Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Hoạt Động 2: Thu Thập Huy Chương World Cup 2014 [Lần 1]

Thời gian và đối tượng tham gia

  • Bắt đầu: 6h00 ngày 31/05/2014.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 26/06/2014.
  • Đối tượng: Tất cả người chơi 3Q Củ Hành.

Cách thức tham gia

- Bước 1: Tham gia hoạt động Cup Vàng.

- Bước 2: Tích lũy Huy Chương World Cup 2014.

- Bước 3: Nhận thưởng theo các mốc tích lũy đạt được.

Nguồn gốc vật phẩm

SttVật phẩmNguồn gốcGhi chú
1
Huy Chương World Cup 2014

Nhận được từ hoạt động Cup Vàng.

- Khóa. Xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy.

- Phẩm chất: Tím.

- Thời hạn: 30 ngày.

2  
Cúp Vô Địch World Cup 2014-Lục

Tích lũy 100 Huy Chương World Cup 2014  nhận thưởng.

 

- Khóa. Không xếp chồng, không thể phân giải, không thể phân hủy.

- Phẩm chất: Lục.

- Thời hạn: 30 ngày.

3
Cúp Vô Địch World Cup 2014-Lam

Tích lũy 200 Huy Chương World Cup 2014  nhận thưởng.

 

- Khóa. Không xếp chồng, không thể phân giải, không thể phân hủy.

- Phẩm chất: Lam.

- Thời hạn: 30 ngày.

4  
Cúp Vô Địch World Cup 2014-Tím
 

Tích lũy 400 Huy Chương World Cup 2014  nhận thưởng.

 

- Khóa. Không xếp chồng, không thể phân giải, không thể phân hủy.

- Phẩm chất: Tím.

- Thời hạn: 30 ngày

5
Cúp Vô Địch World Cup 2014-Cam
 

Tích lũy 600 Huy Chương World Cup 2014  nhận thưởng.

 

- Khóa. Không xếp chồng, không thể phân giải, không thể phân hủy.

- Phẩm chất: Cam.

- Thời hạn: 30 ngày.

6  
Cúp Vô Địch World Cup 2014-Hoàng Kim

 

Tích lũy 800 Huy Chương World Cup 2014  nhận thưởng.

 

- Khóa. Không xếp chồng, không thể phân giải, không thể phân hủy.

- Phẩm chất: Hoàng Kim.

- Thời hạn: 30 ngày

7  
Cúp Vô Địch World Cup 2014-Ám Kim

Tiêu hao 1000 Huy Chương World Cup 2014  nhận thưởng.

- Khóa. Không xếp chồng, không thể phân giải, không thể phân hủy.

- Phẩm chất: Ám Kim. 

- Thời hạn: 30 ngày.

8  
Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 6

 

Nhiệm vụ Tiêu hao 1000 Huy Chương World Cup 2014  nhận thưởng.

 

- Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy.

- Phẩm chất: Vàng

- Thời hạn: 30 ngày

Tích lũy 100 Huy Chương World Cup 2014  thưởng Cúp Vô Địch World Cup 2014- Lục

Tích lũy 100 Huy Chương World Cup 2014  nhận thưởng

- Vào Nhiệm vụ Ngày Lễ, chọn nhiệm vụ “Đạt mốc 100 Huy Chương World Cup 2014  nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 100 Huy Chương World Cup 2014  không mất đi.

SttPhần thưởngMinh họaGhi chú
1 10.000 Điểm Tích Lũy  - Nhận ngay
2 Cúp Vô Địch World Cup 2014-Lục  

- Nhận ngay

- Vật phẩm khóa

Nhận thưởng Cúp Vô Địch World Cup 2014- Lục
100% nhận được một trong số các phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Thẻ Kho Báu Viêm Đế   01 Vĩnh viễn Khóa
2 Bao Củ Hành-Cam 1   01 Vĩnh viễn Khóa
3 Túi Quà Hoàng Kim   01 Vĩnh viễn Khóa
Ngẫu nhiên nhận được một trong số các phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Cánh Vàng (30 ngày)   01 30 ngày Vật phẩm khóa
2 Ma Pháp*Lược Phong (30 ngày)   01 30 ngày Vật phẩm khóa

Tích lũy 200 Huy Chương World Cup 2014  thưởng Cúp Vô Địch World Cup 2014- Lam

Tích lũy 200 Huy Chương World Cup 2014  nhận thưởng

- Vào Nhiệm vụ Ngày Lễ, chọn nhiệm vụ “Đạt mốc 200 Huy Chương World Cup 2014  nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 200 Huy Chương World Cup 2014  không mất đi.

