[HOT] Nạp Củ nhận thưởng VIP tháng 8/2014

Các Tướng Quân thân mến,

Từ ngày 25/7 đến 22/8/2014, 3Q Củ Hành ra mắt chương trình "Nạp Củ Nhận Thưởng VIP tháng 8/2014".

Các Tướng Quân khi khi nạp Củ lần đầu hoặc đạt các mốc yêu cầu sẽ nhận được nhiều phần thưởng hấp dẫn. Chi tiết vui lòng xem thêm bên dưới.

"NẠP CỦ, NHẬN THƯỞNG VIP THÁNG 8/2014

Thời gian: Bắt đầu từ 08h00' sáng thứ sáu 25/7/2014 đến thứ sáu 22/8/2014.

Các mốc nhận thưởng khi nạp Củ

VẬT PHẨM THƯỞNG KHI NẠP CỦ NHẬN THƯỞNG VIP 
  
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

1x - Thẻ Tôn Thượng Hương
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

1x - Tôn Thượng Hương Quan Ấn (7 ngày)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

1x - Băng Tuyết Thán (30 ngày)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

1x -Quà Vạn Chúng Chúc Mục (Bộ trang sức)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

1x - Mộng Mộng May Mắn (30 ngày)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

1x - Túi Đá Quý
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

5x - Viêm Đế-Khiêu Chiến Lệnh
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

10x - Thiên Phú Đơn
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

10x - Thẻ Binh Sỹ
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

10x - Thẻ Quân Lương
   
  
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

1x - Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

3x - Bình Châu Báu Thi Đấu (30 ngày)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

3x - Bình Châu Báu Bạch Kim (30 ngày)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

1x - Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

1x - Quà Trải Nghiệm Bộ Đổng Quân (Cam) (1 ngày)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

1x - Túi Quà Chí Tôn
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

1x - Hoa Hùng-Khiêu Chiến Lệnh
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

5x - Đá Tinh Luyện-Lam
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

3x - Đá Tinh Luyện-Tím
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

3x - Tích Lũy Hoàn-Lục
   
  
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

2x - Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

5x - Bình Châu Báu Thi Đấu (30 ngày)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

5x - Bình Châu Báu Bạch Kim (30 ngày)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

1x -Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

2x - Túi Quà Chí Tôn
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

3x - Nghiêm Bạch Hổ-Khiêu Chiến Lệnh
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

3x - Hoa Hùng -Khiêu Chiến Lệnh
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

3x - Đá Tinh Luyện-Tím
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

3x - Đá Tinh Luyện-Cam
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

5x - Tích Lũy Hoàn-Lục
   
  
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

3x - Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

10x - Bình Châu Báu Thi Đấu (30 ngày)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

10x - Bình Châu Báu Bạch Kim (30 ngày)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

5x - Nghiêm Bạch Hổ-Khiêu Chiến Lệnh
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

5x - Hoa Hùng-Khiêu Chiến Lệnh
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

1x - Thẻ Thủ Hộ
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

1x - Đá May Mắn
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

6x - Đá Tinh Luyện-Tím
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

6x - Đá Tinh Luyện-Cam
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

8x - Tích Lũy Hoàn-Lục
   
  
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

5x - Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

20x - Bình Châu Báu Thi Đấu (30 ngày)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

20x - Bình Châu Báu Bạch Kim (30 ngày)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

3x - Bao Củ Hành-Cam 2
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

3x - Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

3x - Thẻ Thủ Hộ
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

3x- Đá May Mắn
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

10x - Đá Tinh Luyện-Cam
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

3x - Đá Tinh Luyện-Vàng
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

10x - Tích Lũy Hoàn-Lục
   
  
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

3x - Thẻ Kho Báu Yêu Hồ
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

40x - Bình Châu Báu Thi Đấu (30 ngày)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

40x - Bình Châu Báu Bạch Kim (30 ngày)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

