Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

THU THẬP CÁ CHÉP VÀNG

Thời gian sự kiện

 • Bắt đầu: 06:00 ngày 25/03/2016
 • Kết thúc: 23:59 ngày 21/04/2016
 • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Nguyên liệu sự kiện

Vật phẩmNguồn
3Q Củ Hành
Cá Chép Vàng
 • Nguồn gốc: Các tướng quân tham gia sự kiện Cần Câu Vàng sẽ nhận được.
 • Công dụng:
  • Dùng để đổi phần thưởng trong Nhiệm vụ Sự kiện.
  • Thu thập Cá Chép Vàng nhận được các Giỏ Cá.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất Tím.
3Q Củ Hành
Giỏ Cá-Trắng
 • Nguồn gốc: Tích lũy 10 Cá Chép Vàng nhận thưởng.
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy, phẩm chất Trắng. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Giỏ Cá-Lục
 • Nguồn gốc: Tích lũy 100 Cá Chép Vàng nhận thưởng.
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy, phẩm chất Lục. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Giỏ Cá-Lam
 • Nguồn gốc: Tích lũy 200 Cá Chép Vàng nhận thưởng.
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy, phẩm chất Lam. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Giỏ Cá-Tím
 • Nguồn gốc: Tích lũy 400 Cá Chép Vàng nhận thưởng.
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Giỏ Cá-Cam
 • Nguồn gốc: Tích lũy 600 Cá Chép Vàng nhận thưởng.
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể phân hủy, phẩm chất Cam. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Giỏ Cá-Hoàng Kim
 • Nguồn gốc: Tích lũy 800 Cá Chép Vàng nhận thưởng
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể phân hủy, phẩm chất Hoàng Kim. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Giỏ Cá-Ám Kim
 • Nguồn gốc:
  • Tiêu hao 1000 Cá Chép Vàng nhận thưởng.
  • Tiêu hao 1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 4 + 1000 Cá Chép Vàng nhận thưởng.
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể phân hủy, phẩm chất Ám Kim. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 4
 • Nguồn gốc: Tiêu hao 1000 Cá Chép Vàng nhận thưởng lần 1.
 • Công dụng: Có thể tiếp tục tham gia hoạt động Cá Chép Vàng thêm một lần nữa.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, Phẩm chất Hoàng Kim Hạn dùng 30 ngày.

Tích lũy 10 Cá Chép Vàng

Chắc chắn nhận được vật phẩm sau
Nhận được vật phẩm
3Q Củ Hành
Giỏ Cá-Trắng*1
(30 ngày, khóa)
Mở Giỏ Cá-Trắng nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
Tên Vật PhẩmSố LượngThời HạnTính ChấtHình Ảnh
Tích Lũy Hoàn-Lam 1 Vĩnh Viễn Khóa
Túi Đá Quý 1 Vĩnh Viễn Khóa
Bong Bóng Sao Lam (3 Ngày) 1 3 Ngày Khóa
Ngọc Thân Mật 5 Vĩnh Viễn Khóa
Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên
Tên Vật PhẩmSố LượngThời HạnTính ChấtHình Ảnh
U Linh Miêu 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Dục Hỏa Hống Hống 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Dê Ngốc Nghếch (7 ngày) 1 7 ngày Khóa
Túi Miêu Nữ(7 ngày) 1 7 ngày Khóa
BigFoot (7 ngày) 1 7 ngày Khóa

Lần 1: Tích lũy 100 Cá Chép Vàng nhận được

Lần 2: Có 1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 4 trong hành trang + Tích lũy đủ 100 Cá Chép Vàng nhận được