SttPhần thưởngMinh họaGhi chú
1 20.000 Điểm Tích Lũy  - Nhận ngay
2 Cúp Vô Địch World Cup 2014- Lam  

- Nhận ngay

- Vật phẩm khóa

Nhận thưởng Cúp Vô Địch World Cup 2014- Lam
Phần thưởng 100% nhận được từ Cúp Vô Địch World Cup 2014- Lam
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Ô Long Cầu Trường (Đài)   01 180 Ngày Không Khóa
2 Ô Long Cầu (Bài)   01 180 Ngày Không Khóa
3 Người Cuồng Nhiệt (Sức)   01 180 Ngày Không Khóa
4 Túi Gấm Kim   05 Vĩnh viễn Khóa
5 Túi Gấm Hỏa   05 Vĩnh viễn Khóa
Ngẫu nhiên nhận được một trong số các phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Hoàng Cân*Hao Kim Câu (vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
2 Hoàng Cân*Ô Kim Trượng (vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
3 Hoàng Cân*Ô Long Thiệt (vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
4 Hoàng Cân*Tử Đàn Kích (vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
5 Hoàng Cân*Ánh Nguyệt Song Kích (vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
6 Hoàng Cân*Ô Kim Trượng (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
7 Hoàng Cân*Ánh Nguyệt Song Kích (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
8 Hoàng Cân*Tử Đàn Kích (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
9 Hoàng Cân*Ô Long Thiệt (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
10 Hoàng Cân*Hao Kim Câu (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa

Tích lũy 400 Huy Chương World Cup 2014  thưởng Cúp Vô Địch World Cup 2014- Tím

Tích lũy 400 Huy Chương World Cup 2014  nhận thưởng

- Vào Nhiệm vụ Ngày Lễ, chọn nhiệm vụ “Đạt mốc 400 Huy Chương World Cup 2014  nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 400 Huy Chương World Cup 2014  không mất đi.

SttPhần thưởngMinh họaGhi chú
 1 Cúp Vô Địch World Cup 2014-Tím  

- Nhận ngay

- Vật phẩm khóa

2 40.000 Điểm Tích Lũy  - Nhận ngay
Nhận thưởng Cúp Vô Địch World Cup 2014- Tím
100% nhận được một trong số các phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Thẻ Bảo Tàng Quân Đổng Trác   05 Vĩnh viễn Khóa
2 Hoàng Kim Chùy (7 ngày)   05 Vĩnh viễn Khóa
3 Bạch Kim Chùy (7 ngày)   05 Vĩnh viễn Khóa
Ngẫu nhiên nhận được một trong số các phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Hoàng Cân*Địa Công Liên (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
2 Hoàng Cân*Nhẫn Nhân Công (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
3 Hóa Trang Cánh Ma (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
4 Bạo Liệt Tuyết Lang (Vĩnh Viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
5 Hoàng Cân*Thiên Công Khải (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
6 Túi Thái Thú   1 Vĩnh viễn Không Khóa
7 Hoàng Cân*Thiên Mệnh Thủ (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
8 Hoàng Cân*Thiên Mệnh Ngoa (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
9 Hoàng Cân*Thiên Mệnh Đai (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa

Tích lũy 600 Huy Chương World Cup 2014  thưởng Cúp Vô Địch World Cup 2014- Cam

Tích lũy 600 Huy Chương World Cup 2014  nhận thưởng

- Vào Nhiệm vụ Ngày Lễ, chọn nhiệm vụ “Đạt mốc 600 Huy Chương World Cup 2014  nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 600 Huy Chương World Cup 2014  không mất đi.

SttPhần thưởngMinh họaGhi chú
 1 Cúp Vô Địch World Cup 2014-Cam  

- Nhận ngay

- Vật phẩm khóa

2 60.000 Điểm Tích Lũy  - Nhận ngay
Nhận thưởng Cúp Vô Địch World Cup 2014- Cam
Phần thưởng 100% nhận được từ Cúp Vô Địch World Cup 2014- Cam
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Cá Vàng Mạt Mạt   01 Vĩnh viễn Không khóa
2 Đá May Mắn   10 Vĩnh viễn Khóa
3 Thẻ Thủ Hộ   10 Vĩnh viễn Khóa
4 Thẻ Kho Báu Lữ Bố   05 Vĩnh viễn Khóa
Ngẫu nhiên nhận được một trong số các phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Viêm Long Khô Cốt (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
2 Bí Thiểm Vô Song (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
3 Lôi Đình Phong Kiếm (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
4 Điện Quang Thần Kích (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
5 Thương Long Thuẫn Phủ (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
6 Chân Viêm*Hỷ Khí Dương Dương (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
7 Chân Viêm*Kim Ngọc Mãn Đường (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
8 Chân Viêm*Cát Tường Như Ý (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
9 Chân Viêm*Ngũ Phúc Lâm Môn (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
10 Chân Viêm*Niên Thú Trảo (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
11 Chân Viêm*Hỷ Khí Dương Dương (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
12 Chân Viêm*Kim Ngọc Mãn Đường (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
13 Chân Viêm*Cát Tường Như Ý (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
14 Chân Viêm*Ngũ Phúc Lâm Môn (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
15 Chân Viêm*Niên Thú Trảo (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa

Tích lũy 800 Huy Chương World Cup 2014  thưởng Cúp Vô Địch World Cup 2014- Hoàng Kim

Tích lũy 800 Huy Chương World Cup 2014  nhận thưởng

- Vào Nhiệm vụ Ngày Lễ, chọn nhiệm vụ “Đạt mốc 800 Huy Chương World Cup 2014  nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 800 Huy Chương World Cup 2014  không mất đi.

