Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

ĐIỀU KIỆN THAM GIA HOẠT ĐỘNG THU THẬP CÁ CHÉP LẦN 2
Yêu cầuHình ảnhNguồn gốc

Trong hành trang có vật phẩm Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 8

Tham gia hoạt động Thu Thập Cá Chép Lần 1.

Nhận thưởng tích lũy 100 Cá Chép (lần 2) + Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 8

- Vào Nhiệm vụ Ngày Lễ, chọn nhiệm vụ “Đạt mốc 100 Cá Chép  nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 100 Cá Chép  không mất đi.

SttPhần thưởngMinh họaGhi chú
1 10.000 Điểm Tích Lũy  - Nhận ngay
2 Giỏ Cá-Lục  

- Nhận ngay

- Vật phẩm khóa

Nhận thưởng Giỏ Cá- Lục
100% nhận được các phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Thẻ Kho Báu Viêm Đế   03 Vĩnh viễn Khóa
2 Bao Củ Hành-Cam 2   03 Vĩnh viễn Khóa
3 Túi Quà Hoàng Kim   03 Vĩnh viễn Khóa
Ngẫu nhiên nhận được một trong số các phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Hồn Quy Vũ (30 ngày)   01 30 ngày Vật phẩm khóa
2 Thú Ảo (30 ngày)   01 30 ngày Vật phẩm khóa

Nhận thưởng khi tích lũy 200 Cá Chép  (lần 2) + Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 8

- Vào Nhiệm vụ Ngày Lễ, chọn nhiệm vụ “Đạt mốc 200 Cá Chép  nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 200 Cá Chép  không mất đi.

SttPhần thưởngMinh họaGhi chú
1 20.000 Điểm Tích Lũy  - Nhận ngay
2 Giỏ Cá- Lam  

- Nhận ngay

- Vật phẩm khóa

Nhận thưởng Giỏ Cá- Lam
Phần thưởng 100% nhận được từ Giỏ Cá- Lam
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Ngân Bàn Vạn Hoa Đồng (Đài)   01 180 Ngày Không Khóa
2 Song Ngư (Bài)   01 180 Ngày Không Khóa
3 Song Ngư (Sức)   01 180 Ngày Không Khóa
4 Thẻ Vũ Khí   03 Vĩnh viễn Khóa
5 Túi Gấm Kim   05 Vĩnh viễn Khóa
6 Túi Gấm Hỏa   05 Vĩnh viễn Khóa

Nhận thưởng khi tích lũy 400 Cá Chép (lần 2) + Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 8

- Vào Nhiệm vụ Ngày Lễ, chọn nhiệm vụ “Đạt mốc 400 Cá Chép  nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 400 Cá Chép  không mất đi.

SttPhần thưởngMinh họaGhi chú
 1 Giỏ Cá-Tím  

- Nhận ngay

- Vật phẩm khóa

2 40.000 Điểm Tích Lũy  - Nhận ngay
Nhận thưởng Giỏ Cá- Tím
100% nhận được  các phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Thẻ Bảo Tàng Quân Đổng Trác   05 Vĩnh viễn Khóa
2 Hoàng Kim Chùy (7 ngày)   05 7 ngày Khóa
3 Bạch Kim Chùy (7 ngày)   05 7 ngày Khóa
4 Trang Bị Tinh Nguyên   02 Vĩnh viễn Khóa
Ngẫu nhiên nhận được một trong số các phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Tam Vĩ Thừa Hoàng (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
2 Trang Bị Tinh Nguyên-Cao   1 Vĩnh viễn Không Khóa
3 Túi Thái Thú   1 Vĩnh viễn Không Khóa
4 Vô Địch Chiến Quỷ Giáp (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
5 Vô Địch Chiến Quỷ Thủ (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
6 Vô Địch Chiến Quỷ Ngoa (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
7 Vô Địch Chiến Quỷ Đai (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa

Nhận thưởng tích lũy 600 Cá Chép (lần 2) + Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 8

- Vào Nhiệm vụ Ngày Lễ, chọn nhiệm vụ “Đạt mốc 600 Cá Chép  nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 600 Cá Chép  không mất đi.

SttPhần thưởngMinh họaGhi chú
 1 Giỏ Cá-Cam  

- Nhận ngay

- Vật phẩm khóa

2 60.000 Điểm Tích Lũy  - Nhận ngay
Nhận thưởng Giỏ Cá- Cam
Phần thưởng 100% nhận được từ Giỏ Cá- Cam
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Đá May Mắn   10 Vĩnh viễn Khóa
2 Thẻ Thủ Hộ   10 Vĩnh viễn Khóa
3 Thẻ Kho Báu Quần Hùng   05 Vĩnh viễn Khóa
4 Thẻ Kho Báu Lữ Bố   05 Vĩnh viễn Khóa
Ngẫu nhiên nhận được một trong số các phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Khu Viêm Kiếm (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
2 Khốn Long Phủ*Khốn Long Tỏa (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
3 Phá Thiên Phủ (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
4 Si Kiêu Cung (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
5 Phá Hổ Đảm (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
6 Lôi Đình Nộ (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
7 Long Ngâm Phủ*Long Lân Thuẫn (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
8 Lôi Quang Kích (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
9 Viêm Long Cốt Cung (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
10 Bí Ảnh*Không Thiểm (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa

Nhận thưởng tích lũy 800 Cá Chép (lần 2) + Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 8

Tích lũy 800 Cá Chép  nhận thưởng

- Vào Nhiệm vụ Ngày Lễ, chọn nhiệm vụ “Đạt mốc 800 Cá Chép  nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 800 Cá Chép  không mất đi.

SttPhần thưởngMinh họaGhi chú
Giỏ Cá- Hoàng Kim  

- Nhận ngay

- Vật phẩm khóa  

2 80.000 Điểm Tích Lũy   Nhận ngay
Nhận thưởng Giỏ Cá- Hoàng Kim
Phần thưởng 100% nhận từ Giỏ Cá- Hoàng Kim
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Đá May Mắn   10 Vĩnh viễn Khóa
2 Thẻ Thủ Hộ   10 Vĩnh viễn Khóa
3 Thẻ Kho Báu Tử Hoàng   05 Vĩnh viễn Khóa
Ngẫu nhiên nhận được một trong số các phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Phần Thần*Phệ Cốt (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
2 Túi Linh Uy Thần Hựu   1 Vĩnh viễn Không Khóa
3 Ma Tuyền Linh Thạch Liên (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
4 Nhẫn Ma Tuyền Linh Thạch (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
5 Dục Sương Kiếm (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
6 Ngâm Long Song Hàn (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
7 Băng Giám Kích (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
8 Băng Tuyết Thán (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
9 Hàn Ngọc Trảo (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
10 Cánh Hoa Tư (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
11 Sương Hàn Cự Long (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
12 Túi Châu Mục 1 Vĩnh viễn Không Khóa
13 Cánh Phù Sinh   1 Vĩnh viễn Không Khóa
14 Vạn Thú Vương (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa

Nhận thưởng tiêu hao 1000 Cá Chép (lần 2) + Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 8

- Vào Nhiệm vụ Ngày Lễ, chọn nhiệm vụ “ Đạt mốc 1000 Cá Chép  nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 1000 Cá Chép  sẽ mất đi.

SttPhần thưởngMinh họaGhi chú
1 Giỏ Cá-Ám Kim

- Nhận ngay

- Vật phẩm khóa.

2 100.000 Điểm Tích Lũy  - Nhận ngay
Nhận thưởng Giỏ Cá- Ám Kim
Phần thưởng 100% nhận được từ Giỏ Cá-Ám Kim
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Cá Chim   1 30 ngày Khóa
2 Người Hùng Thi Đấu (Đài) (30 ngày)   1 30 ngày Không Khóa
3 Người Hùng Thi Đấu (Bài) (30 ngày)   1 30 ngày Không Khóa
4 Người Hùng Thi Đấu (Sức) (30 ngày)   1 30 ngày Không Khóa
5 Hoa Tươi   50 Mặc định Khóa
Ngẫu nhiên nhận được một trong số các phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Túi Trang Bị Bạch Hổ   1 Vĩnh viễn Không Khóa
2 Chí Tôn Ma Tê (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
3 Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
4 Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
5 Băng Giám Kích (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
6 Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
7 Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
8 Hỗn Nguyên*Trảm Phách Song Nhẫn (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
9 Cánh Hoa Tư   1 Vĩnh viễn Không Khóa
10 Sương Hàn Cự Long (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
11 Đổng Quân*Lục Thần Bút (Vĩnh viễn) 1   1 Vĩnh viễn Không Khóa
12 Đổng Quân*Vạn Tượng Song Sát (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
13 Đổng Quân*Ô Bàn Phủ (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
14 Đổng Quân*Tử Kim Cung (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
15 Đổng Quân*Tử Lang Nha (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
16 Chân Long Chích Vũ Kiếm 1 Vĩnh viễn Không Khóa
17 Đấu Thần Chấn Thiên Kích   1 Vĩnh viễn Không Khóa
18 Liệt Không Chu Tước Trảo (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
19 Thiên Chu Kiếm*Chân Long Thuẫn (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
20 Ngọc Lưu Cung (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
Các phần thưởng nhận được khi mở Túi Linh Uy Thần Hựu
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Linh Uy Thần Hựu Bào (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Khóa
2 Linh Uy Thần Hựu Trọc (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Khóa
3 Linh Uy Thần Hựu Ngoa (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Khóa
4 Linh Uy Thần Hựu Đai (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Khóa

Hình ảnh phần thưởng

Phần Thần*Phệ Cốt (Vĩnh viễn)

Hỗn Nguyên*Trảm Phách Song Nhẫn (Vĩnh viễn)

Chí Tôn Ma Tê (Vĩnh viễn) (Không Khóa)

Sương Hàn Cự Long (Vĩnh viễn)

Cánh Hoa Tư (Vĩnh viễn)

Vạn Thú Vương (Vĩnh viễn)

Cánh Phù Sinh (Vĩnh viễn)

Ma Tuyền Linh Thạch Liên (Vĩnh viễn)

Nhẫn Ma Tuyền Linh Thạch (Vĩnh viễn)

Phần thưởng bên trong Túi Linh Uy Thần Hựu

Linh Uy Thần Hựu Bào

Linh Uy Thần Hựu Trọc

Linh Uy Thần Hựu Ngoa

Linh Uy Thần Hựu Đai

Linh Uy Thần Hựu Liên

Dục Sương Kiếm

Ngâm Long Song Hàn

Băng Giám Kích

Băng Tuyết Thán

Hàn Ngọc Trảo

Đổng Quân Lục Thần Bút

Đổng Quân Ô Bàn Phủ

Đổng Quân Tử Kim Cung

Đổng Quân Tử Lang Nha

Đổng Quân Vạn Tượng Song Sát

Khu Viêm Kiếm

Khốn Long Phủ Khốn Long Tỏa

Phá Thiên Phủ

Si Kiêu Cung (Vĩnh viễn)

Phá Hổ Đàm