Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Thu Thiệp Trung Thu Vàng

06:00 ngày 29/09/2017 – 23:59 ngày 26/10/2017

Đối tượng tham gia: Nhân vật từ Level 2 trở lên

Quy trình nhận phần thưởng:

 • 1. Người chơi khi Tích lũy đủ 10 Thiệp Trung Thu Vàng có thể vào Nhiệm vụ Sự kiện, chọn nhiệm vụ “ Đạt mốc 10 Thiệp Trung Thu Vàng nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 10 Thiệp Trung Thu Vàng không mất đi
 • 2. Người chơi khi Tích lũy đủ 100 Thiệp Trung Thu Vàng có thể vào Nhiệm vụ Sự kiện, chọn nhiệm vụ “ Đạt mốc 100 Thiệp Trung Thu Vàng nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 100 Thiệp Trung Thu Vàng không mất đi.
 • 3. Người chơi khi Tích lũy đủ 200 Thiệp Trung Thu Vàng có thể vào Nhiệm vụ Sự kiện, chọn nhiệm vụ “ Đạt mốc 200 Thiệp Trung Thu Vàng nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 200 Thiệp Trung Thu Vàng không mất đi
 • 4. Người chơi khi Tích lũy đủ 400 Thiệp Trung Thu Vàng có thể vào Nhiệm vụ Sự kiện, chọn nhiệm vụ “ Đạt mốc 400 Thiệp Trung Thu Vàng nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 400 Thiệp Trung Thu Vàng không mất đi.
 • 5. Người chơi khi Tích lũy đủ 600 Thiệp Trung Thu Vàng có thể vào Nhiệm vụ Sự kiện, chọn nhiệm vụ “ Đạt mốc 600 Thiệp Trung Thu Vàng nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 600 Thiệp Trung Thu Vàng không mất đi.
 • 6. Người chơi khi Tích lũy đủ 800 Thiệp Trung Thu Vàng có thể vào Nhiệm vụ Sự kiện, chọn nhiệm vụ “ Đạt mốc 800 Thiệp Trung Thu Vàng nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 800 Thiệp Trung Thu Vàng không mất đi.
 • 7. Người chơi khi Tích lũy đủ 1000 Thiệp Trung Thu Vàng có thể vào Nhiệm vụ Sự kiện, chọn nhiệm vụ “ Tiêu hao 1000 Thiệp Trung Thu Vàng nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 1000 Thiệp Trung Thu Vàng mất đi.
 • 8. Khi có 1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 10+ 100 Thiệp Trung Thu Vàng:
  • Có thể vào Nhiệm vụ Sự kiện, chọn nhiệm vụ “ Có 1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 10, đạt mốc 100 Thiệp Trung Thu Vàng nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 100 Thiệp Trung Thu Vàng không mất đi, Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 10 không mất đi.
 • 9. Khi có 1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 10+ 200 Thiệp Trung Thu Vàng:
  • Có thể vào Nhiệm vụ Sự kiện, chọn nhiệm vụ “ Có 1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 10, đạt mốc 200 Thiệp Trung Thu Vàng nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 200 Thiệp Trung Thu Vàng không mất đi, Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 10 không mất đi.
 • 10. Khi có 1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 10+ 400 Thiệp Trung Thu Vàng:
  • Có thể vào Nhiệm vụ Sự kiện, chọn nhiệm vụ “ Có 1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 10, đạt mốc 400 Thiệp Trung Thu Vàng nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 400 Thiệp Trung Thu Vàng không mất đi, Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 10 không mất đi.
 • 11. Khi có 1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 10+ 600 Thiệp Trung Thu Vàng:
  • Có thể vào Nhiệm vụ Sự kiện, chọn nhiệm vụ “ Có 1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 10, đạt mốc 600 Thiệp Trung Thu Vàng nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 600 Thiệp Trung Thu Vàng không mất đi, Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 10 không mất đi.
 • 12. Khi có 1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 10+ 800 Thiệp Trung Thu Vàng:
  • Có thể vào Nhiệm vụ Sự kiện, chọn nhiệm vụ “ Có 1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 10, đạt mốc 800 Thiệp Trung Thu Vàng nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 800 Thiệp Trung Thu Vàng không mất đi, Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 10 không mất đi.
 • 13. Khi có 1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 10+ 1000 Thiệp Trung Thu Vàng:
  • Có thể vào Nhiệm vụ Sự kiện, chọn nhiệm vụ “Tiêu hao 1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 10+ 1000 Thiệp Trung Thu Vàng nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 1000 Thiệp Trung Thu Vàng mất đi, Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 10 mất đi.

