Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HOẠT ĐỘNG 2: THU THẬP QUYỀN SÁCH VÀNG

Thời gian và đối tượng

  • Bắt đầu: từ 6h00 ngày 24/10/2014 đến 6h00 ngày 28/11/2014.
  • Đối tượng: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Cách tham gia

- Bước 1: Tham gia hoạt động Trang Giấy Vàng.

- Bước 2: Thu thập Quyển Sách Vàng và nhận thưởng theo các mốc tích lũy đạt được.

Tích lũy 10 Quyển Sách Vàng  thưởng Túi Quà Tôn Sư- Trắng

- Vào Nhiệm vụ Ngày Lễ, chọn nhiệm vụ “Đạt mốc 10 Quyển Sách Vàng  nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 10 Quyển Sách Vàng  không mất đi.

SttPhần thưởngMinh họaGhi chú
1 5.000 Điểm Tích Lũy  - Nhận ngay
2 Túi Quà Tôn Sư-Trắng  

- Nhận ngay

- Vật phẩm khóa

Nhận thưởng Túi Quà Tôn Sư- Trắng
100% nhận được các phần thưởng bên dưới

1x Túi Đá Quý (vĩnh viễn, khóa)

1x Túi Quà Chí Tôn (vĩnh viễn, khóa)

1x Quản Hợi-Khiêu Chiến Lệnh (vĩnh viễn, khóa)

Tích lũy 100 Quyển Sách Vàng  thưởng Túi Quà Tôn Sư- Lục

- Vào Nhiệm vụ Ngày Lễ, chọn nhiệm vụ “Đạt mốc 100 Quyển Sách Vàng  nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 100 Quyền Sách  Vàng  không mất đi.

SttPhần thưởngMinh họaGhi chú
1 10.000 Điểm Tích Lũy  - Nhận ngay
2 Túi Quà Tôn Sư-Lục  

- Nhận ngay

- Vật phẩm khóa

Nhận thưởng Túi Quà Tôn Sư- Lục
100% nhận được các phần thưởng bên dưới

3x Thẻ Kho Báu Viêm Đế (vĩnh viễn, khóa)

3x Bao Củ Hành-Cam 1 (vĩnh viễn, khóa)

3x Thẻ Triệu Hồi Đêm Tối(vĩnh viễn, khóa)
Ngẫu nhiên nhận được 1 trong số các phần thưởng

1x Vuốt Hồng Ngọt Ngào (30 ngày, khóa)

1x Túi Miêu Nữ (30 ngày, khóa)

1x Nguyệt Miêu Ngọt Ngào(30 ngày, khóa)

Tích lũy 200 Quyển Sách Vàng  thưởng Túi Quà Tôn Sư- Lam

- Vào Nhiệm vụ Ngày Lễ, chọn nhiệm vụ “Đạt mốc 200 Quyển Sách  Vàng  nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 200 Quyển Sách Vàng  không mất đi.

SttPhần thưởngMinh họaGhi chú
1 20.000 Điểm Tích Lũy  - Nhận ngay
2 Túi Quà Tôn Sư- Lam  

- Nhận ngay

- Vật phẩm khóa

Nhận thưởng Túi Quà Tôn Sư- Lam
100% nhận được các phần thưởng bên dưới

5x Hoàng Kim Chùy (7 ngày, khóa)

5x Bạch Kim Chùy (vĩnh viễn, khóa)

5x Túi Lệnh Bài Thần Binh (vĩnh viễn, khóa)
Ngẫu nhiên nhận được 01 trong số các phần thưởng bên dưới

1x Vượng Tài (vĩnh viễn, không khóa)

1x Hoàng Cân*Ô Kim Trượng (vĩnh viễn, không khóa)

1x Hoàng Cân*Ánh Nguyệt Song Kích (vĩnh viễn, không khóa)

1x Hoàng Cân*Tử Đàn Kích (vĩnh viễn, không khóa)

1x Hoàng Cân*Ô Long Thiệt (vĩnh viễn, không khóa)

1x Hoàng Cân*Hao Kim Câu (vĩnh viễn, không khóa)

Tích lũy 400 Quyển Sách Vàng  thưởng Túi Quà Tôn Sư- Tím

- Vào Nhiệm vụ Ngày Lễ, chọn nhiệm vụ “Đạt mốc 400 Quyển Sách Vàng  nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 400 Quyển Sách Vàng  không mất đi.

