Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

THU THẬP THIỆP 1/6 ĐẶC BIỆT

Thời gian sự kiện

 • Bắt đầu: 06:00 ngày 27/05/2016
 • Kết thúc: 06:00 ngày 23/06/2016
 • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Nguyên liệu sự kiện

Vật phẩmNguồn
3Q Củ Hành
Thiệp 1/6 Đặc Biệt
 • Nguồn gốc: Các tướng quân tham gia sự kiện Kẹo Mút Đặc Biệt sẽ nhận được.
 • Công dụng:
  • Dùng để đổi phần thưởng trong Nhiệm vụ Sự kiện.
  • Thu thập Thiệp 1/6 Đặc Biệt nhận được các Kẹo Mút Ngọt Ngào.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Kẹo Mút Ngọt Ngào-Trắng
 • Nguồn gốc: Tích lũy 10 Thiệp 1/6 Đặc Biệt nhận thưởng.
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy, phẩm chất Trắng. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Kẹo Mút Ngọt Ngào-Lục
 • Nguồn gốc: Tích lũy 100 Thiệp 1/6 Đặc Biệt nhận thưởng.
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy, phẩm chất Lục. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Kẹo Mút Ngọt Ngào-Lam
 • Nguồn gốc: Tích lũy 200 Thiệp 1/6 Đặc Biệt nhận thưởng.
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy, phẩm chất Lam. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Kẹo Mút Ngọt Ngào-Tím
 • Nguồn gốc: Tích lũy 400 Thiệp 1/6 Đặc Biệt nhận thưởng.
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Kẹo Mút Ngọt Ngào-Cam
 • Nguồn gốc: Tích lũy 600 Thiệp 1/6 Đặc Biệt nhận thưởng.
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể phân hủy, phẩm chất Cam. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Kẹo Mút Ngọt Ngào-Hoàng Kim
 • Nguồn gốc: Tích lũy 800 Thiệp 1/6 Đặc Biệt nhận thưởng
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể phân hủy, phẩm chất Hoàng Kim. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Kẹo Mút Ngọt Ngào-Ám Kim
 • Nguồn gốc:
  • Tiêu hao 1000 Thiệp 1/6 Đặc Biệt nhận thưởng.
  • Tiêu hao 1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 6 + 1000 Thiệp 1/6 Đặc Biệt nhận thưởng.
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể phân hủy, phẩm chất Ám Kim. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 6
 • Nguồn gốc: Tiêu hao 1000 Thiệp 1/6 Đặc Biệt nhận thưởng lần 1.
 • Công dụng: Có thể tiếp tục tham gia hoạt động Thiệp 1/6 Đặc Biệt thêm một lần nữa.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, Phẩm chất Hoàng Kim Hạn dùng 30 ngày.

Tích lũy 10 Thiệp 1/6 Đặc Biệt

Chắc chắn nhận được cả 2 vật phẩm sau
Nhận được đồng thời cả 2 vật phẩm
3Q Củ Hành
Kẹo Mút Ngọt Ngào-Trắng*1
(30 ngày, khóa)
5.000 Tích Lũy
Mở Kẹo Mút Ngọt Ngào-Trắng nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Lam
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Túi Đá Quý
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Ngọc Thân Mật*5
(vĩnh viễn, khóa)
14
Đèn*Bàn Đào (1 ngày)
(1 ngày, khóa)
Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên
3Q Củ Hành
U Linh Miêu*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Hulk Bảo Bảo*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Quân Sư Củ Hành (7ngày)*1
(7 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Nguyệt Miêu Ngọt Ngào(7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Chim Cánh Cụt Đậu Đậu (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)

Tích lũy 100 Thiệp 1/6 Đặc Biệt nhận được

Chắc chắn nhận được cả 2 vật phẩm sau
Nhận được đồng thời cả 2 vật phẩm
3Q Củ Hành
Kẹo Mút Ngọt Ngào-Lục*1
(30 ngày, khóa)
10.000 Tích Lũy
Mở Kẹo Mút Ngọt Ngào-Lục nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Lam*2
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ Kho Báu Viêm Đế*2
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Bao Củ Hành-Cam 4*2
(vĩnh viễn, khóa)
24
Ngọc Thân Mật*10
(vĩnh viễn, khóa)
Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên
3Q Củ Hành
Gấu Trúc Tròn Trĩnh
(Vĩnh viễn)*1