Giao diện nhiệm vụ Sự kiện

Nhấp vào tab nhiệm vụ Sự Kiện trong bảng nhiệm vụ sẽ có 6 tab con bên trái như sau:

 • Nhận Nến Bạc
 • Quà Củ Hành Đặc Biệt
 • Thiệp Trung Thu Vàng
 • Lồng Đèn Vàng
 • Lồng Đèn Bạc
 • Ghép Tranh Hằng Nga
 • Lồng Đèn Kéo Quân

Nhấp vào tab Thiệp Trung Thu Vàng sẽ hiện ra tất cả các nhiệm vụ liên quan tới hoạt động Thiệp Trung Thu Vàng bên phải gồm 3 nhiệm vụ:

 • Thu thập 10 Thiệp Trung Thu Vàng (1 lần duy nhất)
 • Thu thập 100 Thiệp Trung Thu Vàng (1 lần duy nhất)
 • Thu thập 200 Thiệp Trung Thu Vàng (1 lần duy nhất)
 • Thu thập 400 Thiệp Trung Thu Vàng (1 lần duy nhất)
 • Thu thập 600 Thiệp Trung Thu Vàng (1 lần duy nhất)
 • Thu thập 800 Thiệp Trung Thu Vàng (1 lần duy nhất)
 • Tiêu hao 1000 Thiệp Trung Thu Vàng (1 lần duy nhất)
 • Thu thập 100 Thiệp Trung Thu Vàng + 1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 10 (1 lần duy nhất)
 • Thu thập 200 Thiệp Trung Thu Vàng + 1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 10 (1 lần duy nhất)
 • Thu thập 400 Thiệp Trung Thu Vàng + 1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 10 (1 lần duy nhất)
 • Thu thập 600 Thiệp Trung Thu Vàng + 1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 10 (1 lần duy nhất)
 • Thu thập 800 Thiệp Trung Thu Vàng + 1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 10 (1 lần duy nhất)
 • Tiêu hao 1000 Thiệp Trung Thu Vàng + 1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 10 (1 lần duy nhất)

- Các Vật Phẩm Trong Hoạt Động:

Vật phẩmTính chấtThời hạnMiêu TảNguồn
Thiệp Trung Thu Vàng Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím Vĩnh viễn

Dùng để đổi phần thưởng trong Nhiệm vụ Sự kiện.|n

Thu Thiệp Trung Thu Vàng nhận được các Hộp Quà Trung Thu
Lồng Đèn Vàng
Hộp Quà Trung Thu-Trắng Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy, phẩm chất: Trắng 30 ngày

Sử dụng mặc định nhận được: |n
Tích Lũy Hoàn-Lam*1|n
Túi Đá Quý*1|n
Ngọc Thân Mật*5|n

Sử dụng có thể nhận được những vật phẩm hấp dẫn:|n
Hỏa Thần Miêu*1|n
Lôi Công Miêu*1|n
Thủy Linh Miêu*1|n
Tâm Phật Miêu*1|n
U Linh Miêu*1|n
Sách Phòng Cụ Truyền Thuyết|n
Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm*1|n
Trang Bị Tinh Nguyên-Cao*1|n

Trang Bị Tinh Nguyên*1
Nhiệm vụ Tích lũy 10 Thiệp Trung Thu Vàng nhận thưởng
Hộp Quà Trung Thu-Lục Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy, phẩm chất: Lục 30 ngày

Sử dụng mặc định nhận được: |n
Tích Lũy Hoàn-Lam*2|n
Thẻ Kho Báu Viêm Đế*2|n
Bao Củ Hành-Cam 3*2|n
Ngọc Thân Mật*10|n
Sử dụng có thể nhận được những vật phẩm hấp dẫn:|n
Dục Hỏa Cuồng Sư (Vĩnh viễn)*1|n
Quỷ Mã Thần Tích (Vĩnh viễn)*1|n
Vạn Thú Vương (Vĩnh viễn)*1|n
Quỷ Mã Vô Tung (Vĩnh viễn)*1|n