Chắc chắn nhận được vật phẩm sau
Nhận được vật phẩm
3Q Củ Hành
Giỏ Cá-Lục*1
(30 ngày, khóa)
Mở Giỏ Cá-Lục nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
SttTên Vật PhẩmSố LượngThời HạnTính ChấtHình Ảnh
1 Tích Lũy Hoàn-Lam 2 Vĩnh Viễn Khóa 3Q Củ Hành
2 Thẻ Kho Báu Viêm Đế 2 Vĩnh Viễn Khóa 3Q Củ Hành
3 Bao Củ Hành-Cam 1 2 Vĩnh Viễn Khóa 3Q Củ Hành
4 Ngọc Thân Mật 10 Vĩnh Viễn Khóa 3Q Củ Hành
Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên
Tên Vật PhẩmSố LượngThời HạnTính ChấtHình Ảnh
Siêu*Ma Tốc Độ (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Doanh Điệp Quang Dực 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Phá Thiên*Hủy Diệt Thiên Địa (30 ngày) 1 30 ngày Khóa
Phá Thiên*Hán Thiên Chước Địa (30 ngày) 1 30 ngày Khóa
Phá Thiên*Đấu Thần Chấn Thiên Kích (30 ngày) 1 30 ngày Khóa
Phá Thiên*Liệt Không Chu Tước Trảo (30 ngày) 1 30 ngày Khóa
Phá Thiên*Chân Long Chích Vũ Kiếm (30 ngày) 1 30 ngày Khóa

Tích lũy 200 Cá Chép Vàng nhận được

Lần 2: Có 1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 4 trong hành trang + Tích lũy đủ 200 Cá Chép Vàng nhận được

Chắc chắn nhận được vật phẩm sau
Nhận được vật phẩm
3Q Củ Hành
Giỏ Cá-Lam*1
(30 ngày, khóa)
Mở Giỏ Cá-Lam nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
Tên Vật PhẩmSố LượngThời HạnTính ChấtHình Ảnh
Tích Lũy Hoàn-Tím 1 Vĩnh viễn Khóa
Bao Củ Hành-Hoàng Kim 3 2 Vĩnh viễn Khóa
Bao Củ Hành-Cam 3 3 Vĩnh Viễn Khóa
Ngọc Thân Mật 10 Vĩnh Viễn Khóa
Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên
Kiếm Ánh Sáng (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Song Kiếm Ánh Sáng (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Hoàng Cân*Hao Kim Câu (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Hoàng Cân*Ô Kim Trượng (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Hoàng Cân*Ô Long Thiệt (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Hoàng Cân*Tử Đàn Kích (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Hoàng Cân*Ánh Nguyệt Song Kích (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Thỏ Manh Nha-Túi (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Thỏ Khoan Thai-Túi (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Thỏ Trái Cây-Túi (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa

Tích lũy 400 Cá Chép Vàng

Lần 2: Có 1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 4 trong hành trang + Tích lũy đủ 400 Cá Chép Vàng nhận được

Chắc chắn nhận được  vật phẩm sau
Nhận được  vật phẩm
3Q Củ Hành
Giỏ Cá-Tím*1
(30 ngày, khóa)
Mở Giỏ Cá-Tím nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
Tên Vật PhẩmSố lượngThời hạnTính chấtHình Ảnh
Tích Lũy Hoàn-Tím 2 Vĩnh Viễn Khóa 3Q Củ Hành
Bao Củ Hành-Hoàng Kim 4 5 Vĩnh Viễn Khóa 3Q Củ Hành
Bao Củ Hành-Cam 4 5 Vĩnh Viễn Khóa
Ngọc Thân Mật 20 Vĩnh Viễn Khóa 3Q Củ Hành
Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên
Thanh Long (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Chu Tước (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Bạch Hổ (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Huyền Vũ (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Trung Thành Liên (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Trung Thành Giới (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Trung Thành Giáp (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Trung Thành Thủ (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Trung Thành Ngoa (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Trung Thành Đai (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa

Tích lũy 600 Cá Chép Vàng nhận được

Lần 2: Có 1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 4 trong hành trang + Tích lũy đủ 600 Cá Chép Vàng nhận được

