Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

GHÉP VẬT PHẨM MỚI

Si Diệm*Viên Long Ấn

Công thức:

Bản Cổ*Lôi Chú Kim Tỉ x1

Tuyệt Sát*Chúc Long Ấn x1

Bồng Lai Tiên Linh x80

Trang Bị Tinh Nguyên cực Phẩm x20

Binh Sĩ x1000000

Diệu Nhật*Thần Quang Ấn

Công thức:

Hỗn Độn*Thần Hoàng Ngọc Tỉ x1

Sí Huyết*Phượng Vũ Ấn x1

Bồng Lai Tiên Linh x80

Trang Bị Tinh Nguyên cực Phẩm x20

Binh Sĩ x1000000

[MỚI] - Sử dụng cho sự kiện Mừng Năm Mới 2018

[Chúc] x2

[Mừng] x2

Binh Sĩ x100000