Sách Vũ Khí Truyền

Thuyết|n
Thỏ Manh Nha-Túi (Vĩnh viễn)*1|n
Thỏ Khoan Thai-Túi (Vĩnh viễn)*1|n

Thỏ Trái Cây-Túi (Vĩnh viễn)*1

-Nhiệm vụ Tích lũy 100 Thiệp Trung Thu Vàng nhận thưởng

Hộp Quà Trung Thu-Lam Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy, phẩm chất: Lam 30 ngày

Sử dụng mặc định nhận được: |n
Tích Lũy Hoàn-Tím*1|n
Bao Củ Bao Củ Hành-Hoàng Kim 1*2|n
Bao Củ Hành-Cam 1*3|n
Ngọc Thân Mật*10|n
Sử dụng có thể nhận được những vật phẩm hấp dẫn:|n
Kiếm Ánh Sáng (Vĩnh Viễn)*1|n
Song Kiếm Ánh Sáng (Vĩnh Viễn)*1|n
Sách Phòng Cụ Thần|n
Chân Long Chích Vũ Kiếm (Vĩnh viễn)*1|n
Đấu Thần Chấn Thiên Kích (Vĩnh viễn)*1|n
Thiên Chu Kiếm*Chân Long Thuẫn (Vĩnh viễn)*1|n
Ngọc Lưu Cung (Vĩnh viễn)*1|n
Liệt Không Chu Tước Trảo (Vĩnh viễn)*1|nĐiện Nhẫn (Vĩnh Viễn)*1|n
Phá Phong (Vĩnh Viễn)*1|n
Nhược Hồn (Vĩnh Viễn)*1|n
Dạ Nha (Vĩnh Viễn)*1|n

Điện Phệ (Vĩnh Viễn)*1

-Nhiệm vụ Tích lũy 200 Thiệp Trung Thu Vàng nhận thưởng

Hộp Quà Trung Thu-Tím Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy, phẩm chất: Tím 30 ngày

Sử dụng mặc định nhận được: |n
Tích Lũy Hoàn-Tím*2|n
Bao Củ Bao Củ Hành-Hoàng Kim 2*5|n
Bao Củ Hành-Cam 2*5|n
Ngọc Thân Mật*20|n
Sử dụng có thể nhận được những vật phẩm hấp dẫn:|n
Thanh Long (Vĩnh viễn)*1|n
Chu Tước (Vĩnh viễn)*1|n
Bạch Hổ (Vĩnh viễn)*1|n
Huyền Vũ (Vĩnh viễn)*1|n
Sách Vũ Khí Thần*1|n
Hán Thiên Chước Địa (Vĩnh viễn)*1|n
Hủy Thiên Diệt Địa (Vĩnh viễn)*1|n
Thiên Mệnh Hồn Bào (Vĩnh Viễn)*1|n
Đổng Quân*Mỹ Nhân Liên*1|n

Nhiệm vụ Tích lũy 400 Thiệp Trung Thu Vàng nhận thưởng
Hộp Quà Trung Thu-Cam Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể phân hủy, phẩm chất: Cam 30 Ngày

Sử dụng mặc định nhận được: |n
Tích Lũy Hoàn-Lam*5|n
Đá May Mắn*5|n
Thẻ Thủ Hộ*5|n
Ngọc Thân Mật*5|n
Sử dụng có thể nhận được những vật phẩm hấp dẫn:|n

Đổng Quân*Mãnh Tướng Hồn*1|n
Đổng Quân*Hắc Ám Giáp*1|n
Đổng Quân*Dị Ma Thủ*1|n
Đổng Quân*Dị Ma Chiến Ngoa*1|n

Đổng Quân*Dị Ma Yêu Triền*1

Sử dụng mặc định nhận được: |n
Tích Lũy Hoàn-Tím*5|n
Đá May Mắn*10|n
Thẻ Thủ Hộ*10|n
Thẻ Kho Báu Lữ Bố*5|n
Ngọc Thân Mật*20|n
Sử dụng có thể nhận được những vật phẩm hấp dẫn:|n
Thiên Chu Huyền Minh Kiếm*1|n
Thánh Linh*Long Vũ Kiếm (Vĩnh Viễn)*1|n
Song Long*Tiếu Thiên Nhẫn (Vĩnh viễn)*1|n
Hồng Hoang*Phá Toái Kích (Vĩnh viễn)*1|n
Tứ Diệm*Thiên Ma Thiểm (Vĩnh viễn)*1|n
Sách Thẻ Khảm Tự Chọn Lv2*1|n
Đổng Quân*Lục Thần Bút (Vĩnh viễn)*1|n

