Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Thời gian và đối tượng tham gia

  • Bắt đầu: 6h00 ngày 22/08/2014.
  • Kết thúc: 23h59 ngà y 25/09/2014.
  • Đối tượng: Tất cả người chơi 3Q Củ Hành.

Cách thức tham gia

- Bước 1: Tham gia hoạt động Lồng Đèn Vàng.

- Bước 2: Tích lũy Thiệp Mừng Trung Thu Vàng.

- Bước 3: Nhận thưởng theo các mốc tích lũy đạt được.

Nguồn gốc vật phẩm

SttVật phẩmNguồn gốc
1  
Thiệp Mừng Trung Thu Vàng

Nhận được từ hoạt động Lồng Đèn Vàng.

2  
Hộp Bánh Trung Thu-Lục

Tích lũy 100 Thiệp Mừng Trung Thu Vàng  nhận thưởng.

3
Hộp Bánh Trung Thu-Lam

Tích lũy 200 Thiệp Mừng Trung Thu Vàng  nhận thưởng.

4  
Hộp Bánh Trung Thu-Tím
 

Tích lũy 400 Thiệp Mừng Trung Thu Vàng  nhận thưởng.

5
Hộp Bánh Trung Thu-Cam
 

Tích lũy 600 Thiệp Mừng Trung Thu Vàng  nhận thưởng.

6  
Hộp Bánh Trung Thu-Hoàng Kim

 

Tích lũy 800 Thiệp Mừng Trung Thu Vàng  nhận thưởng.

7  
Hộp Bánh Trung Thu-Ám Kim

Tiêu hao 1000 Thiệp Mừng Trung Thu Vàng  nhận thưởng.

8  
Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 9

 

Nhiệm vụ Tiêu hao 1000 Thiệp Mừng Trung Thu Vàng  nhận thưởng.

Tích lũy 100 Thiệp Mừng Trung Thu Vàng  thưởng Hộp Bánh Trung Thu- Lục

Tích lũy 100 Thiệp Mừng Trung Thu Vàng  nhận thưởng

- Vào Nhiệm vụ Ngày Lễ, chọn nhiệm vụ “Đạt mốc 100 Thiệp Mừng Trung Thu Vàng  nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 100 Thiệp Mừng Trung Thu Vàng  không mất đi.

SttPhần thưởngMinh họaGhi chú
1 10.000 Điểm Tích Lũy  - Nhận ngay
2 Hộp Bánh Trung Thu-Lục  

- Nhận ngay

- Vật phẩm khóa

Nhận thưởng Hộp Bánh Trung Thu- Lục
100% nhận được các phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Thẻ Kho Báu Viêm Đế   03 Vĩnh viễn Khóa
2 Bao Củ Hành-Cam 4   03 Vĩnh viễn Khóa
3 Túi Quà Hoàng Kim   03 Vĩnh viễn Khóa
Ngẫu nhiên nhận được một trong số các phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Phượng Vũ Cửu Thiên (30 ngày)   01 30 ngày Vật phẩm khóa
2 Kẹo Sữa! (30 ngày)   01 30 ngày Vật phẩm khóa

Tích lũy 200 Thiệp Mừng Trung Thu Vàng  thưởng Hộp Bánh Trung Thu- Lam

Tích lũy 200 Thiệp Mừng Trung Thu Vàng  nhận thưởng

- Vào Nhiệm vụ Ngày Lễ, chọn nhiệm vụ “Đạt mốc 200 Thiệp Mừng Trung Thu Vàng  nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 200 Thiệp Mừng Trung Thu Vàng  không mất đi.

SttPhần thưởngMinh họaGhi chú
1 20.000 Điểm Tích Lũy  - Nhận ngay
2 Hộp Bánh Trung Thu- Lam  

- Nhận ngay

- Vật phẩm khóa

Nhận thưởng Hộp Bánh Trung Thu- Lam
Phần thưởng 100% nhận được từ Hộp Bánh Trung Thu- Lam
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Túi Lệnh Bài Thần Binh   05 Vĩnh viễn Không Khóa
2 Thẻ Vũ Khí   03 Vĩnh viễn Khóa
3 Thẻ Thụy Dương Viêm Hạt   05 Vĩnh viễn Khóa
4 Thẻ Hàn Nguyệt Ngọc Thố   05 Vĩnh viễn Khóa

Tích lũy 400 Thiệp Mừng Trung Thu Vàng  thưởng Hộp Bánh Trung Thu- Tím

Tích lũy 400 Thiệp Mừng Trung Thu Vàng  nhận thưởng

- Vào Nhiệm vụ Ngày Lễ, chọn nhiệm vụ “Đạt mốc 400 Thiệp Mừng Trung Thu Vàng  nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 400 Thiệp Mừng Trung Thu Vàng  không mất đi.

SttPhần thưởngMinh họaGhi chú
 1 Hộp Bánh Trung Thu-Tím  

- Nhận ngay

- Vật phẩm khóa

2 40.000 Điểm Tích Lũy  - Nhận ngay
Nhận thưởng Hộp Bánh Trung Thu- Tím
100% nhận được  các phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Thẻ Bảo Tàng Quân Đổng Trác   05 Vĩnh viễn Khóa
2 Hoàng Kim Chùy (7 ngày)   05 07 ngày Khóa
3 Bạch Kim Chùy (7 ngày)   05 07 ngày Khóa
4 Trang Bị Tinh Nguyên   02 Vĩnh viễn Khóa
Ngẫu nhiên nhận được một trong số các phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Kẹo Sữa (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
2 Trang Bị Tinh Nguyên-Cao   1 Vĩnh viễn Không Khóa
3 Túi Thái Thú   1 Vĩnh viễn Không Khóa
4 Thái Thú Cẩm Y (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
5 Thái Thú Thủ (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
6 Thái Thú Chiến Ngoa (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
7 Thái Thú Đai (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa

Tích lũy 600 Thiệp Mừng Trung Thu Vàng  thưởng Hộp Bánh Trung Thu- Cam

Tích lũy 600 Thiệp Mừng Trung Thu Vàng  nhận thưởng

- Vào Nhiệm vụ Ngày Lễ, chọn nhiệm vụ “Đạt mốc 600 Thiệp Mừng Trung Thu Vàng  nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 600 Thiệp Mừng Trung Thu Vàng  không mất đi.

SttPhần thưởngMinh họaGhi chú
 1 Hộp Bánh Trung Thu-Cam  

- Nhận ngay

- Vật phẩm khóa

2 60.000 Điểm Tích Lũy  - Nhận ngay
Nhận thưởng Hộp Bánh Trung Thu- Cam
Phần thưởng 100% nhận được từ Hộp Bánh Trung Thu- Cam
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Đá May Mắn   10 Vĩnh viễn Khóa
2 Thẻ Thủ Hộ   10 Vĩnh viễn Khóa
3 Thẻ Kho Báu Quần Hùng   05 Vĩnh viễn Khóa
4 Thẻ Kho Báu Lữ Bố   05 Vĩnh viễn Khóa
Ngẫu nhiên nhận được một trong số các phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Tử Thần*U Hồn Liêm (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
2 Khu Viêm Kiếm (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
3 Khốn Long Phủ*Khốn Long Tỏa (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
4 Phá Thiên Phủ (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
5 Si Kiêu Cung (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
6 Phá Hổ Đảm (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
7 Hoàng Cân*Ánh Nguyệt Song Kích (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
8 Hoàng Cân*Tử Đàn Kích (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
9 Hoàng Cân*Ô Long Thiệt (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
10 Hoàng Cân*Hao Kim Câu (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
11 Hoàng Cân*Ô Kim Trượng (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa

Tích lũy 800 Thiệp Mừng Trung Thu Vàng  thưởng Hộp Bánh Trung Thu- Hoàng Kim

Tích lũy 800 Thiệp Mừng Trung Thu Vàng  nhận thưởng

- Vào Nhiệm vụ Ngày Lễ, chọn nhiệm vụ “Đạt mốc 800 Thiệp Mừng Trung Thu Vàng  nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 800 Thiệp Mừng Trung Thu Vàng  không mất đi.

SttPhần thưởngMinh họaGhi chú
Hộp Bánh Trung Thu- Hoàng Kim  

- Nhận ngay

- Vật phẩm khóa  

2 80.000 Điểm Tích Lũy   Nhận ngay
Nhận thưởng Hộp Bánh Trung Thu- Hoàng Kim
Phần thưởng 100% nhận từ Hộp Bánh Trung Thu- Hoàng Kim
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Đá May Mắn   10 Vĩnh viễn Khóa
2 Thẻ Thủ Hộ   10 Vĩnh viễn Khóa
3 Thẻ Kho Báu Tử Hoàng   05 Vĩnh viễn Khóa
Ngẫu nhiên nhận được một trong số các phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Phần Thần*Phệ Cốt (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
2 Túi Linh Uy Thần Hựu   1 Vĩnh viễn Không Khóa
3 Kim Kiên Vẫn Thiết Liên (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
4 Nhẫn Kim Kiên Vẫn Thiết (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
5 Thái Thú Liên (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
6 Nhẫn Thái Thú (Vĩnh viễn))   1 Vĩnh viễn Không Khóa
7 Tử Thần (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
8 U Hồn Liêm (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
9 Đinh Ba Ủn Ỉn (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
10 Thổ*Quỷ Môn Quan (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
11 Chu Tước (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
12 Túi Châu Mục 1 Vĩnh viễn Không Khóa
13 Ủn Ỉn-Xe (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
14 Ủn Ỉn-Túi (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa

Tiêu hao 1000 Thiệp Mừng Trung Thu Vàng  thưởng Hộp Bánh Trung Thu- Ám Kim

Tiêu hao 1000 Thiệp Mừng Trung Thu Vàng  nhận thưởng

- Vào Nhiệm vụ Ngày Lễ, chọn nhiệm vụ “ Đạt mốc 1000 Thiệp Mừng Trung Thu Vàng  nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 1000 Thiệp Mừng Trung Thu Vàng  sẽ mất đi.