5x - Thẻ Thủ Hộ
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

5x - Đá May Mắn
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

6x - Bao Củ Hành-Cam 2
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

6x - Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

10x - Đá Tinh Luyện-Cam
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

6x - Đá Tinh Luyện-Vàng
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

15x - Tích Lũy Hoàn-Lục
   
  
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

1x - Hoàng Đạo Tinh Hàn (30 ngày)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

5x - Thẻ Kho Báu Hán Lăng
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

5x - Thẻ Kho Báu Yêu Hồ
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

10x - Thẻ Thủ Hộ
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

10x- Đá May Mắn
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

3x - Thẻ Triệu Hồi Kim Phong Hàn Ngọc
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

3x - Tử Hoàng-Khiêu Chiến Lệnh
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

15x - Đá Tinh Luyện-Cam
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

8x - Đá Tinh Luyện-Vàng
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

20x - Tích Lũy Hoàn-Lục
   
  
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

1x - Song Long*Tiếu Thiên Dực (30 ngày)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

10x - Thẻ Kho Báu Hán Lăng
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

10x - Thẻ Kho Báu Yêu Hồ
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

15x - Thẻ Thủ Hộ
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

15x - Đá May Mắn
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

6x - Thẻ Triệu Hồi Kim Phong Hàn Ngọc
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

6x - Bảo Rương Thanh Long
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

20x - Đá Tinh Luyện-Cam
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

15x - Đá Tinh Luyện-Vàng
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

40x - Tích Lũy Hoàn-Lục
   
  
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

1x - Hoàng Tuyền Thiên Sư (30 ngày)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

20x - Thẻ Kho Báu Hán Lăng
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

20x - Thẻ Kho Báu Yêu Hồ
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

20x - Thẻ Thủ Hộ
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

20x - Đá May Mắn
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

12x - Thẻ Triệu Hồi Kim Phong Hàn Ngọc
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

12x - Bảo Rương Thanh Long
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

25x - Đá Tinh Luyện-Cam
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

20x - Đá Tinh Luyện-Vàng
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

80x - Tích Lũy Hoàn-Lục
   

Lưu ý

 • Nhận Thưởng Nạp Củ Lần Đầu là quà tặng dành riêng cho các Tướng Quân thỏa 2 điều kiện:
  • Từ trước đến nay chưa từng nạp Củ.
  • Lần đầu nạp từ 200 Củ trở lên.
 • Các mốc chuyển đổi Củ từ 200 trở lên dành cho tất cả các Tướng Quân.
 • Tướng Quân chuyển đổi sang Củ ở mốc nào thì nhận thưởng tương ứng. Cụ thể:
  • Từ 200 đến 599 Củ: phần thưởng mốc 200.
  • Từ 600 đến 1.199 Củ: Nhận phần thưởng mốc 600.
  • Từ 1.200 đến 2.398 Củ: Nhận phần thưởng mốc 1.200.
  • Từ 2.400 đến 4.998 Củ: Nhận phần thưởng mốc 2.400.
  • Từ 5.000 đến 9.998 Củ: Nhận phần thưởng mốc 5.000.
  • Từ 10.000 đến 19.998 Củ: Nhận phần thưởng mốc 10.000.
  • Từ 20.000 đến 39.998 củ: Nhận phần thưởng mốc 20.000.
  • Từ 40.000 đến 999.999: Nhận phần thưởng mốc 40.000.
 • Số Củ nạp vào không tích lũy để tính cộng dồn, hệ thống tự động thưởng riêng cho mỗi lần nạp Củ.
 • Trong một lần nạp bất kỳ, hệ thống tự động phát thưởng ở mốc nạp Củ cao nhất mà người chơi có thể đạt được.
 • Một mốc phần thưởng có thể nhận nhiều lần.
 • Phần thưởng nhận được là VẬT PHẨM KHÓA.

Chúc các Tướng Quân luôn có những giờ phút chơi game vui vẻ, sảng khoái cùng "game Củ Hành bự nhất Việt Nam!"

Top