(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Kim Phong Long Tích
(Vĩnh viễn)*1

(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Phá Thiên*Hủy Diệt Thiên Địa
(30 ngày)*1

(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Phá Thiên*Hán Thiên
Chước Địa (30 ngày)*1

(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Phá Thiên*Đấu Thần
Chấn Thiên Kích (30 ngày)*1

(30 ngày, khóa)
30
Phá Thiên*Liệt Không
Chu Tước Trảo (30 ngày)*1

(30 ngày, khóa)
31
Phá Thiên*Chân Long
Chích Vũ Kiếm (30 ngày)*1

(30 ngày, khóa)

Tích lũy 200 Thiệp 1/6 Đặc Biệt nhận được

Chắc chắn nhận được cả 2 vật phẩm sau
Nhận được đồng thời cả 2 vật phẩm
3Q Củ Hành
Kẹo Mút Ngọt Ngào-Lam*1
(30 ngày, khóa)
20.000 Tích Lũy
Mở Kẹo Mút Ngọt Ngào-Lam nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Tím*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Bao Củ Hành-Hoàng Kim 3*2
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Bao Củ Hành-Cam 3*3
(vĩnh viễn, khóa)
36
Ngọc Thân Mật*10
(vĩnh viễn, khóa)
Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên
3Q Củ Hành
Kiếm Ánh Sáng (Vĩnh Viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Song Kiếm Ánh Sáng (Vĩnh Viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Hoàng Cân*Hao Kim Câu
(Vĩnh viễn)*1

(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Hoàng Cân*Ô Kim Trượng
(Vĩnh viễn)*1

(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Hoàng Cân*Ô Long Thiệt*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Hoàng Cân*Tử Đàn Kích*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Hoàng Cân*Ánh Nguyệt
Song Kích*1

(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Thỏ Manh Nha-Túi
(Vĩnh viễn)*1

(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Thỏ Khoan Thai-Túi
(Vĩnh viễn)*1

(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Thỏ Trái Cây-Túi
(Vĩnh viễn)*1

(vĩnh viễn, không khóa)

Tích lũy 400 Thiệp 1/6 Đặc Biệt

Chắc chắn nhận được cả 2 vật phẩm sau
Nhận được đồng thời cả 2 vật phẩm
3Q Củ Hành
Kẹo Mút Ngọt Ngào-Tím*1
(30 ngày, khóa)
40.000 Tích Lũy
Mở Kẹo Mút Ngọt Ngào-Tím nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Tím*2
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Bao Củ Hành-Hoàng Kim 2*5
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Bao Củ Hành-Cam 2*5
(vĩnh viễn, khóa)
51
Ngọc Thân Mật*20
(vĩnh viễn, khóa)
Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên
3Q Củ Hành
Thanh Long (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Chu Tước (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Bạch Hổ (Vĩnh viễn) *1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Huyền Vũ (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Thiên Mệnh Hồn Liên (Vĩnh Viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Thiên Mệnh Hồn Giới (Vĩnh Viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Thiên Mệnh Hồn Bào (Vĩnh Viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Thiên Mệnh Hồn Thủ (Vĩnh Viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Thiên Mệnh Hồn Ngoa (Vĩnh Viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Thiên Mệnh Hồn Đai (Vĩnh Viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)

Tích lũy 600 Thiệp 1/6 Đặc Biệt nhận được

Chắc chắn nhận được cả 2 vật phẩm sau
Nhận được đồng thời cả 2 vật phẩm
3Q Củ Hành
Kẹo Mút Ngọt Ngào-Cam*1
(30 ngày, khóa)
60.000 Tích Lũy
Mở Kẹo Mút Ngọt Ngào-Cam nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Tím*3
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Đá May Mắn*10
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ
Thủ Hộ
(vĩnh viễn,
khóa)
66
Thẻ Kho Báu Lữ Bố*5
(vĩnh viễn, khóa)
67
Ngọc Thân Mật
*20
(15 ngày,
khóa)
Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên
3Q Củ Hành
Mộng Ma*Phệ Hồn Liễm
(Vĩnh Viễn)*1

