Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

THU THẬP Pizza Thường

Thời gian sự kiện

  • Bắt đầu: 06:00 ngày 27/07/2017
  • Kết thúc: 23:59 ngày 24/08/2017
  • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Phần thưởng khi tiêu hao 400 Pizza Thường nhận được:

Chắc chắn nhận được
3Q Củ Hành
Quà 400 Pizza Thường 1
(30 ngày, khóa)

Phần thưởng khi tiêu hao 400 Pizza Thường 1 mặc định nhận được:

Nhận được tất cả phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Ớt Chuông*1
(30 ngày, khóa)
02
Tích Lũy Hoàn Lục*7
(Vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Quỷ Minh Hạt *1
(7 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Đọa Lạc Vũ *1
(7 ngày, khóa)

Phần thưởng khi tiêu hao 400 Pizza Thường + 1 Diều Cá Chép nhận được:

Chắc chắn nhận được
3Q Củ Hành
Quà 400 Pizza Thường 2
(30 ngày, khóa)

Phần thưởng khi tiêu hao 400 Pizza Thường 1 mặc định nhận được:

Nhận được tất cả phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Xúc Xích*1
(30 ngày, khóa)
03
Tích Lũy Hoàn-Lục*15
(Vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Quỉ Diện Tật Phong Giả II *1
(7 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Chư Cát Thần Vũ*1
(7 ngày, khóa)