SttPhần thưởngMinh họaGhi chú
 1 Túi Quà Tôn Sư-Tím  

- Nhận ngay

- Vật phẩm khóa

2 40.000 Điểm Tích Lũy  - Nhận ngay
Nhận thưởng Túi Quà Tôn Sư- Tím
100% nhận được  các phần thưởng bên dưới

5x Thẻ Bảo Tàng Quân Đổng Trác (vĩnh viễn, khóa)

5x Túi Gấm Kim (vĩnh viễn, khóa)

5x Túi Bách Bảo (vĩnh viễn, khóa)

1x Trang Bị Tinh Nguyên-Cao (vĩnh viễn, khóa)
Ngẫu nhiên nhận được 1 trong số các phần thưởng bên dưới

1x Tê Giác Đáng Sợ (vĩnh viễn, không khóa)

1x Túi Thái Thú(vĩnh viễn, không khóa)

1x Hoàng Cân*Địa Công Liên (vĩnh viễn, không khóa)

1x Hoàng Cân*Nhẫn Nhân Công (vĩnh viễn, không khóa)

1x Vô Địch Chiến Quỷ Giáp (vĩnh viễn, không khóa)

1x Vô Địch Chiến Quỷ Thủ (vĩnh viễn, không khóa)

1x Vô Địch Chiến Quỷ Ngoa (vĩnh viễn, không khóa)

1x Vô Địch Chiến Quỷ Đai (vĩnh viễn, không khóa)

Tích lũy 600 Quyển Sách  Vàng  thưởng Túi Quà Tôn Sư- Cam

- Vào Nhiệm vụ Ngày Lễ, chọn nhiệm vụ “Đạt mốc 600 Quyển Sách Vàng  nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 600 Quyển Sách Vàng  không mất đi.

SttPhần thưởngMinh họaGhi chú
 1 Túi Quà Tôn Sư-Cam  

- Nhận ngay

- Vật phẩm khóa

2 60.000 Điểm Tích Lũy  - Nhận ngay
Nhận thưởng Túi Quà Tôn Sư- Cam
Phần thưởng 100% nhận được từ Túi Quà Tôn Sư- Cam

10x Đá May Mắn (vĩnh viễn, khóa)

10x Thẻ Thủ Hộ (vĩnh viễn, khóa)

5x Thẻ Kho Báu Quần Hùng(vĩnh viễn, khóa)
Phần thưởng 100% nhận được từ Túi Quà Tôn Sư- Cam

1x Hàn Băng Kiếm (vĩnh viễn, không khóa)

1x Khu Viêm Kiếm (vĩnh viễn, không khóa)

1x Khốn Long Phủ*Khốn Long Tỏa(vĩnh viễn, không khóa)

1x Phá Thiên Phủ (vĩnh viễn, không khóa)

1x Si Kiêu Cung (vĩnh viễn, không khóa)

1x Phá Hổ Đảm(vĩnh viễn, không khóa)

1x Viêm Long Khô Cốt (vĩnh viễn, không khóa)

1x Bí Thiểm Vô Song (vĩnh viễn, không khóa)

1x Lôi Đình Phong Kiếm (vĩnh viễn, không khóa)

1x Điện Quang Thần Kích (vĩnh viễn, không khóa)

1x Thương Long Thuẫn Phủ (vĩnh viễn, không khóa)
 

Tích lũy 800 Quyển Sách Vàng  thưởng Túi Quà Tôn Sư- Hoàng Kim

- Vào Nhiệm vụ Ngày Lễ, chọn nhiệm vụ “Đạt mốc 800 Quyển Sách Vàng  nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 800 Quyển Sách  Vàng  không mất đi.

