từ 11.5/10.5/9.5/9 điều chỉnh thành cố định 9s

Chiến Hồn*Lữ Kha

【E】Bá Vương Đỉnh

Tiêu hao MP từ 80 điều chỉnh thành 60

【F】Vô Vọng Viêm Hoa Trận

Tiêu hao MP  từ 115/160/205/255 điều chỉnh thành 75/100/125/150

Sửa lỗi phạm vi tác dụng của kỹ năng

Điều Chỉnh Cân Bằng Đạo Cụ Thường Qui

  1. Hiện tại dùng La Sinh Trạc sẽ xóa hiệu quả Ngự Ma, và không thể tạo mới La Sinh Trạc nữa

  2. Pháp giá, hút HP, tiêu ma điều chỉnh thành bị động

  3. Thất Tinh Đao

Tăng lực tấn công từ 15/35/55 điều chỉnh thành 25/45/65

Tăng tỷ lệ né tránh từ 30% điều chỉnh thành 30%/35%/40%

  1. Hiệu quả Thiêu Đao hiện tại phân thân có thể kế thừa

Chế Độ IMBA  

Điều Chỉnh Cân Bằng Tướng IMBA  

Chúc Dung

【W】Ảo Ảnh Đột Tập

Thời gian CD từ 12s giảm còn 9s

Phân thân chịu sát thương từ 200% giảm còn 50%, phân thân kế thừa lực tấn công từ 30% tăng đến 50%

【E】Hỏa Thỉ Nhẫn

Phân thân có thể kế thừa Hỏa Thỉ Nhẫn

【R】Linh Viêm Thuật

Đốt cháy gây sát thương từ mỗi giây 15/30/45/60 tăng đến 25/50/75/100, thời gian duy trì từ 2s tăng đến 3s, loại sát thương từ sát thương phép điều chỉnh thành sát thương tuyệt đối

Tào Hồng

【E】Thiết Huyết Mục Thân

Thời gian CD từ 25s giảm còn 18s, thời gian tự động thi triển từ 10s tăng đến 12s

Thời gian duy trì từ 16s giảm còn 4s, mỗi giây hồi HP,cố định tăng đến x4, tăng thuộc tính chính tăng đến x2

Linh Âm

【W】Ngũ Âm Điệp Tấu

Sát thương từ 20/30/40/50 tăng đến 24/36/48/60 (Tăng 20% sát thương)

【R】Âm Luật Ba Động

Gây sát thương từ thuộc tính chính*1.2 điều chỉnh thành 0.4/0.6/0.8/1.0

Tôn Linh Lung

【E】Vạn Thiên Thần Quang

Điều chỉnh hiệu quả IMBA, hiện tại bị động tấn công kích hoạt Vạn Thiên Thần Quang cũng có thể hút lực tấn công

Đạo Cụ IMBA Mới

Độc Long*Băng Phách Thương

Cực Đông*Bá Long Thương(6000)+Thanh Giao*Độc Long Đảm(5025)+Độc Long*Băng Phách Thương Quyển(4000)=Độc Long*Băng Phách Thương(15025)

Tất cả thuộc tính: 30

Tấn công: 80

Hồi HP: 10

Băng Phách Kịch Độc (Bị động): Tấn công thường hoặc kỹ năng gây sát thương cho mục tiêu, mỗi giây chịu (80+2% HP tối đa của mục tiêu)sát thương và giảm 20%  tốc độ di chuyển,duy trì 3s

Độc Thương (Bị động): Khi tấn công có 15% thi triển Độc Thương,Gây sát thương bằng 10% HP tối đa của mục tiêu

Băng Phong (Bị động): Khi tấn công thi triển Băng Sương, gây sát thương và giảm tốc độ di chuyển mục tiêu, cộng dồn 5 tầng sẽ thi triển Băng Phong cho mục tiêu và phạm vi xung quanh mục tiêu

Hà Đồ Lạc Thư

Giá: 2500

Trí lực: 15

MP: 150

Huyền Dịch (Bị động): HP/MP điểm nào thấp hơn sẽ tăng tốc hồi phục, tốc độ hồi tương đương 1% tỷ lệ chênh lệch của HP và MP

Trang bị duy nhất

Vô Tự Thiên Thư

Hà Đồ Lạc Thư(2400)+Gậy Trí Tuệ(1000)+Vô Tự Thiên Thư Quyển Trục(1400)=Vô Tự Thiên Thư(4800)

Trí lực: 30

MP: 300

Vô Cực (Chủ động):Tiêu hao 50% MP hiện tại, chuyển hóa thành hộ thuẫn, duy trì 2.5s

Huyền Dịch (Bị động): HP/MP điểm nào thấp hơn sẽ tăng tốc hồi phục, tốc độ hồi tương đương 1% tỷ lệ chênh lệch của HP và MP

Trang bị duy nhất

Vô Tự Thiên Thư LV2/LV3 Tinh Luyện

Trí lực: 40/50

MP: 400/500

Vô Cực (Chủ động):Tiêu hao 50% MP hiện tại, chuyển hóa thành hộ thuẫn, duy trì 2.5s

Huyền Dịch (Bị động): HP/MP điểm nào thấp hơn sẽ tăng tốc hồi phục, tốc độ hồi tương đương 1.5%/2% tỷ lệ chênh lệch của HP và MP

Hiệu quả IMBA:

Quá Tải (Bị động): Mỗi lần tổn thất 10% MP, tăng 3.5% tăng trưởng kỹ năng

Mặc Thế Di Quyển

Vô Tự Thiên Thư 4800+Thiên Tàn Quyển 5000+Mặc Thế Di Quyển Quyển Trục 4000=Mặc Thế Di Quyển 13800

Trí lực: 40

Tăng kỹ năng: 30%

HP:300

MP: 400

Vô Cực (Chủ động):Tiêu hao 50% MP hiện tại, chuyển hóa thành hộ thuẫn, duy trì 2.5s

Huyền Dịch (Bị động): HP/MP điểm nào thấp hơn sẽ tăng tốc hồi phục, tốc độ hồi tương đương 1% tỷ lệ chênh lệch của HP và MP

Thiên Nộ (Bị động): Khi thi triển kỹ năng có (10+Level Tướng*0.8)% bạo kích

Trang bị duy nhất

【Mặc Thế Thần Thường】 (Vương Chi Bảo Cụ)

Mặc Thế Di Quyển 13800+Hàn Ngọc Tiên Y 12625+Vương Chi Bảo Cụ 4000=Mặc Thế Thần Thường 30425

Trí lực: 50

HP:800

MP: 800

Tăng kỹ năng: 40%

Chân*Vô Cực (Chủ động):Tiêu hao 50% MP hiện tại, chuyển hóa thành hộ thuẫn,hộ thuẫn có thể đỡ x2 sát thương phép, duy trì 5s

Huyền Dịch (Bị động): HP/MP điểm nào thấp hơn sẽ tăng tốc hồi phục, tốc độ hồi tương đương 1.5% tỷ lệ chênh lệch của HP và MP

Thiên Nộ (Bị động): Thi triển kỹ năng có (10+Level Tướng*0.8)% tỷ lệ bạo kích

Phụ Ma (Bị động): Tăng 50% Kháng phép, tất cả kỹ năng thời gian CD giảm 22%

Trang bị duy nhất

Điều Chỉnh Cân Bằng Đạo Cụ IMBA

Tam Tiêm Đao

Tiễn Xạ Công (Bị động)

Hiện tại Tướng tầm xa cũng có thể kích hoạt Tiễn Xạ Công, gây 40% sát thương cho địch trong phạm vi 175

Khuếch Tán Hiểm Yếu (Bị động)

Kích hoạt cần số lần tấn công từ 5 lần giảm còn 3 lần

Tàn Nhẫn*Tà Liên Nha

Tàn Nhẫn (Chủ động)

Thời gian CD từ 45s giảm còn 25s,Thời gian duy trì từ 8s tăng đến 10s

Kỹ năng mới

Bất Khuất (Bị động)

Mỗi lần mất 8% HP, tăng 16 lực tấn công, có thể tăng 10 lần

Thiên Vũ Thiên Chinh Khải

Hồi HP từ 20 tăng đến 30

Thần La Thiên Chinh

Hồi HP từ 20 tăng đến 40

Xóa kỹ năng 【Quyết Chiến Đến Cùng】

Thêm kỹ năng 【Khinh Doanh】

Tăng 15% tốc độ di chuyển和40% tốc đánh

Phá Giáp*Thanh Giang Kiếm & Ỷ Thiên Thanh Giang

Băng Giáp (Bị động)

Bỏ qua hộ giáp từ 25% tăng đến 35%

Long Phụng Song Kiếm

Khinh Doanh (Bị động)

Tăng tốc đánh từ 20% tăng đến 25%

Chân-Long Phụng Song Kiếm

Khinh Doanh (Bị động)

Tăng  tốc đánh từ 30% tăng đến 40%

Phân Thân*Ảo Ảnh Trường Mâu

Khinh Doanh (Bị động)

Tăng tốc đánh từ 30% tăng đến 40%

Phân Thân

Phân Thân chịu sát thương từ 100% giảm còn 75%

Băng Hỏa Kim Long Kích

Thuộc tính

Tăng lực tấn công từ 80 tăng đến 90

Tăng tất cả thuộc tính từ 30 tăng đến 35

Chư Hầu Quan Ấn LV2/LV3

Tăng kỹ năng từ 16/22% giảm còn 15/20%

Bá Quyền (Bị động)

Bỏ qua mục tiêu Kháng phép từ 20/30% giảm còn 15/20%

Kim Long Ngọc Tỉ

Cộng kỹ năng từ 55% giảm còn 50%

Bá Quyền (Bị động)

Bỏ qua mục tiêu Kháng phép từ 40% giảm còn 35%

Lạc Lôi Trượng

Dẫn Thiên Lôi (Bị động)

Hiệu quả IMBA: Đồng thời phóng xuống 3 tia điện, tấn công địch khác nhau

Phong Lôi Trượng

Lôi Minh Phong Bạo (Bị động)

Sát thương từ 100+Thuộc tính chính*0.1 điều chỉnh thành 60+Thuộc tính chính*0.5

Huyền Băng Thôn Hồn Khải

Hắc Ám Thôn Hồn Chú (Chủ động)

Thời gian CD từ 45s giảm còn 25s

Xung Kích*Xích Lôi Trượng

Hồng Viêm Xung Kích (Chủ động)

Thời gian CD từ 30s giảm còn 25s

Băng Tuyết Thần Khí

Tù Long Dục Sương (Bị động)、Ngâm Long Song Hàn (Bị động)、Bàn Long Băng Giám (Bị động)、Băng Tuyết Thán (Bị động)、Băng Hộc Liệt Không (Bị động)、Hàn Băng Vẫn Tinh (Bị động)

Sau khi update, kỹ năng tên có thể kích hoạt khi dùng kỹ năng định hướng đơn thể

Ân Huệ*Duy Ác Ngoa

Xỏa khỏi map IMBA Quan Độ

Cờ HP Đại Tướng

Xỏa khỏi map IMBA Quan Độ

Quan Độ

Làm mới đạo cụ Quan Độ 10V10

Thanh Giao*Độc Long Đảm

Xóa kỹ năng 【Độc Tuyền】 (Chủ động)

Giá bán từ 6775 giảm còn 5025

Thanh Giao*Độc Long Đảm Quyển

Giá bán từ 4000 giảm còn 1300

Công thức ghép mới:

Thanh Chiếu*Độc Nha Thương(2775)+Thanh Đồng Chiến Khôi(950)+Thanh Giao*Độc Long Đảm Quyển(1300)=Thanh Giao*Độc Long Đảm(5025)

Xóa đạo cụ【Thanh Giao*Độc Long Đảm LV.2】

Trong map IMBA Quan Độ có thể mua Thanh Chiếu*Độc Nha Thương và Thanh Giao*Độc Long Đảm

 

4. Điều Chỉnh Cân Bằng Phó bản

Điều Chỉnh Cân Bằng Tướng Phó Bản

Tướng mới - Ứng Long

【W】Phù Thế Châu

Triệu hồi Long Châu xoay quanh bản thân, tăng 35% tốc độ di chuyển,duy trì 5s

Long châu chạm trúng địch sẽ gây sát thương và giảm 35% tốc độ di chuyển

Sử dụng lần nữa: Ném long châu về điểm mục tiêu, gây sát thương cho địch trong khu vực

Sát thương cơ bản (mỗi 0.5s)30/45/60/75

Sử dụng lần nữa sát thương 30/45/60/75

Thời gian CD tất cả level là 14s

Tiêu hao MP 60/70/80/90

【E】Ma Thần Tỏa Liên

Triệu hồi 3 dây xích tấn công địch ngẫu nhiên trong phạm vi khu vực, gây sát thương và khiến địch không thể di chuyển, duy trì 1s

Sát thương đơn 30/60/90/120

Thời gian CD tất cả level là 11s

Tiêu hao MP 70/75/80/85

【R】Ma Long Chấn

Nộ hống gây sát thương địch xung quanh, gây chấn động và đánh lui địch trong phạm vi 300

Sát thương cơ bản 100/150/200/250

Thời gian CD tất cả level là 16s

Tiêu hao MP tất cả level 80

【F】Địa Phách Long Ngâm

Triệu hồi cự long tại điểm mục tiêu phôn tính mọi thứ, tiêu diệt ngay đơn vị thường của địch có HP dưới 900

Sát thương cơ bản 300/450/600/750

Thời gian CD50/50/50/40s

Tiêu hao MP 200/300/400/500

Điêu Thuyền

【F】Khuynh Đảo Chúng Sinh

Hiện tại Khuynh Đảo Chúng Sinh không có hiệu quả với kiến trúc nữa

La Lợi

【R】Thiên Cơ Biến Hóa

Thời gian CD từ all level 7.5s điều chỉnh thành all level 15s

【F】Càn Khôn Bát Quái Trận

Thời gian CD từ 85/85/85/65s giảm còn 50/50/50/40s

Hiện tại kỹ năng này có thể gây sát thương với đơn vị thường

Vu Cấm

【F】Nhất Đao Nhập Hồn

Điều chỉnh thành sát thương phép

Sát thương đơn kích từ (65/135/200/240+Thuộc tính chính*1) giảm còn (60/80/100/120+Thuộc tính chính*0.3/0.4/0.5/0.6)

Quan Vũ

【E】Thanh Long Đằng Phi Trảm

Điều chỉnh thành sát thương phép

Sát thương từ (150/175/200/225+Sức mạnh*1/1.5/2/2.5) giảm còn (90/120/150/180+Sức mạnh*0.55/0.7/0.85/1)

Tào Chương

【W】Triệu Hồi Song Sư

Hiện tại mục tiêu bị đánh dấu sẽ không thể dùng kỹ năng di chuyển

Trương Hợp

【F】Thập Diện Mai Phục

Hiện tại phân thân sẽ tạo sát thương bằng 10% chủ thể

Điều chỉnh cân bằng đạo cụ phó bản

La Sinh Trạc

Hiện tại dùng La Sinh Trạc sẽ xóa hiệu quả Ngự Ma, và không thể tạo mới La Sinh Trạc nữa

Hiệu quả Phép Cầu

Phá giáp, hút HP, tiêu ma điều chỉnh thành bị động