Đổng Quân*Vạn

Tượng Song Sát (Vĩnh viễn)*1|n
Đổng Quân*Ô Bàn Phủ (Vĩnh viễn)*1|n
Đổng Quân*Tử Kim Cung (Vĩnh viễn)*1|n
Đổng Quân*Tử Lang Nha (Vĩnh viễn)*1|n
Chân Viêm*Hỷ Khí Dương Dương (vĩnh viễn)*1|n
Chân Viêm*Kim Ngọc Mãn Đường (Vĩnh viễn)*1|n
Chân Viêm*Cát Tường Như Ý (Vĩnh viễn)*1|n
Chân Viêm*Ngũ Phúc Lâm Môn (Vĩnh viễn)*1|n

Chân Viêm*Niên Thú Trảo (Vĩnh viễn)*1

Nhiệm vụ đổi 1 Lồng Đèn Ông Sao+ 1 Lồng Đèn Cá Chép+ 1 Lồng Đèn Thiên Nga
Hộp Quà Trung Thu-Hoàng Kim Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể phân hủy, phẩm chất: Hoàng Kim 30 ngày

Sử dụng mặc định nhận được: |n
Tích Lũy Hoàn-Tím*10|n
Đá May Mắn*15|n
Thẻ Thủ Hộ*15|n
Thẻ Kho Báu Tử Hoàng*5|n
Ngọc Thân Mật*20|n
Sử dụng có thể nhận được những vật phẩm hấp dẫn:|n
Chí Tôn Ma Tê (Vĩnh viễn)*1|n

Phệ Thần Dực (Vĩnh viễn)*1|n

Thái Điệp Phiên Phiên (Vĩnh viễn)*1|n
Lôi Chú*Kim Quang Trượng (Vĩnh viễn)*1|n
Lôi Chú*Kim Quang Đối Phiến (Vĩnh viễn)*1|n
Lôi Chú*Kim Quang Lân (Vĩnh viễn)*1|n
Lôi Chú*Kim Quang Thạch (Vĩnh viễn)*1|n
Lôi Chú*Kim Quang Thiểm (Vĩnh viễn)*1|n
Kim*Thiên Thánh Vũ (Vĩnh viễn)*1|n
Mộc*Viên Mộc Tôn (Vĩnh viễn)*1|n
Thủy*Nộ Đào Dũng (Vĩnh viễn)*1|n
Hỏa*Dung Nham Dực (Vĩnh viễn)*1|n
Thổ*Quỷ Môn Quan (Vĩnh viễn)*1|n
Sách Thẻ Khảm Tự Chọn Lv3*1|n
Nhẫn Ma Tuyền Linh Thạch (Vĩnh viễn)*1|n
Kim Kiên Vẫn Thiết Liên (Vĩnh viễn)*1|n
Nhẫn Kim Kiên Vẫn Thiết (Vĩnh viễn)*1|n
Kim Ngư-Lam (Vĩnh viễn)*1|n

Kim Ngư-Vàng (Vĩnh viễn)*1|nKim Ngư-Đỏ (Vĩnh viễn)*1
Nhiệm vụ đổi 1 Lồng Đèn Ông Sao+ 1 Lồng Đèn Cá Chép+ 1 Lồng Đèn Thiên Nga + 1 Lồng Đèn Bươm Bướm+ 1 Củ Hành Siêu Nhân
Hộp Quà Trung Thu-Ám Kim Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể phân hủy, phẩm chất: Ám Kim 30 ngày

Sử dụng mặc định nhận được: |n
Lồng Đèn Bươm Bướm*1|n
Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 10*1|n
Tích Lũy Hoàn-Cam*3|n
Đá Tinh Luyện-Ám Kim*10|n
Đá May Mắn*20|n
Thẻ Thủ Hộ*20|n
Thẻ Kho Báu Yêu Hồ*5|n
Thẻ Kho Báu Hán Lăng*5|n
Thẻ Kho Báu Quan Độ*5|n
Ngọc Thân Mật*20|n
Sử dụng có thể nhận được những vật phẩm hấp dẫn:|n
Điểm Thạch Thành Kim*Mật Bảo*1|n
Tinh Vẫn*Đồ Long Đao*1|n
Tinh Vẫn*Huyền Thiên Song Nhẫn*1|n
Tinh Vẫn*Hỗn Độn Kích*1|n
Tinh Vẫn*Nữ Thần Lệ*1|n
Tinh Vẫn*Nghịch Long Trảo*1|n
Nộ Hỏa*Thiên Sư*1|n
Quỷ Mã Thất Tinh Tráo (Vĩnh viễn)*1|n
Cửu Vĩ Hồ Tiên (Vĩnh viễn)*1|n
Quỷ Đế*Phong Thần Dực (Vĩnh viễn)*1|n
Định Hải Thần Châm*1|n
Kim*Băng Tuyết Thán (Vĩnh Viễn)*1|n
Kim*Băng Giám Kích (Vĩnh Viễn)*1|n
Kim*Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh Viễn)*1|n
Kim*Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn)*1|n

Kim*Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh

viễn)*1|n
Cửu Vĩ Hồ Tiên (Vĩnh viễn)*1|n
Quỷ Đế*Phong Thần Dực (Vĩnh viễn)*1|n
Định Hải Thần Châm*1|n
Kim*Băng Tuyết Thán (Vĩnh Viễn)*1|n
Kim*Băng Giám Kích (Vĩnh Viễn)*1|n
Kim*Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh Viễn)*1|n
Kim*Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn)*1|n
Kim*Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh Viễn)*1|n
Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn)*1|n
Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn)*1|n
Băng Giám Kích (Vĩnh viễn)*1|n
Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn)*1|n
Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn)*1|n
Dục Hỏa Cuồng Sư (Vĩnh viễn)*1|n
Quỷ Mã Thần Tích (Vĩnh viễn)*1|n
Thôn Phệ (Vĩnh Viễn)*1|n
Lôi Thiết (Vĩnh Viễn)*1|n
Phá Không (Vĩnh Viễn)*1|n
Nhập Hồn (Vĩnh Viễn)*1|n

Dạ Khúc (Vĩnh Viễn)*1|n

Khu Viêm Kiếm (Vĩnh viễn)*1|n
Khốn Long Phủ*Khốn Long Tỏa (Vĩnh viễn)*1|n
Phá Thiên Phủ (Vĩnh viễn)*1|n
Si Kiêu Cung (Vĩnh viễn)*1|n

Phá Hổ Đảm (Vĩnh viễn)*1

Nhiệm vụ Tiêu hao 1000 Thiệp Trung Thu Vàng nhận thưởng

-Nhiệm vụ Tiêu hao 1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 10 + 1000 Thiệp Trung Thu Vàng nhận thưởng
Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 10 Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, Phẩm chất : Hoàng Kim 30 ngày

Sử dụng mặc định nhận được: |n
Tích Lũy Hoàn-Tím*10|n
Đá May Mắn*15|n
Thẻ Thủ Hộ*15|n
Thẻ Kho Báu Người sở hữu Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 10 có thể tiếp tục tham gia hoạt động Tích Lũy Thiệp Trung Thu Vàng một lần nữa từ Nhiệm Vụ Sự kiện

Nhiệm vụ Tiêu hao 1000 Thiệp Trung Thu Vàng nhận thưởng lần 1

Phần thưởng

1. 1 Nhiệm vụ Tích lũy 10 Thiệp Trung Thu Vàng nhận được:

Mặc Định:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Hộp Quà Trung Thu-Trắng 30 Ngày 1 Khóa

Hộp Quà Trung Thu-Trắng chứa các vật phẩm sau :

Mặc Định:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Tích Lũy Hoàn-Lam 1 Vĩnh Viễn Khóa
2 Túi Đá Quý 1 Vĩnh Viễn Khóa
3 Ngọc Thân Mật 5 Vĩnh Viễn Khóa
 • Ngẫu nhiên được 1 trong những vật phẩm sau đây :
SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Hỏa Thần Miêu 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
2 Lôi Công Miêu 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
3 Thủy Linh Miêu 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
4 Tâm Phật Miêu 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
5 U Linh Miêu 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
6 Sách Phòng Cụ Truyền Thuyết 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
7 Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm 1 Vĩnh Viễn Khóa
8 Trang Bị Tinh Nguyên-Cao 1 Vĩnh Viễn Khóa
9 Trang Bị Tinh Nguyên 1 Vĩnh Viễn Khóa

2. Nhiệm vụ Tích lũy 100 Thiệp Trung Thu Vàng nhận được:

Mặc Định:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Hộp Quà Trung Thu-Lục 30 Ngày 1 Khóa

Hộp Quà Trung Thu-Lục chứa các vật phẩm sau :