SttPhần thưởngMinh họaGhi chú
Túi Quà Tôn Sư- Hoàng Kim  

- Nhận ngay

- Vật phẩm khóa  

2 80.000 Điểm Tích Lũy   Nhận ngay
Nhận thưởng Túi Quà Tôn Sư- Hoàng Kim
Phần thưởng 100% nhận được từ Túi Quà Tôn Sư- Hoàng Kim

10x Đá May Mắn (vĩnh viễn, khóa)

10x Thẻ Thủ Hộ (vĩnh viễn, khóa)

5x Thẻ Kho Báu Tử Hoàng (vĩnh viễn, khóa)

1x Trang Bị Tinh Nguyên-Cao(vĩnh viễn, khóa)
Ngẫu nhiên nhận được 1 trong số các phần thưởng bên dưới

1x Túi Trang Phục Đổng Quân (vĩnh viễn, không khóa)

1x Phần Thần*Phệ Cốt (vĩnh viễn, không khóa)

1x Túi Linh Uy Thần Hựu (vĩnh viễn, không khóa)

1x Ma Tuyền Linh Thạch Liên (vĩnh viễn, không khóa)

1x Nhẫn Kim Kiên Vẫn Thiết (vĩnh viễn, không khóa)

1x Thái Thú Liên (vĩnh viễn, không khóa)

1x Nhẫn Thái Thú (vĩnh viễn, không khóa)

1x U Hồn Liêm (vĩnh viễn, không khóa)

1x Tử Thần (vĩnh viễn, không khóa)

1x Túi Châu Mục (vĩnh viễn, không khóa)

1x Tê Giác Đáng Sợ (vĩnh viễn, không khóa)

1x Túi Thỏ Linh Lung Rực Rỡ (vĩnh viễn, không khóa)

Tiêu hao 1000 Quyển Sách  Vàng  thưởng Túi Quà Tôn Sư- Ám Kim

- Vào Nhiệm vụ Ngày Lễ, chọn nhiệm vụ “ Đạt mốc 1000 Quyển Sách Vàng  nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 1000 Quyển Sách Vàng sẽ mất đi.

SttPhần thưởngMinh họaGhi chú
1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 11  

- Khóa.

- Hạn dùng 30 ngày.

 2 Túi Quà Tôn Sư-Ám Kim

- Nhận ngay

- Vật phẩm khóa.

3 100.000 Điểm Tích Lũy  - Nhận ngay
Nhận thưởng Túi Quà Tôn Sư- Ám Kim
Phần thưởng 100% nhận được từ Túi Quà Tôn Sư-Ám Kim

1x Bó Hoa Tươi (vĩnh viễn, khóa)

1x Ngạo Thị Quần Hùng (Đài) (vĩnh viễn, không khóa)

1x Ngạo Thị Quần Hùng (Bài) (vĩnh viễn, không khóa)

1x Ngạo Thị Quần Hùng (Sức) (vĩnh viễn, không khóa)

5x Thẻ Kho Báu Yêu Hồ (vĩnh viễn, khóa)

30x Thiên Phú Đơn (vĩnh viễn, kkóa)
   
Ngẫu nhiên nhận được 1 trong số các phần thưởng bên dưới

1x Túi Trang Bị Bạch Hổ (vĩnh viễn, không khóa)

1x Gấu Trúc Nhào Lộn (vĩnh viễn, không khóa)

1x Lôi Chú*Kim Quang Trượng (vĩnh viễn, không khóa)

1x Lôi Chú*Kim Quang Đối Phiến (vĩnh viễn, không khóa)

1x Lôi Chú*Kim Quang Lân (vĩnh viễn, không khóa)

1x Lôi Chú*Kim Quang Thạch (vĩnh viễn, không khóa)

1x Lôi Chú*Kim Quang Thiểm (vĩnh viễn, không khóa)

1x Lục Vĩ Ngọc Diện(vĩnh viễn, không khóa)

1x Quỷ Mã Thần Tích (vĩnh viễn, không khóa)

1x Chước Viêm*Long Vũ Kiếm (vĩnh viễn, không khóa)

1x Long Ảnh Kiếm*Bá Long Thuẫn (vĩnh viễn, không khóa)

