Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Nhận thưởng tích lũy 100 Bánh Bông Lan + Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 7

- Vào Nhiệm vụ Ngày Lễ, chọn nhiệm vụ “Đạt mốc 100 Bánh Bông Lan nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 100 Bánh Bông Lan không mất đi.

SttPhần thưởngMinh họaGhi chú
1 10.000 Điểm Tích Lũy  - Nhận ngay
2 Hộp Bánh Ngọt Hảo Hạng-Lục  

- Nhận ngay

- Vật phẩm khóa

Nhận thưởng Hộp Bánh Ngọt Hảo Hạng- Lục
100% nhận được một trong số các phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Thẻ Kho Báu Viêm Đế   03 Vĩnh viễn Khóa
2 Bao Củ Hành-Cam 2   03 Vĩnh viễn Khóa
3 Túi Quà Hoàng Kim   03 Vĩnh viễn Khóa
Ngẫu nhiên nhận được một trong số các phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Diêm La Vương Hồn (30 ngày)   01 30 ngày Vật phẩm khóa
2 Kim Ngư-Lam (30 ngày)   01 30 ngày Vật phẩm khóa

Nhận thưởng 200 Bánh Bông Lan + Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 7

- Vào Nhiệm vụ Ngày Lễ, chọn nhiệm vụ “Đạt mốc 200 Bánh Bông Lan  nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 200 Bánh Bông Lan  không mất đi.

SttPhần thưởngMinh họaGhi chú
1 20.000 Điểm Tích Lũy  - Nhận ngay
2 Hộp Bánh Ngọt Hảo Hạng- Lam  

- Nhận ngay

- Vật phẩm khóa

Nhận thưởng Hộp Bánh Ngọt Hảo Hạng- Lam
Phần thưởng 100% nhận được từ Hộp Bánh Ngọt Hảo Hạng- Lam
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Bánh Khoai Tím (Đài)   01 180 Ngày Không Khóa
2 Nến Khoai Tím (Bài)   01 180 Ngày Không Khóa
3 Phần Khoai Tím (Sức)   01 180 Ngày Không Khóa
4 Túi Gấm Kim   05 Vĩnh viễn Khóa
5 Túi Gấm Hỏa   05 Vĩnh viễn Khóa
Ngẫu nhiên nhận được một trong số các phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Hoàng Cân*Hao Kim Câu (vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
2 Hoàng Cân*Ô Kim Trượng (vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
3 Hoàng Cân*Ô Long Thiệt (vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
4 Hoàng Cân*Tử Đàn Kích (vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
5 Hoàng Cân*Ánh Nguyệt Song Kích (vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
6 Thỏ Manh Nha-Túi (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
7 Thỏ Khoan Thai-Túi (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
8 Thỏ Trái Cây-Túi (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa

Nhận thưởng 400 Bánh Bông Lan + Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 7

- Vào Nhiệm vụ Ngày Lễ, chọn nhiệm vụ “Đạt mốc 400 Bánh Bông Lan  nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 400 Bánh Bông Lan  không mất đi.

SttPhần thưởngMinh họaGhi chú
 1 Hộp Bánh Ngọt Hảo Hạng-Tím  

- Nhận ngay

- Vật phẩm khóa

2 40.000 Điểm Tích Lũy  - Nhận ngay
Nhận thưởng Hộp Bánh Ngọt Hảo Hạng- Tím
100% nhận được một trong số các phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Thẻ Bảo Tàng Quân Đổng Trác   05 Vĩnh viễn Khóa
2 Hoàng Kim Chùy (7 ngày)   05 Vĩnh viễn Khóa
3 Bạch Kim Chùy (7 ngày)   05 Vĩnh viễn Khóa
4 Trang Bị Tinh Nguyên   02 Vĩnh viễn Khóa
Ngẫu nhiên nhận được một trong số các phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Hoàng Cân*Địa Công Liên (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
2 Hoàng Cân*Nhẫn Nhân Công (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
3 Hoàng Cân*Thiên Công Khải (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
4 Hoàng Cân*Thiên Mệnh Thủ (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
5 Hoàng Cân*Thiên Mệnh Ngoa (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
6 Hoàng Cân*Thiên Mệnh Đai (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
7 Kim Ngư-Đỏ (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
8 Trang Bị Tinh Nguyên-Cao   1 Vĩnh viễn Không Khóa
9 Huyết Hồng Thiên Sứ (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
10 Doan Ngọ Long Châu (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
11 Túi Thái Thú   1 Vĩnh viễn Không Khóa

Nhận thưởng 600 Bánh Bông Lan + Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 7

- Vào Nhiệm vụ Ngày Lễ, chọn nhiệm vụ “Đạt mốc 600 Bánh Bông Lan  nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 600 Bánh Bông Lan  không mất đi.