Mặc Định:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Tích Lũy Hoàn-Lam 2 Vĩnh Viễn Khóa
2 Thẻ Kho Báu Viêm Đế 2 Vĩnh Viễn Khóa
3 Bao Củ Hành-Cam 3 2 Vĩnh Viễn Khóa
4 Ngọc Thân Mật 10 Vĩnh Viễn Khóa

•Ngẫu nhiên được 1 trong những vật phẩm sau đây :

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Dục Hỏa Cuồng Sư (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
2 Quỷ Mã Thần Tích (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
3 Vạn Thú Vương (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
4 Quỷ Mã Vô Tung (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
5 Sách Vũ Khí Truyền Thuyết 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
6 Thỏ Manh Nha-Túi (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
7 Thỏ Khoan Thai-Túi (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
8 Thỏ Trái Cây-Túi (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa

3. Nhiệm vụ Tích lũy 200 Thiệp Trung Thu Vàng nhận được:

Mặc Định:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Hộp Quà Trung Thu-Lam 30 Ngày 1 Khóa

Hộp Quà Trung Thu-Lam chứa các vật phẩm sau: :

Mặc Định:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Tích Lũy Hoàn-Tím 1 Vĩnh viễn Khóa
2 Bao Củ Hành-Hoàng Kim 1 2 Vĩnh viễn Khóa
3 Bao Củ Hành-Cam 1 3 Vĩnh Viễn Khóa
4 Ngọc Thân Mật 10 Vĩnh Viễn Khóa
 • Ngẫu nhiên được 1 trong những vật phẩm sau đây :
SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Kiếm Ánh Sáng (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
2 Song Kiếm Ánh Sáng (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
3 Chân Long Chích Vũ Kiếm (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
4 Đấu Thần Chấn Thiên Kích (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
5 Thiên Chu Kiếm*Chân Long Thuẫn (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
6 Ngọc Lưu Cung (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
7 Liệt Không Chu Tước Trảo (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
8 Sách Phòng Cụ Thần 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
9 Điện Nhẫn (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
10 Phá Phong (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
11 Nhược Hồn (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
12 Dạ Nha (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
13 Điện Phệ (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa

4. Nhiệm vụ Tích lũy 400 Thiệp Trung Thu Vàng nhận được:

Mặc Định:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Hộp Quà Trung Thu-Tím 30 Ngày 1 Khóa

Hộp Quà Trung Thu-Lam chứa các vật phẩm sau: :

Mặc Định:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Tích Lũy Hoàn-Tím 2 Vĩnh viễn Khóa
2 Bao Củ Hành-Hoàng Kim 2 5 Vĩnh viễn Khóa
3 Bao Củ Hành-Cam 2 5 Vĩnh Viễn Khóa
4 Ngọc Thân Mật 20 Vĩnh Viễn Khóa
 • Ngẫu nhiên được 1 trong những vật phẩm sau đây :
SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Thanh Long (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
2 Chu Tước (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
3 Bạch Hổ (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
4 Huyền Vũ (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
5 Sách Vũ Khí Thần 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
6 Hán Thiên Chước Địa (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
7 Hủy Thiên Diệt Địa (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
8 Đổng Quân*Mỹ Nhân Liên  1 Vĩnh Viễn Không Khóa
9 Đổng Quân*Mãnh Tướng Hồn  1 Vĩnh Viễn Không Khóa
10 Đổng Quân*Hắc Ám Giáp  1 Vĩnh Viễn Không Khóa
11 Đổng Quân*Dị Ma Thủ  1 Vĩnh Viễn Không Khóa
12 Đổng Quân*Dị Ma Chiến Ngoa  1 Vĩnh Viễn Không Khóa
13 Đổng Quân*Dị Ma Yêu Triền  1 Vĩnh Viễn Không Khóa
 • Các Thông báo sẽ chạy trên màn hình khi:
  • o Có người chơi hoàn thành nhiệm vụ Tích lũy 400 Thiệp Trung Thu Vàng, nhận được các vật phẩm có Thông báo (đánh dấu x): “ Chúc mừng <Tên người chơi>đã tích lũy đủ 400 Thiệp Trung Thu Vàng, nhận được <Tên vật phẩm>”“

5. Nhiệm vụ Tích lũy600 Thiệp Trung Thu Vàng nhận được:

Mặc Định:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Hộp Quà Trung Thu-Cam 30 Ngày 1 Khóa

Hộp Quà Trung Thu-Lam chứa các vật phẩm sau: :

