[ESS 2015] Những hình ảnh đầu tiên của chiến đội ROTK trên đất khách

ENTERTAINMENT STAR SEASON 2015

[Entertainment Star Season 2015]

Mang sứ mệnh đem vinh quang về cho 3Q Củ Hành, Chiến Đội ROTK đã bước những bước đầu tiên trên đất khách. Họ sẽ có một ngày nghĩ ngơi để bước vào cuộc chiến chính thức vào ngày 13.11.2015

Những hình ảnh đầu tiên của chiến đội ROTK trên đất khách sẽ liên tục cập nhật tại trang chủ và fanpage.

 

Hình ảnh

Top