SttPhần thưởngMinh họaGhi chú
Cúp Vô Địch World Cup 2014- Hoàng Kim  

- Nhận ngay

- Vật phẩm khóa  

2 80.000 Điểm Tích Lũy   Nhận ngay
Nhận thưởng Cúp Vô Địch World Cup 2014- Hoàng Kim
Ngẫu nhiên nhận được một trong số các phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Kim Kiên Vẫn Thiết Liên (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
2 Nhẫn Kim Kiên Vẫn Thiết (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
3 Dục Sương Kiếm (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
4 Ngâm Long Song Hàn (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
5 Băng Giám Kích (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
6 Băng Tuyết Thán (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
7 Hàn Ngọc Trảo (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
8 Mộc*Viên Mộc Tôn (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
9 Côn Lôn Xà Vương (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
10 Túi Châu Mục 1 Vĩnh viễn Không Khóa
11 Ánh Sáng Và Bóng Tối (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
12 U Ám Dạ Nhẫn Báo (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa

Tiêu hao 1000 Huy Chương World Cup 2014  thưởng Cúp Vô Địch World Cup 2014- Ám Kim

Tiêu hao 1000 Huy Chương World Cup 2014  nhận thưởng

- Vào Nhiệm vụ Ngày Lễ, chọn nhiệm vụ “ Đạt mốc 1000 Huy Chương World Cup 2014  nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 1000 Huy Chương World Cup 2014  sẽ mất đi.

SttPhần thưởngMinh họaGhi chú
1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện  

- Khóa.

- Hạn dùng 30 ngày.

 2 Cúp Vô Địch World Cup 2014-Ám Kim

- Nhận ngay

- Vật phẩm khóa.

3 100.000 Điểm Tích Lũy  - Nhận ngay
Nhận thưởng Cúp Vô Địch World Cup 2014- Ám Kim
Phần thưởng 100% nhận được từ Cúp Vô Địch World Cup 2014-Ám Kim
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Thú Bông Fuleco   1 30 ngày Khóa
2 Dung Nham Tinh Linh (Bài) (30 ngày)   1 30 ngày Không Khóa
3 Ngọn Lửa Cháy Thành (Đài) (30 ngày)   1 30 ngày Không Khóa
4 Đoạn Nham Dung Thạch (Sức) (30 ngày)   1 30 ngày Không Khóa
5 Hoa Tươi   50 Mặc định Không Khóa
Ngẫu nhiên nhận được một trong số các phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Túi Trang Bị Bạch Hổ   1 Vĩnh viễn Không Khóa
2 Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
3 Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
4 Băng Giám Kích (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
5 Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
6 Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
7 Côn Lôn Xà Vương (Vĩnh Viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
8 Mộc*Viên Mộc Tôn (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
9 Đổng Quân*Lục Thần Bút (Vĩnh viễn) 1   1 Vĩnh viễn Không Khóa
10 Đổng Quân*Vạn Tượng Song Sát (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
11 Đổng Quân*Ô Bàn Phủ (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
12 Đổng Quân*Tử Kim Cung (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
13 Đổng Quân*Tử Lang Nha (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
14 Khu Viêm Kiếm (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
15 Khốn Long Phủ*Khốn Long Tỏa (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
16 Phá Thiên Phủ (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
17 Si Kiêu Cung (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
18 Phá Hổ Đảm (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa

Hình ảnh phần thưởng

Côn Lôn Xà Vương

Mộc*Viên Mộc Tôn

U Ám Dạ Nhẫn Báo

Ánh Sáng Và Bóng Tối

Dục Sương Kiếm

Ngâm Long Song Hàn

Băng Giám Kích

Băng Tuyết Thán

Hàn Ngọc Trảo

Đổng Quân Lục Thần Bút

Đổng Quân Ô Bàn Phủ

Đổng Quân Tử Kim Cung

Đổng Quân Tử Lang Nha

Đổng Quân Vạn Tượng Song Sát

Khu Viêm Kiếm

Khốn Long Phủ Khốn Long Tỏa

Phá Thiên Phủ

Si Kiêu Cung (Vĩnh viễn)

Phá Hổ Đàm

Hoàng Cân * Ô Kim Trượng

Hoàng Cân * Ánh Nguyệt Song Kích

Hoàng Cân * Tử Đàn Kích

Hoàng Cân * Ô Long Thiệt

Hoàng Cân * Hao Kim Câu

Hoàng Cân*Địa Công Liên (Vĩnh viễn)

Hoàng Cân*Nhẫn Nhân Công (Vĩnh viễn)

Hoàng Cân*Thiên Công Khải (Vĩnh viễn)

Hoàng Cân*Thiên Mệnh Đai (Vĩnh viễn)

Hoàng Cân*Thiên Mệnh Ngoa (Vĩnh viễn)

Hoàng Cân*Thiên Mệnh Thủ (Vĩnh viễn)