SttPhần thưởngMinh họaGhi chú
 1 Hộp Bánh Ngọt Hảo Hạng-Cam  

- Nhận ngay

- Vật phẩm khóa

2 60.000 Điểm Tích Lũy  - Nhận ngay
Nhận thưởng Hộp Bánh Ngọt Hảo Hạng- Cam
Phần thưởng 100% nhận được từ Hộp Bánh Ngọt Hảo Hạng- Cam
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Đá May Mắn   10 Vĩnh viễn Khóa
2 Thẻ Thủ Hộ   10 Vĩnh viễn Khóa
3 Thẻ Kho Báu Lữ Bố   05 Vĩnh viễn Khóa
Ngẫu nhiên nhận được một trong số các phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Viêm Long Khô Cốt (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
2 Bí Thiểm Vô Song (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
3 Lôi Đình Phong Kiếm (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
4 Điện Quang Thần Kích (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
5 Thương Long Thuẫn Phủ (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
6 Khu Viêm Kiếm (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
7 Khốn Long Phủ*Khốn Long Tỏa (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
8 Phá Thiên Phủ (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
9 Si Kiêu Cung (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
10 Phá Hổ Đảm (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
11 Chân Viêm*Hỷ Khí Dương Dương (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
12 Chân Viêm*Kim Ngọc Mãn Đường (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
13 Chân Viêm*Cát Tường Như Ý (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
14 Chân Viêm*Ngũ Phúc Lâm Môn (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
15 Chân Viêm*Niên Thú Trảo (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa

Nhận thưởng 800 Bánh Bông Lan + Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 7

- Vào Nhiệm vụ Ngày Lễ, chọn nhiệm vụ “Đạt mốc 800 Bánh Bông Lan  nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 800 Bánh Bông Lan  không mất đi.

SttPhần thưởngMinh họaGhi chú
Hộp Bánh Ngọt Hảo Hạng- Hoàng Kim  

- Nhận ngay

- Vật phẩm khóa  

2 80.000 Điểm Tích Lũy   Nhận ngay
Nhận thưởng Hộp Bánh Ngọt Hảo Hạng- Hoàng Kim
Phần thưởng 100% nhận từ Hộp Bánh Ngọt Hảo Hạng- Hoàng Kim
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Đá May Mắn   10 Vĩnh viễn Khóa
2 Thẻ Thủ Hộ   10 Vĩnh viễn Khóa
3 Thẻ Kho Báu Lữ Bố   05 Vĩnh viễn Khóa
Ngẫu nhiên nhận được một trong số các phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Ma Tuyền Linh Thạch Liên (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
2 Nhẫn Ma Tuyền Linh Thạch (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
3 Dục Sương Kiếm (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
4 Ngâm Long Song Hàn (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
5 Băng Giám Kích (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
6 Băng Tuyết Thán (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
7 Hàn Ngọc Trảo (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
8 Hỏa*Dung Nham Dực (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
9 Dục Hỏa Cuồng Sư (180 Ngày)   1 180 ngày Không Khóa
10 Túi Châu Mục 1 Vĩnh viễn Không Khóa
11 Túi Linh Uy Thần Hựu   1 Vĩnh viễn Không Khóa
12 Kim Băng Thần Vũ (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
13 Dực Hỏa Long (Vĩnh Viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa

Nhận thưởng tiêu hao 1000 Bánh Bông Lan + Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 7

Tiêu hao 1000 Bánh Bông Lan  nhận thưởng

- Vào Nhiệm vụ Ngày Lễ, chọn nhiệm vụ “ Đạt mốc 1000 Bánh Bông Lan  nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 1000 Bánh Bông Lan  sẽ mất đi.