1x Long Cốt*Phá Thiên Kích (vĩnh viễn, không khóa)

1x Ngọc Lưu*Si Hồn Cung (vĩnh viễn, không khóa)

1x Sí Viêm*Phá Thiên Trảo (vĩnh viễn, không khóa)

1x Đổng Quân*Lục Thần Bút (vĩnh viễn, không khóa)

1x Đổng Quân*Vạn Tượng Song Sát(vĩnh viễn, không khóa)

1x Đổng Quân*Ô Bàn Phủ (vĩnh viễn, không khóa)

1x Đổng Quân*Tử Kim Cung (vĩnh viễn, không khóa)

1x Đổng Quân*Tử Lang Nha (vĩnh viễn, không khóa)
)
Các phần thưởng nhận được khi mở Túi Linh Uy Thần Hựu
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Linh Uy Thần Hựu Bào (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Khóa
2 Linh Uy Thần Hựu Trọc (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Khóa
3 Linh Uy Thần Hựu Ngoa (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Khóa
4 Linh Uy Thần Hựu Đai (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Khóa

Nguồn gốc vật phẩm

SttVật phẩmNguồn gốc
1  
Quyển Sách Vàng

Nhận được từ hoạt động Trang Giấy Vàng

2  
Túi Quà Tôn Sư-Lục

Tích lũy 100 Quyển Sách  Vàng  nhận thưởng.

3
Túi Quà Tôn Sư-Lam

Tích lũy 200 Quyển Sách Vàng  nhận thưởng.

4  
Túi Quà Tôn Sư-Tím
 

Tích lũy 400 Quyển Sách  Vàng  nhận thưởng.

5
Túi Quà Tôn Sư-Cam
 

Tích lũy 600 Quyển Sách Vàng  nhận thưởng.

6  
Túi Quà Tôn Sư-Hoàng Kim

 

Tích lũy 800 Quyển Sách Vàng  nhận thưởng.

7  
Túi Quà Tôn Sư-Ám Kim

Tiêu hao 1000  Quyển Sách  Vàng  nhận thưởng.

8  
Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 11

 

Nhiệm vụ Tiêu hao 1000 Quyển Sách Vàng  nhận thưởng.

Hình ảnh phần thưởng

Gấu Trúc Nhào Lộn (Vĩnh viễn)

Lôi Chú*Kim Quang Trượng (Vĩnh viễn)

Lôi Chú*Kim Quang Đối Phiến (Vĩnh viễn)

Lôi Chú*Kim Quang Lân (Vĩnh viễn)

Lôi Chú*Kim Quang Thạch (Vĩnh viễn)

Lôi Chú*Kim Quang Thiểm (Vĩnh viễn)

Chước Viêm*Long Vũ Kiếm (Vĩnh viễn)

Long Ảnh Kiếm*Bá Long Thuẫn (Vĩnh viễn)

Long Cốt*Phá Thiên Kích (Vĩnh viễn)

Ngọc Lưu*Si Hồn Cung (Vĩnh viễn)

Sí Viêm*Phá Thiên Trảo (Vĩnh viễn)

Lục Vĩ Ngọc Diện (Vĩnh viễn)

Quỷ Mã Thần Tích (Vĩnh viễn)

Phần Thần*Phệ Cốt (Vĩnh viễn)

Tê Giác Đáng Sợ (Vĩnh viễn)

Túi Thỏ Linh Lung Rực Rỡ (Vĩnh Viễn)

Tử Thần (Vĩnh viễn)

U Hồn Liêm (Vĩnh viễn)

Hàn Băng Kiếm (Vĩnh Viễn)

SttVật phẩmHình ảnh
1


Túi Trang Bị Bạch Hổ

Thông số các trang bị Bạch Hổ:

Phần thưởng bên trong Túi Linh Uy Thần Hựu

Linh Uy Thần Hựu Bào

Linh Uy Thần Hựu Trọc

Linh Uy Thần Hựu Ngoa

Linh Uy Thần Hựu Đai

Ma Tuyền Linh Thạch Liên (Vĩnh viễn)

Nhẫn Ma Tuyền Linh Thạch (Vĩnh viễn)