(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Thánh Linh*Long Vũ Kiếm
(Vĩnh Viễn)*1

(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Song Long*Tiếu Thiên Nhẫn*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Hồng Hoang*Phá Toái Kích*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Tứ Diệm*Thiên Ma Thiểm*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Đổng Quân*Lục Thần Bút (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Đổng Quân*Vạn Tượng Song Sát (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Đổng Quân*Ô Bàn Phủ
(Vĩnh viễn)*1

(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Đổng Quân*Tử Kim Cung
(Vĩnh viễn)*1

(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Đổng Quân*Tử Lang Nha
(Vĩnh viễn)*1

(vĩnh viễn, không khóa)
78
Chân Viêm*Hỷ Khí Dương Dương
(vĩnh viễn)*1

(vĩnh viễn, không khóa)
79
Chân Viêm*Kim Ngọc Mãn Đường (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
80
Chân Viêm*Cát Tường Như Ý (Vĩnh viễn)*1
(30 ngày, khóa)
81
Chân Viêm*Ngũ Phúc Lâm Môn
(Vĩnh viễn)*1

(vĩnh viễn, không khóa)
82
Chân Viêm*Niên Thú Trảo
(Vĩnh viễn)*1

(vĩnh viễn, không khóa)

Tích lũy 800 Thiệp 1/6 Đặc Biệt nhận được

Chắc chắn nhận được cả 2 vật phẩm sau
Nhận được đồng thời cả 2 vật phẩm
3Q Củ Hành
Kẹo Mút Ngọt Ngào-Hoàng Kim*1
(30 ngày, khóa)
80.000 Tích Lũy
Mở Kẹo Mút Ngọt Ngào-Hoàng Kim nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Tím*4
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Đá May Mắn*10
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ
Thủ Hộ*15
(vĩnh viễn,
khóa)
87
Thẻ Kho Báu Tử Hoàng*5
(vĩnh viễn, khóa)
88
Ngọc
Thân Mật*20
(15 ngày,
khóa)
Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên
3Q Củ Hành
Chí Tôn Ma Tê (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Phệ Thần Dực (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Thái Điệp Phiên Phiên (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Lôi Chú*Kim Quang Trượng (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Lôi Chú*Kim Quang Đối Phiến
(Vĩnh viễn)*1

(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Lôi Chú*Kim Quang Lân
(Vĩnh viễn)*1

(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Lôi Chú*Kim Quang Thạch
(Vĩnh viễn)*1

(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Lôi Chú*Kim Quang Thiểm
(Vĩnh viễn)*1

(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Rương Trang Bị Chí Tôn*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Kim Kiên Vẫn Thiết Liên (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Nhẫn Kim Kiên Vẫn Thiết (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Ma Tuyền Linh Thạch Liên (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, khôngkhóa)
101
Nhẫn Ma Tuyền Linh Thạch (Vĩnh viễn)*1
(30 ngày, không khóa)
3Q Củ Hành
Kim Ngư-Vàng (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
103
Văn Thái (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)