SttPhần thưởngMinh họaGhi chú
1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 9  

- Khóa.

- Hạn dùng 30 ngày.

 2 Hộp Bánh Trung Thu-Ám Kim

- Nhận ngay

- Vật phẩm khóa.

3 100.000 Điểm Tích Lũy  - Nhận ngay
Nhận thưởng Hộp Bánh Trung Thu- Ám Kim
Phần thưởng 100% nhận được từ Hộp Bánh Trung Thu-Ám Kim
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Lồng Đèn Ông Sao   1 30 ngày Khóa
2 Tình Nhân Tuyệt Vời (Bài) (30 ngày)   1 30 ngày Không Khóa
3 Tình Nhân Tuyệt Vời (Đài) (30 ngày)   1 30 ngày Không Khóa
4 Tình Nhân Tuyệt Vời (Sức) (30 ngày)   1 30 ngày Không Khóa
5 Thẻ Kho Báu Yêu Hồ   5 Vĩnh viễn Khóa
6 Hoa Tươi   50 Vĩnh viễn Khóa
Ngẫu nhiên nhận được một trong số các phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Túi Trang Bị Bạch Hổ   1 Vĩnh viễn Không Khóa
2 Phệ Thần Dực (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
3 Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
4 Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
5 Băng Giám Kích (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
6 Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
7 Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
8 Hỗn Nguyên*Trảm Phách Song Nhẫn (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
9 Thổ*Quỷ Môn Quan (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
10 Chu Tước (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
11 Đổng Quân*Lục Thần Bút (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
12 Đổng Quân*Vạn Tượng Song Sát (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
13 Đổng Quân*Ô Bàn Phủ (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
14 Đổng Quân*Tử Kim Cung (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
15 Đổng Quân*Tử Lang Nha (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
16 Chân Long Chích Vũ Kiếm 1 Vĩnh viễn Không Khóa
17 Đấu Thần Chấn Thiên Kích   1 Vĩnh viễn Không Khóa
18 Liệt Không Chu Tước Trảo (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
19 Thiên Chu Kiếm*Chân Long Thuẫn (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
20 Ngọc Lưu Cung (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
Các phần thưởng nhận được khi mở Túi Linh Uy Thần Hựu
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Linh Uy Thần Hựu Bào (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Khóa
2 Linh Uy Thần Hựu Trọc (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Khóa
3 Linh Uy Thần Hựu Ngoa (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Khóa
4 Linh Uy Thần Hựu Đai (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Khóa

Hình ảnh phần thưởng

Phệ Thần Dực (Vĩnh viễn)

Hỗn Nguyên*Trảm Phách Song Nhẫn (Vĩnh viễn)

Thổ*Quỷ Môn Quan (Vĩnh viễn)

Chu Tước (Vĩnh viễn)

Phần Thần*Phệ Cốt (Vĩnh viễn)

Ủn Ỉn Xe (Vĩnh viễn)

Ủn Ỉn Túi (Vĩnh viễn)

Kẹo Sữa (Vĩnh viễn)

Tử Thần (Vĩnh viễn)

Tử Thần*U Hồn Liêm

U Hồn Liêm (Vĩnh viễn)

Đinh Ba Ủn Ỉn (Vĩnh viễn)

SttVật phẩmHình ảnh
1


Túi Trang Bị Bạch Hổ

Thông số các trang bị Bạch Hổ:

Phần thưởng bên trong Túi Linh Uy Thần Hựu

Linh Uy Thần Hựu Bào

Linh Uy Thần Hựu Trọc

Linh Uy Thần Hựu Ngoa

Linh Uy Thần Hựu Đai

Nhẫn Kim Kiên Vẫn Thiết (Vĩnh Viễn)

Kim Kiên Vẫn Thiết Liên (Vĩnh Viễn)

Dục Sương Kiếm

Ngâm Long Song Hàn

Băng Giám Kích

Băng Tuyết Thán

Hàn Ngọc Trảo

Đổng Quân Lục Thần Bút

Đổng Quân Ô Bàn Phủ

Đổng Quân Tử Kim Cung

Đổng Quân Tử Lang Nha

Đổng Quân Vạn Tượng Song Sát

Khu Viêm Kiếm

Khốn Long Phủ Khốn Long Tỏa

Phá Thiên Phủ

Si Kiêu Cung (Vĩnh viễn)

Phá Hổ Đàm