Mặc Định:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Tích Lũy Hoàn-Tím 5 Vĩnh Viễn Khóa
2 Đá May Mắn 10 Vĩnh Viễn Khóa
3 Thẻ Thủ Hộ 10 Vĩnh Viễn Khóa
4 Thẻ Kho Báu Lữ Bố 5 Vĩnh Viễn Khóa
5 Ngọc Thân Mật 20 Vĩnh Viễn Khóa
 • Ngẫu nhiên được 1 trong những vật phẩm sau đây :
SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Thiên Chu Huyền Minh Kiếm 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
2 Thánh Linh*Long Vũ Kiếm (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
3 Song Long*Tiếu Thiên Nhẫn 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
4 Hồng Hoang*Phá Toái Kích 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
5 Tứ Diệm*Thiên Ma Thiểm 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
6 Sách Thẻ Khảm Tự Chọn Lv2 1 7 Ngày Khóa
7 Đổng Quân*Lục Thần Bút (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
8 Đổng Quân*Vạn Tượng Song Sát (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
9 Đổng Quân*Ô Bàn Phủ (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
10 Đổng Quân*Tử Kim Cung (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
11 Đổng Quân*Tử Lang Nha (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
12 Chân Viêm*Hỷ Khí Dương Dương (vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
13 Chân Viêm*Kim Ngọc Mãn Đường (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
14 Chân Viêm*Cát Tường Như Ý (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
15 Chân Viêm*Ngũ Phúc Lâm Môn (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
16 Chân Viêm*Niên Thú Trảo (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
 • Các Thông báo sẽ chạy trên màn hình khi:
  • Có người chơi hoàn thành nhiệm vụ Tích lũy 600 Thiệp Trung Thu Vàng, nhận được các vật phẩm có Thông báo (đánh dấu x): “ Chúc mừng <Tên người chơi>đã tích lũy đủ 600 Thiệp Trung Thu Vàng, nhận được <Tên vật phẩm>

6. Nhiệm vụ Tích lũy 800 Thiệp Trung Thu Vàng nhận được:

Mặc Định:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Hộp Quà Trung Thu-Hoàng Kim 30 Ngày 1 Khóa

Hộp Quà Trung Thu-Lam chứa các vật phẩm sau: :

Mặc Định:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Tích Lũy Hoàn-Tím 10 Vĩnh Viễn Khóa
2 Đá May Mắn 15 Vĩnh Viễn Khóa
3 Thẻ Thủ Hộ 15 Vĩnh Viễn Khóa
4 Thẻ Kho Báu Tử Hoàng 5 Vĩnh Viễn Khóa
5 Ngọc Thân Mật 20 Vĩnh Viễn Khóa
 • Ngẫu nhiên được 1 trong những vật phẩm sau đây :
SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Chí Tôn Ma Tê (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
2 Phệ Thần Dực (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
3 Thái Điệp Phiên Phiên (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
4 Lôi Chú*Kim Quang Trượng (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
5 Lôi Chú*Kim Quang Đối Phiến (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
6 Lôi Chú*Kim Quang Lân (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
7 Lôi Chú*Kim Quang Thạch (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
8 Lôi Chú*Kim Quang Thiểm (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
9 Kim*Thiên Thánh Vũ (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
10 Mộc*Viên Mộc Tôn (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
11 Thủy*Nộ Đào Dũng (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
12 Hỏa*Dung Nham Dực (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
13 Thổ*Quỷ Môn Quan (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
14 Sách Thẻ Khảm Tự Chọn Lv3 1 30 Ngày Khóa
15 Kim Kiên Vẫn Thiết Liên (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
16 Nhẫn Kim Kiên Vẫn Thiết (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
17 Ma Tuyền Linh Thạch Liên (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
18 Nhẫn Ma Tuyền Linh Thạch (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
19 Kim Ngư-Lam (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
20 Kim Ngư-Vàng (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
21 Kim Ngư-Đỏ (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
 • Các Thông báo sẽ chạy trên màn hình khi:
  • o Có người chơi hoàn thành nhiệm vụ Tích lũy 800 Thiệp Trung Thu Vàng, nhận được các vật phẩm có Thông báo (đánh dấu x): “ Chúc mừng <Tên người chơi>đã tích lũy đủ 800 Thiệp Trung Thu Vàng, nhận được <Tên vật phẩm> “

