[HOT] Nạp Củ Nhận Thưởng VIP Tháng 6/2014

Các Tướng Quân thân mến,

Từ ngày 30/5 đến 27/6/2014, 3Q Củ Hành ra mắt chương trình "Nạp Củ Nhận Thưởng VIP tháng 6/2014".

Các Tướng Quân khi khi nạp Củ lần đầu hoặc đạt các mốc yêu cầu sẽ nhận được nhiều phần thưởng hấp dẫn. Chi tiết vui lòng xem thêm bên dưới.

"NẠP CỦ, NHẬN THƯỞNG VIP THÁNG 6/2014

Thời gian: Bắt đầu từ 08h00' sáng thứ sáu 30/5/2014 đến thứ năm 27/6/2014.

Các mốc nhận thưởng khi nạp Củ

VẬT PHẨM THƯỞNG KHI NẠP CỦ NHẬN THƯỞNG VIP 
  
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

1 - Thẻ Lục Tốn
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

1 - Lục Tốn Quan Ấn (7 ngày)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

1 - Ngân Hồn*Quỷ Liêm Song Nhẫn (30 ngày)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

1 - Hội viên VIP (7 ngày)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

2 - Trương Giác-Khiêu Chiến Lệnh
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

3 - Quản Hợi-Khiêu Chiến Lệnh
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

5 - Đá Tinh Luyện-Tím
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

5 - Tích Lũy Hoàn-Lục
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

10 - Thẻ Binh Sĩ
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

10 - Thẻ Quân Lương
   
  
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

1 - Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

3 - Bình Châu Báu Thi Đấu (30 ngày)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

3 - Bình Châu Báu Bạch Kim (30 ngày)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

1 - Hội viên VIP (7 ngày)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

1 - Quà Trải Nghiệm Bộ Đổng Quân (Cam) (1 ngày)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

1 - Quản Hợi-Khiêu Chiến Lệnh
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

1 - (Cam) Phần thưởng năng động mỗi ngày
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

5 - Đá Tinh Luyện-Lam
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

3 - Đá Tinh Luyện-Tím
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

10 - Tích Lũy Hoàn-Trắng
   
  
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

2 - Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

5 - Bình Châu Báu Thi Đấu (30 ngày)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

5 - Bình Châu Báu Bạch Kim (30 ngày)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

1 - Hội viên VIP (7 ngày)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

1 - Thẻ Kho Báu Khoáng Động
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

3 - Quản Hợi-Khiêu Chiến Lệnh
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

3 - Trương Giác-Khiêu Chiến Lệnh
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

3 - Đá Tinh Luyện-Tím
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

3 - Đá Tinh Luyện-Cam
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

20 - Tích Lũy Hoàn-Trắng
   
  
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

3 - Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

10 - Bình Châu Báu Thi Đấu (30 ngày)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

10 - Bình Châu Báu Bạch Kim (30 ngày)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

5 - Trương Giác-Khiêu Chiến Lệnh
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

3 - Viêm Đế-Khiêu Chiến Lệnh
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

1 - Thẻ Thủ Hộ
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

1 - Đá May Mắn
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

6 - Đá Tinh Luyện-Tím
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

6 - Đá Tinh Luyện-Cam
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

30 - Tích Lũy Hoàn-Trắng
   
  
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

5 - Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

20 - Bình Châu Báu Thi Đấu (30 ngày)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

20 - Bình Châu Báu Bạch Kim (30 ngày)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

3 - Đổng Trác-Khiêu Chiến Lệnh
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

3 - Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

3 - Thẻ Thủ Hộ
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

3- Đá May Mắn
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

10 - Đá Tinh Luyện-Cam
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

3 - Đá Tinh Luyện-Vàng
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

40 - Tích Lũy Hoàn-Trắng
   
  
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

3 - Thẻ Kho Báu Hán Lăng
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

40 - Bình Châu Báu Thi Đấu (30 ngày)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

40 - Bình Châu Báu Bạch Kim (30 ngày)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

5 - Thẻ Thủ Hộ
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

5 - Đá May Mắn
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

8 - Đổng Trác-Khiêu Chiến Lệnh
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

6 - Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

10 - Đá Tinh Luyện-Cam
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

6 - Đá Tinh Luyện-Vàng
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

60 - Tích Lũy Hoàn-Trắng
   
  
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

1 - Phú Giả*Bạch Ngân Kiếm (30 ngày)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

5 - Thẻ Kho Báu Hán Lăng
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

5 - Thẻ Kho Báu Yêu Hồ
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

8 - Thẻ Thủ Hộ
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

8- Đá May Mắn
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

15 - Đổng Trác-Khiêu Chiến Lệnh
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

8 - Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

15 - Đá Tinh Luyện-Cam
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

8 - Đá Tinh Luyện-Vàng
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

80 - Tích Lũy Hoàn-Trắng
   
  
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

1 - Thủ Phú*Hoàng Kim Kiếm (30 ngày)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

10 - Thẻ Kho Báu Hán Lăng
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

10 - Thẻ Kho Báu Yêu Hồ
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

12 - Thẻ Thủ Hộ
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

12 - Đá May Mắn
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

12 - Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

12 - Tử Hoàng-Khiêu Chiến Lệnh
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

20 - Đá Tinh Luyện-Cam
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

12 - Đá Tinh Luyện-Vàng
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

160 - Tích Lũy Hoàn-Trắng
   
  
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

1 - Tích Lũy Hoàn-Cam
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

20 - Thẻ Kho Báu Hán Lăng
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

20 - Thẻ Kho Báu Yêu Hồ
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

20 - Thẻ Thủ Hộ
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

20 - Đá May Mắn
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

20 - Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

12 - Tử Hoàng-Khiêu Chiến Lệnh
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

25 - Đá Tinh Luyện-Cam
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

20 - Đá Tinh Luyện-Vàng
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

320 - Tích Lũy Hoàn-Trắng
   

Lưu ý

 • Nhận Thưởng Nạp Củ Lần Đầu là quà tặng dành riêng cho các Tướng Quân thỏa 2 điều kiện:
  • Từ trước đến nay chưa từng nạp Củ.
  • Lần đầu nạp từ 200 Củ trở lên.
 • Các mốc chuyển đổi Củ từ 200 trở lên dành cho tất cả các Tướng Quân.
 • Tướng Quân chuyển đổi sang Củ ở mốc nào thì nhận thưởng tương ứng. Cụ thể:
  • Từ 200 đến 599 Củ: phần thưởng mốc 200.
  • Từ 600 đến 1.199 Củ: Nhận phần thưởng mốc 600.
  • Từ 1.200 đến 2.398 Củ: Nhận phần thưởng mốc 1.200.
  • Từ 2.400 đến 4.998 Củ: Nhận phần thưởng mốc 2.400.
  • Từ 5.000 đến 9.998 Củ: Nhận phần thưởng mốc 5.000.
  • Từ 10.000 đến 19.998 Củ: Nhận phần thưởng mốc 10.000.
  • Từ 20.000 đến 39.998 củ: Nhận phần thưởng mốc 20.000.
  • Từ 40.000 đến 999.999: Nhận phần thưởng mốc 40.000.
 • Số Củ nạp vào không tích lũy để tính cộng dồn, hệ thống tự động thưởng riêng cho mỗi lần nạp Củ.
 • Trong một lần nạp bất kỳ, hệ thống tự động phát thưởng ở mốc nạp Củ cao nhất mà người chơi có thể đạt được.
 • Một mốc phần thưởng có thể nhận nhiều lần.
 • Phần thưởng nhận được là VẬT PHẨM KHÓA.

Chúc các Tướng Quân luôn có những giờ phút chơi game vui vẻ, sảng khoái cùng "game Củ Hành bự nhất Việt Nam!"

Top