Tiêu hao 1000 Thiệp 1/6 Đặc Biệt nhận được

Chắc chắn nhận được cả 2 vật phẩm sau
Nhận được đồng thời cả 3 vật phẩm
3Q Củ Hành
Kẹo Mút Ngọt Ngào-Ám Kim*1
(30 ngày, khóa)
100.000 Tích Lũy 3Q Củ Hành
Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 6*1
(30 ngày, khóa)
Mở Kẹo Mút Ngọt Ngào-Ám Kim nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Cam*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 6*1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Củ Hành Bông*1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Phú Khả Địch Quốc (Đài) (30 ngày)*1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Phú Khả Địch Quốc (Bài) (30 ngày)*1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Phú Khả Địch Quốc (Sức) (30 ngày)*1
(30 ngày, khóa)
112
Thẻ Kho Báu Yêu Hồ*5
(vĩnh viễn, khóa)
113
Thẻ Kho Báu Hán Lăng*5
(vĩnh viễn, khóa)
114
Thẻ Kho Báu Quan Độ*5
(vĩnh viễn, khóa)
115
Ngọc Thân Mật*20
(vĩnh viễn, không khóa)
Ngẫu nhiên nhận được 1 phần thưởng bên dưới
STTTên ItemHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
1 Tử Hoàng*Câu Hồn Đoạt Phách
(Vĩnh viễn)
3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
2 Nhân*Ngũ Hành Vũ (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
3 Ma*Ngũ Hành Vũ
(Vĩnh viễn)
3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
4 Tiên*Ngũ Hành Vũ (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
5 Cửu Vĩ Hồ Tiên
(Vĩnh viễn)
3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
6 Quỷ Đế*Phong Thần Dực (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
7 Kim*Băng Tuyết Thán (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
8 Kim*Băng Giám Kích (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
9 Kim*Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
10 Kim*Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
11 Kim*Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
12 Túi Trang Bị Thần Hoàng 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
13 Băng Tuyết Thán
(Vĩnh viễn)
3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
14 Dục Sương Kiếm
(Vĩnh viễn)
3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
15 Băng Giám Kích
(Vĩnh viễn)
3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
16 Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
17 Hàn Ngọc Trảo
(Vĩnh viễn)
3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
18 Định Hải Thần Châm 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
19 Viêm Phách
(Vĩnh Viễn)
3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
20 Mộc*Viên Mộc Tôn (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
21 Thôn Phệ (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
22 Lôi Thiết (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
23 Phá Không (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
24 Nhập Hồn (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
25 Dạ Khúc (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
26 Si Kiêu Cung (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
27 Khu Viêm Kiếm
(Vĩnh viễn)
3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
28 Khốn Long Phủ*Khốn Long Tỏa (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
29 Phá Thiên Phủ
(Vĩnh viễn)
3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
29 Phá Hổ Đảm
(Vĩnh viễn)
145 1 Vĩnh Viễn Không Khóa

Hình ảnh phần thưởng

3Q Củ Hành
Tử Hoàng*Câu Hồn Đoạth Phách (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Nhân*Ngũ Hành Vũ (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Ma*Ngũ Hành Vũ (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Tiên*Ngũ Hành Vũ (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Cửu Vĩ Hồ Tiên (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Qủy Đế*Phong Thần Dực (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Chí Tôn Ma Tê (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Phệ Thần Dực (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Thái Điệp Phiên Phiên (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Viêm Phách (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành
Mộc*Viên Mộc Tôn (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Gấu Trúc Tròn Trĩnh (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Kim Phong Long Tích (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Kim*Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Kim*Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành
Kim*Băng Giám Kích (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành
Kim*Băng Tuyết Thán (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành
Kim*Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành
Định Hải Thần Châm (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Băng Giám Kích (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Kiếm Ánh Sáng (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Song Kiếm Ánh Sáng (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Lôi Chú*Kim Quang Trượng (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Lôi Chú*Kim Quang Đối Phiến (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Lôi Chú*Kim Quang Lân (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Lôi Chú*Kim Quang Thạch (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Lôi Chú*Kim Quang Thiểm (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Mộng Ma*Phệ Hồn Liễm (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành

Thánh Linh*Long Vũ Kiếm (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành

Song Long*Tiếu Thiên Nhẫn

3Q Củ Hành

3Q Củ Hành

Hồng Hoang*Phá Toái Kích

3Q Củ Hành

Tứ Diệm*Thiên Ma Thiểm

3Q Củ Hành

Thanh Long (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Chu Tước (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Huyền Vũ (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Bạch Hổ (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Thôn Phệ (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành

Lôi Thiết (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành

Phá Không (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành

Nhập Hồn (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành

Dạ Khúc (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành

Phá Hổ Đảm (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Si Kiêu Cung (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Khu Viêm Kiếm (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Phá Thiên Phủ (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Khốn Long Phủ*Khốn Long Tỏa (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
U Linh Miêu

3Q Củ Hành
Hulk Bảo Bảo