SttPhần thưởngMinh họaGhi chú
1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện  

- Khóa.

- Hạn dùng 30 ngày.

 2 Hộp Bánh Ngọt Hảo Hạng-Ám Kim

- Nhận ngay

- Vật phẩm khóa.

3 100.000 Điểm Tích Lũy  - Nhận ngay
Nhận thưởng Hộp Bánh Ngọt Hảo Hạng- Ám Kim
Phần thưởng 100% nhận được từ Hộp Bánh Ngọt Hảo Hạng-Ám Kim
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 SôCôLa   1 30 ngày Khóa
2 Diệp Mị KhuynhThành (Đài) (30 ngày)   1 30 ngày Không Khóa
3 Diệp Mị KhuynhThành (Bài) (30 ngày)   1 30 ngày Không Khóa
4 Diệp Mị KhuynhThành (Sức) (30 ngày)   1 30 ngày Không Khóa
5 Hoa Tươi   50 Mặc định Không Khóa
Ngẫu nhiên nhận được một trong số các phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Túi Trang Bị Bạch Hổ   1 Vĩnh viễn Không Khóa
2 Thái Điệp Phiên Phiên (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
3 Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
4 Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
5 Băng Giám Kích (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
6 Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
7 Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
8 Dục Hỏa Cuồng Sư (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
9 Hỏa*Dung Nham Dực (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
10 Đổng Quân*Lục Thần Bút (Vĩnh viễn) 1   1 Vĩnh viễn Không Khóa
11 Đổng Quân*Vạn Tượng Song Sát (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
12 Đổng Quân*Ô Bàn Phủ (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
13 Đổng Quân*Tử Kim Cung (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
14 Đổng Quân*Tử Lang Nha (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
15 Chân Long Chích Vũ Kiếm 1 Vĩnh viễn Không Khóa
16 Đấu Thần Chấn Thiên Kích   1 Vĩnh viễn Không Khóa
17 Liệt Không Chu Tước Trảo (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
18 Thiên Chu Kiếm*Chân Long Thuẫn (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
19 Ngọc Lưu Cung (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa

Hình ảnh phần thưởng

Thái Điệp Phiên Phiên (vĩnh viễn)

Dục Hỏa Cuồng Sư (Vĩnh viễn)

Hỏa*Dung Nham Dực (Vĩnh viễn)

Kim Băng Thần Vũ (Vĩnh viễn)

Dực Hỏa Long (Vĩnh viễn)

Ma Tuyền Linh Thạch Liên (Vĩnh viễn)

Nhẫn Ma Tuyền Linh Thạch (Vĩnh viễn)

Phần thưởng bên trong Túi Linh Uy Thần Hựu

Linh Uy Thần Hựu Bào

Linh Uy Thần Hựu Trọc

Linh Uy Thần Hựu Ngoa

Linh Uy Thần Hựu Đai

Linh Uy Thần Hựu Liên

Dục Sương Kiếm

Ngâm Long Song Hàn

Băng Giám Kích

Băng Tuyết Thán

Hàn Ngọc Trảo

Đổng Quân Lục Thần Bút

Đổng Quân Ô Bàn Phủ

Đổng Quân Tử Kim Cung

Đổng Quân Tử Lang Nha

Đổng Quân Vạn Tượng Song Sát

Khu Viêm Kiếm

Khốn Long Phủ Khốn Long Tỏa

Phá Thiên Phủ

Si Kiêu Cung (Vĩnh viễn)

Phá Hổ Đàm

Hoàng Cân * Ô Kim Trượng

Hoàng Cân * Ánh Nguyệt Song Kích

Hoàng Cân * Tử Đàn Kích

Hoàng Cân * Ô Long Thiệt

Hoàng Cân * Hao Kim Câu

Hoàng Cân*Địa Công Liên (Vĩnh viễn)

Hoàng Cân*Nhẫn Nhân Công (Vĩnh viễn)

Hoàng Cân*Thiên Công Khải (Vĩnh viễn)

Hoàng Cân*Thiên Mệnh Đai (Vĩnh viễn)

Hoàng Cân*Thiên Mệnh Ngoa (Vĩnh viễn)

Hoàng Cân*Thiên Mệnh Thủ (Vĩnh viễn)