Chắc chắn nhận được vật phẩm sau
Nhận được vật phẩm
3Q Củ Hành
Giỏ Cá-Cam*1
(30 ngày, khóa)
Mở Giỏ Cá-Cam nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
Tên Vật PhẩmSố lượngThời hạnTính chấtHình Ảnh
Tích Lũy Hoàn-Tím 3 Vĩnh Viễn Khóa
Đá May Mắn 10 Vĩnh Viễn Khóa
Thẻ Thủ Hộ 10 Vĩnh Viễn Khóa
Thẻ Kho Báu Lữ Bố 5 Vĩnh Viễn Khóa
Ngọc Thân Mật 20 15 Ngày Khóa
Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên
Mộng Ma*Phệ Hồn Liễm (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Thánh Linh*Long Vũ Kiếm (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Song Long*Tiếu Thiên Nhẫn 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Hồng Hoang*Phá Toái Kích 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Tứ Diệm*Thiên Ma Thiểm 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Đổng Quân*Lục Thần Bút (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Đổng Quân*Vạn Tượng Song Sát (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Đổng Quân*Ô Bàn Phủ (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Đổng Quân*Tử Kim Cung (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Đổng Quân*Tử Lang Nha (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Chân Viêm*Hỷ Khí Dương Dương (vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Chân Viêm*Kim Ngọc Mãn Đường (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Chân Viêm*Cát Tường Như Ý (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Chân Viêm*Ngũ Phúc Lâm Môn (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Chân Viêm*Niên Thú Trảo (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa

Tích lũy 800 Cá Chép Vàng nhận được

Lần 2: Có 1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 4 trong hành trang + Tích lũy đủ 800 Cá Chép Vàng nhận được

Chắc chắn nhận được vật phẩm sau
Nhận được vật phẩm
3Q Củ Hành
Giỏ Cá-Hoàng Kim*1
(30 ngày, khóa)
Mở Giỏ Cá-Hoàng Kim nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
Tên Vật PhẩmSố lượngThời hạnTính chấtHình Ảnh
Tích Lũy Hoàn-Tím 4 Vĩnh Viễn Khóa
Đá May Mắn 15 Vĩnh Viễn Khóa
Thẻ Thủ Hộ 15 Vĩnh Viễn Khóa
Thẻ Kho Báu Tử Hoàng 5 Vĩnh Viễn Khóa
Ngọc Thân Mật 20 15 Ngày Khóa
Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên
Chí Tôn Ma Tê (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Phệ Thần Dực (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Thái Điệp Phiên Phiên (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Lôi Chú*Kim Quang Trượng (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Lôi Chú*Kim Quang Đối Phiến (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Lôi Chú*Kim Quang Lân (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Lôi Chú*Kim Quang Thạch (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Lôi Chú*Kim Quang Thiểm (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Rương Trang Bị Chí Tôn 1 Vĩnh Viễn Khóa
Kim Kiên Vẫn Thiết Liên (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Nhẫn Kim Kiên Vẫn Thiết (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Ma Tuyền Linh Thạch Liên (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Nhẫn Ma Tuyền Linh Thạch (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Kim Ngư-Lam (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Jiraiya (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa

Tiêu hao 1000 Cá Chép Vàng nhận được

Lần 2: Có 1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 4 trong hành trang + Tích lũy đủ 1000 Cá Chép Vàng nhận được

Chắc chắn nhận được cả 2 vật phẩm sau
Nhận được đồng thời cả 2 vật phẩm
3Q Củ Hành
Giỏ Cá-Ám Kim*1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 4*1
(30 ngày, khóa)
Mở Giỏ Cá-Ám Kim nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
Tên Vật PhẩmSố lượngThời hạnTính chấtHình ảnh
Tích Lũy Hoàn-Cam 1 Vĩnh Viễn Khóa
Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 4 1 30 ngày Khóa 3Q Củ Hành
Cá Mè 1 30 ngày Khóa 3Q Củ Hành
Phú Khả Địch Quốc (Đài) (30 ngày) 1 30 ngày Khóa
Phú Khả Địch Quốc (Bài) (30 ngày) 1 30 ngày Khóa
Phú Khả Địch Quốc (Sức) (30 ngày) 1 30 ngày Khóa
Thẻ Kho Báu Yêu Hồ 5 Vĩnh Viễn Khóa
Thẻ Kho Báu Hán Lăng 5 Vĩnh Viễn Khóa
Thẻ Kho Báu Quan Độ 5 Vĩnh Viễn Khóa
Ngọc Thân Mật 20 15 Ngày Khóa
Ngẫu nhiên nhận được 1 phần thưởng bên dưới
STTTên ItemHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
1 Tử Hoàng*Câu Hồn Đoạt Phách (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
2 Tử Viêm*U Phụng (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
3 Hiên Viên*Bạch Long (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
4 Thiên Lôi*Hổ Tôn (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
5 Cửu Vĩ Hồ Tiên (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
6 Quỷ Đế*Phong Thần Dực (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
7 Kim*Băng Tuyết Thán (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
8 Kim*Băng Giám Kích (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
9 Kim*Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
10 Kim*Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
11 Kim*Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
12 Túi Trang Bị Thần Hoàng 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
13 Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
14 Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
15 Băng Giám Kích (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
16 Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
17 Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
18 Định Hải Thần Châm 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
19 Tề Thiên*Xích Diệm Kim Tinh 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
20 Đại Niên Thú 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
21 Thôn Phệ (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
22 Lôi Thiết (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
23 Phá Không (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
24 Nhập Hồn (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
25 Dạ Khúc (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
26 Si Kiêu Cung (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
27 Khu Viêm Kiếm (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
28 Khốn Long Phủ*Khốn Long Tỏa (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
29 Phá Thiên Phủ (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
30 Phá Hổ Đảm (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa

Hình ảnh phần thưởng


Túi Trang Bị Thần Hoàng

Tử Hoàng*Câu Hồn Đoạth Phách (Vĩnh viễn)

Hiên Viên*Bạch Long (Vĩnh viễn)

Thiên Lôi*Hổ Tôn (vĩnh viễn)

Tử Viêm*U Phụng (Vĩnh viễn)

Cửu Vĩ Hồ Tiên (Vĩnh viễn)

Qủy Đế*Phong Thần Dực (Vĩnh viễn)

Chí Tôn Ma Tê (Vĩnh viễn)

Phệ Thần Dực (Vĩnh viễn)

Thái Điệp Phiên Phiên (Vĩnh viễn)

Đại Niên Thú (Vĩnh viễn)

Tề Thiên*Xích Diệm Kim Tinh (Vĩnh viễn)

Siêu*Ma Tốc Độ (Vĩnh viễn)

Doanh Điệp Quang Dực (Vĩnh viễn)

Kim*Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn)

Kim*Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh Viễn)

Kim*Băng Giám Kích (Vĩnh Viễn)

Kim*Băng Tuyết Thán (Vĩnh Viễn)

Kim*Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh Viễn)

Định Hải Thần Châm (Vĩnh viễn)

Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn)

Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn)

Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn)

Băng Giám Kích (Vĩnh viễn)

Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn)

Kiếm Ánh Sáng (Vĩnh viễn)

Song Kiếm Ánh Sáng (Vĩnh viễn)

Lôi Chú*Kim Quang Trượng (Vĩnh viễn)

Lôi Chú*Kim Quang Đối Phiến (Vĩnh viễn)

Lôi Chú*Kim Quang Lân (Vĩnh viễn)

Lôi Chú*Kim Quang Thạch (Vĩnh viễn)

Lôi Chú*Kim Quang Thiểm (Vĩnh viễn)

Mộng Ma*Phệ Hồn Liễm (Vĩnh Viễn)

Thánh Linh*Long Vũ Kiếm (Vĩnh Viễn)

Song Long*Tiếu Thiên Nhẫn

Hồng Hoang*Phá Toái Kích

Tứ Diệm*Thiên Ma Thiểm

Thanh Long (Vĩnh viễn)

Chu Tước (Vĩnh viễn)

Huyền Vũ (Vĩnh viễn)

Bạch Hổ (Vĩnh viễn)

Thôn Phệ (Vĩnh Viễn)

Lôi Thiết (Vĩnh Viễn)

Phá Không (Vĩnh Viễn)

Nhập Hồn (Vĩnh Viễn)

Dạ Khúc (Vĩnh Viễn)

Phá Hổ Đảm (Vĩnh viễn)

Si Kiêu Cung (Vĩnh viễn)

Khu Viêm Kiếm (Vĩnh viễn)

Phá Thiên Phủ (Vĩnh viễn)

Khốn Long Phủ*Khốn Long Tỏa (Vĩnh viễn)

U Linh Miêu

Ngộ Không Không