Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

GHÉP VẬT PHẨM MỚI

Ghép trang bị Tâm Phật Miêu

Nguyên liệu:

  • Quang Tinh Linh x2
  • Thú Cưng Ảo Hóa Quyển-Cao x10
  • Huyền Tinh Đĩnh x10
  • Thần Linh Mộc x10
  • Da Thuộc Thật x10

Hình ảnh:

Ghép trang bị U Linh Miêu

Công thức 1:

  • Mảnh U Minh Miêu x10

Công thức 2:

  • Ám Tinh Linh x2
  • Thú Cưng Ảo Hóa Quyển-Cao x10
  • Huyền Tinh Đĩnh x10
  • Thần Linh Mộc x10
  • Da Thuộc Thật x10

Hình ảnh: