Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

THU THẬP TRANH MỤC ĐỒNG

Thời gian sự kiện

 • Bắt đầu: 06:00 ngày 30/06/2017
 • Kết thúc: 23:59 ngày 27/07/2017
 • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Nguyên liệu sự kiện

Vật phẩmGhi chú
3Q Củ Hành
Hộp TRANH MỤC ĐỒNG
 • Nguồn gốc nhận được từ:
  • Túi Sự Kiện Tháng 7-Lớn
  • Túi Sự Kiện Tháng 7-Nhỏ
 • Công dụng: Mở ra nhận được 1 trong 5 vật phẩm:
  - Tranh Mục Đồng 1
  - Tranh Mục Đồng 2
  - Tranh Mục Đồng 3
  - Tranh Mục Đồng 4
  - Tranh Mục Đồng 5
 • Tính chất: Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất Tím. Hạn dùng Vĩnh viễn.

Mở Hộp TRANH MỤC ĐỒNG ra ngẫu nhiên nhận được một trong các vật phẩm

Vật phẩmGhi chú
3Q Củ Hành
Tranh Mục Đồng 1
 • Công dụng: Thu thập đủ TRANH MỤC ĐỒNG để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng Vĩnh viễn.
3Q Củ Hành
Tranh Mục Đồng 2
 • Công dụng: Thu thập đủ TRANH MỤC ĐỒNG để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng Vĩnh viễn.
3Q Củ Hành
Tranh Mục Đồng 3
 • Công dụng: Thu thập đủ TRANH MỤC ĐỒNG để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng Vĩnh viễn.
3Q Củ Hành
Tranh Mục Đồng 4
 • Công dụng: Thu thập đủ TRANH MỤC ĐỒNG để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng Vĩnh viễn.
3Q Củ Hành
Tranh Mục Đồng 5
 • Công dụng: Thu thập đủ TRANH MỤC ĐỒNG để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng Vĩnh viễn.

Mở Quà Sự Kiện-Sơ ra mặc định nhận được vật phẩm

Vật phẩmGhi chú
3Q Củ Hành
Quà Sự Kiện-Sơ
(30 Ngày, khóa)
 • Nguồn gốc: Nhiệm vụ đổi 1 Tranh Mục Đồng 1+ 1 Tranh Mục Đồng 2 + 1 Tranh Mục Đồng 3
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
 • Mỗi ngày có thể đổi tối đa 10 lần.
Mở Quà Sự Kiện-Sơ ra ngẫu nhiên nhận được một trong các vật phẩm
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Lục*1
(Vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ kinh nghiệm x2 (10 trận)*1
(Vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ tích lũy x 2 (10 trận)*1
(Vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Hấp Dẫn Đơn-Lục*1
(Vĩnh viễn, khóa)

Mở Quà Sự Kiện - Trung ra mặc định nhận được vật phẩm

Vật phẩmGhi chú
3Q Củ Hành
Quà Sự Kiện-Trung
(Vĩnh viễn, khóa)
 • Nguồn gốc: Nhiệm vụ đổi 1 Tranh Mục Đồng 1+ 1 Tranh Mục Đồng 2 + 1 Tranh Mục Đồng 3 + 1 Tranh Mục Đồng 4 + 12 Dây Diều Bạc
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
 • Mỗi ngày có thể đổi tối đa 10 lần.
Mở Quà Sự Kiện-Trung ra ngẫu nhiên nhận được một trong các vật phẩm
STTPhần thưởngHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
1 Luyện Hóa Tinh Nguyên 1 Vĩnh Viễn Khóa
2 Đá Tinh Luyện-Vàng 1 Vĩnh Viễn Khóa
3 Đá May Mắn 1 Vĩnh Viễn Khóa
4 Thẻ Thủ Hộ 1 Vĩnh Viễn Khóa
5 Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc) 1 Vĩnh Viễn Khóa
6 Bạch Kim Chùy (30 ngày) 1 30 ngày Khóa
7 Quà Chọn Khiêu Chiến Miễn Phí Lv3 (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa
8 Quà Chọn Khiêu Chiến Miễn Phí Lv2 (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa
9 Quà Chọn Khiêu Chiến Miễn Phí Lv1 (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa
10 Thạch Ma Chiến Tướng Khiêu Chiến Lệnh (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa
11 Đá Tinh Luyện-Cam 1 Vĩnh Viễn Khóa
12 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 1 14 Ngày Khóa
13 Hoàng Kim Chùy (30 ngày) 1 30 Ngày Khóa
14 Thẻ Binh Sĩ 1 Vĩnh Viễn Khóa
15 Thẻ Quân Lương 1 Vĩnh Viễn Khóa
16 Tích Lũy Hoàn-Lục 1 Vĩnh Viễn Khóa
17 Thảo Phạt Lệnh 1 15 Ngày Khóa
18 Quà Dũng Sĩ (Tím) (3 ngày) 1 3 ngày Khóa
19 Quà Dũng Sĩ (Lam) (3 ngày) 1 3 ngày Khóa
20 Quà Dũng Sĩ (Lục) (3 ngày) 1 3 ngày Khóa

Phần thưởng Quà Sự Kiện-Cao

Vật phẩmGhi chú
3Q Củ Hành
Quà Sự Kiện-Cao
 • Nguồn gốc: Nhiệm vụ đổi 1 Tranh Mục Đồng 1 + 1 Tranh Mục Đồng 2 + 1 Tranh Mục Đồng 3 + 1 Tranh Mục Đồng 5 + 1 Dây Diều Vàng
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
 • Mỗi ngày có thể đổi tối đa 10 lần.
Mở Quà Sự Kiện-Cao mặc định nhận được
3Q Củ Hành
Rương Củ Hành Phát Tài*1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Lam*1
(khóa)