7. Nhiệm vụ Tích lũy 1000 Thiệp Trung Thu Vàng nhận được:

Mặc Định:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Hộp Quà Trung Thu-Ám Kim 30 Ngày 1 Khóa

Hộp Quà Trung Thu-Ám Kim chứa các vật phẩm sau: :

Mặc Định:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Tích Lũy Hoàn-Cam 3 Vĩnh Viễn Khóa
2 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 10 1 30 ngày Khóa
3 Lồng Đèn Bươm Bướm 1 30 ngày Khóa
4 Đá Tinh Luyện-Ám Kim 10 Vĩnh viễn Khóa
5 Đá May Mắn 20 Vĩnh viễn Khóa
6 Thẻ Thủ Hộ 20 Vĩnh viễn Khóa
7 Thẻ Kho Báu Yêu Hồ 5 Vĩnh viễn Khóa
8 Thẻ Kho Báu Hán Lăng 5 Vĩnh viễn Khóa
9 Thẻ Kho Báu Quan Độ 5 Vĩnh viễn Khóa
10 Ngọc Thân Mật 20 Vĩnh viễn Khóa
 • Ngẫu nhiên được 1 trong những vật phẩm sau đây :
SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Điểm Thạch Thành Kim*Mật Bảo 1 Vĩnh Viễn Khóa
2 Tinh Vẫn*Đồ Long Đao 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
3 Tinh Vẫn*Huyền Thiên Song Nhẫn 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
4 Tinh Vẫn*Hỗn Độn Kích 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
5 Tinh Vẫn*Nữ Thần Lệ 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
6 Tinh Vẫn*Nghịch Long Trảo 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
7 Nộ Hỏa*Thiên Sư 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
8 Quỷ Mã Thất Tinh Tráo (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
9 Cửu Vĩ Hồ Tiên (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
10 Quỷ Đế*Phong Thần Dực (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
11 Kim*Băng Tuyết Thán (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
12 Kim*Băng Giám Kích (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
13 Kim*Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
14 Kim*Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
15 Kim*Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
16 Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
17 Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
18 Băng Giám Kích (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
19 Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
20 Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
21 Định Hải Thần Châm 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
22 Dục Hỏa Cuồng Sư (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
23 Quỷ Mã Thần Tích (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
24 Thôn Phệ (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
25 Lôi Thiết (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
26 Phá Không (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
27 Nhập Hồn (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
28 Dạ Khúc (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
29 Si Kiêu Cung (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
30 Khu Viêm Kiếm (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
31 Khốn Long Phủ*Khốn Long Tỏa (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
32 Phá Thiên Phủ (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
33 Phá Hổ Đảm (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
 • Các Thông báo sẽ chạy trên màn hình khi:
  • o Có người chơi hoàn thành nhiệm vụ Tiêu hao 1000 Thiệp Trung Thu Vàng, nhận được các vật phẩm có Thông báo (đánh dấu x): “ Chúc mừng <Tên người chơi> đã nộp đủ 1000 Thiệp Trung Thu Vàng, nhận được <Tên vật phẩm> <Tên vật phẩm> “

8. Khi trong hành trang có Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 10, Nhiệm vụ Tích lũy 100 Thiệp Trung Thu Vàng nhận được:

Mặc Định:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Hộp Quà Trung Thu-Lục 30 Ngày 1 Khóa

9. Khi trong hành trang có Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 10, Nhiệm vụ Tích lũy 200 Thiệp Trung Thu Vàng nhận được:

Mặc Định:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Hộp Quà Trung Thu-Lam 30 Ngày 1 Khóa

10. Khi trong hành trang có Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 10, Nhiệm vụ Tích lũy 400 Thiệp Trung Thu Vàng nhận được:

Mặc Định:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Hộp Quà Trung Thu-Tím 30 Ngày 1 Khóa

11. Khi trong hành trang có Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 10, Nhiệm vụ Tích lũy 600 Thiệp Trung Thu Vàng nhận được:

Mặc Định:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Hộp Quà Trung Thu-Cam 30 Ngày 1 Khóa

12. Khi trong hành trang có Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 10, Nhiệm vụ Tích lũy 800 Thiệp Trung Thu Vàng nhận được:

Mặc Định:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Hộp Quà Trung Thu-Hoàng Kim 30 Ngày 1 Khóa

13. Khi trong hành trang có Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 10 + 1000 Thiệp Trung Thu Vàng nhận được

Mặc Định:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Hộp Quà Trung Thu-Ám Kim 30 Ngày 1 Khóa